Nieuwste ICT-projecten

Senior Adviseur (I-Sociaal Domein) Utrecht / Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur (I-Sociaal Domein). Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein: Het Ketenbureau, onderdeel van VNG Realisatie, is de uitvoeringsorganisatie van de Stuurgroep i-Sociaal Domein ten gunste van Gemeenten en Zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Hiervoor worden bepaalde voorzieningen beschikbaar gesteld (onder de noemer ISD keten): - landelijke standaarden iWMO en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling - daarbij ondersteunende producten en instrumenten. Het Ketenbureau voert hierover de regie. Doel van de opdracht: Als Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling ben je samen met collega adviseurs en het Hoofd Ketenbureau verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan het Ketenbureau op zowel organisatorisch-, strategisch- en inhoudelijk vlak. Als team geef je uitvoering aan de Werkagenda en de overige taken van het Ketenbureau. Je vervult een coördinerende rol voor het beheer en de (door) ontwikkeling van de i-standaarden en de infrastructuur. Bij de realisatie van de taken van het Ketenbureau pak je als team een sturende en verbindende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen, het initiëren van gedragen oplossingen en de realisatie hiervan. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: - Op basis van actuele kennis van het netwerk binnen het sociaal domein, sparringpartner voor stakeholders in het WMO- en Jeugddomein; - Met een aantal collega’s verantwoordelijk voor de realisatie van de werkagenda, en de uitwerking van de lange termijn agenda; - Nieuwe informatiekundige behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van WMO en Jeugd onderzoeken en voorbereiden; - Analyseren van omgevingsveranderingen en deze door vertalen naar strategische adviezen; - voorbereiden besluitvorming van de Stuurgroep; - Leggen en onderhouden van contacten met alle relevante externe organisaties en netwerken. Je bent daarbij op zoek naar draagvlak, consensus en synergie; - Vragen en behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van administratieve lastenverlichting vertalen naar gedragen oplossingen; - Vorm geven aan de strategische doorontwikkeling van de ondersteunende producten zoals de i-standaarden, de infrastructuur en de architectuur van de toekomst, onder andere door onderzoeksvragen te formuleren en hier vanuit een opdrachtgeversrol uitvoering aan te geven; - Monitoren van ontwikkelingen in de zorg, bepalen van de informatiekundige impact en zo nodig vertalen naar producten; - Regie voeren op de beheertaken van ketenpartners Zorginstituut Nederland, Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO. Dit omvat ook het maken van bindende werkafspraken met ketenpartners, zodat de uitvoering van de taken en processen in de ISD-keten structureel juist verlopen; - Structureel bijdragen aan bestuurlijk-inhoudelijke voorbereiding van overleggen met de Stuurgroep i-Sociaal Domein en andere bestuurlijke partners; - Onderzoek doen naar en analyseren van achtergronden, deelvragen en positionering Ketenbureau met betrekking tot aanpalende beleidsontwikkelingen en ondersteuningsverzoeken; - Betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van een kennisinfrastructuur en het opbouwen en in standhouden van een kennisnetwerk met stakeholders op het gebied van WMO en Jeugd; - Signaleren en actief volgen van maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen bij met name lokale organisaties op het gebied van WMO en Jeugd; - Informeren en adviseren, mondeling en schriftelijk, van (groepen van) zorgaanbieders, gemeenten, ICT- leveranciers en klankbordgroepen; - Maken van businesscases voor grootschalige doorontwikkelingen op de ISD-keten Resultaat van de opdracht: In aanvang zal vorm en inhoud gegeven worden aan de formalisering - inrichting en positionering - van het Ketenbureau conform de hiervoor uitgezette contouren. Om vervolgens en naar voortschrijdende inzichten een coördinerende rol te vervullen bij de realisatie van de taken en verantwoordelijkheden van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Waarbij een prominente rol de aansturing is van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van de I-standaarden en de infrastructuur opdat de vereiste resultaten worden behaald (het gehele proces van Change Management tot met Implementatie). Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent vanaf 12 november 2018 beschikbaar voor invulling van de opdracht. - Je bent 5 en 6 november 2018 beschikbaar voor een matchgesprek. - Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. - Je hebt actuele en relevante kennis van en ervaring in het Sociaal Domein. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt actuele kennis van de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties van de WMO en Jeugdwet. - Je hebt (diepgaande) kennis van de informatiekundige processen binnen het sociaal domein - Je hebt ervaring met wettelijke kaders op minimaal twee van de volgende aandachtsgebieden: beleid, proces en financiën binnen het Sociaal Domein. - Je hebt kennis van het speelveld van gemeenten, aanbieders, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen. - Je hebt ruime ervaring met administratieve processen gericht op de WMO en de Jeugdwet bij zorgaanbieders, gemeenten en inkooporganisaties. - Je hebt inzicht in de achtergronden van administratieve lasten bij zowel zorgaanbieders en gemeenten bij de uitvoering van de WMO en Jeugd. - Je hebt aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau). - Je hebt ervaring (minimaal 2 jaar), als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau) op het gebied van WMO en of Jeugd in het realiseren van informatiekundige oplossingen binnen de complexe politieke en bestuurlijke context van (de decentralisatie van) het sociaal domein. - Je hebt actuele ervaring met gemeentelijk inkoop(beleid) in het sociaal domein. - Je hebt ervaring als beleidsadviseur of manager met de operationalisering van inkoopbeleid naar administratieve processen op basis van i-standaarden (in het kader van WMO en Jeugdwet). - Je hebt ervaring met de inrichting van contractmanagement op het gebied van ICT en bedrijfsvoering m.b.t. de WMO en de jeugdwet. - Je hebt kennis van de keteninfrastructuren en de bijhorende berichtenstandaarden. - Je hebt ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. - Je hebt ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met procesontwikkeling en procesimplementatie binnen de overheid dan wel de zorg. - Je hebt ervaring op een of meerdere van de volgende specialistische gebieden(meerdere opties mogelijk): x Business Intelligence in het sociaal domein x Financiën en accountancy in het sociaal domein x Juridische kennis op het gebied van privacy en informatiebeveiliging x Management en organisatieadvies Competenties: - Motiverend - Proactief - Verbindend - Enthousiast - Creatief - Analytisch vermogen - Helicopterview - Verbindende visie - Lef - Leiderschap - Overtuigingskracht - Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht / Den Haag (50/50) Startdatum: ca. 12 november 2018 Duur: 31-03-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: november 2018, tussen 9:30-12:30 in Utrecht Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatiebeheerder Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Functioneel Applicatiebeheerder. Omschrijving opdrachtgever: IT Concernstaven is onderdeel van NS Groep, wat een belangrijke pijler binnen het NS bedrijf is, dat voor de hele NS organisatie werkt. IT Backoffice is een onderdeel van IT Concernstaven en levert directe (IT) ondersteuning voor alle financiële systemen en de HR systemen binnen NS. IT Backoffice bestaat uit een groep van ongeveer 50 professionals. Waar jij deel uit van gaat maken is het team die zich bezig houdt met het functioneel beheer van de HR systemen binnen NS. Hieronder vallen o.a. de leer – en recruitment systemen van NS en applicaties die binnen Stafafdelingen gebruikt worden. Het team bestaat uit ongeveer 8 collega's en de werklocatie is Utrecht. Omschrijving opdracht: Help jij ons met het implementeren en beheren van de nieuwe NS bedrijfspas? Werkzaamheden: Dankzij jouw inzet ben jij van onschatbare waarde bij het: - doorvoeren van wijzigingen plus het aanpassen van documentatie en de overdracht van kennis aan gebruikers. - beoordelen van ingekomen wijzigingsvoorstellen, en je adviseert over de prioritering en fasering. - procesmatig sturen en bewaken van incidenten, probleemafhandeling met betrekking tot de bedrijfsapplicatie, en hierover rapporteren aan het management. - aansturen van IT leveranciers in een SaaS omgeving. - dragen van de zorg voor de implementatie van de wijzigingen, inclusief aanpassen van de documentatie en overdracht van de kennis in de eigen gebruikersorganisatie. - monitoren en beheren van datastromen en het regisseren van incidenten en changes over de keten. - ondersteunen bij projecten en het bewaken van de impact op de huidige systemen. Gewenst profiel: Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over: - Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur in een technische richting. - Je hebt kennis van integratie tussen systemen (FTP, ESB, Webservice) - Je hebt kennis van het raakvlak tussen applicaties en infrastructuur. