Nieuwste ICT-projecten

Projectmanager/consultant visie & strategie I-HR Visie Den Haag
Functieomschrijving:Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op zoek naar een ervaren projectmanager/consultant visie & strategie voor het project: I-HR visie 2025.HDPO ambieert een strategisch HR dienstverlener te zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wil haar visie op HR in lijn brengen met een nieuwe digitaliseringsvisie (iHR-Visie), welke een basis moet bieden voor de informatisering- en systeemontwikkeling naar 2025.Doel: Het op basis van een plan van aanpak opstellen en afstemmen van een iHR-visie met stakeholders en het opstellen van een meerjarenplan (strategie) om deze iHR-visie te gaan operationaliseren. Stakeholders: Directeur en MT-leden van HDPO, medewerkers DBV-IV (zoals business consultant, analist, architect en innovatiemanager), lijnmanagement en gebruikers, enkele interne HDPO-adviseurs, externe adviseur op het gebied van informatisering-ontwikkelingen in het HR-vakgebied.Deadline: De visie moet gereed zijn voor de samenstelling van het jaarplan 2019 en daaruit voortvloeiende financiële begroting (Q4).Typering gezochte medewerkerIn opdracht van HDPO zoekt DBV-IV op korte termijn een senior projectmanager/consultant visie & strategie met ervaring op het gebied HR-processen en -dienstverlening waarbij de gebruiker/klant centraal staat. Hij/zij begrijpt het strategisch belang van data, metrics en HR Analytics, wat gezien de ambitie een belangrijk aspect van de iHR-visie moet zijn. Hij/zij heeft affiniteit met het ontwikkelen van een visie in relatie tot de strategie voor de informatievoorziening c.q. architectuur.De gezochte kandidaat is in staat de visie te formuleren, de daarvoor benodigde samenwerkingsvormen te organiseren met het management van HDPO en eerdergenoemde stakeholders en te vertalen naar een gedragen toekomstvisie op informatievoorziening.Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré.De projectmanager/consultant visie & strategie:is verantwoordelijk voor de voortgang en realisatie van het de geformuleerde opdracht (PvA, Visie en stratgiedocument) binnen de planning, middelen en kwaliteitseisen;is namens BZ gesprekspartner voor interne stakeholders en coördineert de hieruit voorkomende werkzaamheden;rapporteert aan de opdrachtgever voor het gevraagde resultaat.Functie-eisen:Academisch/HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring;Je bent in staat om partijen met uiteenlopende belangen binnen de deadline op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen;Je bent in staat tijdig risicos te onderkennen en te managen;Je hebt ervaring in vergelijkbare HR-organisaties;Je hebt ervaring met IT-ontwikkelingen ten aanzien van HR-processen en- dienstverlening;Je hebt ervaring met het schrijven van visies of strategische plannen;Je hebt ervaring en kennis van (HR-)processen en de vertaling naar cq. ondersteuning met informatietechnologie/ architectuur.Competenties:ResultaatgerichtheidBestuurssensitiviteitOvertuigingskrachtAnticiperenOmgevingsbewustzijnNetwerkenCreativiteitKlantgerichtheidCreëren van draagvlakTalenkennis: Nederlands en Engels.Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening en bijbehorende IT-dienstverlening. Zeker met de vernieuwingsagenda van BZ, zoals Modernisering Diplomatie, OS-agenda en hervorming van het personeelsbeleid, is een betrouwbare digitale informatievoorziening onmisbaar voor de innovatie van de BZ-organisatie. Actuele themas op dat gebied zijn: e-dienstverlening, digitalisering van processen en archieven, plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken, digitaal samenwerken, clouddiensten en social media, bigdata analysis, open data.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Teamsecretaris Den Haag
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke kracht ter vervanging van een zwangerschap (onmiddellijke opstart tot einde januari 2018). Als teamsecretaris ondersteun je het team eHerkenning/Idensys administratief en organisatorisch. Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor de volgende taken;Rapportages opstellen aan de opdrachtgever (BZK)PersoneelszakenHet bijhouden en verwerken van managementcijfersDe teamsecretares heeft een signaleringsfunctie en draagt zorgt voor afstemming met de betrokken partijen in het netwerk. In de praktijk betekent dit dat de teamsecretaris het eerste aanspreekpunt vormt voor de marktpartijen en de eindgebruikers als zij vragen, opmerkingen of issues hebben.De algemene administratie van de beheerorganisatie en de inkoopactiviteiten (DigiInkoop, Synergy)Uivoeren van de procedure in verband met het toekennen dan wel intrekken van rechten op een informatiesysteem, applicaties, e.d. je controleert periodiek of alle rechten nog correct zijn en of er eventueel mutaties moeten plaatsvinden.Coordinatie ICT aanvragen-Secretaris rol werkgroepen gezamenlijke overstappen eHerkenning communicatie en het marketingcommunicatie overleg. De volgende taken horen hierbij voorbereiden werkgroepennotulerensparingspartner voorzitterneemt deel aan projecten die nav de werkgroepen zijn ontstaan. Functie-eisen:Afgeronde HBO opleiding3jaar Managementondersteuner / Secretaris ervaringaantoonbare ervaring met samenwerken met interne en externe stakeholdersaantoonbare ervaring met opereren in een bestuurlijk complexe omgevinguitstekend schriftelijk rapporteren in Nederlandse taal (notuleren),Is tactvol en duidelijk.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Medior Financial Auditors Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar Medior Financial Auditors.Opdrachtomschrijving: Reden verzoek tot inhuur: Door een intensivering op de financial audit is er extra capaciteit nodig voor het Verantwoordingsonderzoek 2018. De intensivering in capaciteit dient op korte termijn plaats te vinden om bij te dragen aan de wettelijke controletaak van de Opdrachtgever. De kandidaat verricht op hoofdlijnen dezelfde inhoudelijke werkzaamheden als de overige medewerkers uit het financial auditteam (FA-team). Context: In het kader van de wettelijke taak van de Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtgever zowel per ministerie als op totaalniveau van het Rijk financiële oordelen en oordelen over de bedrijfsvoering. Op 15 mei 2019, Verantwoordingsdag, brengt de Opdrachtgever haar rapporten over het verantwoordingsonderzoek uit aan het parlement. De werkzaamheden worden ruim een maand voor die datum beëindigd en zullen voor de aangevraagde capaciteit niet worden verlengd. In het kader van de financial audit voor het Verantwoordingsonderzoek 2018 worden door het FA-team per ministerie financiële oordelen verstrekt, evenals oordelen over de totstandkoming van de informatie over het beleid en de bedrijfsvoering. De kandidaat is verantwoordelijk voor het onderzoek van de financiële informatie van het toegewezen ministerie. Kandidaat voert dossiercontroles uit met betrekking tot bijvoorbeeld inkopen en subsidies en beoordeelt de financiële informatie en de totstandkoming van de informatie over het beleid en de bedrijfsvoering. Kandidaat schrijft daarover conceptnota’s van bevindingen die, na interne kwaliteitsbeoordeling door de directeur, worden afgestemd met de verantwoordelijken van het betreffende ministerie. Na bespreking van de bevindingen en het verwerken van het ontvangen commentaar in de conceptnota’s maakt de kandidaat de nota’s definitief en worden deze aan het ministerie aangeboden. De kandidaat stemt in het kader van kwaliteitsbeheersing af met de projectleider/accountmanager in hoeverre de auditwerkzaamheden vaktechnisch verantwoord zijn uitgevoerd en voldoen aan de eisen van de Opdrachtgever.Nadere toelichting: Producten en werkwijzen van de kandidaat voldoen aan de normen van de Opdrachtgever. Kandidaat is gehouden aan geheimhouding en tekent daartoe een geheimhoudingsverklaring. Kandidaat kan niet te werk worden gesteld bij departementen / op objecten waarvoor een (A, B of andere) screening nodig is (tenzij kandidaat over toereikende screening beschikt), of waarbij sprake is van onvoldoende onafhankelijkheid (nauwe zakelijke of persoonlijke relaties of minder dan twee jaar geleden in dienst geweest van cq. werkzaam geweest voor) ten opzichte van de Auditdienst Rijk (ADR) of het departement. Kandidaat tekent hiertoe een onafhankelijkheidsverklaring. Kandidaat is verplicht een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen en een verklaring over behoud intellectueel eigendom door de Opdrachtgever alvorens met de werkzaamheden kan worden begonnen. NB: Het niet kunnen ondertekenen cq. overleggen van voornoemde verklaringen en/of het niet- beschikbaar zijn gedurende de gevraagde periode en dagen gelden als knock-out criteria. Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden: Pro-actieve houding passend bij de rol van een auditor die werkt voor de Opdrachtgever.Vakmatige taken: - Kennis van auditprincipes, onderzoeksmethoden en -technieken en aantoonbare ervaring in het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits. - Recente ervaring met het uitvoeren van dossiercontroles met betrekking tot o.a. inkopen en subsidies en ervaring met rapporteren over auditwerkzaamheden (tenminste 2 jaar) bij voorkeur bij de rijksoverheid.Coördinerende / sturende taken: Niet noodzakelijk voor de gevraagde werkzaamheden. Kandidaat is goed in staat in teamverband te werken. Contacten (intern/extern + aard van contacten): Contacten met beleidsmedewerkers, auditors van de Auditdienst Rijk, mensen uit de financiële functie op diverse departementen.Functionele eisen (* Aantoonbaar door:) - Afgeronde economische opleiding of opleiding op het gebied van auditing op niveau HBO, HBO+ of universitair. (* Diploma CV en interview en evt. inschrijving in register (RA, RE, RO) zonder opgelegde maatregelen.) - Kennis van de planning- en controlcyclus bij de rijksoverheid (* CV) - Kennis van auditprincipes, onderzoeksmethoden en -technieken en vaardigheid in het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits (*CV) - Ervaring (minimaal 2 jaar) met uitvoeren van onderzoeken of audits bij CV (overheids)organisaties en het rapporteren daarover. (*CV) - Auditplanning: Signaleert knelpunten bij de opzet en organisatie van de uit te voeren financial audits. Evalueert of er voldoende en geschikte controle-informatie wordt verzameld voor de uit te voeren audit (vaststellen dat audit vaktechnisch verantwoord kan worden uitgevoerd). (*CV, referenties).Uitvoering audits en reviews (* Aantoonbaar door CV en referenties): - Voert zelfstandig financial audits uit op de financiële stromen van het toegewezen departement en/of voert reviews van door anderen uitgevoerde audits uit. - Beoordeelt de toereikendheid van de controleaanpak van door anderen uitgevoerde audits - Beoordeelt de toereikendheid en bruikbaarheid van de door de organisatie getroffen beheersmaatregelen. - Evalueert uitgevoerde auditwerkzaam- heden van de interne auditfunctie, inclusief de IT-componenten daarbij. Rapportage over uitkomsten audits (* Aantoonbaar door CV en referenties): - Stelt zelfstandig conceptrapportages op over de uitgevoerde controles van de verschillende stromen (o.a. inkopen, subsidies, personele uitgaven) en/of onderdelen uit het jaarverslag van het ministerie en hanteert daarbij de werkprogramma’s van de Opdrachtgever. - Geeft aanbevelingen over de toereikendheid van de aangetroffen/ingerichte interne beheersmaatregelen. - Presenteert de auditresultaten aan het ter zake verantwoordelijke management en de opdrachtgever. - Evalueert bevindingen en formuleert oordelen over de financiële informatie in de jaarrekening en/of de niet-financiële informatie. Start: 1/10/18Eind: 30/4/19 (geen optie op verlenging) Inzet: 32 per week (ma, di, woe,do) Totaal aantal uren: 2018, 368 uren 2019, 536 uren Standplaats: Den Haag .Thuiswerken niet mogelijk ivm vertrouwelijke informatie
Projectmanager/consultant visie & strategie HR Den Haag
In opdracht van HDPO zoekt DBV-IV op korte termijn een senior projectmanager/consultant visie & strategie met ervaring op het gebied HR-processen en -dienstverlening waarbij de gebruiker/klant centraal staat. Hij/zij begrijpt het strategisch belang van data, metrics en HR Analytics, wat gezien de ambitie een belangrijk aspect van de iHR-visie moet zijn. Hij/zij heeft affiniteit met het ontwikkelen van een visie in relatie tot de strategie voor de informatievoorziening c.q. architectuur. De gezochte kandidaat is in staat de visie te formuleren, de daarvoor benodigde samenwerkingsvormen te organiseren met het management van HDPO en eerdergenoemde stakeholders en te vertalen naar een gedragen toekomstvisie op informatievoorziening. Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré. De projectmanager/consultant visie & strategie: • is verantwoordelijk voor de voortgang en realisatie van het de geformuleerde opdracht (PvA, Visie en stratgiedocument) binnen de planning, middelen en kwaliteitseisen; • is namens BZ gesprekspartner voor interne stakeholders en coördineert de hieruit voorkomende werkzaamheden; • rapporteert aan de opdrachtgever voor het gevraagde resultaat. Project: HDPO ambieert een strategisch HR dienstverlener te zijn voor het Ministerie en wil haar visie op HR in lijn brengen met een nieuwe digitaliseringsvisie (iHR-Visie), welke een basis moet bieden voor de informatisering- en systeemontwikkeling naar 2025. Doel: Het op basis van een plan van aanpak opstellen en afstemmen van een iHR-visie met stakeholders en het opstellen van een meerjarenplan (strategie) om deze iHR-visie te gaan operationaliseren. Stakeholders: Directeur en MT-leden van HDPO, medewerkers DBV-IV (zoals business consultant, analist, architect en innovatiemanager), lijnmanagement en gebruikers, enkele interne HDPO-adviseurs, externe adviseur op het gebied van informatisering-ontwikkelingen in het HR-vakgebied. Deadline: De visie moet gereed zijn voor de samenstelling van het jaarplan 2019 en daaruit voortvloeiende financiële begroting (Q4). Functie eisen: • Academisch/HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie • van kennis en ervaring, • Je bent in staat om partijen met uiteenlopende belangen binnen de deadline op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen • Je hebt ervaring in vergelijkbare HR-organisaties • Je hebt ervaring met IT-ontwikkelingen ten aanzien van HR-processen en- dienstverlening • Je hebt ervaring met het schrijven van visies of strategische plannen • Je hebt ervaring en kennis van (HR-)processen en de vertaling naar c.q. ondersteuning met informatietechnologiearchitectuur Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m., 36 uur per week Einddatum: 31 januari 2019, met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl, +31 (0)6 23 80 14 17 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterML@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior development architect
FunctieomschrijvingJob Mission       Guard and guide the architecture of the ASML development environment, in co-operation with the internal customer and IT stakeholders. Job DescriptionPlay a major role in defining short/mid/long term development environment roadmap Define improvement proposals that focus on system performance and process efficiency for end-users. Stay in contact and aligned with major tool suppliers, to discuss their product roadmaps. Strong partner in discussions with SEI domain architects and other stakeholders within the internal customer departments. Keep abreast with relevant literature, means and methods. Manage development competence teamFunctie-eisenEducationAt least Bachelor level or equivalent.  ExperienceMore than 5 years of relevant experience. Thorough understanding and practical experience with: Creating and presenting high level architectural designs Creating and presenting long term roadmaps Development tooling like Eclipse CDT Continuous integration tooling like Jenkins or Atlassian Bamboo Software development process (Agile Scrum) Modelling languages (e.g. Archimate) Software and scripting languages (C, C++, Python preferred) Linux operating system Steer/coach people  Personal Skills Shows initiative and problem solving attitude Pragmatic, practical, flexible and committed to quality Excellent communication skills and proficiency in the English language Ability to comprehend large complex environments Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior development architect of solliciteer online op de vacature Senior development architect.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior development architect of solliciteer online op de vacature Senior development architect.
Tabelau Specialist Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Tableau Specialist.Start: 30 juli 2018 Einde: 31 januari 2019 (optie op verlenging) Inzet: 36 uur per week Standplaats: Den Haag Data interview: 25 juli tussen 13.00 en 17.00 uur. TAAK: • Ontwikkelen, vormgeven en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau binnen de Datalab omgeving van de Opdrachtgever; • Doorlopend afstemmen met de gebruikers van de dashboards over de beste visualisatie(methode) voor het betreffende toepassingsgebied. Omschrijving resultaatgebieden: • Primaire focus ligt op Tableau Desktop en Server.TOELICHTING: De gezochte visualisatie specialist beschikt over een gedegen kennis van en ervaring met het vertalen van gebruikerseisen naar een visualisatie. Deze visualisatie zorgt voor een goede gebruikerservaring welke bijdraagt aan het enthousiasme van en het gebruik door de gebruikers. De geschikte medewerker weet van aanpakken en werkt graag in teamverband. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een scrumteam. WERKOMGEVING:Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld.omt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Hierbij wordt samengewerkt met een palet van externe ICT-leveranciers.De opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan de Opdrachtgever efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan is een specialist nodig die heldere visualisaties (dashboards) kan realiseren op aanwijzing van de gebruikers. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het maken van visualisaties op basis van bigdata analyses op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is de Opdrachtgever op zoek naar een bevlogen Senior tableau expert met relevante UX ervaring en een klantgerichte instelling.Werkervaring en denkniveau: • Minimaal HBO/WO niveau, van relevante opleiding (bv UX design, Grafisch/industrieel ontwerp); • Minimaal 3 jaar werkervaring met tableau in een vergelijkbare (of corporate) omgeving; • Relevante en aantoonbare (dmv portfolio) ervaring met Tableau Desktop(portfolio graag meenemen naar een eventueel intake gesprek); • Aantoonbare ervaring als UX designer of UX architect (of vergelijkbaar) • Minmaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de business bij het bouwen, onderhouden en optimaliseren van duurzame (Tableau) visualisaties en rapporten; • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met geavanceerde "scripting" en"automation" in SQL; Specifiek: • Aantoonbare ervaring met dataplatform oplossingen binnen de MicrosoftAzure cloud omgeving; • Goede mondelinge/schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal Competenties: Competenties • Analytisch denkvermogen;• Resultaatgerichtheid;• Creatief;• Overtuigingskracht;• Constructief kritische houding;- Goede communicatieve vaardigheden met gebruikers
R&D IT - Directories (IAM) Architect
FunctieomschrijvingIAM / DirectoriesIdentity & Access Management is one of our foundational IT services and will become even more important in the next years (mainly driven by increased Security requirements) it must become more robust, more performing and end-user friendly. NXP is using Sailpoint as global Identity & Access management solutions, and it is provisioning multiple different directories depending on the business function: Oracle unified directory, Microsoft Active Directory, Centrify and NetIq e-directory.For the R&D services an assessment needs to be done on the current directory services and architecture resulting in a roadmap / way forward on future services and a solution Design.Scope of workAssess current R&D IT directory services including performance, security and fit for purpose aspectsGather and define future requirements for R&D IT directory services and capture in Solution Foundation document (this is NXP architecture standard for documenting requirements and high-level solution architecture)Define one or multiple solutions and scenarios how to migrate from current to new directory landscape.Create a solution design based on decision of future solution / scenario.ResponsibilitiesYou will be reporting to the R&D IT solution architect, based in NL and stay in close alignment with client’s IAM team in the Cyber Security Department.  Functie-eisen• 5-10 years’ experience in IAM projects as an architect, integration and migration project experience are a bonus• Knowledge on a functional and conceptual level of directory solutions and platforms• Knowledge of Centrify, Microsoft Active Directory and NetIQ e-Directory, IDM is a pre• Experienced in working in a global dynamic organization and migration program• Solid knowledge of infrastructure• Good subject matter knowledge on IT Security and IAM• Business English is a must, project language is English• Excellent communication skillsAdditional• Remote work is not an option, we are looking for a regional candidate Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature R&D IT - Directories (IAM) Architect of solliciteer online op de vacature R&D IT - Directories (IAM) Architect.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature R&D IT - Directories (IAM) Architect of solliciteer online op de vacature R&D IT - Directories (IAM) Architect.
