DBA vervangt VAR

streefdatum is 1 april 2016


Hoe zit het nou met de VAR? Blijft hij wel of wordt het toch definitief vaarwel? Wordt het nu definitief DBA? En wat betekent dat voor jou als ZZP’er? En voor opdrachtgevers? En voor bemiddelaars? Een overzicht.

Het is definitief: de VAR-verklaring verdwijnt

In de plaats ervoor komt de wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties". De streefdatum van in werking treden is uitgesteld tot 1 april 2016. Tot 1 januari 2017 geldt een implementatietermijn (overgangsperiode).


Stemming wetsvoorstel DBA in Eerste Kamer uitgesteld

Helemaal definitief is het nog niet. Op 2 juli jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen, maar de Eerste Kamer moet nog instemmen. De stemming stond gepland voor 27 oktober, maar is op verzoek van staatssecretaris Wiebes van Financiën uitgesteld.


Voorbeeldovereenkomsten

Kern van het plan is dat ZZP’ers en opdrachtgevers gaan werken conform standaard modelovereenkomsten. Op basis van deze modelovereenkomsten kan de Belastingdienst oordelen over het al dan niet moeten afdragen van loonheffingen.

Loonheffingen zijn verschuldigd als sprake is van een arbeidsovereenkomst, een uitzendovereenkomst of een fictieve dienstbetrekking. Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:

  1. de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
  2. de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
  3. de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.
Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst

Er is al een modelovereenkomst inhuur externe deskundige te downloaden bij de Belastingdienst. Er komen ook sectorale standaardovereenkomsten. Binnen de ICT-branche is er momenteel een Voorbeeldovereenkomst software- en gamesontwikkelaar beschikbaar.

Een opdrachtgever mag ook zelf voor zijn freelancers een eigen overeenkomst opstellen en deze laten goedkeuren door de fiscus. Deze is dan herbruikbaar voor alle ingehuurde freelancers. Ook ZZP’ers zelf, werkgeversorganisaties en zzp-belangenverenigingen kunnen een eigen overeenkomst opstellen en laten beoordelen door de Belastingdienst.


Rol intermediair

Veel ZZP’ ers werken via een intermediair. De positie van de intermediair was binnen de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties erg onduidelijk. Lange tijd leek het erop dat de staatssecretaris geen ruimte wilde bieden aan de rol van een tussenpersoon. En dus ook dat contracten gesloten met tussenkomst van een bemiddelingsbureau niet meer mogelijk zouden zijn.

Nu is er de Modelovereenkomst tussenkomst die een einde moet maken aan de onzekerheid.

In de Nota van 19-10-2015 wordt gesteld:
Het uitgangspunt is daarbij dat van intermediairs mag worden verwacht dat zij doen wat zij redelijkerwijs kunnen doen en wat van hen vanuit hun rol als intermediair mag worden verwacht. Dit wil zeggen dat van hen niet wordt verlangd dat zij dezelfde toets uitvoeren als de Belastingdienst in het kader van de Inkomstenbelasting, maar wel dat zij (op basis van hun kennis en ervaring) een adequate en gefundeerde inschatting maken van de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

De modelovereenkomst tussenkomst zorgt ervoor dat opdrachtgevers, intermediairs, en ZZP’ers vooraf zekerheid hebben dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen. De modelovereenkomst tussenkomst geeft hiermee zekerheid over de rol van de intermediair.


Waarom exit VAR?

Volgens Wiebes was de VAR niet eerlijk. Uitsluitend de freelancer was verantwoordelijk voor de werkrelatie tussen hem en de opdrachtgever. Ging deze relatie verder dan freelancerschap dan liep alleen de ZZP’er risico, terwijl de opdrachtgever profiteerde doordat hij niet belast werd voor werkgeverspremies. De wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" is bedoeld om "de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans te brengen" en daarmee dus schijnzelfstandigheid en verkapt dienstverband tegen te gaan.Geplaatst op: 27-10-2015