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het beheren van (SaaS) applicaties. - Certificaten voor ITIL en BISL. - Sterke communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling om partijen aan te sturen en te verbinden. - Inlevingsvermogen, omdat je in staat moet zijn mee te denken bij organisatieveranderingen. - Meedenkend vermogen waarmee je stakeholders en collega’s helpt maar daarbij wel ‘stevig in je schoenen’ staat, iets wat goed past in ons ‘keten-denken’ Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt kennis van integratie tussen systemen (FTP, ESB, Webservice). - Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). - Je bent de afgelopen zes maanden niet ingehuurd door de NS. - Je bent de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur in een technische richting. - Je hebt kennis van het raakvlak tussen applicaties en infrastructuur. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het beheren van (SaaS) applicaties. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2018 Duur: 01-11-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 43 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Analist - Ontwerper Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Technisch Analist - Ontwerper. Omschrijving opdracht: Je gaat het programma “IT op de Trein” helpen om in het programma en de daarvoor opgezette softwarefabriek, uitwerkingen te doen op het gebied van interfaces en infrastructuur. Dat kan zijn: een interface analyseren en uitwerken in SD, xsd’s of Swagger, of een voorstel te ontwikkelen voor het hosten van een applicatie op ons platform (VM’s, VLAN, Docker). Sommige zullen een IT-infrastructuur karakter hebben, andere meer op applicatieontwikkeling. Je zult gaan werken in een team dat ook interfaces met ProRail bouwt. Het is een uitdagend werkterrein en 1 miljoen reizigers per dag zullen de IT die je maakt ervaren. Je kunt snel kennis opdoen, goed luisteren en functionele relaties uitwerken in gestructureerde, digitaal vastgelegde interfaces. Ook kun je besliscriteria analyseren en uitwerken in beslistabellen. Kennis van het Nederlandse spoorwegsysteem (rolverdeling NS-ProRail, procesleiding, verkeersleiding) is een duidelijke pré. Je wilt je verdiepen in de materie en hebt er plezier in om dit goed uit te werken en gestructureerd vast te leggen. Je bent een doener! Het domein IT op de Trein heeft een technisch karakter met tijd kritische aspecten. Er worden veel interfaces gebouwd, soms met moderne systemen (Webservices XSD/XML/JSON) maar soms ook met technische treinapparatuur (bitframe interfaces). Kennis en ervaring in technische automatisering zijn daarom welkom. Hier gebeurt het: Je gaat werken binnen het programma “IT op de Trein”. Dit programma realiseert alle comfort-IT toepassingen op de treinen van NS zoals reisinformatie, wifi, remote diagnose en cameratoezicht; dit alles via een uniform computerplatform op alle verschillende type treinen. Standplaats is Utrecht. Gewenst profiel: - Tenminste 4 jaar aantoonbare ervaring met technische automatisering, netwerkontwerp of OT/industriële automatisering. Alleen ervaring met software ontwikkeling in administratieve omgevingen is dus niet afdoende. - Kennis van het Nederlandse spoorwegsysteem, de IT-architectuur die daaronder ligt en de gegevens die daarin gebruikt worden. - Requirements en interfaces worden vastgelegd, zowel in natuurlijk taal als met modellen zoals: UML (klasse diagram, use case model & specificatie, toestand- en activiteiten diagrammen) en xml/xsd/wsdl/JSON. Ervaring met tools om deze vastleggingen te doen is vereist. - Kennis van IT Infrastructuur (netwerk configuraties, VLANs, Docker, VM’s). - Ervaring met Enterprise Architect is een pré. - Certificering op het gebied van Requirements Engineering. Het IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation, of een gelijkwaardige certificering is een pré. - Tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring in agile teams. Geef evt. (Scaled) Agile certificaten expliciet aan. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt tenminste 4 jaar aantoonbare ervaring met technische automatisering, netwerkontwerp of OT/industriële automatisering. - Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). - Je bent de afgelopen zes maanden niet ingehuurd door de NS. - Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare ervaring met het vastleggen van requirements en interfaces, zowel in natuurlijk taal als met modellen zoals: UML (klasse diagram, use case model & specificatie, toestand- en activiteiten diagrammen) en xml/xsd/wsdl/JSON. - Je hebt kennis van IT Infrastructuur (netwerk configuraties, VLANs, Docker, VM’s). - Je hebt aantoonbare ervaring met Enterprise Architect. - Je beschikt over Certificering op het gebied van Requirements Engineering. Het IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation, of een gelijkwaardige certificering. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2018 Duur: 01-11-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 43 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager (Radiobediensysteem) Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmanager (Radiobediensysteem). Opdracht Omschrijving: Binnen het project worden 2 vervangingen gerealiseerd: - De doelstelling van dit project is het realiseren van de vervanging van de VHF Zend en ontvangstsystemen door nieuwe VHF zend- en ontvangers. In totaal gaat het om 120 radio’s, verdeeld over 13 locaties (8 radio’s per locatie) en 16 radio’s als reservecapaciteit. Naast de radio’s is er behoefte aan onderhoudsets en beheerstations. - De doelstelling van dit project is het realiseren van de vervanging van DSC (Digital Selective Calling), zodat de Nederlandse Kustwacht deze (wettelijk verplichte) dienstverlening aan zeevarenden op de Noordzee kan blijven leveren. Hiermee wordt de levensduurverlenging met respectievelijk minimaal acht jaar (VHF) en zeven jaar (DSC) zeker gesteld, zodat de Nederlandse Kustwacht deze (wettelijk verplichte) dienstverlening aan zeevarenden op de Noordzee kan blijven leveren. Behoeften zijn aangemerkt als urgente behoefte o.b.v. risico inventarisatie en dienen on-time te worden gerealiseerd gezien de KW anders niet meer kan voldoen aan de International Maritime Organization (IMO) regelgeving. Dit heeft directe impact op de bedrijfsvoering KW. Resultaat van de opdracht: - vervanging van de (V)Hf-radio’s en DSC t.b.v. radiocommunicatiesysteem. - Opleiden en trainen van de gebruikers en beheerders (indien nodig). - instandhouding (V)HF-radio’s voor respectievelijk minimaal acht jaar (VHF) en zeven jaar (DSC) zeker gesteld. - budget zeker gesteld (i.o.m. projectleider MOC Kustwacht). - reservemiddelen, etc. beschikbaar en/of - onderhoudscontract t.b.v. de systemen. - afstoten van de verouderde middelen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding, richting bedrijfskunde of informatica of techniek of een militaire opleiding op HBO niveau bij de NLDA (Nederlandse Defensie Academie). - Je bent in het bezit van een geldig IPMA B certificaat. - Je hebt minimaal 5 jaar projectmanagement ervaring. - Je hebt minimaal 3 ervaring m.b.t. uitvoering van wettelijke veiligheidstaken binnen de overheid of uitvoeringsorganisatie (bijv. bij een Ministerie of Politie of RWS). - Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met telecommunicatie, d.w.z. ervaring met radiocommunicatiesystemen of meldkamersystemen. - Je hebt ervaring met het begeleiden en aansturen van minimaal twee leveranciers tijdens 2 verschillende ICT projecten. - Je hebt 3 jaar kennis en ervaring opgedaan in het maritieme domein (d.w.z. binnen de zeevaart) in relatie tot veiligheid. - Je bent in het bezit van een geldig Prince2 certificaat en heeft minimaal in 2 projecten gewerkt volgens Prince2. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen een politieke omgeving binnen het ICT vakgebied. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als projectmanager met projecten binnen het Ministerie van Defensie. Competenties: - Communiceren - Plannen en organiseren - Omgevingsgericht - Organisatiegericht - Resultaatsgericht - Samenwerken - Stressbestendig Inzet Periode: Schatting 1520 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1520 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening, ca. januari Duur: 1520 uur Optie op verlenging: NNB Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: november 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Systeembeheerder / Engineer Amersfoort