Tableau specialist Den Haag
Functieomschrijving (taken):Ontwikkelen, vormgeven en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau binnen de BZ Datalab omgeving;Doorlopend afstemmen met de gebruikers van de dashboards over de beste visualisatie(methode) voor het betreffende toepassingsgebied.Omschrijving resultaatgebieden:Primaire focus ligt op Tableau Desktop en Server.TOELICHTING: De gezochte visualisatie specialist beschikt over een gedegen kennis van en ervaring met het vertalen van gebruikerseisen naar een visualisatie. Deze visualisatie zorgt voor een goede gebruikerservaring welke bijdraagt aan het enthousiasme van en het gebruik door de gebruikers. De geschikte medewerker weet van aanpakken en werkt graag in teamverband. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een scrumteam.Functie-eisen:Minimaal HBO/WO niveau, van relevante opleiding (bv UX design, Grafisch/industrieel ontwerp);Minimaal 3 jaar werkervaring met tableau in een vergelijkbare (of corporate) omgeving;Relevante en aantoonbare (dmv portfolio) ervaring met Tableau Desktop (portfolio graag meenemen naar een eventueel intake gesprek);Aantoonbare ervaring als UX designer of UX architect (of vergelijkbaar);Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de business bij het bouwen, onderhouden en optimaliseren van duurzame (Tableau) visualisaties en rapporten;Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met geavanceerde scripting en automation in SQL;Aantoonbare ervaring met dataplatform oplossingen binnen de Microsoft Azure cloud omgeving;Goede mondelinge/schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.Competenties:Analytisch denkvermogen;Resultaatgerichtheid;Creatief;Overtuigingskracht;Constructief kritische houding;Goede communicatieve vaardigheden met gebruikers.WERKOMGEVING: Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld.DE AFDELING: IT-regie is de verantwoordelijkheid van Cluster DBV/IV, dat zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naaren het aanbod van ICT-diensten bij het ministerie, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar deze diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Hierbij wordt samengewerkt met een palet van externe ICT-leveranciers.HET PROJECT: De opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van datakan BZ efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan is een specialist nodig die heldere visualisaties (dashboards) kan realiseren op aanwijzing van de gebruikers. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten.In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het maken van visualisaties op basis van bigdata analyses op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is BZ op zoek naar een bevlogen Senior tableau expert met relevante UX ervaring en een klantgerichte instelling.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel beheerder Den Haag
Functieomschrijving:De directie is op zoek naar een medewerker die als Functioneel Beheerder de afstemming van vraag en aanbod naar IT-diensten regisseert. Je ondersteunt, begeleidt en traint gebruikers van functionele aspecten van het casemanagementsysteem van de directie Uitvoering van Beleid (FileNet). Ook ben je een belangrijke schakel bij de bouw en test van e-formulieren voor het subsidieportaal (Blueriq) van de directie.Je vertaalt informatie en behoeften van de business naar requirements voor functionaliteiten voor de applicatie. Je stelt Request For Change-requirements op en bespreekt requirements en functionaliteiten met Applicatie Beheer. Je stelt gebruikershandleidingen op, op basis van functionele ontwerpen en procesverbeteringen en houdt deze up-to-date. Je voert het masterdatamanagement uit en houdt daarbij de koppeling tussen gegevens inzichtelijk. Verder voer je acceptatietesten uit in samenwerking met gebruikers en beheer je autorisaties op basis van het autorisatiebeleid. Daarnaast beheer je gebruikersdocumentatie, zoals gebruikershandleidingen en trainingsdocumentatie en stel je functionele ontwerpen beschikbaar.Naast bovenstaande taken die tot je werkzaamheden kunnen behoren, behoort de rol van ICT-projectleider vanuit het Functioneel Beheer team tot je takenpakket. Je bent in staat op zowel strategisch, analytisch als tactisch-operationeel niveau taken uit te voeren. Concreet verwachtUitvoering van beleid de volgende taken en resultaten van de projectleider:Het opstellen van het project initiatie document,Het uitwerken van een plan van aanpak op basis van het project initiatie document,Het uitvoeren van het plan van aanpak binnen de afgesproken kaders en het aansturen van de medewerkers in het projectteam,Het volgens planning en afgesproken kaders opleveren van projectresultaten en mijlpalen die omschreven worden in het plan van aanpak voor het project.Informeren van de opdrachtgever (afdelingshoofd DIA), teamleider en produktowner over het projectverloop middels voortgangsrapportages,Het uitvoeren van stakeholdermanagement.Voor de inhoudelijke invulling van het project heeft de projectleider de mogelijkheid de kennis van medewerkers van Uitvoering van beleid vanuit de expertisedomeinen ICT, Communicatie, Uitvoering en Strategie in te schakelen. Onze inschatting is dat met het projectleiderschap zeker in het begin - ongeveer de helft van de tijd is gemoeid.Functie-eisen:Je hebt een afgeronde opleiding HBO-ICT of vergelijkbare werkervaring en bent een functioneel beheerder met minimaal 5 jaar werkervaring in een uitvoeringsorganisatie en hebt ervaring met BISL en Scrum;Je hebt ervaring met ICT projecten binnen de overheid en relevante ervaring met het aansturen van projectteams;Je bent bekend met IBM FileNet software, IBM Filenet P8 5.0 en hoger is een pre;Je hebt ervaring met Blueriq en kennis van ITIL-processen, Enterprise Content Management (ECM), ICT-architectuur en -infrastructuur en datamodellering is een pre.Competenties:Verder ben je klantgericht, sociaal vaardig en heb je een oplossend vermogen;Je bent goed in samenwerken. Daarnaast spreek je zowel de taal van de klant als van de IT;Je bent goed in het schrijven van procedures en kunt hier constructief mee omgaan;Je kunt goed relativeren en hebt tot slot een gezonde dosis humor;Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;Je kunt regie voeren in zowel een formele als informele setting.Bedrijfsinformatie:SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de AOW. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek of de veiligheid op de werkplek.De directie Uitvoering van beleid (UVB) van het ministerie van SZW is op zoek naar een medewerker die de directie helpt bij de doorontwikkeling van het E-portaal en het applicatiebeheer van het oude portaal.De directie Uitvoering van beleid (UVB) van het ministerie van SZW maakt gebruik van een E-portaal voor organisaties, instellingen en bedrijven die aanvragen, voortgangsrapportages en (tussen)declaraties indienen voor nationale en Europese subsidies en regelingen die de directie UVB uitvoert.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Tableau Specialist den haag
Onze klant is op zoek naar een specialist die beschikt over kennis en ervaring met het vertalen van gebruikerseisen naar een visualisatie. Deze visualisatie zorgt voor een goede gebruikerservaring welke bijdraagt aan het enthousiasme van en het gebruik door de gebruikers. De specialist weet van aanpakken en werkt graag in teamverband. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een scrumteam. Taakomschrijving: • Ontwikkelen, vormgeven en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau binnen de Datalab omgeving; • Doorlopend afstemmen met de gebruikers van de dashboards over de beste visualisatie(methode) voor het betreffende toepassingsgebied. Omschrijving resultaatgebieden: • Primaire focus ligt op Tableau Desktop en Server. Het project: De opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan onze klant efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces. Voor de ontwikkeling hiervan is een specialist nodig die heldere visualisaties (dashboards) kan realiseren op aanwijzing van de gebruikers. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het maken van visualisaties op basis van bigdata analyses op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is onze klant op zoek naar een bevlogen Senior tableau expert met relevante UX ervaring en een klantgerichte instelling. Functie eisen: • HBO werk en denkniveau van relevante opleiding • Minimaal 3 jaar werkervaring met tableau in een vergelijkbare (of corporate) omgeving; • Relevante en aantoonbare (dmv portfolio) ervaring met Tableau Desktop (portfolio graag meenemen naar een eventueel intake gesprek); • Aantoonbare ervaring als UX designer of UX architect (of vergelijkbaar) • Minmaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de business bij het bouwen, onderhouden en optimaliseren van duurzame (Tableau) visualisaties en rapporten; • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met geavanceerde “scripting” en “automation” in SQL; • Aantoonbare ervaring met dataplatform oplossingen binnen de Microsoft Azure cloud omgeving; • Goede mondelinge/schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m., 36 uur per week Duur: 7 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse 06 10 56 11 92 recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Applicatie ontwikkelaar .Net Utrecht
Functieomschrijving:Afgelopen periode heeft de FIOD een platform ontwikkeld, genaamd IDEA, dat als doelstelling heeft om ideeën management effectiever te maken in de opsporing. Hierbij hebben wij onderzoek gedaan naar elementen die de toevoer van ideeën vanuit de werkvloer zou bevorderen. Zo hebben wij disruptieve elementen als het wegnemen van hiërarchische besluitvorming doorgevoerd. De collegas bepalen zelf wat belangrijk is om verder te brengen binnen de fiod. Zij kunnen dit doen door te stemmen en draagvlak te creëren door het idee te pitchen middels een filmpje en vragen om teamleden om verder aan de slag te gaan met het idee. Andere enthousiaste collegas kunnen zich dan inschrijven op het idee. Daarnaast hebben wij nog enkele andere elementen op de roadmap staan waar wij jou voor nodig hebben om deze te ontwikkelen op het platform zoals crowdfunding (collegas krijgen budget dat zij kunnen gebruiken om ideeën te funden) en gamification (een achievement systeem dat gebruikers prikkelt om op het platform actiever deel te nemen.Functie-eisen:5 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met softwaredevelopment op het .Net-platform5 jaar ervaring met Microsoft-technologieën zoals ASP.Net, MVC, C#.Net, .Netframework 4, Visual Studio (2018), SQL-server (2016).3 jaar ervaring met unit-testen5 jaar ervaring met het ontwikkelen van complexe web gebaseerde en service georiënteerde enterprisesystemen2 jaar ervaring met het opstellen van coderingsrichtlijnen en bedenken en realiseren van infrastructurele en technische aanpassingen5 jaar ervaring met webapplicatie development v.w.b. CSS, HTML, en ASP.NET, MVC FrameworkHBO ICT opleidingAanvullende functiewensen:Kennis van ontwikkelprocessen zoals Scrum, Agile, TDD en RUPHet is een pré indien MCSD gecertificeerdBekend met design patterns en laatste ontwikkelingen in .Net-omgevingenDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SEI Linux infrstucture specialist
FunctieomschrijvingThe software development environment is now considered as a Mission Critical Service for which two key IT projects require an infrastructure specialist. Build ProgramThe Build Program has the goal to design, implement, test and deploy a new software build system. Due to legacy environments, build exceptions and violations, unfinished projects and insufficient documentation, the current build system is considered not to be maintainable for the coming years. In one of the tracks of this program additional Linux build servers will have to be deployed and an investigation is planned for the viability of virtualizing the build server environment. Pioneer projectThe Pioneer project has the goal to migrate the current, Solaris based, software development environment for XT machines to Linux. To enable this transition the underlying IT infrastructure will have to be migrated to Linux. Job DescriptionDefine requirements and create high-& low- level designsAnalyze impact of existing interfaces/services that uses the software development environment when switching to a virtual build environmentAligning with key-users and software engineers on new solution setupImplementing new infra components together with the SEI Infra team and external service providersGuarding overall quality delivered by the external service providersFunctie-eisenCandidate is well acquainted with software development. Further requirements on candidate:HBO+ or Academic level education Minimal 5-10 years of relevant work experience Relevant experience and proven experience in large technical complicated development environments Very thorough understanding and practical experience with: Linux and/or Solaris Infrastructure Linux virtualizations techniques: KVM, Docker, Red Hat Enterprise Virtualization, VMWare Knowledge regarding management of large server and VDI environments Base Knowledge of storage, network and database solutions Strong verbal and written communication skills (English) Strong documenting capabilities Personal skillsShows initiative and problem solving attitude. Pragmatic, practical, flexible (occasional evening or weekend work) and committed to quality. Consultancy skillsAmbitious and with a pro-active, initiating attitude. Ability to plan and set priorities. Team worker, good social skills, customer-oriented. Think practical on the impact of decisions for end-customer / user. Have affinity with IT systems and structures and think in business process modeling terms. Strong analytical skills, including advanced application software skills, such as presentation, spreadsheet and word processing applications. Nice to have: Change-management competencies.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature SEI Linux infrstucture specialist of solliciteer online op de vacature SEI Linux infrstucture specialist.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature SEI Linux infrstucture specialist of solliciteer online op de vacature SEI Linux infrstucture specialist.
Testcoördinator / Tester 24-32 u p/w Rotterdam
Referentienummer: BTIT20573 Omgeving: Rotterdam Startdatum: Begin/ medio augustus 2018 Einddatum: 31 maart 2019 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 24 -32 Intakegesprek: Dinsdag 24 juli t/m maandag 30 juli 2018. Sluitingsdatum: Vrijdag 20 juli om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Testcoördinator / Tester voor 24 tot 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Een Testcoördinator/Tester is nodig voor het aansturen en uitvoeren van de testen bij verschillende teams ten behoeve van de e-Suite. Als Testcoördinator/Tester test je met gebruikers, Analisten en Ontwikkelaars de e-Diensten die ingericht worden bij verschillende teams. Je stuurt en bewaakt de uitvoering van de testen, onder andere door het mede organiseren van testbijeenkomsten en het afstemmen van de testresultaten met de belangrijkste stakeholders (proceseigenaren, functioneel beheer, informatiemanagement en de uitvoeringsorganisaties). De nadruk ligt hierbij op het risico gebaseerd testen. Ook zorg je voor een adequate voortgangsrapportage. Ten slotte stel je een eindrapport op met opzet, uitvoering en eindresultaten van het testtraject, en een concept-vrijgaveadvies voor de business. In dit advies doe je een voorstel voor de implementatie van de applicatie met het tijdstip van in productiename en eventuele risico’s en randvoorwaarden. Taken/werkzaamheden: Je taken en verantwoordelijkheden zijn zowel het hands-on uitvoeren van test-analyse en testen zelf, als de testcoördinatie ervan. Test analyse en uitvoer Analyseren werkprocessen gebruikersorganisatie. Vertalen analyse werkprocessen naar bruikbare testscenario’s. Opstellen business testscenario’s in samenwerking met gebruikersorganisatie en functioneel beheer. Uitvoeren business testscenario’s in samenwerking met gebruikersorganisatie en functioneel beheer. Opstellen koppelvlak/ keten testscenario’s in samenwerking met gebruikersorganisatie en functioneel beheer. Uitvoeren koppelvlak/ keten testscenario’s in samenwerking met gebruikersorganisatie en functioneel beheer. Reviewen functionele documentatie. Opstellen bevindingen en bevindingenrapportages. Faciliteren oplossen en hertesten bevindingen. Testcoördinatie Opstellen, en onderhouden van het testplan. Risicoanalyse en strategiebepaling. Opstellen planning. Specificeren van organisatie en infrastructuur. Specificeren procedures, standaards en normen. Dagelijkse aansturing test activiteiten. Bewaking van de voortgang. Inrichten (beheer)organisatie. Onderkennen, anticiperen op en rapporteren van projectrisico's. Uitvoeren optimalisatie proces. Opstellen vrijgave advies. KNOCK-OUT: Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO niveau, of hoger (bij voorkeur HBO of WO). Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je hebt onderstaande aanvullende trainingen succesvol afgerond: - TMap Testengineer (Gecertificeerd) - TMap Testmanager (Gecertificeerd) Je beschikt over ervaring als Testcoördinator: - Ervaring met de rol testanalyse: Minimaal 7 jaar. - Ervaring met de rol testuitvoer: Minimaal 7 jaar. - Ervaring met de rol testcoördinator/testmanager: Minimaal 5 jaar. - Ervaring met Agile/Scrum werken: Minimaal 2 jaar. - Ervaring met werken binnen een organisatie met 5000+ medewerkers: minimaal 1 jaar. Je beschikt over kennis van en affiniteit met zaakgewijs werken en zaaksystemen. Je beschikt over kennis van de Atos E-Suite. Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent bereid om de eerste 2 maanden van de opdracht geen verlof op te nemen. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een of meerdere aanvullende trainingen succesvol afgerond: - Prince2 (Gecertificeerd) - IREB (Gecertificeerd) - Scrum Master (Gecertificeerd) - ITIL (Gecertificeerd) - BISL (Gecertificeerd) Je beschikt over ervaring met test en integratie van grote systemen en raakvlaksystemen, gebruik van testautomatisering en/of met het gebruik van de testautomatseringstool Tosca (weging 45%). Je beschikt over kennis van Tosca. Competenties: Resultaatgerichtheid. Integriteit. Zelfstandig. Is in staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (helicopterview). Teamspeler. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Gevoel heeft voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan. Pragmatisch. Bereid om zowel sturing te geven als uitvoerende werkzaamheden op te pakken.
Operationeel Manager Zwolle en Utrecht
Voor de IND zijn wij op zoek naar een Operationeel Manager. Omschrijving opdracht: Directie Dienstverlenen heeft in Utrecht en Zwolle bij het team Particulier van de afdeling Particulier en Zakelijk een tijdelijke vrijgekomen functie (6 maanden) voor een operationeel manager. Omschrijving opdrachtgever: Directie Dienstverlenen is gastheer voor klant, (keten)partner en collega. De primaire doelstelling van Directie Dienstverlenen is het leveren van diensten die bijdragen aan de verbetering van de doorstroom van werk (snel) en de kwaliteit van het werk (goed), zodat de aan de klant, ketenpartner en collega geleverde diensten naar tevredenheid zijn (prettig). De verantwoordelijkheden op het gebied van de interne dienstverlening zijn gericht op het verzamelen en registeren van informatie en signalen ten behoeve van de logistiek en de werkvoorbereiding zodat er een naadloze aansluiting op de werkzaamheden van de directies Beslissen en Juridische Zaken wordt gerealiseerd. Directie Dienstverlenen is ingericht om de klant op maat te bedienen. Kennis over de klant is hierbij onontbeerlijk. Directie Dienstverlenen organiseert en analyseert deze kennis ten behoeve van het uitvoeren en steeds verbeteren van de dienstverlening. Directie Dienstverlenen is opgebouwd uit een afdeling Particulier en Zakelijk, afdeling Communicatie, afdeling Innovatie & Standaardisatie, afdeling Keten, afdeling Expertise en afdeling Handhaving. De directie wordt ondersteund door een stafafdeling. Omschrijving afdeling: Particulier en Zakelijk, team Particulier in Utrecht Ons bestaansrecht is onze klant informeren en adviseren. Daarnaast voeren we handelingen uit die het proces ondersteunen zoals het afnemen van biometrie, DNA en het uitreiken van verblijfsdocumenten. Wij leveren diensten en producten ten behoeve van toelating en verblijf. Dat doen we snel, goed en prettig. Wij zijn de ogen en oren van de organisatie en acteren op signalen en ontwikkelingen. Wij bewegen de klant om zelf digitaal zaken te doen met de IND. Wij bieden maatwerk waar het hoort. Dit doen we in 1 keer goed. De afdeling Particulier en Zakelijk bestaat uit 12 teams Particulier en 1 team Zakelijk die gevestigd zijn op verschillende locaties in het land. De teams bestaan uit medewerkers Verwerken en Behandelen (S6 t/m S8) en medewerkers Behandelen en Ontwikkelen (S9 en S10). Het Particuliere team in Utrecht kenmerkt zich als een dynamische maar ook hectische afdeling. Klantcontact vindt er direct aan het loket plaats. Ook levert het team een bijdrage aan de optimalisering van de website voor onze klant. De medewerkers zijn veelal meertalig op alle klantkanalen en van jou als manager verwachten we een actieve rol om deze kanaalsturing (click-call-face) in goede banen te leiden. Je hebt het profiel van een Lean leider en draagt daarbij continu verbeteren actief uit. Omschrijving functie: Als operationeel manager van het team Particulier in Utrecht geef je leiding aan ongeveer 20 medewerkers en lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het team. Je formuleert in samenspraak met het team en de tactisch manager van de afdeling Particulier en Zakelijk de doelstellingen, acties en resultaten. Samen met het team werk je proactief, resultaatgericht en met passie aan het bereiken van deze resultaten. Daarnaast is het noodzakelijk dat je actief participeert in het MT van de afdeling PZ. Tevens is het van belang dat je de ontwikkelingen in de maatschappij en de IND op de voet volgt en in staat bent om de vertaalslag te maken naar de afdeling PZ. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een WO-werk en denkniveau. - Je hebt ervaring/affiniteit met het vakgebied direct klantcontact en dan voornamelijk call center activiteiten en het aansturen van meertalige teams en verschillende functiegroepen. Competenties: - Organisatiesensitiviteit - Klantgerichtheid - Omgevingsbewustzijn - Netwerken - Ontwikkelen medewerkers - Aansturen medewerkers - Plannen en Organiseren - Zelfontwikkeling - Samenwerken - Dienend en sturend leiderschap Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle en/of Utrecht FTE:2 Startdatum: 06-08-2018 Duur: 06-02-2019 Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week (eventuele bijzonderheden werktijden) Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-07-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testanalist Utrecht
Reference number: BTIT20572 Location: Utrecht Start date: August 6, 2018 End date: January 31, 2019 Renewal option: Yes Hours per week: 36 Interviews: Unknown Closing date: Tuesday 24th of July at 13.00 o'clock. BlueTrail is looking for a Testanalist for 36 hours per week. Job description: Our client is looking for an experienced, self-motivated and fast learning Software Engineer with excellent testing skills. As a Software Engineer ‘Testing’ you are responsible for all testing activities – from analysis to execution – related to changes to the Regulatory Reporting solution. You are capable of taking over the basic activities of other DevOps team members if necessary, like performing business analysis or support activities. An intrinsic drive to personal development in new specialties is key to success inside this team. You will be responsible for testing activities related to the ‘Regulatory Reporting Solution’. The team consists of 25+ people (Business Analysis, Software Engineering and Operations Support) which are split into focus areas and multiple teams. The teams are currently transitioning from manual to automated testing. KNOCK-OUTS: 7+ years of proven experience in testing. Proven experience in test automation tooling. Knowledge and experience of testing principles like Context-Driven and Exploratory Testing. Skillset with ISTQB or TMAP knowledge, but also Test Automation affinity. Technology: SQL, XML. Fluent English; good communication in Dutch preferred as well. Have the following key mind-set principles for success: - Able to keep an overview and clearly convey this to stakeholders. - Can prioritize and manage his designated tasks. - Flexible in handling changing priorities. - Having a hands-on attitude, being Pro-Active. - Being analytical; flexible; open and transparent. - Result driven with large focus on detail. - Strives for continuous improvement of the test process. - A real team player. - Work under pressure of (regulatory) delivery deadlines. - Having a structured approach to work. A permanent Dutch working permit is obliged. Our client applies a 14 day working period at 0-rate. Reactions of candidates that do not have the required knowledge and experience, will be declined by our client. Nice to have: Experience in working in an Agile/Scrum team and DevOps principles. Experience in the financial sector and knowledge of Regulatory Reporting (e.g. EMIR, MifID II). Knowledge and understanding of IT concepts and architecture. Technology: Microsoft environment; like MQ, SpecFlow, C#, TFS. Education HBO/WO (NL) or University degree (UK), preferably in Science or Engineering
Senior Data Scientist den haag
• Ondersteunen bij het identificeren van vragen vanuit de business en bedrijfsvoering; • Herkennen van patronen in ‘big data’, om hiervoor voorspellende algoritmen te ontwikkelen; • Analyseren, selecteren en uitvoeren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het beantwoorden van vragen; • Beheren en optimaliseren van datastromen en (big)data-analyses; • Het begeleiden van de aanwezige (jr.) data scientists bij het ontwikkelen en toepassen van algoritmes en machine learning modellen (in verschillende toepassingen); • Het verdelen van de workload onder de datascientists en de voortgang in de gaten houden. Toelichting: De gezochte datascientist beschikt over een uitmuntende vaardigheden mbt datascience en weet de omgeving hier op enthousiasme wijze in mee te nemen. Een flinke dosis flexibiliteit, creativiteit en een coachende/begeleidende instelling richting de collega scientists. De geschikte kandidaat weet van aanpakken en is een echte teamplayer en bovendien het technisch geweten van het team. Functie-eisen: • Minimaal HBO/WO niveau (van relevante opleiding); • Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante ervaring met Big Data Analyse en machine learning met zowel gestructureerde en ongestructureerde data; • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met programeer talen Python, R en SQL • In bezit van “Microsoft Professional Program Certificate in Data Science” of vergelijkbaar; • Aantoonbare ervaring met het inzetten van voorspellende algoritmes ten behoeve van besluitvorming binnen een organisatie; • Aantoonbare ervaring met het analyseren en selecteren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het oplossen van vragen vanuit de bedrijfsvoering; • Aantoonbare ervaring met econometric modelling technieken, data/text mining algoritmes, optimalisatie technieken en statistiek; • Aantoonbare ervaring met het beheren en optimaliseren van datastromen en data-analyses; • Ervaring met visualisatieprogramma Tableau is een pré; • Ervaring met A.I. is een pré; • Ervaring met Microsoft Azure services is een pré Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 25 juli, 36 uur per week Einddatum: 31 januari 2019 Recruiter voor deze rol: Roel Dijkhuizen, recruiterRD@itaq.nl, +31 (0)6 20985467 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRD@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel applicatiebeheerder Amersfoort