FunctieomschrijvingGaat jouw hart sneller kloppen van ICT-systemen, ITSM processen en de verbetering hiervan? Krijg jij er energie van om oplossingen te bedenken voor ICT vraagstukken binnen een succesvolle internationale Retail organisatie? Kan jij ons helpen om met ons domein en applicatie landschap te consolideren en ons datacenter te migreren naar een up-to-date omgeving? Het creëren en implementeren van architectuur principes en het opzetten van proces standaarden? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Als Sr. Systeem beheerder / engineer ben je een expert op het gebied van business processen en de vertaling hiervan naar systemen. Je weet als geen ander overzicht te hebben en te houden en om zodoende de kwaliteit te bewaken over de hele business & IT keten. De afdeling Infrastructure & Operations zorgt voor het dagelijks beheer van de kantoorautomatisering. Dit doen wij allemaal met een klein team waarin ieder zijn eigen expertise heeft. Wij hebben een op Vmware Esxi gevitualiseerde omgeving draaien op HP Blades, HP 3par Enterprise storage verbonden met Flexfabric. Daarop draaien wij servers met Windows Server 2008, 2012,2010 en 2016 en diverse Linux distributies. Zowel onze organisatie als IT omgeving is constant in beweging en is continu aan het veranderen.   Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn: Actief meebouwen aan onze architectuur van de toekomst. (migratie Windows 2003 naar Windows 2016 servers en van Windows 7 naar Windows 10 werkplekken)Kennis inbrengen en delen met betrekking tot architectuur, werk processen en tooling Er liggen veel verandering in toekomst, dat de focus ligt op projectmatig werken. De werkzaamheden lopen uit een van architectuur principes tot Eisen van de business. Je bent verantwoordelijk voor vertaling naar architectuur en oplossingen bieden tot het bouwen, testen, implementeren, en verzorgen van kennisoverdracht en in beheer name voor Business As Usual. Je ondersteunt het dagelijkse beheer en komt met verbetervoorstellen en efficiëntie ideeën.Processen die geautomatiseerd kunnen worden ga je (zo veel mogelijk) automatiseren. Functie-eisenWij zoeken een collega met een duidelijke visie op IT solutions en ervaring met IT transformatie, die in staat is dit succesvol te implementeren in een organisatie die sterk in verandering is. Verder beschik je over: Relevante werkervaring in een senior functie. HBO werk- en denkniveau Je hebt een hands-on mentaliteit en een natuurlijke overtuigingskracht. Je bent in staat om je collega’s mee te nemen en ervaring over te brengen Ervaring in een Enterprise omgeving Behalve goede soft skills beheers je het merendeel van de volgende software / technieken: Windows (on-premise, hybride & cloud oplossingen). Van 2003 tot 2019 producten. Virtualisatie platformen (servers, netwerken, storage) + VMWare Harware kennis (servers, netwerken, storage) Netwerk kennis, topologie en producten (HP en Palo Alto bij voorkeur, maar zeker geen must) Architectuur kennis (topologie en helicopterview) Procesmatig werken (ITSM) Projectmatig werken (Prince2 en/of Agile) ArbeidsvoorwaardenStartdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: 3 maanden+ Locatie: Amersfoort Uren per week: 40 uur per weekBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior Systeembeheerder / Engineer of solliciteer online op de vacature Senior Systeembeheerder / Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior Systeembeheerder / Engineer of solliciteer online op de vacature Senior Systeembeheerder / Engineer.
Functioneel Beheerder Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder. Start: z.s.m. Duur: 10 maanden Wat doe je als Functioneel Beheerder bij TenneT? De rol Functioneel Beheerder valt onder de functie IT Service Officer en is onderdeel van Strategic IT Services binnen de Informatie Management Corporate (IMC) afdeling van TenneT. IMC ondersteunt de optimale continuïteit van de bedrijfsprocessen bij TenneT in Nederland en Duitsland. We handelen vanuit het perspectief van de business. Hoe? 'We passen onze kennis en expertise toe om succes van onze collega's te verzekeren', 'We streven naar de hoogste kwaliteit en efficiency' en 'We zijn 100% verantwoordelijk'. IMC is verdeeld in de afdelingen Generic IT Services, Strategic IT Services, Basic IT Services en de afdeling Information Management Office. Functie-informatie In deze rol ben je verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de informatiesystemen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Jij bent de brug tussen de business en IMC. Je werkt samen in een team, dit team bestaat uit collega functioneel beheerders, applicatiebeheerders en business analisten. Samen zorgen jullie ervoor dat de gevraagde IT service wordt geleverd. Het team wil graag op een Agile gaan werken. De eerste stappen zijn hierin gezet, in de komende maanden wordt hier verder aan gewerkt. Jouw kennis en ervaring m.b.t. Agile kan hierin goed van pas komen..: Functie-eisen: Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen; Afhandelen van incidenten; Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten (autorisatiebeheer); Contact onderhouden met een diversiteit van leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds; Verwerken van adhoc informatie verzoeken m.b.t. management- en stuurinformatie; Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties; Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen; Vaststellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie; Opstellen functionele specificaties (requirements) voor informatiesystemen en administratieve organisatie; (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest; Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen; (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen; Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen. Het senior aspect zit in deze functie in iemand die ook leading kan zijn in het team en de voortrekker kan zijn. Vereisten Wat verwachten wij van jou? Minimaal HBO werk- en denkniveau; Minimaal +5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie; Ervaring met Agile-Lean werken, werken in scrumteams (pré); BiSL gecertificeerd , of bereid deze te halen Uitstekende beheersing van de Engelse taal Gedrag, Vaardigheden , Competenties • Flexibele en proactieve houding • Actief meedenken met stakeholders en collega’s • Je hebt een klantgerichte houding • Je hebt goede communicatieve eigenschappen • Je werkt gestructureerd • Je beschikt over analytisch denkvermogen en hebt oog voor kwaliteit • Je bent stress bestendig en houdt van aanpakken • Je werkt graag in/samen met een team
Technisch Applicatiebeheerder Asset Management Services Arnhem
Voor onze eindklant TenneT in Arnhem zijn we op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder Asset Management Services (AMS) m/v. (1,0/0,9 FTE) Wat doe je als Technisch Applicatie Beheerder bij TenneT? Je bent eindverantwoordelijk voor een aantal AMS systemen en applicaties. Je werkt in een team met andere applicatiebeheerders, functioneel beheerders en business analisten. Daarnaast werk je samen met collega's uit andere teams, die verantwoordelijk zijn voor o.a. server/databasebeheer en middleware. Gebruikte technieken Onze AMS systemen maken o.a. gebruik van IIS websites, web-services, stand-alone applicaties, netwerk applicaties (Windows-applicatieservers in combinatie met Oracle/SQL databases) en tablets. Veel van deze systemen zijn tevens onderling verbonden via een servicebus en/of API's. Belangrijke werkzaamheden • Oplossen van incidenten, uitvoeren van service-requests en uitvoeren van standaard-wijzigingen. • Coördineren van niet-standaard wijzigingen (project gerelateerd of vanuit functioneel beheer) en het uitvoeren daarvan (waar nodig i.s.m. collega's). • Samenwerken met collega's uit diverse teams in een geïntegreerde keten onder jouw verantwoordelijkheid. • Testen van de door leveranciers geleverde systeemdelen in samenwerking met de gebruikers, zowel technisch als functioneel. • Het ondersteunen van projecten; • Interpreteren van service management rapportages over incidenten, changes en problemen en het geven van terugkoppeling hierover; • Onderhouden van contacten met leveranciers over nieuwe versies en releases. • Verbeteren en onderhouden van de bestaande applicatieportfolio; • Bijwerken en documenteren van de uitgevoerde werkzaamheden in onze ITIL tool en applicatie-Wiki. Vereisten Wat verwachten wij van jou? • Je hebt minimaal een relevante, afgeronde HBO opleiding; • Je beschikt over gedegen kennis en ervaring van bovengenoemde technische componenten (zie Gebruikte technieken) • Je bent bekend met het ITIL proces (configuratie-, change-, incident en problemmanagement) en ASL (pré). • Minstens 5 jaar werkervaring in technisch applicatiebeheer; • Je bent innovatief, pro-actief en een teamplayer; • Je bent analytisch en hebt affiniteit met complexe technische problemen. Je verzamelt de relevante informatie en stelt je onderzoekend en kritisch op om problemen op te lossen. • Je bent in staat om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken om tot een gedegen conclusie te komen. • Je leert snel en bent in staat om zaken snel op te pakken • Je bent in staat om helder en duidelijk te communiceren met andere teamleden en eindgebruikers. • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; • Je werkt zelfstandig, durft verantwoordelijkheid te nemen en hebt overtuigingskracht. • Je bent in staat je eigen werk te plannen om zo de afgesproken resultaten te halen.
HR Adviseur Rotterdam
Voor KPN in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een HR AdviseurStartdatum: z.s.m. Duur: 5 maanden met optie tot verlengen Uren: 36 KPN heeft Harvey Nash geselecteerd als enige contractpartij voor de inhuur van ZZPers. Wil jij als ZZPer bij KPN aan de slag? Neem contact met ons op! Bijzonderheden: Sollicitatiegesprekken vinden plaats op Maandag 22-10 van 13-16u Dinsdag 23 -10 van 10-12u of 13 – 16u Woensdag 24-10 van 10-11u De gesprekken vinden plaats in Zoetermeer Vereiste kennis: - Minimaal 5 jaar in HR vak - HBO werk- en denkniveau - Studierichting HR - HR kennis; Kennis van verzuimmanagement - Kennis van arbeidswetgeving - Ervaring met het lezen en interpreteren van HR rapportages Nice to haves - Ervaring in cultuurverandering Vereiste werkzaamheden: De HR Adviseur is onderdeel van het HR team van Customer Service Business Market en zal werkzaam zijn voor teams binnen Customer Service Business Market. In deze rol is de medewerker aanspreekpunt voor het (lijn)management op het gebied van operationele en tactische HR vraagstukken. De HR adviseur vormt een belangrijke schakel tussen de HR organisatie en de business en bent ambassadeur van de HR keten. Acties/werkzaamheden: - aanspreekpunt voor managers op uiteenlopende HR thema’s op operationeel en tactisch niveau die niet onder HR Services verantwoordelijkheid vallen. Geeft advies over en biedt oplossing bij uitvoering van HR beleid bij o.a. in- door- en uitstroom, personeelsplanning, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, functioneren van medewerkers en toepassing van het arbeidsrecht. - levert 2e lijns support indien het de verantwoordelijkheid van HR Services overstijgt. - implementeert HR programma’s/ processen in het werkgebied zoals bijvoorbeeld Vitalititeit, Prestatie - management of Toekomst van Werk. Ook de uitvoering van het HR plan zoals door het MT besloten valt binnen de verantwoordelijkheid. - bent de ogen en oren van de HR organisatie en draagt van daaruit bij aan de verbetering van onze processen en werkwijzen. - ondersteunt het management bij de uitvoering van de change processen (reorganisaties) vanaf het moment dat de bestuurder een besluit heeft genomen. Verwachte resultaten: Management ondersteuning ervaart op HR zaken.
Document Migratie Consultant Den Haag
Senior Change Manager Amsterdam
Voor een eindklant van Harvey Nash in Amsterdam ben ik op zoek naar een Senior Change Manager. Purpose/Key Objectives of the JobGuide change for high impact transformations, projects and transitions.Support, coach and influence executive level stakeholders.Manage teams of change management experts.Collaborate effectively with global project and transformation teams.Further build the AkzoNobel change management capability and team.ResponsibilitiesDevelop the Change Management & Communication strategy, approach and planning for high impact projects and transformations.Deploy above strategy, approach and plan through relevant change management and communication initiatives, including rolling out the project communication plan, developing and delivering workshops and training etc.Deliver above large and complex projects on time and budget for all related change management work.Ensure Stakeholder Management, incl. preparing stakeholder weekly/monthly meetings, setting up and guiding a network of change agents.Support local/country deployments by coaching the local teams and developing and sharing relevant change management & communication materials.Organize and deliver ‘Leading change’ workshops.Align change management & communications with relevant other initiatives including our Transformation Office.Support ExCo and Executive Leadership Team members on change messaging.Further build the AkzoNobel change management capability and global team by further developing our methodology and tools, sharing best practices and coaching more junior team members and interns.Level of AutonomyDecisions on change management strategy, approach, team, budgets etc for his/her projects.Decisions on escalating (potential) issues and barriers to change to executive level stakeholders and working the solution with them.ExamplesHigh impact programs see a need for change management, but underestimate the risks of not doing change management properly and do not allocate enough budget for proper change management. As a change manager you have to come up with the strategy, risks, issues, plan and resources to adequately manage change and convince the program stakeholders to put in place a fit for purpose team.Job Requirements.Qualifications/education and experience.Degree in Psychology, Sociology, Organizational behavior, Business Management, or other degree with relevant OCM and transformational leadership experience.Excellent knowledge of the English language, both written and spoken.At least 10 years relevant work experience, of which at least 5 years in a change management or major transformation leadership positions.Geographical experience in at least 3 regions and/or 10 or more different locations/countries.Strong Preference of having business experiences in other business functions, like Financial, HR, or IT.Proven track record of delivering large and complex projects on time and on budget.Management/general skills.Strong project and change management skills.Strong interpersonal and communication skills.Sensitive to a diverse and multi-cultural environment.Strong people management skills.Result oriented.Very high level of business acumen, and comfortable dealing with complex issues from senior stakeholders.Knowledge and ability to develop an organizational strategy.Ability to mentor, influence, and coach at an executive level.Functional skills .Business Performance improvement , analyses and measurement.Data Mgt/Tools & Systems.Formal OCM methodologies.Preference for PM certification (either Prince II or PMI).Specific and Key Behavior skills.Preference for experience in Six Sigma or Lean programs.Proven Knowledge and Experience in shared services, BPO, and/or management consulting disciplines.Customer focus: by building successful partnerships with our customers.Deliver on commitments: we do what we say principle.Passion for excellence: striving to be the best in everything we do, every day.Winning together: we develop, share and use our personal strengths to win as a team.Highly polished and professional behaviors, comfortable presenting and influencing in the C-Suite.Resume in English.