Functieomschrijving:Staatsbosbeheer zoekt een ervaren functioneel applicatiebeheerder met kennis van MS Office en MS Sharepoint. Hij/zij is verantwoordelijk voor de door de teamleider FAB, de proceseigenaar en/of de projectleider toegewezen activiteiten. Deze werkzaamheden zullen met name liggen op het gebied van het beheren, inrichten en testen van diverse applicaties en tools op het gebied van kantoorautomatisering en documentmanagement. Tot het takenpakket horen ook: Het meehelpen aan de inrichting van nieuwe applicaties of versies;Het testen van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten;Het maken van functionele ontwerpen voor nieuwe of gewijzigde functionaliteiten/koppelingen;Het implementeren van nieuwe applicaties/tools;Het opstellen/actualiseren van instructies;Het opleidingen en ondersteunen van eindgebruikers;Het uitvoeren van reguliere beheeractiviteiten zoals afhandeling van calls van de huidige applicaties;Het maken van afspraken en voeren van overleg met business, leveranciers (in- en extern) en eindgebruikers(groepen).De functioneel beheerder voert de volgende taken uit:Het vertalen van businesswensen naar oplossingen;Het configureren (o.a. autorisaties) volgens de specificaties;Het functioneel testen of het begeleiden van gebruikersacceptatietestenHet werken volgens een projectplanning en het rapporteren van de stand van zaken;Het vastleggen van geconstateerde issues en het oplossen (configuratie) en monitoren (richting leverancier) hiervanDocumenteren en andere administratieve handelingen.Functie-eisen:Staatsbosbeheer is op zoek naar een senior functioneel applicatie beheerder, die ervaring heeft met diverse typen applicaties. De belangrijkste specifieke vereisten zijn:Ervaring met functioneel applicatiebeheer Office applicaties of andere kantoorautomatiseringsapplicaties en tools.Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer op Sharepoint.Niveau: HBO werk- en denkniveau, b.v. HBO functioneel beheer, bedrijfskundige informatica of management & business ITErvaring: Kennis van en ervaring met MS Sharepoint, bij voorkeur minimaal versie 2013.Kennis van Office 2013 of hoger.Brede ervaring met ICT activiteiten met name op het gebied van functioneel ontwerp en (applicatie) beheer m.b.t complexe organisatie brede applicaties.Ervaring met het testen en accepteren van systemen.Ervaring met het geven van opleidingen en begeleiden van gebruikers.Goede communicatieve vaardigheden.Kennis van BISL.Competenties:Kandidaat beschikt minimaal over de volgende competenties: Komt met voorstellen om in te spelen op toekomstige kansen voor de organisatie.Vraagt uit zichzelf naar informatie, stelt zaken ter discussie en vraagt naar het waarom.Draagt uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen aan en neemt hierin het voortouw.Is secuur en streeft een hoge kwaliteit na.Heeft overtuigingskracht.Is resultaatgericht; weet knopen door te hakken zonder de belangen betrokkenen uit het oog te verliezen. Bedrijfsinformatie:Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan en beheert ruim 260.000 hectare Nederlandse natuur. Staatsbosbeheer maakt zich onder de noemer beschermen, beleven en benutten klaar voor de toekomst waarin ze mensen willen betrekken bij de natuur die hen raakt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Implementatieadviseur i-Sociaal Domein Den Haag
Voor VNG Realisatie zijn wij op zoek naar een Implementatieadviseur i-Sociaal Domein. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein: Het Ketenbureau, onderdeel van VNG Realisatie, is de uitvoeringsorganisatie van de Stuurgroep i-Sociaal Domein ten gunste van Gemeenten en Zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Hiervoor worden bepaalde voorzieningen beschikbaar gesteld (onder de noemer ISD keten): - landelijke standaarden iWMO en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling - daarbij ondersteunende producten en instrumenten. Het Ketenbureau voert hierover de regie. Omschrijving opdracht: De implementatieadviseur speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen, informeren en verbinden van gemeenten en zorgaanbieders bij de gezamenlijke uitvoering van de WMO en Jeugdwet daar waar administratieve lastenverzwaring wordt ervaren. De implementatieadviseur vormt een verbindende schakel tussen gemeenten, aanbieders en de ketenpartners in het informeren over en uitvoeren van de werkagenda. Bij de uitvoering van de werkagenda heeft de implementatieadviseur een adviserende en faciliterende rol. Tevens wordt in samenspraak met gemeenten en zorgaanbieders verbetervoorstellen geïnventariseerd o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en werkateliers. De implementatieadviseur ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij het optimaliseren van het gezamenlijke administratieve proces. Gedurende dit proces wordt gezocht naar structurele oplossingen, maar wordt in voorkomende situaties ook gezocht naar consensus en tegelijkertijd knopen doorhakken. Het balanceren tussen consensus, inleven in de situatie, maar tegelijkertijd komen tot duidelijke oplossingen staat hierdoor centraal in de implementatiefunctie. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Visie- en planvorming van Implementatie strategieën. - Ondersteunen (advisering en operationalisering) van gemeenten en zorgaanbieders in de (administratieve) uitvoering van de WMO en Jeugdwet. - Belemmeringen als gevolg van vermijdbare administratieve lasten bij gemeenten en zorgaanbieders zichtbaar maken, zodat gemeenten en aanbieders in staat zijn de implementatie vorm te geven, zonder het werk van de gemeente of aanbieder over te nemen. - Vanuit het Ketenbureau eerste aanspreekpunt voor (de inhoudelijke) vragen. - Informatie op een voor elke gemeente uit de regio meest passende manier uitleggen en overdragen. - Voorstellen doen (pro actief) voor verandering en/of verbetering van de verstrekte informatie, zowel inhoudelijk als procesmatig. - Bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en zorgen voor adequate opvolging, zowel faciliterend als - waar nodig – sturend. - Rapporteren over de voortgang van de administratieve lastenverlichting bij gemeenten en aanbieders binnen je regio aan het Hoofd Ketenbureau en de Stuurgroep. - Op basis van monitoring en voortgangsbewaking de regio enthousiasmeren met als doel samen voortgang in de implementatie te bereiken. - Relatiebeheer met stakeholders en onderhouden van contactdossiers van je regio. Resultaat van de opdracht: Het adviseren en "hands-on" faciliteren van zowel zorgaanbieders als gemeenten over de bedrijfsprocessen inzake de gezamenlijke uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de door partijen ervaren lastenverzwaring. Ten behoeve van het optimaliseren van betreffende bedrijfsprocessen wordt in samenspraak met Zorgaanbieders en Gemeenten advies uitgebracht voor verbetering. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 1 september beschikbaar. - Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ruime kennis van en ervaring, in een beleidsfunctie of managementrol bij een of meerdere gemeenten en/of zorgaanbieders, met de invoering en uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. - Je hebt (diepgaande) kennis, op basis van betrokkenheid bij een of meer informatieketens in het sociaal domein. - Je hebt (diepgaande) kennis, op basis van betrokkenheid bij de administratieve inrichting, van de ISD-keten m.b.t. tot o.a. berichtenstandaarden, controleaanpak en uitvoeringsvarianten. - Je hebt ervaring met verandermanagement. - Je hebt ervaring met implementatiebegeleiding rond ICT en beleid ten behoeve van de WMO en jeugdketens. - Je hebt ervaring met het geven van begeleiding en ondersteuning aan gemeenten dan wel zorgaanbieders bij het op orde krijgen van hun administratieve processen volgens de landelijke normen en het faciliteren van het gesprek tussen beide. - Je hebt ervaring met tactisch regievoering van gemeenten dan wel zorgaanbieders. - Je hebt ruime (tenminste 2 jaar) ervaring in de rol van coördinator, expert, adviseur of projectleider bij een gemeente of zorgaanbieder in projecten die gedurende de decentralisaties met meerdere gemeenten of aanbieders tegelijkertijd geïmplementeerd zijn op het gebied van Jeugdzorg en/of WMO. - Je hebt ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, in het inbedden van projecten in het eigen lokale beleid van gemeenten en van samenwerkingsverbanden. - Je hebt ruime ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, in de rol van adviseur of consultant, in het schakelen tussen de werelden van bestuurders, lokale politiek, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICT-management en informatiebeveiliging, en het onderling verbinden van deze werelden. - Je hebt inhoudelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen rond de Wmo en/of Jeugdwet en (her)kent en (on)mogelijkheden in de uitvoering en kan die in een gesprek benoemen en toelichten. Competenties: - Klantgericht - Faciliterend - Verbindend - Organiserend vermogen - Gecommitteerd aan doelstellingen van de decentralisaties - Doel- en Resultaatgericht - Organisatie- en omgevingssensitief - Analytisch - Initiatiefrijk en pro-actief - Creatief - Uitstekende communicatieve vaardigheden (verbaal en schriftelijk) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm uiterlijk 01-09-2018 Duur: eind 2018 Optie op verlenging: ja Inzet: maximaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 02-08-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling Den Haag
Voor VNG Realisatie zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Omschrijving Ketenbureau i-Sociaal Domein: Het Ketenbureau, onderdeel van VNG Realisatie, is de uitvoeringsorganisatie van de Stuurgroep i-Sociaal Domein ten gunste van Gemeenten en Zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Hiervoor worden bepaalde voorzieningen beschikbaar gesteld (onder de noemer ISD keten): - landelijke standaarden iWMO en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling - daarbij ondersteunende producten en instrumenten. Het Ketenbureau voert hierover de regie. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Op basis van actuele kennis van het netwerk binnen het sociaal domein, sparringpartner voor stakeholders in het WMO- en Jeugddomein. - Met een aantal collega’s verantwoordelijk voor de realisatie van de werkagenda, en de uitwerking van de lange termijn agenda. - Nieuwe informatiekundige behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van WMO en Jeugd onderzoeken en voorbereiden. - Analyseren van omgevingsveranderingen en deze door vertalen naar strategische adviezen. - voorbereiden besluitvorming van de Stuurgroep. - Leggen en onderhouden van contacten met alle relevante externe organisaties en netwerken. Je bent daarbij op zoek naar draagvlak, consensus en synergie. - Vragen en behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van administratieve lastenverlichting vertalen naar gedragen oplossingen. - Vorm geven aan de strategische doorontwikkeling van de ondersteunende producten zoals de i-standaarden, de infrastructuur en de architectuur van de toekomst, onder andere door onderzoeksvragen te formuleren en hier vanuit een opdrachtgeversrol uitvoering aan te geven. - Monitoren van ontwikkelingen in de zorg, bepalen van de informatiekundige impact en zo nodig vertalen naar producten. - Regie voeren op de beheertaken van ketenpartners Zorginstituut Nederland, Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO. Dit omvat ook het maken van bindende werkafspraken met ketenpartners, zodat de uitvoering van de taken en processen in de ISD-keten structureel juist verlopen. - Structureel bijdragen aan bestuurlijk-inhoudelijke voorbereiding van overleggen met de Stuurgroep i-Sociaal Domein en andere bestuurlijke partners. - Onderzoek doen naar en analyseren van achtergronden, deelvragen en positionering Ketenbureau met betrekking tot aanpalende beleidsontwikkelingen en ondersteuningsverzoeken. - Betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van een kennisinfrastructuur en het opbouwen en in standhouden van een kennisnetwerk met stakeholders op het gebied van WMO en Jeugd. - Signaleren en actief volgen van maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen bij met name lokale organisaties op het gebied van WMO en Jeugd. - Informeren en adviseren, mondeling en schriftelijk, van (groepen van) zorgaanbieders, gemeenten, ICT- leveranciers en klankbordgroepen. - Maken van businesscases voor grootschalige doorontwikkelingen op de ISD-keten. Doel van de opdracht: Als Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling ben je samen met collega adviseurs en het Hoofd Ketenbureau verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan het Ketenbureau op zowel organisatorisch-, strategisch- en inhoudelijk vlak. Als team geef je uitvoering aan de Werkagenda en de overige taken van het Ketenbureau. Je vervult een coördinerende rol voor het beheer en de (door) ontwikkeling van de i-standaarden en de infrastructuur. Bij de realisatie van de taken van het Ketenbureau pak je als team een sturende en verbindende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen, het initiëren van gedragen oplossingen en de realisatie hiervan. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 september beschikbaar. - Je hebt een academisch werk- en denkniveau. - Je hebt actuele en relevante kennis van en ervaring in het Sociaal Domein. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt actuele kennis van de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties van de WMO en Jeugdwet. - Je hebt (diepgaande) kennis van de informatiekundige processen binnen het sociaal domein. - Je hebt ervaring met wettelijke kaders op minimaal twee van de volgende aandachtsgebieden: beleid, proces en financiën binnen het Sociaal Domein. - Je hebt kennis van het speelveld van gemeenten, aanbieders, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen. - Je hebt ruime ervaring met administratieve processen gericht op de WMO en de Jeugdwet bij zorgaanbieders, gemeenten en inkooporganisaties. - Je hebt inzicht in de achtergronden van administratieve lasten bij zowel zorgaanbieders en gemeenten bij de uitvoering van de WMO en Jeugd. - Je hebt aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau). - Je hebt aantoonbare ervaring (minimaal 2 jaar), als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau) op het gebied van WMO en of Jeugd in het realiseren van informatiekundige oplossingen binnen de complexe politieke en bestuurlijke context van (de decentralisatie van) het sociaal domein. - Je hebt actuele ervaring met gemeentelijk inkoop(beleid) in het sociaal domein. - Je hebt ervaring als beleidsadviseur of manager met de operationalisering van inkoopbeleid naar administratieve processen op basis van i-standaarden (in het kader van WMO en Jeugdwet). - Je hebt ervaring met de inrichting van contractmanagement op het gebied van ICT en bedrijfsvoering m.b.t. de WMO en de jeugdwet. - Je hebt kennis van de keteninfrastructuren en de bijhorende berichtenstandaarden. - Je hebt aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. - Je hebt antoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met procesontwikkeling en procesimplementatie binnen de overheid dan wel de zorg. - Je hebt aantoonbare ervaring op een of meerdere van de volgende specialistische gebieden: x Business Intelligence in het sociaal domein x Financiën en accountancy in het sociaal domein x Juridische kennis op het gebied van privacy en informatiebeveiliging x Management en organisatieadvies Competenties: - Motiverend - Proactief - Verbindend - Enthousiast - Creatief - Analytisch vermogen - Helicopterview - verbindende visie - Lef - Leiderschap - Overtuigingskracht - Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm uiterlijk 01-09-2018 Duur: eind 2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 02-08-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Data Scientist Den Haag
Functieomschrijving (taken): Ondersteunen bij het identificeren van vragen vanuit de business en bedrijfsvoering; Herkennen van patronen in big data, om hiervoor voorspellende algoritmen te ontwikkelen; Analyseren, selecteren en uitvoeren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het beantwoorden van vragen; Beheren en optimaliseren van datastromen en (big)data-analyses; Het begeleiden van de aanwezige (jr.) data scientists bij het ontwikkelen en toepassen van algoritmes en machine learning modellen (in verschillende toepassingen); Het verdelen van de workload onder de datascientists en de voortgang in de gaten houden.TOELICHTINGDe gezochte datascientist beschikt over een uitmuntende vaardigheden mbt datascience en weet de omgeving hier op enthousiasme wijze in mee te nemen. Een flinke dosis flexibiliteit, creativiteit en een coachende/begeleidende instelling richting de collega scientists. De geschikte kandidaat weet van aanpakken en is een echte teamplayer en bovendien het technisch geweten van het team.Functie-eisen:Minimaal HBO/WO niveau (van relevante opleiding);Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante ervaring met Big Data Analyse en machine learning met zowel gestructureerde en ongestructureerde data;Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met programmeertalen Python, R en SQL;In bezit van Microsoft Professional Program Certificate in Data Science of vergelijkbaar;Aantoonbare ervaring met het inzetten van voorspellende algoritmes ten behoeve van besluitvorming binnen een organisatie;Aantoonbare ervaring met het analyseren en selecteren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het oplossen van vragen vanuit de bedrijfsvoering;Specifiek: Aantoonbare ervaring met econometric modelling technieken, data/text mining algoritmes, optimalisatie technieken en statistiek;Aantoonbare ervaring met het beheren en optimaliseren van datastromen en data-analyses;Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.Competenties:Analytisch denkvermogen;Resultaatgerichtheid;Creatief;Overtuigingskracht;Constructief kritische houding;Communicatief vaardig.Aanvullende kennis:Ervaring met Microsoft Azure services;Ervaring met visualisatieprogramma Tableau;Ervaring met A.I.;Vertaling kunnen maken tussen business en technische aanpak.WERKOMGEVINGHet ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld.DE AFDELINGIT-regie is de verantwoordelijkheid van Cluster DBV/IV, dat zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van ICT-diensten bij het ministerie, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar deze diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Hierbij wordt samengewerkt met een palet van externe ICT-leveranciers.HET PROJECTDe opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan BZ efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan is een solide datascience-team nodig. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteams o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het toepassen van big data op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is BZ op zoek naar eenbevlogen Senior Datascientist met relevante ervaring en een coachende instelling.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Data Scientist Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Senior Data Scientist. TAAK: • Ondersteunen bij het identificeren van vragen vanuit de business en bedrijfsvoering; • Herkennen van patronen in ‘big data’, om hiervoor voorspellende algoritmen te ontwikkelen; • Analyseren, selecteren en uitvoeren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het beantwoorden van vragen; • Beheren en optimaliseren van datastromen en (big)data-analyses; • Het begeleiden van de aanwezige (jr.) data scientists bij het ontwikkelen en toepassen van algoritmes en machine learning modellen (in verschillende toepassingen); • Het verdelen van de workload onder de datascientists en de voortgang in de gaten houden. TOELICHTING: De gezochte datascientist beschikt over een uitmuntende vaardigheden mbt datascience en weet de omgeving hier op enthousiasme wijze in mee te nemen. Een flinke dosis flexibiliteit, creativiteit en een coachende/begeleidende instelling richting de collega scientists. De geschikte kandidaat weet van aanpakken en is een echte teamplayer en bovendien het technisch geweten van het team.WERKOMGEVING: De Opdrachtgever is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld.HET PROJECT: De opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan de Opdrachtgever efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van de Opdrachtgever. Voor de ontwikkeling hiervan is een solide datascience-team nodig. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteams o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het toepassen van big data op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is de Opdrachtgever op zoek naar een bevlogen Senior Datascientist met relevante ervaring en een coachende instellingWerkervaring: - Minimaal HBO/WO niveau (van relevante opleiding); - Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante ervaring met Big Data Analyse en machine learning met zowel gestructureerde en ongestructureerde data; - In bezit van "Microsoft Professional Program Certificate in Data Science" of vergelijkbaar; - Aantoonbare ervaring met het inzetten van voorspellende algoritmes ten behoeve van besluitvorming binnen een organisatie; - Aantoonbare ervaring met het analyseren en selecteren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het oplossen van vragen vanuit de bedrijfsvoering - Aantoonbare ervaring met econometric modelling technieken, data/text mining algoritmes, optimalisatie technieken en statistiek; - Aantoonbare ervaring met het beheren en optimaliseren van datastromen en data-analyses; - Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.Kennis: - Ervaring met Microsoft Azure services; - Ervaring met visualisatieprogramma Tableau; - Ervaring met A.I.;- Vertaling kunnen maken tussen business en technische aanpak;Start: zsm Eind: 31 januari 2019 (optie op verlenging) Inzet: 36 uur per week Standplaats: Den HaagDatum interview: woensdag 25 juli
Testmanager/Projectleider Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Testmanager/Projectleider.Start: 1 augustus 2018 Eind: 31 januari 2019 (optie op verlenging) Inzet: 36 uur per week Standplaats: Den Haag Datum interview: 24 juli tussen 9.30 en 11.30 uur Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op zoek naar een ervaren Testmanager voor de coördinatie van omvangrijke testactiviteiten en voor advisering daarbij over de kwaliteit van de oplossingen bij de realisatie van een drietal projecten: - Nieuw Vergoedingen Buitenland Systeem (VBS). - Nieuwe oplossing voor het doen van loononderzoeken voor Lokaal Personeel; - Nieuwe versie van het administratiesysteem voor Lokaal Personeel, De testactiviteiten projecten lopen allen in de periode augustus/september tot het einde van het jaar. De drie projecten hebben gemeen dat de oplossing door een externe leverancier ontwikkeld en geïmplementeerd wordt en dat de kwaliteitseisen hoog zijn.Juistheid en volledigheid van berekeningen, toepassing van regelgeving, mandaten en verwerkingen is van groot belang, omdat het rechtmatigheid van de (onkosten)vergoedingen en salarissen van voor Nederland in het buitenland werkzame medewerkers betreft. Voor de projecten is een projectmanager aangesteld. Voor de testactiviteiten wordt een testmanager gezocht die volgens de TMAP-methode onder meer het volgende doet: • Stelt (3) teststrategieën op (op basis van Product Risico Analyses) en (3) testplannen; • Organiseert de beschikbaarheid van de testmiddelen en testers en zorgt voor het opstellen van de testscripts; • Zorgt voor de coördinatie van de voortgang van de testactiviteiten binnen de afgesproken termijnen; • Zorgt voor vastlegging van de bevindingen uit de testen, analyseert de bevindingen en rubriceert deze in (categoriseren) en stelt daarna met de organisatie prioriteiten vast aan de oplossing van de bevindingen; • Stemt daarna met leveranciers af wanneer welke bevindingen opgelost worden met welke prioriteit en in welke volgorde; • Stelt op basis van de overall bevindingenoverzichten en de ProductRisicoAnalyse een (rest)risicoprofiel op om met de projectresultaten in productie te gaan; • betrekt de gebruikers van het nieuwe systeem bij de testprocessen van de projecten De belangrijkste bijdrage van de testmanager is het zorgen voor het testen van de oplossingen van de drie projecten, waarbij de prioriteit gelegd wordt bij onderdelen die de grootste foutkans hebben en die het meest kritisch zijn in de bedrijfsvoering. Hij/zij helpt hierbij om de fouten en daarmee de risico’s te minimaliseren. Na het testen adviseert de testmanager de stuurgroep van de projecten over de risico’s die er zijn om met de producten van de projecten in productie te gaan.Typering gezochte medewerker: 3W zoekt op korte termijn een testmanager met een bewezen track record op het gebied van testen bij systeemontwikkeling met affiniteit met (Rijks)arbeidsvoorwaardenregelingen. De gezochte testmanager is in staat zowel de leverancier als de interne organisatie aan te sturen en weet hiertussen bruggen te slaan en resultaten te bereiken. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met projecten in complexe ketens met uiteenlopende belangen. Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré. De testmanager rapporteert aan de projectmanager van de projecten en bij de advisering over de risicoprofielen aan Hoofd 3W/IM, die gedelegeerd opdrachtgever is voor deze projecten.Werkomgeving: 3W|Wereldwijd Werken is de shared service organisatie van het ministerie van de Opdrachtgever dat als rijksbrede Shared Service Organisatie diensten en adviezen levert aan alle uitgezonden en lokale medewerkers voor optimaal werken, wonen en reizen in het buitenland en de terugkeer naar Nederland. Ter ondersteuning van de rijksbrede beleidsterreinen faciliteert 3W de burger waar het gaat om legalisatie van documenten voor gebruik in Nederland enin het buitenland. • Je hebt academisch werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring, • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met testmanagement in een complexe omgeving, • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Administratieve (HR) systemen, • Je hebt aantoonbare affiniteit met arbeidsvoorwaardenregelingen, bij voorkeur binnen het Rijk • Je beschikt over aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling en het ontwikkelen van applicaties onder architectuur, • Je hebt ervaring met het aansturen van leveranciers, Je hebt ervaring met het betrekken van gebruikers in een complex proces, Je bent in staat om partijen met conflicterende belangen op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen binnen tijd en budget, • Je bent zeer goed in staat risico’s te onderkennen en waar mogelijk te managen, • Je hebt een no-nonsense houding en kan het management duidelijk adviseren over risico’s die er zijn bij het in bedrijf stellen van de systemen.
Testmanager/Projectleider arbeidsvoorwaardenregelingen Den Haag
De organisatie zoekt op korte termijn een testmanager met een bewezen track record op het gebied van testen bij systeemontwikkeling met affiniteit met (Rijks)arbeidsvoorwaardenregelingen. De gezochte testmanager is in staat zowel de leverancier als de interne organisatie aan te sturen en weet hiertussen bruggen te slaan en resultaten te bereiken. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met projecten in complexe ketens met uiteenlopende belangen. Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré. De testmanager rapporteert aan de projectmanager van de projecten en bij de advisering over de risicoprofielen aan Hoofd 3W/IM, die gedelegeerd opdrachtgever is voor deze projecten. De organisatie is op zoek naar een ervaren Testmanager voor de coördinatie van omvangrijke testactiviteiten en voor advisering daarbij over de kwaliteit van de oplossingen bij de realisatie van een drietal projecten: - Nieuw Vergoedingen Buitenland Systeem (VBS). - Nieuwe oplossing voor het doen van loononderzoeken voor Lokaal Personeel; - Nieuwe versie van het administratiesysteem voor Lokaal Personeel; De testactiviteiten projecten lopen allen in de periode augustus/september tot het einde van het jaar. De drie projecten hebben gemeen dat de oplossing door een externe leverancier ontwikkeld en geïmplementeerd wordt en dat de kwaliteitseisen hoog zijn. Juistheid en volledigheid van berekeningen, toepassing van regelgeving, mandaten en verwerkingen is van groot belang, omdat het rechtmatigheid van de (onkosten)vergoedingen en salarissen van voor Nederland in het buitenland werkzame medewerkers betreft. Voor de projecten is een projectmanager aangesteld. Voor de testactiviteiten wordt een testmanager gezocht die volgens de TMAP-methode onder meer het volgende doet: • Stelt (3) teststrategieën op (op basis van Product Risico Analyses) en (3) testplannen; • Organiseert de beschikbaarheid van de testmiddelen en testers en zorgt voor het opstellen van de testscripts; • Zorgt voor de coördinatie van de voortgang van de testactiviteiten binnen de afgesproken termijnen; • Zorgt voor vastlegging van de bevindingen uit de testen, analyseert de bevindingen en rubriceert deze in • (categoriseren) en stelt daarna met de organisatie prioriteiten vast aan de oplossing van de bevindingen; • Stemt daarna met leveranciers af wanneer welke bevindingen opgelost worden met welke prioriteit en in welke • volgorde; • Stelt op basis van de overall bevindingenoverzichten en de ProductRisicoAnalyse een (rest)risicoprofiel op om met • de projectresultaten in productie te gaan; • betrekt de gebruikers van het nieuwe systeem bij de testprocessen van de projecten. De belangrijkste bijdrage van de testmanager is het zorgen voor het testen van de oplossingen van de drie projecten, waarbij de prioriteit gelegd wordt bij onderdelen die de grootste foutkans hebben en die het meest kritisch zijn in de bedrijfsvoering. Hij/zij helpt hierbij om de fouten en daarmee de risico’s te minimaliseren. Na het testen adviseert de testmanager de stuurgroep van de projecten over de risico’s die er zijn om met de producten van de projecten in productie te gaan. Functie eisen: • Je hebt academisch werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met testmanagement in een complexe omgeving • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Administratieve (HR) systemen • Je hebt aantoonbare affiniteit met arbeidsvoorwaardenregelingen, bij voorkeur binnen het Rijk • Je beschikt over aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling en het ontwikkelen van applicaties onder architectuur Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m., 36 uur per week Einddatum: 31 januari 2019, met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl, +31 (0)6 23801417 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterML@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur
Senior Project Manager IV Leiden
Voor Gemeente Leiden zijn wij op zoek naar een Senior Project Manager IV. Omschrijving opdrachtgever: Als vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben wij onze bedrijfsvoeringstaken grotendeels ondergebracht bij Servicepunt71. Samen vormen wij de Leidse regio. Met onze verscheidenheid hebben we iedereen iets te bieden: van historie en cultuur tot groen en ruimte. Kortom een geweldige regio om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn! Gezamenlijke regionale opgaven: In de dagelijkse praktijk werken we al samen in de Leidse regio omdat onze informatieomgeving dit vereist. Er is een verwevenheid in het gebruik van systemen, zoals bijvoorbeeld voor zaakgericht werken. Verder delen we sinds 2012 de ICT infrastructuur en de gezamenlijke bedrijfsvoering. Omschrijving opdracht: Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van automatiserings- en informatieseringsprojecten op diverse niveaus. Deze projecten bevinden zich op het terrein van het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen, waar het accent de ene keer meer op functionele aspecten ligt en bij een ander project meer op de technisch inhoudelijke zaken. Specifiek voor deze opdracht: Voor deze tijdelijke opdracht zoeken wij een ervaren projectmanager die breed inzetbaar is. Kennis en ervaring in meerdere gemeentelijke domeinen wordt gevraagd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO/Academisch werk- en denkniveau. - Je hebt 3 jaar ervaring met het werken met PRINCE2. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager bij de Lokale Overheid (gemeenten). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt het vermogen om bedrijfsprocessen te laten ondersteunen door informatievoorziening - Je kent de actuele stand van zaken en mogelijkheden van ICT (besturingssystemen, netwerken, standaarden, ontwikkel- en beheermethoden - Je hebt lokale overheid ervaring (gemeentelijke samenwerkingsverbanden is een pré) in meerdere gemeentelijke domeinen. - Je hebt ervaring met het implementeren van complexe ICT-systemen (veel koppelingen, meer dan 100 gebruikers, meerdere afdelingen of processen die gebruik maken van dezelfde applicatie) - Je hebt ervaring met werken onder architectuur - Het is een pré als je PRINCE2 Practitioner bent gecertificeerd. Competenties: - Je bent een door de wol geverfde projectleider met coachende vaardigheden - Je bent pro actief binnen de context van verschillende belangen en ambities - Je komt snel tot voortgang en resultaat - Je bent in staat werk goed af te bakenen - Je weet koers te houden in een dynamische omgeving - Je kunt mensen motiveren en overtuigen - Je draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan en neemt het voortouw - Je bent communicatief sterk en samenwerkingsgericht - Je beschikt over goed ontwikkelde beïnvloedende vaardigheden - Je kunt goed plannen, organiseren en bent sterk in budgetbewaking - Je bent stressbestendig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leiden Startdatum: 03-08-2018 Duur: zes maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 20 tot 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 14-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 22/23 augustus 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
.NET developer Amsterdam
What we strive for: • We get the best possible performance, quality and responsiveness of our applications; • Our code quality remains efficient, reusable and reliable; • We build solutions to exceed customer expectations. Where we are going: • The release of new software components happens according to our Continuous Delivery Model; Essential skills / Experience • At least 5 years of .NET Development in a commercial environment; • Strong .NET core background; • Ideally you have telecom experience; Proven knowledge and experience in: • Microservices (a.o. how to deal with legacy & service sizing); • Oracle and PSQL • Queuing (particular RabbitMQ) and circuit breaker patterns; • Working within large scaled Agile environments (15+ teams), and Scrum in particular; • BitBucket (GIT), Jenkins (including groovy scripting), SonarQube, Nuget, Nunit; • CI/CD automation in general (including Unit, System (Functional, Security, Performance) & integration testing); • RESTful APIs and JSON; Remaining Information: Start: ASAP, 40 hours a week Location: Amsterdam Duration: 3 months Contact: Robin Overmars, recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 105 610 41 Privacy: If you apply via this channel, you agree with us to keep your data up to 36 months after the termination of the procedure. Reaction: Do you match with the above-mentioned profile and are you interested? Send your resume in Word format including your rate, availability and a digital picture to recruiterRO@itaq.nl Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized in interim positions in the ICT sector. The interim professionals ItaQ works with, have a bachelor’s degree and working experience of at least 10 years. We help our domestic and international clients, which are leading organizations in their field, by providing Program and Project Managers, Analyst, Architects, Developers and experts in the area for general and financial ICT, Internet & E-business, Telecom & Infrastructure, Service Management & Outsourcing, Finance & Auditing and Marketing & Communications.
Functioneel Beheerder Sharepoint Amersfoort
Wegens vertrek van een Functioneel applicatiebeheerder KA/Sharepoint en het nog niet definitief ingevuld hebben van de vacature moet de functie tijdelijk waargenomen worden. Onze klant zoekt een ervaren functioneel applicatiebeheerder met kennis van MS Office en MS Sharepoint. Hij/zij is verantwoordelijk voor de door de teamleider FAB, de proceseigenaar en/of de projectleider toegewezen activiteiten. Deze werkzaamheden zullen met name liggen op het gebied van het beheren, inrichten en testen van diverse applicaties en tools op het gebied van kantoorautomatisering en documentmanagement. Tot het takenpakket horen ook: • Het meehelpen aan de inrichting van nieuwe applicaties of versies; • het testen van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten; • het maken van functionele ontwerpen voor nieuwe of gewijzigde functionaliteiten/koppelingen; • het implementeren van nieuwe applicaties/tools; • het opstellen/actualiseren van instructies; • het opleidingen en ondersteunen van eindgebruikers; • het uitvoeren van reguliere beheeractiviteiten zoals afhandeling van calls van de huidige applicaties; • het maken van afspraken en voeren van overleg met business, leveranciers (in- en extern) en eindgebruikers(groepen). Functie eisen: • Ervaring met functioneel applicatiebeheer Office applicaties of andere kantoorautomatiseringsapplicaties en –tools. • Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer op Sharepoint. • Kennis van en ervaring met MS Sharepoint, bij voorkeur minimaal versie 2013. • Kennis van Office 2013 of hoger. • Brede ervaring met ICT activiteiten met name op het gebied van functioneel ontwerp en (applicatie) beheer m.b.t complexe organisatie brede applicaties. • Ervaring met het testen en accepteren van systemen. • Ervaring met het geven van opleidingen en begeleiden van gebruikers. • Goede communicatieve vaardigheden. • Kennis van BISL. Overige informatie: Locatie: Amersfoort Start: z.s.m., 32 uur per week Einddatum: 31-12-2018 (met optie op verlenging) Recruiter voor deze rol: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl, +31 (0)6 5338 8636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Medior Hippo Ontwikkelaar Diemen
Voor een overheidsorganisatie zijn wij op zoek naar een Medior Hippo Ontwikkelaar. Omschrijving opdracht: De opdrachtgever is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg. De opdrachtgever heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert de opdrachtgever onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen. Bij de opdrachtgever werken hoog opgeleide professionals met inhoudelijke kennis op het gebied van gezondheidszorg en de organisatie en verzekering ervan. Medewerkers werken in wisselende samenwerkingsverbanden die onze organisatiegrenzen overschrijden. De opdrachtgever zal zich ten behoeve van de adviestaken in toenemende mate mede baseren op analyse van grote gegevensverzamelingen die al dan niet in eigen beheer zijn. Voor het uitvoeren van haar taken heeft de opdrachtgever door de jaren heen een aantal websites ontwikkeld. Deze websites hebben allemaal verschillende doelen en doelgroepen. De opdrachtgever wil deze websites via Scrum kunnen onderhouden/aanpassen. De opdrachtgever heeft het voornemen om de niet-Hippo sites om te zetten naar het Hippo CMS en nieuwe websites in een algemeen Hippo CMS onder te brengen, welke gehost wordt bij een externe partij. Daarbuiten vindt verdere doorontwikkeling plaats van de bestaande sites. Voor deze werkzaamheden is de opdrachtgever op zoek naar een medior Hippo ontwikkelaar die in een team bestaande uit twee ontwikkelaars, een tester, een UX-ontwikkelaar, en twee functioneel beheerders de werkzaamheden zal uitvoeren. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de ontwikkelaar ook in te zetten op nieuwe projecten, of als adviseur mee te nemen bij complexe vraagstukken gerelateerd aan de web omgevingen. Beschrijving werkzaamheden: De Hippo ontwikkelaar draagt bij aan ontwikkeling van de websites en is verantwoordelijk voor: - het ontwikkelen van nieuwe programmatuur op basis van nieuwe webapplicaties en bestaande webapplicaties - het onderhouden van bestaande programmatuur - ontwikkelvraagstukken analyseren en advies leveren - het helpen invullen van het technisch ontwerp door ontwerpoplossingen aan te dragen - het bouwen en unit testen van de programmatuur - reviewen van programmatuur van anderen - het beknopt documenteren van de programmatuur t.b.v. beheer - ondersteunen bij overdracht naar functioneel en technisch beheer Let op: Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP-er niet mogelijk. Gewenst Profiel: - HBO/academisch werk en denk niveau met gedegen ICT-component. - Minimaal 2 jaar werkervaring als CMS ontwikkelaar. - Minimaal 3 jaar ervaring met Agile/Scrum ontwikkeltrajecten. - Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen in Java. - Minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van web services. - Minimaal 1 jaar ervaring met beveiligingsrichtlijnen zoals de OWASP top 10 en/of de ICTbeveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC. - Kennis van en ervaring met Spring is een pre. - Kennis van en ervaring met architectuurvraagstukken is een pre. - Kennis van en ervaring met Nexus of Artifactory is een pre. - Kennis van en ervaring met Maven, MySQL, Tomcat, SVN en Jenkins is een pre. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week gedurende de opdrachtperiode (werkzaam op locatie). - Je beschikt over HBO/academisch werk en denk niveau met gedegen ICT-component. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Agile/Scrum ontwikkeltrajecten. - Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring als CMS ontwikkelaar. - Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met ontwikkelen in Java. - Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met het ontwikkelen van web services. - Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met de beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties. - Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met Maven, MySQL, Tomcat, SVN en Jenkins. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Spring. Competenties: - Kwaliteiten om in teamverband te opereren. - Zelfstandig kunnen functioneren. - Flexibele en meedenkende houding. - Resultaatgericht. - Pragmatisch en oplossingsgericht. - Analytisch vaardig. - Nauwkeurig en kritisch. - Stressbestendig. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Diemen Startdatum: 13-08-2018 Duur: 31-07-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-07-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Master Black belt Lean Six Sigma Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Master Black belt Lean Six Sigma. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amsterdam gaat haar personeels- en salarissysteem aanbesteden. Dit is een geschikt moment om de bestaande HR-processen die door dit systeem worden ondersteund nog eens kritisch onder de loep te nemen en te optimaliseren waar mogelijk. Zo wordt bij de implementatie van het aanbestede systeem direct een kwaliteitsslag gemaakt in de dienstverlening naar eindgebruikers van het systeem (leidinggevenden en medewerkers van de gemeente Amsterdam) en in het voeren van de personeels- en salarisadministratie. Het team UPK (Unit Processen en Kwaliteit) is verantwoordelijk voor het faciliteren van deze kwaliteitsslag op de HR-processen. Om dit team te ondersteunen in deze rol is er behoefte aan begeleiding door een lean six sigma (LSS) master black belt die de theorie van LSS kan overbrengen en het team kan begeleiden in het uitvoeren van de kwaliteitsslag. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De master black belt is verantwoordelijk voor het opleiden tot green belt Lean Six Sigma en het in de praktijk coachen en ondersteunen van de medewerkers uit het team UPK (Unit Processen en Kwaliteit) en enkele anderen waarvoor de gemeente Amsterdam de opleiding relevant acht. Het betreft een groep van maximaal 10 mensen. Omschrijving werkzaamheden: De master black belt voert de volgende werkzaamheden uit: - Je zorgt voor een planning en prioritering van de werkzaamheden. Deze dient te passen in de planning van het project aanbesteding personeels- en salarissysteem en wordt afgestemd met de teamleider van UPK. - Je verzorgt een inhouse green belt Lean Six Sigma opleiding waarbij het optimaliseren van (administratieve ) HR processen centraal staat om zo optimaal aan te sluiten bij de context van UPK. - Je traint de medewerkers van UPK in het toepassen van workshoptechnieken om verspillingen te benoemen en procesinterventies te formuleren. - Je coacht de medewerkers van UPK bij het faciliteren van workshops en begeleidt ze hierin. - Je stelt sjablonen, templates en andere materialen beschikbaar die kunnen worden gebruikt bij het optimaliseren van processen. - Je rapporteert aan de teamleider UPK en projectleider aanbesteding personeels- en salarissysteem. Functie eisen (knock-out criteria): - Je dient beschikbaar te zijn voor het interview en je bent na gunning direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt. - Je bent in het bezit van een erkende WO diploma. - Je bent gecertificeerd master black belt. - Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in de rol van master Black Belt. - Je hebt minimaal 5 projecten green belt medewerkers opgeleid en gecoacht. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het aansluiten op projectmatige/IT trajecten. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het optimaliseren van HR-gerelateerde processen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als trainer in lean six sigma. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het trainen van groepen in het faciliteren van workshops LSS. - Je hebt ervaring met lean six sigma projecten binnen overheid of semi overheid. Competenties: - Coachen - Plannen - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Analytisch - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Zuid Oost Startdatum: zsm na gunning aanvraag Duur: 15-01-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting aanvraag Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Recordmanager - Adviseur Den Haag
Voor een overheidsorganisatie zijn wij op zoek naar een Recordmanager – Adviseur. Omschrijving opdrachtgever: De dienst die verantwoordelijk is voor het in stand houden van een goede infrastructuur, is de dienst Beheer Infrastructuur (DBI). DBI is onderdeel van de organisatie, een samenwerkingspartner voor andere overheden en (vaar)wegbeheerders in de regio en is voor veel inwoners één van de zichtbaarste onderdelen en daarmee ook het eerste aanspreekpunt voor informatie, klachten en meldingen. DBI is in transitie van een organisatie met een hiërarchische structuur naar een bedrijfsvoering en organisatie gebaseerd op opgavegericht werken. De keuze voor opgavegericht werken leidt tot een verandering in de informatievoorziening: er ligt een taak in het beheren van kennis en (documentaire) informatie waarbij tevens in de behoefte aan kennisdeling moet worden voorzien. lnformatie is een waardevol middel waarmee beslissingen beter onderbouwd en overwogen worden. Informatie moet daarom voor iedereen beschikbaar en goed vindbaar zijn. Dit vraagt om een kwaliteitsslag en een doorontwikkeling van de folderstructuur waarin kennis en documentaire informatie van DBI is opgeslagen in het provinciale, integrale document managementsysteem (‘iDMS’). Omschrijving opdracht: Om deze kwaliteitsslag te realiseren is de overheidsorganisatie op zoek naar een verbindende en communicatief sterke recordmanager/adviseur met strategisch inzicht en kennis van informatiemanagement. Een belangrijke uitdaging is het vinden van aansluiting bij de informatiestromen, informatiebehoefte en werkwijze van DBI en het creëren van draagvlak voor een folderstructuur waarin opgavegericht werken en kennismanagement zijn geborgd. Voor DBI inventariseer je de documentaire informatie in het organieke deel van het document management systeem en haal je wensen en eisen op met betrekking tot opgavegericht werken en kennismanagement. In afstemming met de product owner en stakeholders kom je tot een advies dat draagvlak heeft binnen DBI voor een duurzame folderstructuur in het organieke deel. Tevens lever je een plan van aanpak voor de inrichting van de geadviseerde folderstructuur. Hierbij werk je nauw samen met medewerkers van bureau Documentaire Informatie (bureau DI). Je werkt proactief en bent ondernemend, zoekt de verbinding, adviseert en ondersteunt DBI in het maken van de juiste keuzes. Je bent verantwoordelijk voor: - een rapport met de resultaten van de inventarisatie en analyse van de documentaire informatie die is opgeslagen in de folderstructuur ‘Organiek’ van de dienst Beheer Infrastructuur in het iDMS (Content Server v10.5 van Open Text) - een advies voor herindeling van de folderstructuur ‘Organiek’ op basis van de uitgangspunten en principes voor: - opgavegericht werken zoals DBI dit heeft vormgegeven voor haar bedrijfsvoering en organisatiestructuur en de daarbij behorende informatiestromen - kennismanagement en kennisdeling - vindbaarheid en veiligheid van documentaire informatie - archivering (Archiefwet) - een plan van aanpak voor de herinrichting van de folderstructuur ‘Organiek’ inclusief richtlijnen en kaders voor archivering van documentaire informatie onder ‘Organiek’. - begeleiding van de implementatie van de herinrichting van de folderstructuur ‘Organiek’. Terugkoppeling van (deel)resultaten / producten: Terugkoppeling van (deel) resultaten vindt plaats naar de product owner bij de dienst Beheer Infrastructuur, de teamleider Recordmanagement en de projectleider (bureau Documentaire Informatievoorziening). Contacten met: - Medewerkers van de secties Document Management, Record Management en Functionele documentaire toepassingen van bureau DI. - Beleidsmedewerkers van de eenheden Staf en Beheersing, Advies Beheer Assets, Advies Gebruik Assets, Beheer, Operatie en Projecten van de dienst Beheer Infrastructuur. - Een informatieadviseur en systeem- en applicatiespecialisten van de afdeling Informatisering en Automatisering. Omschrijving projectomgeving: De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de provinciale gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren. De overheidsorganisatie beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving op basis van Citrix. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent gedurende genoemde periode beschikbaar voor het aangegeven aantal uren per week voor de gevraagde werkzaamheden en bent flexibel inzetbaar. - Je hebt minimaal HBO werk – en denkniveau (aan te tonen door een afgeronde SOD-II opleiding of vergelijkbaar of minimaal tien (10) jaar werkervaring met de werkzaamheden). - Je hebt aantoonbare werkervaring met recordmanagement en implementatie. - Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving van de Archiefwet. - Je hebt kennis van proces- en kwaliteitsmanagement. - Je hebt aantoonbare werkervaring met het document management systeem Content Server of vergelijkbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met analyse van (werk)processen en de daaraan gerelateerde informatiestromen en documentaire informatie. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het implementeren van een folderstructuur in een document management systeem. Competenties: - Analytisch en methodisch denkvermogen - Resultaatgericht handelen: x Punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig x Aanspreekbaar op resultaten x Stressbestendig, accuraat, probleemoplossend - Goede schriftelijke en mondeling uitdrukkingsvaardigheid - Samenwerking: x Open collegiale samenwerkingsgerichte houding; tact (geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen x Organisatiesensitiviteit x In staat draagvlak te creëren - Adviesvaardig - Kunnen presenteren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 03-09-2018 Duur: 28-12-2018 Optie op verlenging: 4x 6 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 6, 7 en/of 8 augustus 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager/consultant visie & strategie I-HR Visie Den Haag