Advisor Communications Digital Transformation Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem en Bayreuth is Harvey Nash op zoek naar eenAdvisor Communications Digital Transformation Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 6 maandenInzet: 24 uur per week Digital TransformationThe energy transition will fundamentally change how our power grids and energy markets function. This new complexity demands short-term availability of new insights to enable an effective response to these changes. Our client has developed a Digital Transformation roadmap to position in this new emerging electricity landscape characterised by a more volatile and decentral ecosystem whilst delivering business improvements by advancing the use of data and analytics. The corporate communications function is managed from the headquarters in the Netherlands. To strengthen the Dutch and German communications teams, we are looking for an experienced senior advisor communications digital transformation. Purpose of the jobManage the communications for the Corporate Digital Transformation Department (DTC). Be the sparring partner for DTC management in the Netherlands and Germany and implement the DTC communication strategy, underpinning the clients positioning as a data driven facilitator of the energy transition. The Senior Advisor Communications will be part of the Corporate Communications Department in the Netherlands and reports to the Head of Corporate Communications. He/she will have a functional reporting line to the Senior Manager Digital Transformation. Both are based in Arnhem. Frequent travel (on average twice a month) to the office in Bayreuth is required Tasks and responsibilitiesImplement the communication strategy on its Digital Transformation strategy and projects in the Netherlands and GermanyBe a sparring partner and first contact for DTC management on all related communication issues, both internally and externally.Cover the entire range of communication planning, operation and production of communication tools for the assigned projectsWork in close cooperation with all clusters in the Corporate Communications Departments in Arnhem and Bayreuth: media relations, internal communications, corporate communications, project communications and online communications, in order to align the development and consistent delivery of key messages. Functional requirementsMaster in Communication or Business Administration (or related field)At least 5 – 10 years of experience in managing large scale communications in a complex international environmentExcellent advisory skillsFluency in Dutch and English, and preferably GermanExperience in the energy or ICT industry, strong affinity with digitalisationExcellent communication skills, hands-on, pro-active 'can do' mentality, positive energy
Systems Engineer Architect Amersfoort, Den Haag, Utrecht en Den Helder
Referentienummer: BTIT21937 Omgeving: Amersfoort (Daarnaast zullen er werkzaamheden in overleg plaats vinden in Den Haag, Utrecht en Den Helder) Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 11 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen in week 44, 45 en 46 van 2018 plaatsvinden. Sluitingsdatum: Donderdag 25 oktober 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Systems Engineer Architect voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde netwerken (HGI). Om de beheerinspanning te verkleinen, de beveiliging te vergroten, informatie-uitwisseling te verbeteren en de infrastructuur actueel te houden worden in kader van HGI moderniseringsprojecten uitgevoerd. Dit zal in twee fasen plaats vinden. Fase 1 (Interim HGI) heeft tot doel netwerken te consolideren en actualiseren op basis van een standaard architectuur. In fase 2 zullen de HGI netwerken aansluiten op de vernieuwde IT infrastructuur die nu in ontwikkeling is. Voor Interim HGI is een team opgericht waarin onder architectuur de End of Life updates plaats vinden van bestaande netwerken alsmede consolidatie van netwerken en waar noodzakelijk verbetering van functionaliteit en beveiliging. Op basis van operationele behoeften en beoordeling van de business case worden projecten uitgevoerd. Het interim HGI team omvat meerdere projectteams alsmede een architectuurteam. Binnen de projectteams is behoefte aan een Systems Engineer/ Architect die bijdraagt aan de architectuur van de verschillende deelsystemen en netwerken; detail ontwerpen kan opstellen en implementaties kan voorbereiden. De geschikte kandidaat heeft daarom het vermogen op deze verschillende niveaus te acteren. Taken/werkzaamheden: Je stelt het technisch ontwerp op, op basis van de architectuur en de functionele eisen en draagt bij aan het opstellen van (deel) architecturen. Aan de hand van het technisch ontwerp adviseer je bij de selectie van producten en /of leveranciers en stelt vervolgens het detailontwerp op. Je werkt in een multi-disciplinair team waarbij afstemming met collega ontwerpers; beheerders en gebruikers essentieel is. Je levert technische documentatie ten behoeve van beheer en voor gebruikers op. Je ondersteunt en begeleidt diverse testscenario’s en draagt kennis over aan de testers. We verwachten dat je zowel zelfstandig als goed in teamverband kunt werken en in staat bent kennis over te dragen aan beheerders, testers en ontwerpers. Afstemmen met diverse andere afdelingen met als doel om efficiënt en doelgericht migraties uit te voeren zal een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden vormen. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen en beveiligen van ontwerp en architectuur voor complexe infrastructuren. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met zowel architectuur, ontwerp en bouw van Microsoft Server omgevingen inclusief minimaal een actuele MCSA 2012 Certificering. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met VMWare, zowel architectuur als ontwerp en bouw. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met ontwerp en bouw van Citrix omgevingen. Je beschikt over minimaal 3 jaar kennis en ervaring op het gebied van Informatiebeveiliging in het algemeen en specifiek van hoog gerubriceerde netwerken. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een MCSE certificering voor Windows Server en een certificering voor VMware en een Citrix XenDesktop certificering (versie 7). Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met scripting met behulp van PowerShell en/of VB. Je beschikt over kennis en minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met het gebruik van TCP/IP netwerken. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met migratietrajecten. Competenties: Communiceren Analyseren Plannen en organiseren
Systems Engineer-Architect Amersfoort
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Systems Engineer-Architect. Opdracht omschrijving: In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde netwerken (HGI). Om de beheerinspanning te verkleinen, de beveiliging te vergroten, informatie-uitwisseling te verbeteren en de infrastructuur actueel te houden worden in kader van HGI moderniseringsprojecten uitgevoerd. Dit zal in twee fasen plaats vinden. Fase 1 (Interim HGI) heeft tot doel netwerken te consolideren en actualiseren op basis van een standaard architectuur. In fase 2 zullen de HGI netwerken aansluiten op de vernieuwde IT infrastructuur die nu in ontwikkeling is. Voor Interim HGI is een team opgericht waarin onder architectuur de End of Life updates plaats vinden van bestaande netwerken alsmede consolidatie van netwerken en waar noodzakelijk verbetering van functionaliteit en beveiliging. Op basis van operationele behoeften en beoordeling van de business case worden projecten uitgevoerd. Het interim HGI team omvat meerdere projectteams alsmede een architectuurteam. Binnen de projectteams is behoefte aan een Systems Engineer/ Architect die bijdraagt aan de architectuur van de verschillende deelsystemen en netwerken; detail ontwerpen kan opstellen en implementaties kan voorbereiden. De geschikte kandidaat heeft daarom het vermogen op deze verschillende niveaus te acteren. Werkzaamheden: Je stelt het technisch ontwerp op, op basis van de architectuur en de functionele eisen en draagt bij aan het opstellen van (deel) architecturen. Aan de hand van het technisch ontwerp adviseer je bij de selectie van producten en /of leveranciers en stelt vervolgens het detailontwerp op. Je werkt in een multidisciplinair team waarbij afstemming met collega ontwerpers; beheerders en gebruikers essentieel is. Je levert technische documentatie ten behoeve van beheer en voor gebruikers op. Je ondersteunt en begeleidt diverse testscenario’s en draagt kennis over aan de testers. We verwachten dat je zowel zelfstandig als goed in teamverband kunt werken en in staat bent kennis over te dragen aan beheerders, testers en ontwerpers. Afstemmen met diverse andere afdelingen met als doel om efficiënt en doelgericht migraties uit te voeren zal een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden vormen. Project of reguliere taak: Projecttaak voor het Defensie HGI. Standplaats: De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de locatie Amersfoort. Daarnaast zullen er werkzaamheden in overleg plaats vinden in Den Haag, Utrecht en Den Helder. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding; - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen en beveiligen van ontwerp en architectuur voor complexe infrastructuren; - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met zowel architectuur, ontwerp en bouw van Microsoft Server omgevingen inclusief minimaal een actuele MCSA 2012 Certificering; - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met VMWare, zowel architectuur als ontwerp en bouw; - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met ontwerp en bouw van Citrix omgevingen; - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring op het gebied van Informatiebeveiliging in het algemeen en specifiek van hoog gerubriceerde netwerken; - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur MCSE certificering voor Windows Server en certificering voor VMware en Citrix XenDesktop certificering (versie 7). - Je hebt ervaring met scripting met behulp van PowerShell en/of VB. - Je hebt kennis en ervaring met het gebruik van TCP/IP netwerken. - Je hebt ervaring met migratietrajecten. Competenties: - Communiceren - Analyseren - Plannen en organiseren Inzet Periode: Schatting 1700 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1700 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: zsm na screening, ca. januari Duur: 1700 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44, 45 en 46 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testmanager Omgeving Rotterdam
Hij/Zij zal het testteam gaan aansturen. • Reviewen van functionele en technische systeemdocumentatie op o.a. testbaarheid. • Dagelijkse aansturing testers • Het bewaken (reviewen) van de kwaliteit van het testproces (intakes op documentatie, risicoanalyses, testspecificatie, testuitvoering etc.) • Het managen en begeleiden van E2E- en systeem integratie testen. • Het testteam kunnen adviseren op het test technisch inhoudelijk vlak • Het borgen van de opgeleverde testproducten (deliverables) • Kwaliteitscontrole uitvoeren m.b.t. de reproduceerbaarheid van testdossiers en uitgevoerde tests • Het opleveren van test- en eindrapportages (VGA) Functie eisen • 10+ jaar ervaring als Testmanager/ Coördinator • HBO Werk en denkniveau • Ervaring met het testen van ERP systemen • Ervaring binnen software ontwikkeltrajecten • Managen van het testproces (testplanning en testvoortgang) • Ruime ervaring met het werken in Agile Omgevingen • TMAP gecertificeerd • Prince2 gecertificeerd Overige informatie: Locatie: Omgeving Rotterdam Start: z.s.m. 40 uur per week Duur: 6 maanden met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl , 06-53 38 86 36 PS. CV's zonder specifieke motivatie en/of CV's waar de motivatie niet op aansluit op deze rol worden niet in behandeling genomen. In de specifieke motivatie dienen punten uit de Functieomschrijving & Functie eisen duidelijk naar voren te komen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Uurtarief (excl. BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals BV is een detachering & consultancybureau op het gebied van ICT en is gespecialiseerd in het tijdelijk opvullen van interim functies. De Interim Professionals van ItaQ hebben minimaal HBO-niveau en een lange werkervaring. Wij leveren o.a. project-/programmamanagers, analisten/architecten en inhoudelijke specialisten op het gebied van ERP/CRM/Datawarehousing/Applicaties, Internet & E-business, Outsourcing, Informatiebeveiliging & Auditing en (Tele)Communicatie.
SCCM Specialist Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een SCCM Specialist. Omschrijving opdrachtgever: Automatisering Utrecht is verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur van de gemeente Utrecht. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. De grootste uitdaging waar de afdeling voor staat is het steeds sneller implementeren van zeer innovatieve technische infrastructuur en tegelijk ook het blijvend waarborgen van de correcte levering van deze infrastructuur. Dit is onze ICT-omgeving: Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) gemeentelijke locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk in de stad. Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing. Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing. Hier zijn we trots op: Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in een nagelnieuw Stadskantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede service aan onze interne en externe klanten is topprioriteit. Omschrijving afdeling: Je komt te werken bij het cluster Solution Center. Het team Toolmanagement zorgt voor uitbreiden en aanpassen van monitoring, selfservice en het automatiseren van beheertaken. We werken met een moderne virtuele infrastructuur en professionaliseren het ICT beheer. We zorgen voor de uitvoering van de technische support van de dienstverlening in de volle breedte. We lossen verstoringen op (tweede en derde lijn), we voorkomen verstoringen door problem management en pro-actieve monitoring. We zorgen ook voor de uitvoering van wijzigingen van de infrastructuur/applicaties en de overdracht naar beheer (Operations Center). Ook het automatiseren van beheer en uitbreiden en aanpassen van selfservice is een taak van ons cluster. We werken procesmatig (ITIL, Agile, prince2). Samen met de collega’s van Operation Center zorgen we voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. Werkzaamheden: Jouw werk bestaat uit inrichten, functioneel en technisch beheren en onderhouden van de Microsoft System Center Suite, en overige technische tools. Je stemt de behoefte aan beheerfunctionaliteit af met de technisch beheerders van de infrastructuur. Je automatiseert beheerprocessen en je beheert en wijzigt de selfservice portal voor alle medewerkers. Je werkt onder architectuur met ITIL en Prince2. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent vanaf startdatum inhuur beschikbaar voor 36 uur per week. - Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op Hbo-niveau. - Je hebt ervaring met Microsoft Windows server versie 2012 en hoger. - Je hebt ervaring met de migratie van Windows 7 naar Windows 10 in combinatie met SCCM. - Je hebt ervaring met de inrichting van Thin Client OS met SCCM. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van testen en testprocedures (TMAP-Infrastructuur). - Je kent ICT-beheer en ITSM processen (bijv. ITIL). Competenties: - In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. IB Automatisering hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen IB Automatisering. IB Automatisering verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 7x24 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd . - In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift). Ook ben je analytisch vaardig en oplossingsgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 26-10-2018 tussen 13:00 en 15:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Windows Beheerder (SCCM) (QR6088) Utrecht