Functieomschrijving:Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op zoek naar een ervaren projectmanager/consultant visie & strategie voor het project: I-HR visie 2025.HDPO ambieert een strategisch HR dienstverlener te zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wil haar visie op HR in lijn brengen met een nieuwe digitaliseringsvisie (iHR-Visie), welke een basis moet bieden voor de informatisering- en systeemontwikkeling naar 2025.Doel: Het op basis van een plan van aanpak opstellen en afstemmen van een iHR-visie met stakeholders en het opstellen van een meerjarenplan (strategie) om deze iHR-visie te gaan operationaliseren. Stakeholders: Directeur en MT-leden van HDPO, medewerkers DBV-IV (zoals business consultant, analist, architect en innovatiemanager), lijnmanagement en gebruikers, enkele interne HDPO-adviseurs, externe adviseur op het gebied van informatisering-ontwikkelingen in het HR-vakgebied.Deadline: De visie moet gereed zijn voor de samenstelling van het jaarplan 2019 en daaruit voortvloeiende financiële begroting (Q4).Typering gezochte medewerkerIn opdracht van HDPO zoekt DBV-IV op korte termijn een senior projectmanager/consultant visie & strategie met ervaring op het gebied HR-processen en -dienstverlening waarbij de gebruiker/klant centraal staat. Hij/zij begrijpt het strategisch belang van data, metrics en HR Analytics, wat gezien de ambitie een belangrijk aspect van de iHR-visie moet zijn. Hij/zij heeft affiniteit met het ontwikkelen van een visie in relatie tot de strategie voor de informatievoorziening c.q. architectuur.De gezochte kandidaat is in staat de visie te formuleren, de daarvoor benodigde samenwerkingsvormen te organiseren met het management van HDPO en eerdergenoemde stakeholders en te vertalen naar een gedragen toekomstvisie op informatievoorziening.Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré.De projectmanager/consultant visie & strategie:is verantwoordelijk voor de voortgang en realisatie van het de geformuleerde opdracht (PvA, Visie en stratgiedocument) binnen de planning, middelen en kwaliteitseisen;is namens BZ gesprekspartner voor interne stakeholders en coördineert de hieruit voorkomende werkzaamheden;rapporteert aan de opdrachtgever voor het gevraagde resultaat.Functie-eisen:Academisch/HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring;Je bent in staat om partijen met uiteenlopende belangen binnen de deadline op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen;Je bent in staat tijdig risicos te onderkennen en te managen;Je hebt ervaring in vergelijkbare HR-organisaties;Je hebt ervaring met IT-ontwikkelingen ten aanzien van HR-processen en- dienstverlening;Je hebt ervaring met het schrijven van visies of strategische plannen;Je hebt ervaring en kennis van (HR-)processen en de vertaling naar cq. ondersteuning met informatietechnologie/ architectuur.Competenties:ResultaatgerichtheidBestuurssensitiviteitOvertuigingskrachtAnticiperenOmgevingsbewustzijnNetwerkenCreativiteitKlantgerichtheidCreëren van draagvlakTalenkennis: Nederlands en Engels.Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening en bijbehorende IT-dienstverlening. Zeker met de vernieuwingsagenda van BZ, zoals Modernisering Diplomatie, OS-agenda en hervorming van het personeelsbeleid, is een betrouwbare digitale informatievoorziening onmisbaar voor de innovatie van de BZ-organisatie. Actuele themas op dat gebied zijn: e-dienstverlening, digitalisering van processen en archieven, plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken, digitaal samenwerken, clouddiensten en social media, bigdata analysis, open data.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Teamsecretaris Den Haag
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke kracht ter vervanging van een zwangerschap (onmiddellijke opstart tot einde januari 2018). Als teamsecretaris ondersteun je het team eHerkenning/Idensys administratief en organisatorisch. Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor de volgende taken;Rapportages opstellen aan de opdrachtgever (BZK)PersoneelszakenHet bijhouden en verwerken van managementcijfersDe teamsecretares heeft een signaleringsfunctie en draagt zorgt voor afstemming met de betrokken partijen in het netwerk. In de praktijk betekent dit dat de teamsecretaris het eerste aanspreekpunt vormt voor de marktpartijen en de eindgebruikers als zij vragen, opmerkingen of issues hebben.De algemene administratie van de beheerorganisatie en de inkoopactiviteiten (DigiInkoop, Synergy)Uivoeren van de procedure in verband met het toekennen dan wel intrekken van rechten op een informatiesysteem, applicaties, e.d. je controleert periodiek of alle rechten nog correct zijn en of er eventueel mutaties moeten plaatsvinden.Coordinatie ICT aanvragen-Secretaris rol werkgroepen gezamenlijke overstappen eHerkenning communicatie en het marketingcommunicatie overleg. De volgende taken horen hierbij voorbereiden werkgroepennotulerensparingspartner voorzitterneemt deel aan projecten die nav de werkgroepen zijn ontstaan. Functie-eisen:Afgeronde HBO opleiding3jaar Managementondersteuner / Secretaris ervaringaantoonbare ervaring met samenwerken met interne en externe stakeholdersaantoonbare ervaring met opereren in een bestuurlijk complexe omgevinguitstekend schriftelijk rapporteren in Nederlandse taal (notuleren),Is tactvol en duidelijk.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Medior Financial Auditors Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar Medior Financial Auditors.Opdrachtomschrijving: Reden verzoek tot inhuur: Door een intensivering op de financial audit is er extra capaciteit nodig voor het Verantwoordingsonderzoek 2018. De intensivering in capaciteit dient op korte termijn plaats te vinden om bij te dragen aan de wettelijke controletaak van de Opdrachtgever. De kandidaat verricht op hoofdlijnen dezelfde inhoudelijke werkzaamheden als de overige medewerkers uit het financial auditteam (FA-team). Context: In het kader van de wettelijke taak van de Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtgever zowel per ministerie als op totaalniveau van het Rijk financiële oordelen en oordelen over de bedrijfsvoering. Op 15 mei 2019, Verantwoordingsdag, brengt de Opdrachtgever haar rapporten over het verantwoordingsonderzoek uit aan het parlement. De werkzaamheden worden ruim een maand voor die datum beëindigd en zullen voor de aangevraagde capaciteit niet worden verlengd. In het kader van de financial audit voor het Verantwoordingsonderzoek 2018 worden door het FA-team per ministerie financiële oordelen verstrekt, evenals oordelen over de totstandkoming van de informatie over het beleid en de bedrijfsvoering. De kandidaat is verantwoordelijk voor het onderzoek van de financiële informatie van het toegewezen ministerie. Kandidaat voert dossiercontroles uit met betrekking tot bijvoorbeeld inkopen en subsidies en beoordeelt de financiële informatie en de totstandkoming van de informatie over het beleid en de bedrijfsvoering. Kandidaat schrijft daarover conceptnota’s van bevindingen die, na interne kwaliteitsbeoordeling door de directeur, worden afgestemd met de verantwoordelijken van het betreffende ministerie. Na bespreking van de bevindingen en het verwerken van het ontvangen commentaar in de conceptnota’s maakt de kandidaat de nota’s definitief en worden deze aan het ministerie aangeboden. De kandidaat stemt in het kader van kwaliteitsbeheersing af met de projectleider/accountmanager in hoeverre de auditwerkzaamheden vaktechnisch verantwoord zijn uitgevoerd en voldoen aan de eisen van de Opdrachtgever.Nadere toelichting: Producten en werkwijzen van de kandidaat voldoen aan de normen van de Opdrachtgever. Kandidaat is gehouden aan geheimhouding en tekent daartoe een geheimhoudingsverklaring. Kandidaat kan niet te werk worden gesteld bij departementen / op objecten waarvoor een (A, B of andere) screening nodig is (tenzij kandidaat over toereikende screening beschikt), of waarbij sprake is van onvoldoende onafhankelijkheid (nauwe zakelijke of persoonlijke relaties of minder dan twee jaar geleden in dienst geweest van cq. werkzaam geweest voor) ten opzichte van de Auditdienst Rijk (ADR) of het departement. Kandidaat tekent hiertoe een onafhankelijkheidsverklaring. Kandidaat is verplicht een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen en een verklaring over behoud intellectueel eigendom door de Opdrachtgever alvorens met de werkzaamheden kan worden begonnen. NB: Het niet kunnen ondertekenen cq. overleggen van voornoemde verklaringen en/of het niet- beschikbaar zijn gedurende de gevraagde periode en dagen gelden als knock-out criteria. Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden: Pro-actieve houding passend bij de rol van een auditor die werkt voor de Opdrachtgever.Vakmatige taken: - Kennis van auditprincipes, onderzoeksmethoden en -technieken en aantoonbare ervaring in het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits. - Recente ervaring met het uitvoeren van dossiercontroles met betrekking tot o.a. inkopen en subsidies en ervaring met rapporteren over auditwerkzaamheden (tenminste 2 jaar) bij voorkeur bij de rijksoverheid.Coördinerende / sturende taken: Niet noodzakelijk voor de gevraagde werkzaamheden. Kandidaat is goed in staat in teamverband te werken. Contacten (intern/extern + aard van contacten): Contacten met beleidsmedewerkers, auditors van de Auditdienst Rijk, mensen uit de financiële functie op diverse departementen.Functionele eisen (* Aantoonbaar door:) - Afgeronde economische opleiding of opleiding op het gebied van auditing op niveau HBO, HBO+ of universitair. (* Diploma CV en interview en evt. inschrijving in register (RA, RE, RO) zonder opgelegde maatregelen.) - Kennis van de planning- en controlcyclus bij de rijksoverheid (* CV) - Kennis van auditprincipes, onderzoeksmethoden en -technieken en vaardigheid in het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits (*CV) - Ervaring (minimaal 2 jaar) met uitvoeren van onderzoeken of audits bij CV (overheids)organisaties en het rapporteren daarover. (*CV) - Auditplanning: Signaleert knelpunten bij de opzet en organisatie van de uit te voeren financial audits. Evalueert of er voldoende en geschikte controle-informatie wordt verzameld voor de uit te voeren audit (vaststellen dat audit vaktechnisch verantwoord kan worden uitgevoerd). (*CV, referenties).Uitvoering audits en reviews (* Aantoonbaar door CV en referenties): - Voert zelfstandig financial audits uit op de financiële stromen van het toegewezen departement en/of voert reviews van door anderen uitgevoerde audits uit. - Beoordeelt de toereikendheid van de controleaanpak van door anderen uitgevoerde audits - Beoordeelt de toereikendheid en bruikbaarheid van de door de organisatie getroffen beheersmaatregelen. - Evalueert uitgevoerde auditwerkzaam- heden van de interne auditfunctie, inclusief de IT-componenten daarbij. Rapportage over uitkomsten audits (* Aantoonbaar door CV en referenties): - Stelt zelfstandig conceptrapportages op over de uitgevoerde controles van de verschillende stromen (o.a. inkopen, subsidies, personele uitgaven) en/of onderdelen uit het jaarverslag van het ministerie en hanteert daarbij de werkprogramma’s van de Opdrachtgever. - Geeft aanbevelingen over de toereikendheid van de aangetroffen/ingerichte interne beheersmaatregelen. - Presenteert de auditresultaten aan het ter zake verantwoordelijke management en de opdrachtgever. - Evalueert bevindingen en formuleert oordelen over de financiële informatie in de jaarrekening en/of de niet-financiële informatie. Start: 1/10/18Eind: 30/4/19 (geen optie op verlenging) Inzet: 32 per week (ma, di, woe,do) Totaal aantal uren: 2018, 368 uren 2019, 536 uren Standplaats: Den Haag .Thuiswerken niet mogelijk ivm vertrouwelijke informatie
Projectmanager/consultant visie & strategie HR Den Haag
In opdracht van HDPO zoekt DBV-IV op korte termijn een senior projectmanager/consultant visie & strategie met ervaring op het gebied HR-processen en -dienstverlening waarbij de gebruiker/klant centraal staat. Hij/zij begrijpt het strategisch belang van data, metrics en HR Analytics, wat gezien de ambitie een belangrijk aspect van de iHR-visie moet zijn. Hij/zij heeft affiniteit met het ontwikkelen van een visie in relatie tot de strategie voor de informatievoorziening c.q. architectuur. De gezochte kandidaat is in staat de visie te formuleren, de daarvoor benodigde samenwerkingsvormen te organiseren met het management van HDPO en eerdergenoemde stakeholders en te vertalen naar een gedragen toekomstvisie op informatievoorziening. Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré. De projectmanager/consultant visie & strategie: • is verantwoordelijk voor de voortgang en realisatie van het de geformuleerde opdracht (PvA, Visie en stratgiedocument) binnen de planning, middelen en kwaliteitseisen; • is namens BZ gesprekspartner voor interne stakeholders en coördineert de hieruit voorkomende werkzaamheden; • rapporteert aan de opdrachtgever voor het gevraagde resultaat. Project: HDPO ambieert een strategisch HR dienstverlener te zijn voor het Ministerie en wil haar visie op HR in lijn brengen met een nieuwe digitaliseringsvisie (iHR-Visie), welke een basis moet bieden voor de informatisering- en systeemontwikkeling naar 2025. Doel: Het op basis van een plan van aanpak opstellen en afstemmen van een iHR-visie met stakeholders en het opstellen van een meerjarenplan (strategie) om deze iHR-visie te gaan operationaliseren. Stakeholders: Directeur en MT-leden van HDPO, medewerkers DBV-IV (zoals business consultant, analist, architect en innovatiemanager), lijnmanagement en gebruikers, enkele interne HDPO-adviseurs, externe adviseur op het gebied van informatisering-ontwikkelingen in het HR-vakgebied. Deadline: De visie moet gereed zijn voor de samenstelling van het jaarplan 2019 en daaruit voortvloeiende financiële begroting (Q4). Functie eisen: • Academisch/HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie • van kennis en ervaring, • Je bent in staat om partijen met uiteenlopende belangen binnen de deadline op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen • Je hebt ervaring in vergelijkbare HR-organisaties • Je hebt ervaring met IT-ontwikkelingen ten aanzien van HR-processen en- dienstverlening • Je hebt ervaring met het schrijven van visies of strategische plannen • Je hebt ervaring en kennis van (HR-)processen en de vertaling naar c.q. ondersteuning met informatietechnologiearchitectuur Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m., 36 uur per week Einddatum: 31 januari 2019, met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl, +31 (0)6 23 80 14 17 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterML@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior development architect
FunctieomschrijvingJob Mission       Guard and guide the architecture of the ASML development environment, in co-operation with the internal customer and IT stakeholders. Job DescriptionPlay a major role in defining short/mid/long term development environment roadmap Define improvement proposals that focus on system performance and process efficiency for end-users. Stay in contact and aligned with major tool suppliers, to discuss their product roadmaps. Strong partner in discussions with SEI domain architects and other stakeholders within the internal customer departments. Keep abreast with relevant literature, means and methods. Manage development competence teamFunctie-eisenEducationAt least Bachelor level or equivalent.  ExperienceMore than 5 years of relevant experience. Thorough understanding and practical experience with: Creating and presenting high level architectural designs Creating and presenting long term roadmaps Development tooling like Eclipse CDT Continuous integration tooling like Jenkins or Atlassian Bamboo Software development process (Agile Scrum) Modelling languages (e.g. Archimate) Software and scripting languages (C, C++, Python preferred) Linux operating system Steer/coach people  Personal Skills Shows initiative and problem solving attitude Pragmatic, practical, flexible and committed to quality Excellent communication skills and proficiency in the English language Ability to comprehend large complex environments Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior development architect of solliciteer online op de vacature Senior development architect.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior development architect of solliciteer online op de vacature Senior development architect.
Tabelau Specialist Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Tableau Specialist.Start: 30 juli 2018 Einde: 31 januari 2019 (optie op verlenging) Inzet: 36 uur per week Standplaats: Den Haag Data interview: 25 juli tussen 13.00 en 17.00 uur. TAAK: • Ontwikkelen, vormgeven en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau binnen de Datalab omgeving van de Opdrachtgever; • Doorlopend afstemmen met de gebruikers van de dashboards over de beste visualisatie(methode) voor het betreffende toepassingsgebied. Omschrijving resultaatgebieden: • Primaire focus ligt op Tableau Desktop en Server.TOELICHTING: De gezochte visualisatie specialist beschikt over een gedegen kennis van en ervaring met het vertalen van gebruikerseisen naar een visualisatie. Deze visualisatie zorgt voor een goede gebruikerservaring welke bijdraagt aan het enthousiasme van en het gebruik door de gebruikers. De geschikte medewerker weet van aanpakken en werkt graag in teamverband. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een scrumteam. WERKOMGEVING:Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld.omt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Hierbij wordt samengewerkt met een palet van externe ICT-leveranciers.De opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan de Opdrachtgever efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan is een specialist nodig die heldere visualisaties (dashboards) kan realiseren op aanwijzing van de gebruikers. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het maken van visualisaties op basis van bigdata analyses op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is de Opdrachtgever op zoek naar een bevlogen Senior tableau expert met relevante UX ervaring en een klantgerichte instelling.Werkervaring en denkniveau: • Minimaal HBO/WO niveau, van relevante opleiding (bv UX design, Grafisch/industrieel ontwerp); • Minimaal 3 jaar werkervaring met tableau in een vergelijkbare (of corporate) omgeving; • Relevante en aantoonbare (dmv portfolio) ervaring met Tableau Desktop(portfolio graag meenemen naar een eventueel intake gesprek); • Aantoonbare ervaring als UX designer of UX architect (of vergelijkbaar) • Minmaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de business bij het bouwen, onderhouden en optimaliseren van duurzame (Tableau) visualisaties en rapporten; • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met geavanceerde "scripting" en"automation" in SQL; Specifiek: • Aantoonbare ervaring met dataplatform oplossingen binnen de MicrosoftAzure cloud omgeving; • Goede mondelinge/schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal Competenties: Competenties • Analytisch denkvermogen;• Resultaatgerichtheid;• Creatief;• Overtuigingskracht;• Constructief kritische houding;- Goede communicatieve vaardigheden met gebruikers
R&D IT - Directories (IAM) Architect
FunctieomschrijvingIAM / DirectoriesIdentity & Access Management is one of our foundational IT services and will become even more important in the next years (mainly driven by increased Security requirements) it must become more robust, more performing and end-user friendly. NXP is using Sailpoint as global Identity & Access management solutions, and it is provisioning multiple different directories depending on the business function: Oracle unified directory, Microsoft Active Directory, Centrify and NetIq e-directory.For the R&D services an assessment needs to be done on the current directory services and architecture resulting in a roadmap / way forward on future services and a solution Design.Scope of workAssess current R&D IT directory services including performance, security and fit for purpose aspectsGather and define future requirements for R&D IT directory services and capture in Solution Foundation document (this is NXP architecture standard for documenting requirements and high-level solution architecture)Define one or multiple solutions and scenarios how to migrate from current to new directory landscape.Create a solution design based on decision of future solution / scenario.ResponsibilitiesYou will be reporting to the R&D IT solution architect, based in NL and stay in close alignment with client’s IAM team in the Cyber Security Department.  Functie-eisen• 5-10 years’ experience in IAM projects as an architect, integration and migration project experience are a bonus• Knowledge on a functional and conceptual level of directory solutions and platforms• Knowledge of Centrify, Microsoft Active Directory and NetIQ e-Directory, IDM is a pre• Experienced in working in a global dynamic organization and migration program• Solid knowledge of infrastructure• Good subject matter knowledge on IT Security and IAM• Business English is a must, project language is English• Excellent communication skillsAdditional• Remote work is not an option, we are looking for a regional candidate Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature R&D IT - Directories (IAM) Architect of solliciteer online op de vacature R&D IT - Directories (IAM) Architect.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature R&D IT - Directories (IAM) Architect of solliciteer online op de vacature R&D IT - Directories (IAM) Architect.
Tableau specialist Den Haag
Functieomschrijving (taken):Ontwikkelen, vormgeven en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau binnen de BZ Datalab omgeving;Doorlopend afstemmen met de gebruikers van de dashboards over de beste visualisatie(methode) voor het betreffende toepassingsgebied.Omschrijving resultaatgebieden:Primaire focus ligt op Tableau Desktop en Server.TOELICHTING: De gezochte visualisatie specialist beschikt over een gedegen kennis van en ervaring met het vertalen van gebruikerseisen naar een visualisatie. Deze visualisatie zorgt voor een goede gebruikerservaring welke bijdraagt aan het enthousiasme van en het gebruik door de gebruikers. De geschikte medewerker weet van aanpakken en werkt graag in teamverband. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een scrumteam.Functie-eisen:Minimaal HBO/WO niveau, van relevante opleiding (bv UX design, Grafisch/industrieel ontwerp);Minimaal 3 jaar werkervaring met tableau in een vergelijkbare (of corporate) omgeving;Relevante en aantoonbare (dmv portfolio) ervaring met Tableau Desktop (portfolio graag meenemen naar een eventueel intake gesprek);Aantoonbare ervaring als UX designer of UX architect (of vergelijkbaar);Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de business bij het bouwen, onderhouden en optimaliseren van duurzame (Tableau) visualisaties en rapporten;Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met geavanceerde scripting en automation in SQL;Aantoonbare ervaring met dataplatform oplossingen binnen de Microsoft Azure cloud omgeving;Goede mondelinge/schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.Competenties:Analytisch denkvermogen;Resultaatgerichtheid;Creatief;Overtuigingskracht;Constructief kritische houding;Goede communicatieve vaardigheden met gebruikers.WERKOMGEVING: Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld.DE AFDELING: IT-regie is de verantwoordelijkheid van Cluster DBV/IV, dat zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naaren het aanbod van ICT-diensten bij het ministerie, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar deze diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Hierbij wordt samengewerkt met een palet van externe ICT-leveranciers.HET PROJECT: De opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van datakan BZ efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan is een specialist nodig die heldere visualisaties (dashboards) kan realiseren op aanwijzing van de gebruikers. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten.In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het maken van visualisaties op basis van bigdata analyses op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is BZ op zoek naar een bevlogen Senior tableau expert met relevante UX ervaring en een klantgerichte instelling.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel beheerder Den Haag
Functieomschrijving:De directie is op zoek naar een medewerker die als Functioneel Beheerder de afstemming van vraag en aanbod naar IT-diensten regisseert. Je ondersteunt, begeleidt en traint gebruikers van functionele aspecten van het casemanagementsysteem van de directie Uitvoering van Beleid (FileNet). Ook ben je een belangrijke schakel bij de bouw en test van e-formulieren voor het subsidieportaal (Blueriq) van de directie.Je vertaalt informatie en behoeften van de business naar requirements voor functionaliteiten voor de applicatie. Je stelt Request For Change-requirements op en bespreekt requirements en functionaliteiten met Applicatie Beheer. Je stelt gebruikershandleidingen op, op basis van functionele ontwerpen en procesverbeteringen en houdt deze up-to-date. Je voert het masterdatamanagement uit en houdt daarbij de koppeling tussen gegevens inzichtelijk. Verder voer je acceptatietesten uit in samenwerking met gebruikers en beheer je autorisaties op basis van het autorisatiebeleid. Daarnaast beheer je gebruikersdocumentatie, zoals gebruikershandleidingen en trainingsdocumentatie en stel je functionele ontwerpen beschikbaar.Naast bovenstaande taken die tot je werkzaamheden kunnen behoren, behoort de rol van ICT-projectleider vanuit het Functioneel Beheer team tot je takenpakket. Je bent in staat op zowel strategisch, analytisch als tactisch-operationeel niveau taken uit te voeren. Concreet verwachtUitvoering van beleid de volgende taken en resultaten van de projectleider:Het opstellen van het project initiatie document,Het uitwerken van een plan van aanpak op basis van het project initiatie document,Het uitvoeren van het plan van aanpak binnen de afgesproken kaders en het aansturen van de medewerkers in het projectteam,Het volgens planning en afgesproken kaders opleveren van projectresultaten en mijlpalen die omschreven worden in het plan van aanpak voor het project.Informeren van de opdrachtgever (afdelingshoofd DIA), teamleider en produktowner over het projectverloop middels voortgangsrapportages,Het uitvoeren van stakeholdermanagement.Voor de inhoudelijke invulling van het project heeft de projectleider de mogelijkheid de kennis van medewerkers van Uitvoering van beleid vanuit de expertisedomeinen ICT, Communicatie, Uitvoering en Strategie in te schakelen. Onze inschatting is dat met het projectleiderschap zeker in het begin - ongeveer de helft van de tijd is gemoeid.Functie-eisen:Je hebt een afgeronde opleiding HBO-ICT of vergelijkbare werkervaring en bent een functioneel beheerder met minimaal 5 jaar werkervaring in een uitvoeringsorganisatie en hebt ervaring met BISL en Scrum;Je hebt ervaring met ICT projecten binnen de overheid en relevante ervaring met het aansturen van projectteams;Je bent bekend met IBM FileNet software, IBM Filenet P8 5.0 en hoger is een pre;Je hebt ervaring met Blueriq en kennis van ITIL-processen, Enterprise Content Management (ECM), ICT-architectuur en -infrastructuur en datamodellering is een pre.Competenties:Verder ben je klantgericht, sociaal vaardig en heb je een oplossend vermogen;Je bent goed in samenwerken. Daarnaast spreek je zowel de taal van de klant als van de IT;Je bent goed in het schrijven van procedures en kunt hier constructief mee omgaan;Je kunt goed relativeren en hebt tot slot een gezonde dosis humor;Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;Je kunt regie voeren in zowel een formele als informele setting.Bedrijfsinformatie:SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de AOW. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek of de veiligheid op de werkplek.De directie Uitvoering van beleid (UVB) van het ministerie van SZW is op zoek naar een medewerker die de directie helpt bij de doorontwikkeling van het E-portaal en het applicatiebeheer van het oude portaal.De directie Uitvoering van beleid (UVB) van het ministerie van SZW maakt gebruik van een E-portaal voor organisaties, instellingen en bedrijven die aanvragen, voortgangsrapportages en (tussen)declaraties indienen voor nationale en Europese subsidies en regelingen die de directie UVB uitvoert.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Tableau Specialist den haag
Onze klant is op zoek naar een specialist die beschikt over kennis en ervaring met het vertalen van gebruikerseisen naar een visualisatie. Deze visualisatie zorgt voor een goede gebruikerservaring welke bijdraagt aan het enthousiasme van en het gebruik door de gebruikers. De specialist weet van aanpakken en werkt graag in teamverband. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een scrumteam. Taakomschrijving: • Ontwikkelen, vormgeven en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau binnen de Datalab omgeving; • Doorlopend afstemmen met de gebruikers van de dashboards over de beste visualisatie(methode) voor het betreffende toepassingsgebied. Omschrijving resultaatgebieden: • Primaire focus ligt op Tableau Desktop en Server. Het project: De opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan onze klant efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces. Voor de ontwikkeling hiervan is een specialist nodig die heldere visualisaties (dashboards) kan realiseren op aanwijzing van de gebruikers. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het maken van visualisaties op basis van bigdata analyses op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is onze klant op zoek naar een bevlogen Senior tableau expert met relevante UX ervaring en een klantgerichte instelling. Functie eisen: • HBO werk en denkniveau van relevante opleiding • Minimaal 3 jaar werkervaring met tableau in een vergelijkbare (of corporate) omgeving; • Relevante en aantoonbare (dmv portfolio) ervaring met Tableau Desktop (portfolio graag meenemen naar een eventueel intake gesprek); • Aantoonbare ervaring als UX designer of UX architect (of vergelijkbaar) • Minmaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de business bij het bouwen, onderhouden en optimaliseren van duurzame (Tableau) visualisaties en rapporten; • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met geavanceerde “scripting” en “automation” in SQL; • Aantoonbare ervaring met dataplatform oplossingen binnen de Microsoft Azure cloud omgeving; • Goede mondelinge/schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m., 36 uur per week Duur: 7 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse 06 10 56 11 92 recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Applicatie ontwikkelaar .Net Utrecht
Functieomschrijving:Afgelopen periode heeft de FIOD een platform ontwikkeld, genaamd IDEA, dat als doelstelling heeft om ideeën management effectiever te maken in de opsporing. Hierbij hebben wij onderzoek gedaan naar elementen die de toevoer van ideeën vanuit de werkvloer zou bevorderen. Zo hebben wij disruptieve elementen als het wegnemen van hiërarchische besluitvorming doorgevoerd. De collegas bepalen zelf wat belangrijk is om verder te brengen binnen de fiod. Zij kunnen dit doen door te stemmen en draagvlak te creëren door het idee te pitchen middels een filmpje en vragen om teamleden om verder aan de slag te gaan met het idee. Andere enthousiaste collegas kunnen zich dan inschrijven op het idee. Daarnaast hebben wij nog enkele andere elementen op de roadmap staan waar wij jou voor nodig hebben om deze te ontwikkelen op het platform zoals crowdfunding (collegas krijgen budget dat zij kunnen gebruiken om ideeën te funden) en gamification (een achievement systeem dat gebruikers prikkelt om op het platform actiever deel te nemen.Functie-eisen:5 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met softwaredevelopment op het .Net-platform5 jaar ervaring met Microsoft-technologieën zoals ASP.Net, MVC, C#.Net, .Netframework 4, Visual Studio (2018), SQL-server (2016).3 jaar ervaring met unit-testen5 jaar ervaring met het ontwikkelen van complexe web gebaseerde en service georiënteerde enterprisesystemen2 jaar ervaring met het opstellen van coderingsrichtlijnen en bedenken en realiseren van infrastructurele en technische aanpassingen5 jaar ervaring met webapplicatie development v.w.b. CSS, HTML, en ASP.NET, MVC FrameworkHBO ICT opleidingAanvullende functiewensen:Kennis van ontwikkelprocessen zoals Scrum, Agile, TDD en RUPHet is een pré indien MCSD gecertificeerdBekend met design patterns en laatste ontwikkelingen in .Net-omgevingenDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SEI Linux infrstucture specialist
FunctieomschrijvingThe software development environment is now considered as a Mission Critical Service for which two key IT projects require an infrastructure specialist. Build ProgramThe Build Program has the goal to design, implement, test and deploy a new software build system. Due to legacy environments, build exceptions and violations, unfinished projects and insufficient documentation, the current build system is considered not to be maintainable for the coming years. In one of the tracks of this program additional Linux build servers will have to be deployed and an investigation is planned for the viability of virtualizing the build server environment. Pioneer projectThe Pioneer project has the goal to migrate the current, Solaris based, software development environment for XT machines to Linux. To enable this transition the underlying IT infrastructure will have to be migrated to Linux. Job DescriptionDefine requirements and create high-& low- level designsAnalyze impact of existing interfaces/services that uses the software development environment when switching to a virtual build environmentAligning with key-users and software engineers on new solution setupImplementing new infra components together with the SEI Infra team and external service providersGuarding overall quality delivered by the external service providersFunctie-eisenCandidate is well acquainted with software development. Further requirements on candidate:HBO+ or Academic level education Minimal 5-10 years of relevant work experience Relevant experience and proven experience in large technical complicated development environments Very thorough understanding and practical experience with: Linux and/or Solaris Infrastructure Linux virtualizations techniques: KVM, Docker, Red Hat Enterprise Virtualization, VMWare Knowledge regarding management of large server and VDI environments Base Knowledge of storage, network and database solutions Strong verbal and written communication skills (English) Strong documenting capabilities Personal skillsShows initiative and problem solving attitude. Pragmatic, practical, flexible (occasional evening or weekend work) and committed to quality. Consultancy skillsAmbitious and with a pro-active, initiating attitude. Ability to plan and set priorities. Team worker, good social skills, customer-oriented. Think practical on the impact of decisions for end-customer / user. Have affinity with IT systems and structures and think in business process modeling terms. Strong analytical skills, including advanced application software skills, such as presentation, spreadsheet and word processing applications. Nice to have: Change-management competencies.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature SEI Linux infrstucture specialist of solliciteer online op de vacature SEI Linux infrstucture specialist.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature SEI Linux infrstucture specialist of solliciteer online op de vacature SEI Linux infrstucture specialist.
Testcoördinator / Tester 24-32 u p/w Rotterdam
Referentienummer: BTIT20573 Omgeving: Rotterdam Startdatum: Begin/ medio augustus 2018 Einddatum: 31 maart 2019 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 24 -32 Intakegesprek: Dinsdag 24 juli t/m maandag 30 juli 2018. Sluitingsdatum: Vrijdag 20 juli om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Testcoördinator / Tester voor 24 tot 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Een Testcoördinator/Tester is nodig voor het aansturen en uitvoeren van de testen bij verschillende teams ten behoeve van de e-Suite. Als Testcoördinator/Tester test je met gebruikers, Analisten en Ontwikkelaars de e-Diensten die ingericht worden bij verschillende teams. Je stuurt en bewaakt de uitvoering van de testen, onder andere door het mede organiseren van testbijeenkomsten en het afstemmen van de testresultaten met de belangrijkste stakeholders (proceseigenaren, functioneel beheer, informatiemanagement en de uitvoeringsorganisaties). De nadruk ligt hierbij op het risico gebaseerd testen. Ook zorg je voor een adequate voortgangsrapportage. Ten slotte stel je een eindrapport op met opzet, uitvoering en eindresultaten van het testtraject, en een concept-vrijgaveadvies voor de business. In dit advies doe je een voorstel voor de implementatie van de applicatie met het tijdstip van in productiename en eventuele risico’s en randvoorwaarden. Taken/werkzaamheden: Je taken en verantwoordelijkheden zijn zowel het hands-on uitvoeren van test-analyse en testen zelf, als de testcoördinatie ervan. Test analyse en uitvoer Analyseren werkprocessen gebruikersorganisatie. Vertalen analyse werkprocessen naar bruikbare testscenario’s. Opstellen business testscenario’s in samenwerking met gebruikersorganisatie en functioneel beheer. Uitvoeren business testscenario’s in samenwerking met gebruikersorganisatie en functioneel beheer. Opstellen koppelvlak/ keten testscenario’s in samenwerking met gebruikersorganisatie en functioneel beheer. Uitvoeren koppelvlak/ keten testscenario’s in samenwerking met gebruikersorganisatie en functioneel beheer. Reviewen functionele documentatie. Opstellen bevindingen en bevindingenrapportages. Faciliteren oplossen en hertesten bevindingen. Testcoördinatie Opstellen, en onderhouden van het testplan. Risicoanalyse en strategiebepaling. Opstellen planning. Specificeren van organisatie en infrastructuur. Specificeren procedures, standaards en normen. Dagelijkse aansturing test activiteiten. Bewaking van de voortgang. Inrichten (beheer)organisatie. Onderkennen, anticiperen op en rapporteren van projectrisico's. Uitvoeren optimalisatie proces. Opstellen vrijgave advies. KNOCK-OUT: Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO niveau, of hoger (bij voorkeur HBO of WO). Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je hebt onderstaande aanvullende trainingen succesvol afgerond: - TMap Testengineer (Gecertificeerd) - TMap Testmanager (Gecertificeerd) Je beschikt over ervaring als Testcoördinator: - Ervaring met de rol testanalyse: Minimaal 7 jaar. - Ervaring met de rol testuitvoer: Minimaal 7 jaar. - Ervaring met de rol testcoördinator/testmanager: Minimaal 5 jaar. - Ervaring met Agile/Scrum werken: Minimaal 2 jaar. - Ervaring met werken binnen een organisatie met 5000+ medewerkers: minimaal 1 jaar. Je beschikt over kennis van en affiniteit met zaakgewijs werken en zaaksystemen. Je beschikt over kennis van de Atos E-Suite. Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent bereid om de eerste 2 maanden van de opdracht geen verlof op te nemen. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een of meerdere aanvullende trainingen succesvol afgerond: - Prince2 (Gecertificeerd) - IREB (Gecertificeerd) - Scrum Master (Gecertificeerd) - ITIL (Gecertificeerd) - BISL (Gecertificeerd) Je beschikt over ervaring met test en integratie van grote systemen en raakvlaksystemen, gebruik van testautomatisering en/of met het gebruik van de testautomatseringstool Tosca (weging 45%). Je beschikt over kennis van Tosca. Competenties: Resultaatgerichtheid. Integriteit. Zelfstandig. Is in staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (helicopterview). Teamspeler. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Gevoel heeft voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan. Pragmatisch. Bereid om zowel sturing te geven als uitvoerende werkzaamheden op te pakken.
Operationeel Manager Zwolle en Utrecht
Voor de IND zijn wij op zoek naar een Operationeel Manager. Omschrijving opdracht: Directie Dienstverlenen heeft in Utrecht en Zwolle bij het team Particulier van de afdeling Particulier en Zakelijk een tijdelijke vrijgekomen functie (6 maanden) voor een operationeel manager. Omschrijving opdrachtgever: Directie Dienstverlenen is gastheer voor klant, (keten)partner en collega. De primaire doelstelling van Directie Dienstverlenen is het leveren van diensten die bijdragen aan de verbetering van de doorstroom van werk (snel) en de kwaliteit van het werk (goed), zodat de aan de klant, ketenpartner en collega geleverde diensten naar tevredenheid zijn (prettig). De verantwoordelijkheden op het gebied van de interne dienstverlening zijn gericht op het verzamelen en registeren van informatie en signalen ten behoeve van de logistiek en de werkvoorbereiding zodat er een naadloze aansluiting op de werkzaamheden van de directies Beslissen en Juridische Zaken wordt gerealiseerd. Directie Dienstverlenen is ingericht om de klant op maat te bedienen. Kennis over de klant is hierbij onontbeerlijk. Directie Dienstverlenen organiseert en analyseert deze kennis ten behoeve van het uitvoeren en steeds verbeteren van de dienstverlening. Directie Dienstverlenen is opgebouwd uit een afdeling Particulier en Zakelijk, afdeling Communicatie, afdeling Innovatie & Standaardisatie, afdeling Keten, afdeling Expertise en afdeling Handhaving. De directie wordt ondersteund door een stafafdeling. Omschrijving afdeling: Particulier en Zakelijk, team Particulier in Utrecht Ons bestaansrecht is onze klant informeren en adviseren. Daarnaast voeren we handelingen uit die het proces ondersteunen zoals het afnemen van biometrie, DNA en het uitreiken van verblijfsdocumenten. Wij leveren diensten en producten ten behoeve van toelating en verblijf. Dat doen we snel, goed en prettig. Wij zijn de ogen en oren van de organisatie en acteren op signalen en ontwikkelingen. Wij bewegen de klant om zelf digitaal zaken te doen met de IND. Wij bieden maatwerk waar het hoort. Dit doen we in 1 keer goed. De afdeling Particulier en Zakelijk bestaat uit 12 teams Particulier en 1 team Zakelijk die gevestigd zijn op verschillende locaties in het land. De teams bestaan uit medewerkers Verwerken en Behandelen (S6 t/m S8) en medewerkers Behandelen en Ontwikkelen (S9 en S10). Het Particuliere team in Utrecht kenmerkt zich als een dynamische maar ook hectische afdeling. Klantcontact vindt er direct aan het loket plaats. Ook levert het team een bijdrage aan de optimalisering van de website voor onze klant. De medewerkers zijn veelal meertalig op alle klantkanalen en van jou als manager verwachten we een actieve rol om deze kanaalsturing (click-call-face) in goede banen te leiden. Je hebt het profiel van een Lean leider en draagt daarbij continu verbeteren actief uit. Omschrijving functie: Als operationeel manager van het team Particulier in Utrecht geef je leiding aan ongeveer 20 medewerkers en lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het team. Je formuleert in samenspraak met het team en de tactisch manager van de afdeling Particulier en Zakelijk de doelstellingen, acties en resultaten. Samen met het team werk je proactief, resultaatgericht en met passie aan het bereiken van deze resultaten. Daarnaast is het noodzakelijk dat je actief participeert in het MT van de afdeling PZ. Tevens is het van belang dat je de ontwikkelingen in de maatschappij en de IND op de voet volgt en in staat bent om de vertaalslag te maken naar de afdeling PZ. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een WO-werk en denkniveau. - Je hebt ervaring/affiniteit met het vakgebied direct klantcontact en dan voornamelijk call center activiteiten en het aansturen van meertalige teams en verschillende functiegroepen. Competenties: - Organisatiesensitiviteit - Klantgerichtheid - Omgevingsbewustzijn - Netwerken - Ontwikkelen medewerkers - Aansturen medewerkers - Plannen en Organiseren - Zelfontwikkeling - Samenwerken - Dienend en sturend leiderschap Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle en/of Utrecht FTE:2 Startdatum: 06-08-2018 Duur: 06-02-2019 Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week (eventuele bijzonderheden werktijden) Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-07-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testanalist Utrecht
Reference number: BTIT20572 Location: Utrecht Start date: August 6, 2018 End date: January 31, 2019 Renewal option: Yes Hours per week: 36 Interviews: Unknown Closing date: Tuesday 24th of July at 13.00 o'clock. BlueTrail is looking for a Testanalist for 36 hours per week. Job description: Our client is looking for an experienced, self-motivated and fast learning Software Engineer with excellent testing skills. As a Software Engineer ‘Testing’ you are responsible for all testing activities – from analysis to execution – related to changes to the Regulatory Reporting solution. You are capable of taking over the basic activities of other DevOps team members if necessary, like performing business analysis or support activities. An intrinsic drive to personal development in new specialties is key to success inside this team. You will be responsible for testing activities related to the ‘Regulatory Reporting Solution’. The team consists of 25+ people (Business Analysis, Software Engineering and Operations Support) which are split into focus areas and multiple teams. The teams are currently transitioning from manual to automated testing. KNOCK-OUTS: 7+ years of proven experience in testing. Proven experience in test automation tooling. Knowledge and experience of testing principles like Context-Driven and Exploratory Testing. Skillset with ISTQB or TMAP knowledge, but also Test Automation affinity. Technology: SQL, XML. Fluent English; good communication in Dutch preferred as well. Have the following key mind-set principles for success: - Able to keep an overview and clearly convey this to stakeholders. - Can prioritize and manage his designated tasks. - Flexible in handling changing priorities. - Having a hands-on attitude, being Pro-Active. - Being analytical; flexible; open and transparent. - Result driven with large focus on detail. - Strives for continuous improvement of the test process. - A real team player. - Work under pressure of (regulatory) delivery deadlines. - Having a structured approach to work. A permanent Dutch working permit is obliged. Our client applies a 14 day working period at 0-rate. Reactions of candidates that do not have the required knowledge and experience, will be declined by our client. Nice to have: Experience in working in an Agile/Scrum team and DevOps principles. Experience in the financial sector and knowledge of Regulatory Reporting (e.g. EMIR, MifID II). Knowledge and understanding of IT concepts and architecture. Technology: Microsoft environment; like MQ, SpecFlow, C#, TFS. Education HBO/WO (NL) or University degree (UK), preferably in Science or Engineering
Senior Data Scientist den haag
• Ondersteunen bij het identificeren van vragen vanuit de business en bedrijfsvoering; • Herkennen van patronen in ‘big data’, om hiervoor voorspellende algoritmen te ontwikkelen; • Analyseren, selecteren en uitvoeren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het beantwoorden van vragen; • Beheren en optimaliseren van datastromen en (big)data-analyses; • Het begeleiden van de aanwezige (jr.) data scientists bij het ontwikkelen en toepassen van algoritmes en machine learning modellen (in verschillende toepassingen); • Het verdelen van de workload onder de datascientists en de voortgang in de gaten houden. Toelichting: De gezochte datascientist beschikt over een uitmuntende vaardigheden mbt datascience en weet de omgeving hier op enthousiasme wijze in mee te nemen. Een flinke dosis flexibiliteit, creativiteit en een coachende/begeleidende instelling richting de collega scientists. De geschikte kandidaat weet van aanpakken en is een echte teamplayer en bovendien het technisch geweten van het team. Functie-eisen: • Minimaal HBO/WO niveau (van relevante opleiding); • Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante ervaring met Big Data Analyse en machine learning met zowel gestructureerde en ongestructureerde data; • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met programeer talen Python, R en SQL • In bezit van “Microsoft Professional Program Certificate in Data Science” of vergelijkbaar; • Aantoonbare ervaring met het inzetten van voorspellende algoritmes ten behoeve van besluitvorming binnen een organisatie; • Aantoonbare ervaring met het analyseren en selecteren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het oplossen van vragen vanuit de bedrijfsvoering; • Aantoonbare ervaring met econometric modelling technieken, data/text mining algoritmes, optimalisatie technieken en statistiek; • Aantoonbare ervaring met het beheren en optimaliseren van datastromen en data-analyses; • Ervaring met visualisatieprogramma Tableau is een pré; • Ervaring met A.I. is een pré; • Ervaring met Microsoft Azure services is een pré Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 25 juli, 36 uur per week Einddatum: 31 januari 2019 Recruiter voor deze rol: Roel Dijkhuizen, recruiterRD@itaq.nl, +31 (0)6 20985467 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRD@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel applicatiebeheerder Amersfoort