Functie: Windows Beheerder (SCCM) (QR6088) Start: 29-10-2018, 36 uur per week Periode: 2 mnd+ Omgeving: Utrecht Omschrijving: Voor onze klant in Utrecht zijn wij op zoek naar een Windows Beheerder (SCCM). Het team zorgt voor uitbreiden en aanpassen van monitoring, selfservice en het automatiseren van beheertaken. We werken met een moderne virtuele infrastructuur en professionaliseren het ICT beheer. We zorgen voor de uitvoering van de technische support van de dienstverlening in de volle breedte. We lossen verstoringen op (tweede en derde lijn), we voorkomen verstoringen door problem management en pro-actieve monitoring. We zorgen ook voor de uitvoering van wijzigingen van de infrastructuur/applicaties en de overdracht naar beheer. Ook het automatiseren van beheer en uitbreiden en aanpassen van selfservice is een taak van ons cluster. We werken procesmatig (ITIL, Agile, Prince2). Samen met de collega’s van beheer zorgen we voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. Jouw werk bestaat uit inrichten, functioneel en technisch beheren en onderhouden van de Microsoft System Center Suite, en overige technische tools. Je stemt de behoefte aan beheerfunctionaliteit af met de technisch beheerders van de infrastructuur. Je automatiseert beheerprocessen en je beheert en wijzigt de selfservice portal voor alle medewerkers. Je werkt onder architectuur met ITIL en Prince2. Inleiding: Wij zijn verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. De grootste uitdaging waar de afdeling voor staat is het steeds sneller implementeren van zeer innovatieve technische infrastructuur en tegelijk ook het blijvend waarborgen van de correcte levering van deze infrastructuur. Dit is onze ICT-omgeving: Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk. Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing. Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing. Eisen: - Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. Beargumenteer waarom je voldoet aan deze eis. - Minimaal 2 à 3 jaar ervaring met Microsoft Windows server versie 2012 en hoger. - Ervaring met de migratie van Windows 7 naar Windows 10 in combinatie met SCCM (liefst als lead engineer of projectmedewerker) - Minimaal 2 à 3 jaar ervaring met de inrichting wan Thin Client OS met SCCM - Twee relevante referenties die gebeld mogen worden: naam organisatie, contactpersoon, afdeling, telefoonnummer contactpersoon Wensen: - Ervaring met System Center Service Manager - Kennis van testen en testprocedures (TMAP-Infrastructuur) - Je kent ICT-beheer en ITSM processen (bijv. ITIL). Motivatie: - In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift). Ook ben je analytisch vaardig en oplossingsgericht. Geef een concreet voorbeeld waaruit bovenstaande blijkt. - Graag ontvangen wij een motivatie voor deze opdracht waaruit blijkt waarom je deze opdracht wilt uitvoeren en waarom jij de beste kandidaat bent. Aanvullende informatie: - Met onze interne medewerkers worden resultaat- en competentieafspraken gemaakt. Van onze externe medewerkers wordt verwacht dat zij bekend zijn met deze afspraken. Tijdens de persoonlijke gesprekken zal e.e.a besproken worden. Je committeert je aan deze afspraken. - Wij verwachten van onze externe medewerkers dat zijn telefonisch bereikbaar zijn. Wij werken volgens een flexconcept. Medewerkers hebben geen vast toegewezen werkplek en kunnen vrij in het pand een beschikbare werkplek gebruiken. Daarom vragen we dat de medewerker mobiel bereikbaar is voor de collega's. - Onze externe specialisten zijn een drijvende kracht voor de professionele ontwikkeling van ons team. Zij brengen actuele kennis mee, geven het goede voorbeeld op gebied van naleving processen en procedures en dragen profesisonaliteit uit. Je committeert je aan deze afspraken. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Test Analist Utrecht
Voor een klant in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Test Analist voor een mooie opdracht t/m eind 2019! Als een getalenteerde testprofessional maak je het verschil door een belangrijke rol te spelen bij het verzamelen van gegevens en het bouwen van het nieuwe Datawarehouse dat nodig is om betrouwbare rapporten en analyse-omgevingen te produceren. Voor de functie van Test Analist gelden de volgende functie-eisen: - minimaal 4 jaar werkervaring als een testsoftware engineer - Ervaring in de financiële sector - Bachelor of Masters diploma - Kennis van en ervaring met datawarehouse-methoden en best practices voor testuitvoering (T-map-certificaat, ISTQB-certificaat) - Kennis van en ervaring met Scrum, Agile, Lean en DevOps - Kennis van en ervaring met BI, DataModelling (DataVault, dimensioneel en relationeel), SQL, Informatica suite en / of SAP Hana (bij voorkeur), Linux - Kennis van en ervaring met transformatieontwerp, brongegevensanalyse, gegevenskwaliteitsanalyse, BI, DataModelling (DataVault, dimensioneel & relationeel), prestatieoptimalisatie, gestructureerde buganalyse, - Vaardig in verschillende teststrategieën: risicogebaseerd testen, testen op basis van beveiliging, voorbeeldgebaseerde tests, UT, ST, SIT, LST, regressie, UAT-uitvoering - Kennis van deploy en testautomation: Jenkins, XL release, XL deploy, Maven, GIT, Fitnesse - Kennis van tooling en talen: SQL, Scripting (bijv. Bash, Pyton), Powerdesigner, Jira, Confluence, Informatica en / of SAP Hana (bij voorkeur), Java - Kennis van en ervaring met financiële en/of risicorapportage Ben jij de specialist die wij zoeken? Reageer dan vandaag nog op deze functie van Test Analist door mij te bellen op 0654648751, of te reageren via onderstaande sollicitatie button!
QRadar / System Administrator / SIEM / SOC / DevOps / Security Amsterdam
QRadar / System Administrator / SIEM / SOC / DevOps / Network Security / CICDWe are looking for a QRadar Administrator to work at a Global Financial organisation, based here in Amsterdam. You will work as a team member for the QRadar change and operations items serving the Security Operations Centre. You will transform requirements into implementable and verifiable solutions using your knowledge of the end-to-end operations in a Security Operations Centre. Your expected deliverables would be a working functionality that supports the SOC for specific goals, translation into defined requirements, and a solution. In this role the you are expected to interact with other parties within the organisation to gather support for business goal, requirements and solutions. Responsibilities:At least 3 years + of Security Operations knowledge, processes and technology design, implementation and operations (run and maintain)Strong understanding of security technology (Network security, process automation, SIEM, log management)Solid understanding of scriptingGood understanding of DevOps and CI/CDSME knowledge and understanding of SIEM (QRadar, QVM, Risk Manager, etc.)Candidate can work comfortably under pressure. i.e if the QRadar system goes down the candidate has the knowledge and experience to recover the system and maintain the communication to the organization.Good understanding of Security / Systems / Networking ArchitectureBe able to guide and coach a team of people to meet a joint goal is a must. i.e. experience as a technical team lead or other technical management type role.Strong communications skills, ability to reach an agreement on requirements and solutions in communications with stakeholders at different levels of the organisationAgile experienceIf this sounds like you then get in touch. I look forward to speaking to you!