Functieomschrijving:Staatsbosbeheer zoekt een ervaren functioneel applicatiebeheerder met kennis van MS Office en MS Sharepoint. Hij/zij is verantwoordelijk voor de door de teamleider FAB, de proceseigenaar en/of de projectleider toegewezen activiteiten. Deze werkzaamheden zullen met name liggen op het gebied van het beheren, inrichten en testen van diverse applicaties en tools op het gebied van kantoorautomatisering en documentmanagement. Tot het takenpakket horen ook: Het meehelpen aan de inrichting van nieuwe applicaties of versies;Het testen van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten;Het maken van functionele ontwerpen voor nieuwe of gewijzigde functionaliteiten/koppelingen;Het implementeren van nieuwe applicaties/tools;Het opstellen/actualiseren van instructies;Het opleidingen en ondersteunen van eindgebruikers;Het uitvoeren van reguliere beheeractiviteiten zoals afhandeling van calls van de huidige applicaties;Het maken van afspraken en voeren van overleg met business, leveranciers (in- en extern) en eindgebruikers(groepen).De functioneel beheerder voert de volgende taken uit:Het vertalen van businesswensen naar oplossingen;Het configureren (o.a. autorisaties) volgens de specificaties;Het functioneel testen of het begeleiden van gebruikersacceptatietestenHet werken volgens een projectplanning en het rapporteren van de stand van zaken;Het vastleggen van geconstateerde issues en het oplossen (configuratie) en monitoren (richting leverancier) hiervanDocumenteren en andere administratieve handelingen.Functie-eisen:Staatsbosbeheer is op zoek naar een senior functioneel applicatie beheerder, die ervaring heeft met diverse typen applicaties. De belangrijkste specifieke vereisten zijn:Ervaring met functioneel applicatiebeheer Office applicaties of andere kantoorautomatiseringsapplicaties en tools.Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer op Sharepoint.Niveau: HBO werk- en denkniveau, b.v. HBO functioneel beheer, bedrijfskundige informatica of management & business ITErvaring: Kennis van en ervaring met MS Sharepoint, bij voorkeur minimaal versie 2013.Kennis van Office 2013 of hoger.Brede ervaring met ICT activiteiten met name op het gebied van functioneel ontwerp en (applicatie) beheer m.b.t complexe organisatie brede applicaties.Ervaring met het testen en accepteren van systemen.Ervaring met het geven van opleidingen en begeleiden van gebruikers.Goede communicatieve vaardigheden.Kennis van BISL.Competenties:Kandidaat beschikt minimaal over de volgende competenties: Komt met voorstellen om in te spelen op toekomstige kansen voor de organisatie.Vraagt uit zichzelf naar informatie, stelt zaken ter discussie en vraagt naar het waarom.Draagt uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen aan en neemt hierin het voortouw.Is secuur en streeft een hoge kwaliteit na.Heeft overtuigingskracht.Is resultaatgericht; weet knopen door te hakken zonder de belangen betrokkenen uit het oog te verliezen. Bedrijfsinformatie:Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan en beheert ruim 260.000 hectare Nederlandse natuur. Staatsbosbeheer maakt zich onder de noemer beschermen, beleven en benutten klaar voor de toekomst waarin ze mensen willen betrekken bij de natuur die hen raakt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Implementatieadviseur i-Sociaal Domein Den Haag
Voor VNG Realisatie zijn wij op zoek naar een Implementatieadviseur i-Sociaal Domein. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein: Het Ketenbureau, onderdeel van VNG Realisatie, is de uitvoeringsorganisatie van de Stuurgroep i-Sociaal Domein ten gunste van Gemeenten en Zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Hiervoor worden bepaalde voorzieningen beschikbaar gesteld (onder de noemer ISD keten): - landelijke standaarden iWMO en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling - daarbij ondersteunende producten en instrumenten. Het Ketenbureau voert hierover de regie. Omschrijving opdracht: De implementatieadviseur speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen, informeren en verbinden van gemeenten en zorgaanbieders bij de gezamenlijke uitvoering van de WMO en Jeugdwet daar waar administratieve lastenverzwaring wordt ervaren. De implementatieadviseur vormt een verbindende schakel tussen gemeenten, aanbieders en de ketenpartners in het informeren over en uitvoeren van de werkagenda. Bij de uitvoering van de werkagenda heeft de implementatieadviseur een adviserende en faciliterende rol. Tevens wordt in samenspraak met gemeenten en zorgaanbieders verbetervoorstellen geïnventariseerd o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en werkateliers. De implementatieadviseur ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij het optimaliseren van het gezamenlijke administratieve proces. Gedurende dit proces wordt gezocht naar structurele oplossingen, maar wordt in voorkomende situaties ook gezocht naar consensus en tegelijkertijd knopen doorhakken. Het balanceren tussen consensus, inleven in de situatie, maar tegelijkertijd komen tot duidelijke oplossingen staat hierdoor centraal in de implementatiefunctie. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Visie- en planvorming van Implementatie strategieën. - Ondersteunen (advisering en operationalisering) van gemeenten en zorgaanbieders in de (administratieve) uitvoering van de WMO en Jeugdwet. - Belemmeringen als gevolg van vermijdbare administratieve lasten bij gemeenten en zorgaanbieders zichtbaar maken, zodat gemeenten en aanbieders in staat zijn de implementatie vorm te geven, zonder het werk van de gemeente of aanbieder over te nemen. - Vanuit het Ketenbureau eerste aanspreekpunt voor (de inhoudelijke) vragen. - Informatie op een voor elke gemeente uit de regio meest passende manier uitleggen en overdragen. - Voorstellen doen (pro actief) voor verandering en/of verbetering van de verstrekte informatie, zowel inhoudelijk als procesmatig. - Bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en zorgen voor adequate opvolging, zowel faciliterend als - waar nodig – sturend. - Rapporteren over de voortgang van de administratieve lastenverlichting bij gemeenten en aanbieders binnen je regio aan het Hoofd Ketenbureau en de Stuurgroep. - Op basis van monitoring en voortgangsbewaking de regio enthousiasmeren met als doel samen voortgang in de implementatie te bereiken. - Relatiebeheer met stakeholders en onderhouden van contactdossiers van je regio. Resultaat van de opdracht: Het adviseren en "hands-on" faciliteren van zowel zorgaanbieders als gemeenten over de bedrijfsprocessen inzake de gezamenlijke uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de door partijen ervaren lastenverzwaring. Ten behoeve van het optimaliseren van betreffende bedrijfsprocessen wordt in samenspraak met Zorgaanbieders en Gemeenten advies uitgebracht voor verbetering. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 1 september beschikbaar. - Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ruime kennis van en ervaring, in een beleidsfunctie of managementrol bij een of meerdere gemeenten en/of zorgaanbieders, met de invoering en uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. - Je hebt (diepgaande) kennis, op basis van betrokkenheid bij een of meer informatieketens in het sociaal domein. - Je hebt (diepgaande) kennis, op basis van betrokkenheid bij de administratieve inrichting, van de ISD-keten m.b.t. tot o.a. berichtenstandaarden, controleaanpak en uitvoeringsvarianten. - Je hebt ervaring met verandermanagement. - Je hebt ervaring met implementatiebegeleiding rond ICT en beleid ten behoeve van de WMO en jeugdketens. - Je hebt ervaring met het geven van begeleiding en ondersteuning aan gemeenten dan wel zorgaanbieders bij het op orde krijgen van hun administratieve processen volgens de landelijke normen en het faciliteren van het gesprek tussen beide. - Je hebt ervaring met tactisch regievoering van gemeenten dan wel zorgaanbieders. - Je hebt ruime (tenminste 2 jaar) ervaring in de rol van coördinator, expert, adviseur of projectleider bij een gemeente of zorgaanbieder in projecten die gedurende de decentralisaties met meerdere gemeenten of aanbieders tegelijkertijd geïmplementeerd zijn op het gebied van Jeugdzorg en/of WMO. - Je hebt ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, in het inbedden van projecten in het eigen lokale beleid van gemeenten en van samenwerkingsverbanden. - Je hebt ruime ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, in de rol van adviseur of consultant, in het schakelen tussen de werelden van bestuurders, lokale politiek, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICT-management en informatiebeveiliging, en het onderling verbinden van deze werelden. - Je hebt inhoudelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen rond de Wmo en/of Jeugdwet en (her)kent en (on)mogelijkheden in de uitvoering en kan die in een gesprek benoemen en toelichten. Competenties: - Klantgericht - Faciliterend - Verbindend - Organiserend vermogen - Gecommitteerd aan doelstellingen van de decentralisaties - Doel- en Resultaatgericht - Organisatie- en omgevingssensitief - Analytisch - Initiatiefrijk en pro-actief - Creatief - Uitstekende communicatieve vaardigheden (verbaal en schriftelijk) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm uiterlijk 01-09-2018 Duur: eind 2018 Optie op verlenging: ja Inzet: maximaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 02-08-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling Den Haag
Voor VNG Realisatie zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Omschrijving Ketenbureau i-Sociaal Domein: Het Ketenbureau, onderdeel van VNG Realisatie, is de uitvoeringsorganisatie van de Stuurgroep i-Sociaal Domein ten gunste van Gemeenten en Zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Hiervoor worden bepaalde voorzieningen beschikbaar gesteld (onder de noemer ISD keten): - landelijke standaarden iWMO en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling - daarbij ondersteunende producten en instrumenten. Het Ketenbureau voert hierover de regie. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Op basis van actuele kennis van het netwerk binnen het sociaal domein, sparringpartner voor stakeholders in het WMO- en Jeugddomein. - Met een aantal collega’s verantwoordelijk voor de realisatie van de werkagenda, en de uitwerking van de lange termijn agenda. - Nieuwe informatiekundige behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van WMO en Jeugd onderzoeken en voorbereiden. - Analyseren van omgevingsveranderingen en deze door vertalen naar strategische adviezen. - voorbereiden besluitvorming van de Stuurgroep. - Leggen en onderhouden van contacten met alle relevante externe organisaties en netwerken. Je bent daarbij op zoek naar draagvlak, consensus en synergie. - Vragen en behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van administratieve lastenverlichting vertalen naar gedragen oplossingen. - Vorm geven aan de strategische doorontwikkeling van de ondersteunende producten zoals de i-standaarden, de infrastructuur en de architectuur van de toekomst, onder andere door onderzoeksvragen te formuleren en hier vanuit een opdrachtgeversrol uitvoering aan te geven. - Monitoren van ontwikkelingen in de zorg, bepalen van de informatiekundige impact en zo nodig vertalen naar producten. - Regie voeren op de beheertaken van ketenpartners Zorginstituut Nederland, Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO. Dit omvat ook het maken van bindende werkafspraken met ketenpartners, zodat de uitvoering van de taken en processen in de ISD-keten structureel juist verlopen. - Structureel bijdragen aan bestuurlijk-inhoudelijke voorbereiding van overleggen met de Stuurgroep i-Sociaal Domein en andere bestuurlijke partners. - Onderzoek doen naar en analyseren van achtergronden, deelvragen en positionering Ketenbureau met betrekking tot aanpalende beleidsontwikkelingen en ondersteuningsverzoeken. - Betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van een kennisinfrastructuur en het opbouwen en in standhouden van een kennisnetwerk met stakeholders op het gebied van WMO en Jeugd. - Signaleren en actief volgen van maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen bij met name lokale organisaties op het gebied van WMO en Jeugd. - Informeren en adviseren, mondeling en schriftelijk, van (groepen van) zorgaanbieders, gemeenten, ICT- leveranciers en klankbordgroepen. - Maken van businesscases voor grootschalige doorontwikkelingen op de ISD-keten. Doel van de opdracht: Als Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling ben je samen met collega adviseurs en het Hoofd Ketenbureau verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan het Ketenbureau op zowel organisatorisch-, strategisch- en inhoudelijk vlak. Als team geef je uitvoering aan de Werkagenda en de overige taken van het Ketenbureau. Je vervult een coördinerende rol voor het beheer en de (door) ontwikkeling van de i-standaarden en de infrastructuur. Bij de realisatie van de taken van het Ketenbureau pak je als team een sturende en verbindende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen, het initiëren van gedragen oplossingen en de realisatie hiervan. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 september beschikbaar. - Je hebt een academisch werk- en denkniveau. - Je hebt actuele en relevante kennis van en ervaring in het Sociaal Domein. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt actuele kennis van de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties van de WMO en Jeugdwet. - Je hebt (diepgaande) kennis van de informatiekundige processen binnen het sociaal domein. - Je hebt ervaring met wettelijke kaders op minimaal twee van de volgende aandachtsgebieden: beleid, proces en financiën binnen het Sociaal Domein. - Je hebt kennis van het speelveld van gemeenten, aanbieders, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen. - Je hebt ruime ervaring met administratieve processen gericht op de WMO en de Jeugdwet bij zorgaanbieders, gemeenten en inkooporganisaties. - Je hebt inzicht in de achtergronden van administratieve lasten bij zowel zorgaanbieders en gemeenten bij de uitvoering van de WMO en Jeugd. - Je hebt aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau). - Je hebt aantoonbare ervaring (minimaal 2 jaar), als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau) op het gebied van WMO en of Jeugd in het realiseren van informatiekundige oplossingen binnen de complexe politieke en bestuurlijke context van (de decentralisatie van) het sociaal domein. - Je hebt actuele ervaring met gemeentelijk inkoop(beleid) in het sociaal domein. - Je hebt ervaring als beleidsadviseur of manager met de operationalisering van inkoopbeleid naar administratieve processen op basis van i-standaarden (in het kader van WMO en Jeugdwet). - Je hebt ervaring met de inrichting van contractmanagement op het gebied van ICT en bedrijfsvoering m.b.t. de WMO en de jeugdwet. - Je hebt kennis van de keteninfrastructuren en de bijhorende berichtenstandaarden. - Je hebt aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. - Je hebt antoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met procesontwikkeling en procesimplementatie binnen de overheid dan wel de zorg. - Je hebt aantoonbare ervaring op een of meerdere van de volgende specialistische gebieden: x Business Intelligence in het sociaal domein x Financiën en accountancy in het sociaal domein x Juridische kennis op het gebied van privacy en informatiebeveiliging x Management en organisatieadvies Competenties: - Motiverend - Proactief - Verbindend - Enthousiast - Creatief - Analytisch vermogen - Helicopterview - verbindende visie - Lef - Leiderschap - Overtuigingskracht - Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm uiterlijk 01-09-2018 Duur: eind 2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 02-08-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Data Scientist Den Haag
Functieomschrijving (taken): Ondersteunen bij het identificeren van vragen vanuit de business en bedrijfsvoering; Herkennen van patronen in big data, om hiervoor voorspellende algoritmen te ontwikkelen; Analyseren, selecteren en uitvoeren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het beantwoorden van vragen; Beheren en optimaliseren van datastromen en (big)data-analyses; Het begeleiden van de aanwezige (jr.) data scientists bij het ontwikkelen en toepassen van algoritmes en machine learning modellen (in verschillende toepassingen); Het verdelen van de workload onder de datascientists en de voortgang in de gaten houden.TOELICHTINGDe gezochte datascientist beschikt over een uitmuntende vaardigheden mbt datascience en weet de omgeving hier op enthousiasme wijze in mee te nemen. Een flinke dosis flexibiliteit, creativiteit en een coachende/begeleidende instelling richting de collega scientists. De geschikte kandidaat weet van aanpakken en is een echte teamplayer en bovendien het technisch geweten van het team.Functie-eisen:Minimaal HBO/WO niveau (van relevante opleiding);Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante ervaring met Big Data Analyse en machine learning met zowel gestructureerde en ongestructureerde data;Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met programmeertalen Python, R en SQL;In bezit van Microsoft Professional Program Certificate in Data Science of vergelijkbaar;Aantoonbare ervaring met het inzetten van voorspellende algoritmes ten behoeve van besluitvorming binnen een organisatie;Aantoonbare ervaring met het analyseren en selecteren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het oplossen van vragen vanuit de bedrijfsvoering;Specifiek: Aantoonbare ervaring met econometric modelling technieken, data/text mining algoritmes, optimalisatie technieken en statistiek;Aantoonbare ervaring met het beheren en optimaliseren van datastromen en data-analyses;Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.Competenties:Analytisch denkvermogen;Resultaatgerichtheid;Creatief;Overtuigingskracht;Constructief kritische houding;Communicatief vaardig.Aanvullende kennis:Ervaring met Microsoft Azure services;Ervaring met visualisatieprogramma Tableau;Ervaring met A.I.;Vertaling kunnen maken tussen business en technische aanpak.WERKOMGEVINGHet ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld.DE AFDELINGIT-regie is de verantwoordelijkheid van Cluster DBV/IV, dat zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van ICT-diensten bij het ministerie, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar deze diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Hierbij wordt samengewerkt met een palet van externe ICT-leveranciers.HET PROJECTDe opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan BZ efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan is een solide datascience-team nodig. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteams o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het toepassen van big data op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is BZ op zoek naar eenbevlogen Senior Datascientist met relevante ervaring en een coachende instelling.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Data Scientist Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Senior Data Scientist. TAAK: • Ondersteunen bij het identificeren van vragen vanuit de business en bedrijfsvoering; • Herkennen van patronen in ‘big data’, om hiervoor voorspellende algoritmen te ontwikkelen; • Analyseren, selecteren en uitvoeren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het beantwoorden van vragen; • Beheren en optimaliseren van datastromen en (big)data-analyses; • Het begeleiden van de aanwezige (jr.) data scientists bij het ontwikkelen en toepassen van algoritmes en machine learning modellen (in verschillende toepassingen); • Het verdelen van de workload onder de datascientists en de voortgang in de gaten houden. TOELICHTING: De gezochte datascientist beschikt over een uitmuntende vaardigheden mbt datascience en weet de omgeving hier op enthousiasme wijze in mee te nemen. Een flinke dosis flexibiliteit, creativiteit en een coachende/begeleidende instelling richting de collega scientists. De geschikte kandidaat weet van aanpakken en is een echte teamplayer en bovendien het technisch geweten van het team.WERKOMGEVING: De Opdrachtgever is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld.HET PROJECT: De opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan de Opdrachtgever efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Datalab project is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van de Opdrachtgever. Voor de ontwikkeling hiervan is een solide datascience-team nodig. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteams o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het toepassen van big data op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is de Opdrachtgever op zoek naar een bevlogen Senior Datascientist met relevante ervaring en een coachende instellingWerkervaring: - Minimaal HBO/WO niveau (van relevante opleiding); - Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante ervaring met Big Data Analyse en machine learning met zowel gestructureerde en ongestructureerde data; - In bezit van "Microsoft Professional Program Certificate in Data Science" of vergelijkbaar; - Aantoonbare ervaring met het inzetten van voorspellende algoritmes ten behoeve van besluitvorming binnen een organisatie; - Aantoonbare ervaring met het analyseren en selecteren van de beste statistische methodologie (bijvoorbeeld regressie, cluster analyse, decision trees) voor het oplossen van vragen vanuit de bedrijfsvoering - Aantoonbare ervaring met econometric modelling technieken, data/text mining algoritmes, optimalisatie technieken en statistiek; - Aantoonbare ervaring met het beheren en optimaliseren van datastromen en data-analyses; - Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.Kennis: - Ervaring met Microsoft Azure services; - Ervaring met visualisatieprogramma Tableau; - Ervaring met A.I.;- Vertaling kunnen maken tussen business en technische aanpak;Start: zsm Eind: 31 januari 2019 (optie op verlenging) Inzet: 36 uur per week Standplaats: Den HaagDatum interview: woensdag 25 juli
Testmanager/Projectleider Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Testmanager/Projectleider.Start: 1 augustus 2018 Eind: 31 januari 2019 (optie op verlenging) Inzet: 36 uur per week Standplaats: Den Haag Datum interview: 24 juli tussen 9.30 en 11.30 uur Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op zoek naar een ervaren Testmanager voor de coördinatie van omvangrijke testactiviteiten en voor advisering daarbij over de kwaliteit van de oplossingen bij de realisatie van een drietal projecten: - Nieuw Vergoedingen Buitenland Systeem (VBS). - Nieuwe oplossing voor het doen van loononderzoeken voor Lokaal Personeel; - Nieuwe versie van het administratiesysteem voor Lokaal Personeel, De testactiviteiten projecten lopen allen in de periode augustus/september tot het einde van het jaar. De drie projecten hebben gemeen dat de oplossing door een externe leverancier ontwikkeld en geïmplementeerd wordt en dat de kwaliteitseisen hoog zijn.Juistheid en volledigheid van berekeningen, toepassing van regelgeving, mandaten en verwerkingen is van groot belang, omdat het rechtmatigheid van de (onkosten)vergoedingen en salarissen van voor Nederland in het buitenland werkzame medewerkers betreft. Voor de projecten is een projectmanager aangesteld. Voor de testactiviteiten wordt een testmanager gezocht die volgens de TMAP-methode onder meer het volgende doet: • Stelt (3) teststrategieën op (op basis van Product Risico Analyses) en (3) testplannen; • Organiseert de beschikbaarheid van de testmiddelen en testers en zorgt voor het opstellen van de testscripts; • Zorgt voor de coördinatie van de voortgang van de testactiviteiten binnen de afgesproken termijnen; • Zorgt voor vastlegging van de bevindingen uit de testen, analyseert de bevindingen en rubriceert deze in (categoriseren) en stelt daarna met de organisatie prioriteiten vast aan de oplossing van de bevindingen; • Stemt daarna met leveranciers af wanneer welke bevindingen opgelost worden met welke prioriteit en in welke volgorde; • Stelt op basis van de overall bevindingenoverzichten en de ProductRisicoAnalyse een (rest)risicoprofiel op om met de projectresultaten in productie te gaan; • betrekt de gebruikers van het nieuwe systeem bij de testprocessen van de projecten De belangrijkste bijdrage van de testmanager is het zorgen voor het testen van de oplossingen van de drie projecten, waarbij de prioriteit gelegd wordt bij onderdelen die de grootste foutkans hebben en die het meest kritisch zijn in de bedrijfsvoering. Hij/zij helpt hierbij om de fouten en daarmee de risico’s te minimaliseren. Na het testen adviseert de testmanager de stuurgroep van de projecten over de risico’s die er zijn om met de producten van de projecten in productie te gaan.Typering gezochte medewerker: 3W zoekt op korte termijn een testmanager met een bewezen track record op het gebied van testen bij systeemontwikkeling met affiniteit met (Rijks)arbeidsvoorwaardenregelingen. De gezochte testmanager is in staat zowel de leverancier als de interne organisatie aan te sturen en weet hiertussen bruggen te slaan en resultaten te bereiken. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met projecten in complexe ketens met uiteenlopende belangen. Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré. De testmanager rapporteert aan de projectmanager van de projecten en bij de advisering over de risicoprofielen aan Hoofd 3W/IM, die gedelegeerd opdrachtgever is voor deze projecten.Werkomgeving: 3W|Wereldwijd Werken is de shared service organisatie van het ministerie van de Opdrachtgever dat als rijksbrede Shared Service Organisatie diensten en adviezen levert aan alle uitgezonden en lokale medewerkers voor optimaal werken, wonen en reizen in het buitenland en de terugkeer naar Nederland. Ter ondersteuning van de rijksbrede beleidsterreinen faciliteert 3W de burger waar het gaat om legalisatie van documenten voor gebruik in Nederland enin het buitenland. • Je hebt academisch werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring, • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met testmanagement in een complexe omgeving, • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Administratieve (HR) systemen, • Je hebt aantoonbare affiniteit met arbeidsvoorwaardenregelingen, bij voorkeur binnen het Rijk • Je beschikt over aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling en het ontwikkelen van applicaties onder architectuur, • Je hebt ervaring met het aansturen van leveranciers, Je hebt ervaring met het betrekken van gebruikers in een complex proces, Je bent in staat om partijen met conflicterende belangen op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen binnen tijd en budget, • Je bent zeer goed in staat risico’s te onderkennen en waar mogelijk te managen, • Je hebt een no-nonsense houding en kan het management duidelijk adviseren over risico’s die er zijn bij het in bedrijf stellen van de systemen.
Testmanager/Projectleider arbeidsvoorwaardenregelingen Den Haag
De organisatie zoekt op korte termijn een testmanager met een bewezen track record op het gebied van testen bij systeemontwikkeling met affiniteit met (Rijks)arbeidsvoorwaardenregelingen. De gezochte testmanager is in staat zowel de leverancier als de interne organisatie aan te sturen en weet hiertussen bruggen te slaan en resultaten te bereiken. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met projecten in complexe ketens met uiteenlopende belangen. Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré. De testmanager rapporteert aan de projectmanager van de projecten en bij de advisering over de risicoprofielen aan Hoofd 3W/IM, die gedelegeerd opdrachtgever is voor deze projecten. De organisatie is op zoek naar een ervaren Testmanager voor de coördinatie van omvangrijke testactiviteiten en voor advisering daarbij over de kwaliteit van de oplossingen bij de realisatie van een drietal projecten: - Nieuw Vergoedingen Buitenland Systeem (VBS). - Nieuwe oplossing voor het doen van loononderzoeken voor Lokaal Personeel; - Nieuwe versie van het administratiesysteem voor Lokaal Personeel; De testactiviteiten projecten lopen allen in de periode augustus/september tot het einde van het jaar. De drie projecten hebben gemeen dat de oplossing door een externe leverancier ontwikkeld en geïmplementeerd wordt en dat de kwaliteitseisen hoog zijn. Juistheid en volledigheid van berekeningen, toepassing van regelgeving, mandaten en verwerkingen is van groot belang, omdat het rechtmatigheid van de (onkosten)vergoedingen en salarissen van voor Nederland in het buitenland werkzame medewerkers betreft. Voor de projecten is een projectmanager aangesteld. Voor de testactiviteiten wordt een testmanager gezocht die volgens de TMAP-methode onder meer het volgende doet: • Stelt (3) teststrategieën op (op basis van Product Risico Analyses) en (3) testplannen; • Organiseert de beschikbaarheid van de testmiddelen en testers en zorgt voor het opstellen van de testscripts; • Zorgt voor de coördinatie van de voortgang van de testactiviteiten binnen de afgesproken termijnen; • Zorgt voor vastlegging van de bevindingen uit de testen, analyseert de bevindingen en rubriceert deze in • (categoriseren) en stelt daarna met de organisatie prioriteiten vast aan de oplossing van de bevindingen; • Stemt daarna met leveranciers af wanneer welke bevindingen opgelost worden met welke prioriteit en in welke • volgorde; • Stelt op basis van de overall bevindingenoverzichten en de ProductRisicoAnalyse een (rest)risicoprofiel op om met • de projectresultaten in productie te gaan; • betrekt de gebruikers van het nieuwe systeem bij de testprocessen van de projecten. De belangrijkste bijdrage van de testmanager is het zorgen voor het testen van de oplossingen van de drie projecten, waarbij de prioriteit gelegd wordt bij onderdelen die de grootste foutkans hebben en die het meest kritisch zijn in de bedrijfsvoering. Hij/zij helpt hierbij om de fouten en daarmee de risico’s te minimaliseren. Na het testen adviseert de testmanager de stuurgroep van de projecten over de risico’s die er zijn om met de producten van de projecten in productie te gaan. Functie eisen: • Je hebt academisch werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met testmanagement in een complexe omgeving • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Administratieve (HR) systemen • Je hebt aantoonbare affiniteit met arbeidsvoorwaardenregelingen, bij voorkeur binnen het Rijk • Je beschikt over aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling en het ontwikkelen van applicaties onder architectuur Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m., 36 uur per week Einddatum: 31 januari 2019, met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl, +31 (0)6 23801417 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterML@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur
Senior Project Manager IV Leiden
Voor Gemeente Leiden zijn wij op zoek naar een Senior Project Manager IV. Omschrijving opdrachtgever: Als vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben wij onze bedrijfsvoeringstaken grotendeels ondergebracht bij Servicepunt71. Samen vormen wij de Leidse regio. Met onze verscheidenheid hebben we iedereen iets te bieden: van historie en cultuur tot groen en ruimte. Kortom een geweldige regio om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn! Gezamenlijke regionale opgaven: In de dagelijkse praktijk werken we al samen in de Leidse regio omdat onze informatieomgeving dit vereist. Er is een verwevenheid in het gebruik van systemen, zoals bijvoorbeeld voor zaakgericht werken. Verder delen we sinds 2012 de ICT infrastructuur en de gezamenlijke bedrijfsvoering. Omschrijving opdracht: Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van automatiserings- en informatieseringsprojecten op diverse niveaus. Deze projecten bevinden zich op het terrein van het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen, waar het accent de ene keer meer op functionele aspecten ligt en bij een ander project meer op de technisch inhoudelijke zaken. Specifiek voor deze opdracht: Voor deze tijdelijke opdracht zoeken wij een ervaren projectmanager die breed inzetbaar is. Kennis en ervaring in meerdere gemeentelijke domeinen wordt gevraagd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO/Academisch werk- en denkniveau. - Je hebt 3 jaar ervaring met het werken met PRINCE2. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager bij de Lokale Overheid (gemeenten). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt het vermogen om bedrijfsprocessen te laten ondersteunen door informatievoorziening - Je kent de actuele stand van zaken en mogelijkheden van ICT (besturingssystemen, netwerken, standaarden, ontwikkel- en beheermethoden - Je hebt lokale overheid ervaring (gemeentelijke samenwerkingsverbanden is een pré) in meerdere gemeentelijke domeinen. - Je hebt ervaring met het implementeren van complexe ICT-systemen (veel koppelingen, meer dan 100 gebruikers, meerdere afdelingen of processen die gebruik maken van dezelfde applicatie) - Je hebt ervaring met werken onder architectuur - Het is een pré als je PRINCE2 Practitioner bent gecertificeerd. Competenties: - Je bent een door de wol geverfde projectleider met coachende vaardigheden - Je bent pro actief binnen de context van verschillende belangen en ambities - Je komt snel tot voortgang en resultaat - Je bent in staat werk goed af te bakenen - Je weet koers te houden in een dynamische omgeving - Je kunt mensen motiveren en overtuigen - Je draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan en neemt het voortouw - Je bent communicatief sterk en samenwerkingsgericht - Je beschikt over goed ontwikkelde beïnvloedende vaardigheden - Je kunt goed plannen, organiseren en bent sterk in budgetbewaking - Je bent stressbestendig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leiden Startdatum: 03-08-2018 Duur: zes maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 20 tot 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 14-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 22/23 augustus 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
.NET developer Amsterdam
What we strive for: • We get the best possible performance, quality and responsiveness of our applications; • Our code quality remains efficient, reusable and reliable; • We build solutions to exceed customer expectations. Where we are going: • The release of new software components happens according to our Continuous Delivery Model; Essential skills / Experience • At least 5 years of .NET Development in a commercial environment; • Strong .NET core background; • Ideally you have telecom experience; Proven knowledge and experience in: • Microservices (a.o. how to deal with legacy & service sizing); • Oracle and PSQL • Queuing (particular RabbitMQ) and circuit breaker patterns; • Working within large scaled Agile environments (15+ teams), and Scrum in particular; • BitBucket (GIT), Jenkins (including groovy scripting), SonarQube, Nuget, Nunit; • CI/CD automation in general (including Unit, System (Functional, Security, Performance) & integration testing); • RESTful APIs and JSON; Remaining Information: Start: ASAP, 40 hours a week Location: Amsterdam Duration: 3 months Contact: Robin Overmars, recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 105 610 41 Privacy: If you apply via this channel, you agree with us to keep your data up to 36 months after the termination of the procedure. Reaction: Do you match with the above-mentioned profile and are you interested? Send your resume in Word format including your rate, availability and a digital picture to recruiterRO@itaq.nl Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized in interim positions in the ICT sector. The interim professionals ItaQ works with, have a bachelor’s degree and working experience of at least 10 years. We help our domestic and international clients, which are leading organizations in their field, by providing Program and Project Managers, Analyst, Architects, Developers and experts in the area for general and financial ICT, Internet & E-business, Telecom & Infrastructure, Service Management & Outsourcing, Finance & Auditing and Marketing & Communications.
Functioneel Beheerder Sharepoint Amersfoort
Wegens vertrek van een Functioneel applicatiebeheerder KA/Sharepoint en het nog niet definitief ingevuld hebben van de vacature moet de functie tijdelijk waargenomen worden. Onze klant zoekt een ervaren functioneel applicatiebeheerder met kennis van MS Office en MS Sharepoint. Hij/zij is verantwoordelijk voor de door de teamleider FAB, de proceseigenaar en/of de projectleider toegewezen activiteiten. Deze werkzaamheden zullen met name liggen op het gebied van het beheren, inrichten en testen van diverse applicaties en tools op het gebied van kantoorautomatisering en documentmanagement. Tot het takenpakket horen ook: • Het meehelpen aan de inrichting van nieuwe applicaties of versies; • het testen van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten; • het maken van functionele ontwerpen voor nieuwe of gewijzigde functionaliteiten/koppelingen; • het implementeren van nieuwe applicaties/tools; • het opstellen/actualiseren van instructies; • het opleidingen en ondersteunen van eindgebruikers; • het uitvoeren van reguliere beheeractiviteiten zoals afhandeling van calls van de huidige applicaties; • het maken van afspraken en voeren van overleg met business, leveranciers (in- en extern) en eindgebruikers(groepen). Functie eisen: • Ervaring met functioneel applicatiebeheer Office applicaties of andere kantoorautomatiseringsapplicaties en –tools. • Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer op Sharepoint. • Kennis van en ervaring met MS Sharepoint, bij voorkeur minimaal versie 2013. • Kennis van Office 2013 of hoger. • Brede ervaring met ICT activiteiten met name op het gebied van functioneel ontwerp en (applicatie) beheer m.b.t complexe organisatie brede applicaties. • Ervaring met het testen en accepteren van systemen. • Ervaring met het geven van opleidingen en begeleiden van gebruikers. • Goede communicatieve vaardigheden. • Kennis van BISL. Overige informatie: Locatie: Amersfoort Start: z.s.m., 32 uur per week Einddatum: 31-12-2018 (met optie op verlenging) Recruiter voor deze rol: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl, +31 (0)6 5338 8636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Medior Hippo Ontwikkelaar Diemen
Voor een overheidsorganisatie zijn wij op zoek naar een Medior Hippo Ontwikkelaar. Omschrijving opdracht: De opdrachtgever is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg. De opdrachtgever heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert de opdrachtgever onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen. Bij de opdrachtgever werken hoog opgeleide professionals met inhoudelijke kennis op het gebied van gezondheidszorg en de organisatie en verzekering ervan. Medewerkers werken in wisselende samenwerkingsverbanden die onze organisatiegrenzen overschrijden. De opdrachtgever zal zich ten behoeve van de adviestaken in toenemende mate mede baseren op analyse van grote gegevensverzamelingen die al dan niet in eigen beheer zijn. Voor het uitvoeren van haar taken heeft de opdrachtgever door de jaren heen een aantal websites ontwikkeld. Deze websites hebben allemaal verschillende doelen en doelgroepen. De opdrachtgever wil deze websites via Scrum kunnen onderhouden/aanpassen. De opdrachtgever heeft het voornemen om de niet-Hippo sites om te zetten naar het Hippo CMS en nieuwe websites in een algemeen Hippo CMS onder te brengen, welke gehost wordt bij een externe partij. Daarbuiten vindt verdere doorontwikkeling plaats van de bestaande sites. Voor deze werkzaamheden is de opdrachtgever op zoek naar een medior Hippo ontwikkelaar die in een team bestaande uit twee ontwikkelaars, een tester, een UX-ontwikkelaar, en twee functioneel beheerders de werkzaamheden zal uitvoeren. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de ontwikkelaar ook in te zetten op nieuwe projecten, of als adviseur mee te nemen bij complexe vraagstukken gerelateerd aan de web omgevingen. Beschrijving werkzaamheden: De Hippo ontwikkelaar draagt bij aan ontwikkeling van de websites en is verantwoordelijk voor: - het ontwikkelen van nieuwe programmatuur op basis van nieuwe webapplicaties en bestaande webapplicaties - het onderhouden van bestaande programmatuur - ontwikkelvraagstukken analyseren en advies leveren - het helpen invullen van het technisch ontwerp door ontwerpoplossingen aan te dragen - het bouwen en unit testen van de programmatuur - reviewen van programmatuur van anderen - het beknopt documenteren van de programmatuur t.b.v. beheer - ondersteunen bij overdracht naar functioneel en technisch beheer Let op: Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP-er niet mogelijk. Gewenst Profiel: - HBO/academisch werk en denk niveau met gedegen ICT-component. - Minimaal 2 jaar werkervaring als CMS ontwikkelaar. - Minimaal 3 jaar ervaring met Agile/Scrum ontwikkeltrajecten. - Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen in Java. - Minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van web services. - Minimaal 1 jaar ervaring met beveiligingsrichtlijnen zoals de OWASP top 10 en/of de ICTbeveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC. - Kennis van en ervaring met Spring is een pre. - Kennis van en ervaring met architectuurvraagstukken is een pre. - Kennis van en ervaring met Nexus of Artifactory is een pre. - Kennis van en ervaring met Maven, MySQL, Tomcat, SVN en Jenkins is een pre. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week gedurende de opdrachtperiode (werkzaam op locatie). - Je beschikt over HBO/academisch werk en denk niveau met gedegen ICT-component. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Agile/Scrum ontwikkeltrajecten. - Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring als CMS ontwikkelaar. - Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met ontwikkelen in Java. - Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met het ontwikkelen van web services. - Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met de beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties. - Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met Maven, MySQL, Tomcat, SVN en Jenkins. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Spring. Competenties: - Kwaliteiten om in teamverband te opereren. - Zelfstandig kunnen functioneren. - Flexibele en meedenkende houding. - Resultaatgericht. - Pragmatisch en oplossingsgericht. - Analytisch vaardig. - Nauwkeurig en kritisch. - Stressbestendig. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Diemen Startdatum: 13-08-2018 Duur: 31-07-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-07-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Master Black belt Lean Six Sigma Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Master Black belt Lean Six Sigma. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amsterdam gaat haar personeels- en salarissysteem aanbesteden. Dit is een geschikt moment om de bestaande HR-processen die door dit systeem worden ondersteund nog eens kritisch onder de loep te nemen en te optimaliseren waar mogelijk. Zo wordt bij de implementatie van het aanbestede systeem direct een kwaliteitsslag gemaakt in de dienstverlening naar eindgebruikers van het systeem (leidinggevenden en medewerkers van de gemeente Amsterdam) en in het voeren van de personeels- en salarisadministratie. Het team UPK (Unit Processen en Kwaliteit) is verantwoordelijk voor het faciliteren van deze kwaliteitsslag op de HR-processen. Om dit team te ondersteunen in deze rol is er behoefte aan begeleiding door een lean six sigma (LSS) master black belt die de theorie van LSS kan overbrengen en het team kan begeleiden in het uitvoeren van de kwaliteitsslag. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De master black belt is verantwoordelijk voor het opleiden tot green belt Lean Six Sigma en het in de praktijk coachen en ondersteunen van de medewerkers uit het team UPK (Unit Processen en Kwaliteit) en enkele anderen waarvoor de gemeente Amsterdam de opleiding relevant acht. Het betreft een groep van maximaal 10 mensen. Omschrijving werkzaamheden: De master black belt voert de volgende werkzaamheden uit: - Je zorgt voor een planning en prioritering van de werkzaamheden. Deze dient te passen in de planning van het project aanbesteding personeels- en salarissysteem en wordt afgestemd met de teamleider van UPK. - Je verzorgt een inhouse green belt Lean Six Sigma opleiding waarbij het optimaliseren van (administratieve ) HR processen centraal staat om zo optimaal aan te sluiten bij de context van UPK. - Je traint de medewerkers van UPK in het toepassen van workshoptechnieken om verspillingen te benoemen en procesinterventies te formuleren. - Je coacht de medewerkers van UPK bij het faciliteren van workshops en begeleidt ze hierin. - Je stelt sjablonen, templates en andere materialen beschikbaar die kunnen worden gebruikt bij het optimaliseren van processen. - Je rapporteert aan de teamleider UPK en projectleider aanbesteding personeels- en salarissysteem. Functie eisen (knock-out criteria): - Je dient beschikbaar te zijn voor het interview en je bent na gunning direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt. - Je bent in het bezit van een erkende WO diploma. - Je bent gecertificeerd master black belt. - Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in de rol van master Black Belt. - Je hebt minimaal 5 projecten green belt medewerkers opgeleid en gecoacht. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het aansluiten op projectmatige/IT trajecten. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het optimaliseren van HR-gerelateerde processen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als trainer in lean six sigma. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het trainen van groepen in het faciliteren van workshops LSS. - Je hebt ervaring met lean six sigma projecten binnen overheid of semi overheid. Competenties: - Coachen - Plannen - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Analytisch - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Zuid Oost Startdatum: zsm na gunning aanvraag Duur: 15-01-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting aanvraag Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Recordmanager - Adviseur Den Haag
Voor een overheidsorganisatie zijn wij op zoek naar een Recordmanager – Adviseur. Omschrijving opdrachtgever: De dienst die verantwoordelijk is voor het in stand houden van een goede infrastructuur, is de dienst Beheer Infrastructuur (DBI). DBI is onderdeel van de organisatie, een samenwerkingspartner voor andere overheden en (vaar)wegbeheerders in de regio en is voor veel inwoners één van de zichtbaarste onderdelen en daarmee ook het eerste aanspreekpunt voor informatie, klachten en meldingen. DBI is in transitie van een organisatie met een hiërarchische structuur naar een bedrijfsvoering en organisatie gebaseerd op opgavegericht werken. De keuze voor opgavegericht werken leidt tot een verandering in de informatievoorziening: er ligt een taak in het beheren van kennis en (documentaire) informatie waarbij tevens in de behoefte aan kennisdeling moet worden voorzien. lnformatie is een waardevol middel waarmee beslissingen beter onderbouwd en overwogen worden. Informatie moet daarom voor iedereen beschikbaar en goed vindbaar zijn. Dit vraagt om een kwaliteitsslag en een doorontwikkeling van de folderstructuur waarin kennis en documentaire informatie van DBI is opgeslagen in het provinciale, integrale document managementsysteem (‘iDMS’). Omschrijving opdracht: Om deze kwaliteitsslag te realiseren is de overheidsorganisatie op zoek naar een verbindende en communicatief sterke recordmanager/adviseur met strategisch inzicht en kennis van informatiemanagement. Een belangrijke uitdaging is het vinden van aansluiting bij de informatiestromen, informatiebehoefte en werkwijze van DBI en het creëren van draagvlak voor een folderstructuur waarin opgavegericht werken en kennismanagement zijn geborgd. Voor DBI inventariseer je de documentaire informatie in het organieke deel van het document management systeem en haal je wensen en eisen op met betrekking tot opgavegericht werken en kennismanagement. In afstemming met de product owner en stakeholders kom je tot een advies dat draagvlak heeft binnen DBI voor een duurzame folderstructuur in het organieke deel. Tevens lever je een plan van aanpak voor de inrichting van de geadviseerde folderstructuur. Hierbij werk je nauw samen met medewerkers van bureau Documentaire Informatie (bureau DI). Je werkt proactief en bent ondernemend, zoekt de verbinding, adviseert en ondersteunt DBI in het maken van de juiste keuzes. Je bent verantwoordelijk voor: - een rapport met de resultaten van de inventarisatie en analyse van de documentaire informatie die is opgeslagen in de folderstructuur ‘Organiek’ van de dienst Beheer Infrastructuur in het iDMS (Content Server v10.5 van Open Text) - een advies voor herindeling van de folderstructuur ‘Organiek’ op basis van de uitgangspunten en principes voor: - opgavegericht werken zoals DBI dit heeft vormgegeven voor haar bedrijfsvoering en organisatiestructuur en de daarbij behorende informatiestromen - kennismanagement en kennisdeling - vindbaarheid en veiligheid van documentaire informatie - archivering (Archiefwet) - een plan van aanpak voor de herinrichting van de folderstructuur ‘Organiek’ inclusief richtlijnen en kaders voor archivering van documentaire informatie onder ‘Organiek’. - begeleiding van de implementatie van de herinrichting van de folderstructuur ‘Organiek’. Terugkoppeling van (deel)resultaten / producten: Terugkoppeling van (deel) resultaten vindt plaats naar de product owner bij de dienst Beheer Infrastructuur, de teamleider Recordmanagement en de projectleider (bureau Documentaire Informatievoorziening). Contacten met: - Medewerkers van de secties Document Management, Record Management en Functionele documentaire toepassingen van bureau DI. - Beleidsmedewerkers van de eenheden Staf en Beheersing, Advies Beheer Assets, Advies Gebruik Assets, Beheer, Operatie en Projecten van de dienst Beheer Infrastructuur. - Een informatieadviseur en systeem- en applicatiespecialisten van de afdeling Informatisering en Automatisering. Omschrijving projectomgeving: De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de provinciale gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren. De overheidsorganisatie beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving op basis van Citrix. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent gedurende genoemde periode beschikbaar voor het aangegeven aantal uren per week voor de gevraagde werkzaamheden en bent flexibel inzetbaar. - Je hebt minimaal HBO werk – en denkniveau (aan te tonen door een afgeronde SOD-II opleiding of vergelijkbaar of minimaal tien (10) jaar werkervaring met de werkzaamheden). - Je hebt aantoonbare werkervaring met recordmanagement en implementatie. - Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving van de Archiefwet. - Je hebt kennis van proces- en kwaliteitsmanagement. - Je hebt aantoonbare werkervaring met het document management systeem Content Server of vergelijkbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met analyse van (werk)processen en de daaraan gerelateerde informatiestromen en documentaire informatie. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het implementeren van een folderstructuur in een document management systeem. Competenties: - Analytisch en methodisch denkvermogen - Resultaatgericht handelen: x Punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig x Aanspreekbaar op resultaten x Stressbestendig, accuraat, probleemoplossend - Goede schriftelijke en mondeling uitdrukkingsvaardigheid - Samenwerking: x Open collegiale samenwerkingsgerichte houding; tact (geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen x Organisatiesensitiviteit x In staat draagvlak te creëren - Adviesvaardig - Kunnen presenteren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 03-09-2018 Duur: 28-12-2018 Optie op verlenging: 4x 6 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 6, 7 en/of 8 augustus 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.