Applicatie tester Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Applicatie tester Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 60,- Extra standplaats: Utrecht OPDRACHT Voor het Developmentteam VBN (VennootschapsBelastingNieuw) zijn we op zoek naar een enthousiaste en proactieve Applicatieontwikkelaar. De ICT-services bestaan uit Cobol/CICS-programma’s. Sinds oktober 2016 wordt er d.m.v. Agile/Scrum voortgebracht. Dit betekent dat er nauw samengewerkt moet worden om gezamenlijk het doel te behalen. VBN is de grootste ICT-service die wordt onderhouden en brengt jaarlijks 20 miljard euro op voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland. Het team is hoofdzakelijk bezig met de continuiteit van het systeem en voert bovendien op verzoek van de business functionele aanpassingen door. Binnen de VpB wordt verwacht dat door europese regelgeving en andere invloeden de komende tijd diverse grote en kleinere wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal HBO diploma TMap Next Foundation gecertificeerd 3 jaar+ ervaring met onderstaande: - Opzetten van fysieke en logisch testgevallen - Opzetten van testscenario’s o.b.v. jobflows en beschikbare testgevallen - Op basis van ontwerpspecificaties testen van applicatie taken - Uitvoeren/opzetten van functionele testen - Documenteren van werkwijze en (tussentijdse) resultaten - Het maken van testplan en testrapportages - Kennis en ervaring met mainframe (Z/OS, cobol CICS) - Opzetten en uitvoeren van integratie/ketentesten WENSEN Competenties Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contactgericht, diplomatiek, kritisch, geen ‘9 tot 5 mentaliteit’, communicatief vaardig Kunnen omgaan met weerstand van diverse medewerkers en dit positief beïnvloeden Kennis Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contactgericht, diplomatiek, kritisch, geen ‘9 tot 5 mentaliteit’, communicatief vaardig Kennis • Kennis en ervaring met testen op het mainframe (DB2, TSO, JCL, TWS, MQ, Spufi, Cobol/CICS) • Kennis en ervaring met testautomatisering Tooling: Testtooling b.v. ALM en Robot Framework, Jira en Jira-Agile We vragen dan ook om een ‘T-shaped professional’ of dat wil worden. Er wordt dus van je verwacht dat jij ook de andere disciplines binnen het team kan en wil assisteren waar nodig. Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Applicatieontwikkelaar Cobol CICS DB2 Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Applicatieontwikkelaar Cobol CICS DB2 Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 65,- OPDRACHT Voor het Developmentteam VBN (VennootschapsBelastingNieuw) zijn we op zoek naar een enthousiaste en proactieve Applicatieontwikkelaar. De ICT-service bestaan uit Cobol/CICS-programma’s. Sinds oktober 2016 wordt er d.m.v. Agile/Scrum voortgebracht. Dit betekent dat er nauw samengewerkt moet worden om gezamenlijk het doel te behalen. VBN is de grootste ICT-service die wordt onderhouden en brengt jaarlijks 20 miljard euro op voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland. Het team is hoofdzakelijk bezig met de continuiteit van het systeem en voert bovendien op verzoek van de business functionele aanpassingen door. Binnen de VpB wordt verwacht dat door europese regelgeving en andere invloeden de komende tijd diverse grote en kleinere wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal HBO diploma 3 jaar+ ervaring met onderstaande: - Bouwen van programmatuur COBOL/CICS - Uitvoeren van bouwtesten - Opstellen van documentatie rond de programmatuur (TO's, Implementatiescenario) - Kennis van SOA (Service Oriented Architecture) - Kennis en ervaring met Scrum/Agile werken - Kennis van werken met webservices en pure XML WENSEN Competenties Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contactgericht, diplomatiek, kritisch, geen ‘9 tot 5 mentaliteit’, communicatief vaardig Kennis Bekend met actuele voorschriften t.b.v. COBOL ontwikkelstraat. Cobol, CICS, DB2 MQ, XML en UTF-8 verwerking TWS, JCL, ARCTL Tooling: Harvest, Endevor, GDI-3, Jira en Jira-Agile We vragen dan ook om een ‘T-shaped professional’ of dat wil worden. Er wordt dus van je verwacht dat jij ook de andere disciplines binnen het team kan en wil assisteren waar nodig. Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Senior Project Ondersteuner Gouda
Functieomschrijving:Voor het plannen en aanvragen voor vervoer van justitiabelen naar en van (o.a.) rechtbanken heeft DJI een keten van applicaties ontwikkeld, gezamelijk genaamd Drife. Dit is gedeeltelijk volgens de Agile methode gedaan. Nu gaan we de volgende stap zetten en gaan over van Agile op DevOps. Voor deze organisatorische en technische transitie zoeken we een Project Management Ondersteuner, die eventueel later de rol van Scrummaster kan en wil vervullen. Als PMO-er ondersteun je de projectleider en architect met zowel administratieve als inhoudelijke taken. Je plant vergaderingen, legt beslissingen vast en koppelt deze terug aan de belanghebbenden. Het opzetten en onderhouden van de backlog en het documentatiesysteem is één van de eerste- en meest belangrijke taken. Hiervoor moeten  Jira en Confluence met de juiste gegevens worden gevuld zodat we een vliegende start kunnen maken. Daarnaast ondersteun je de projectleider bij het verder opzetten van het project en deliverables, het bijhouden van risicos, issues, etc in het projectmanagement tool (PTB).We zoeken iemand met kennis van- en ervaring met - Jira en Confluence en bij voorkeur ook met PTB. Daarnaast kennis van Agile/Scrum en DevOps. Je moet een echte Agile-mindset hebben, een doener en een team-speler zijn en je moet gevoel hebben voor zowel de politieke strubbelingen als de intermenselijke kant die een dergelijk project met zich mee brengt. Je bent ambitieus, flexibel en pragmatisch. Je hebt een HBO werk en denkniveau Daarnaast ben je leergierig, nauwkeurig en een doorzetter.Functie-eisen:Je beschikt over HBO / WO werk- en denkniveau;Je hebt minimaal twee jaar ervaring als PMO-er;Je hebt kennis van en ervaring met Jira en Confluence;Je hebt kennis van Agile/Scrum en DevOps;Je hebt kennis van projectmanagement Prince2;Je hebt bij voorkeur kennis van de Principal Toolbox.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Ontwerper Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Ontwerper Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 65,- OPDRACHT Voor het Developmentteam VBN (VennootschapsBelastingNieuw) zijn we op zoek naar een enthousiaste en proactieve Applicatieontwikkelaar. De ICT-services bestaan uit Cobol/CICS-programma’s. Sinds oktober 2016 wordt er d.m.v. Agile/Scrum voortgebracht. Dit betekent dat er nauw samengewerkt moet worden om gezamenlijk het doel te behalen. VBN is de grootste ICT-service die wordt onderhouden en brengt jaarlijks 20 miljard euro op voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland. Het team is hoofdzakelijk bezig met de continuiteit van het systeem en voert bovendien op verzoek van de business functionele aanpassingen door. Binnen de VpB wordt verwacht dat door europese regelgeving en andere invloeden de komende tijd diverse grote en kleinere wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal HBO diploma 3 jaar+ ervaring met onderstaande: - Hands-on ervaring met het ontwerpen van BOA - Ervaring met het ontwerpen in een SOA omgeving (begrip van en de vaardigheid hebben om de SOA principes en ontwerppatronen toe te kunnen passen in zijn/haar analyse en ontwerp); - Ervaring in complexe IT -omgevingen - Ruime ervaring als ontwerper in een agile/scrum omgeving. - Kennis en ervaring met datamodellering. - Kennis van mainframe (Z/OS) WENSEN Kennis Ontwerpkennis van Cobol/Cics/DB2 (CCD, batch)- en Java (web)applicaties. Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Java ontwikkelaar Start: 05-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging tot maximaal 05-11-21 Inzet: 36 uur pr week Tarief indicatief: € 65,- OPDRACHT In het team Oreo wordt gewerkt aan de applicatie VMG wat staat voor verstrekmodule gegevens. Het team Oreo is op zoek naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE. Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in te vullen. Je werkt echter wel nauw samen in een Agile team van ontwerpers, bouwers en testers.We vragen daarom echt een teamplayer, die makkelijk in de omgang is en bereid is ook af en toe bij te springen bij collegae als dat nodig is.Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen het team. Aangezien het hier niet om front-end ontwikkeling gaat is kennis van Angular en Wicket niet noodzakelijk. De applicatie VMG is in Java gebouwd en behoeft nog verdere uitbouw/ontwikkeling. De applicatie is nieuw en maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan externe en interne afnemers. Ze wordt in eerste instantie vooral ingezet in het proces van verstrekken van gegevens aan internationale afnemers (EU landen, OESO landen) . De klus die het team nu vooral onderhanden heeft is Country By Country afgekort CBC. CBC zorgt ervoor dat gegevens van multinationals internationaal worden uitgewisseld om belastingontwijking te voorkomen. Hert politieke en maatschappelijke belang is daarom groot.Massale gegevensverstrekking waar onder internationaal, zoals FATCA, CRS, Rulings, Country by Country. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal 3 jaar ervaring met onderstaande": - DB2,XML, XSLT - Testautomatisering - Java performance optimalisatie - Scrum en SAFE -JAVA op mainframe - Communicatief, teamplayer - JAVA 8, JEE - SQL, JDBC, JPA, Saxon, MQ, webservices, SOAP, REST WENSEN Competenties Werken in groepen, communicatief, creatief, initiatiefrijk, de wil om iets voor elkaar te krijgen Analytisch vermogen Affiniteit met T shaped development Kennis Cucumber Splunk Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 18 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Senior IBM BPM architect Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Senior IBM BPM architect Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 130,- OPDRACHT ihkv de realisatie van BPM-oplossingen voor diverse opdrachtgevers binnen de Belastingdienst het opzetten en controleren van de benodigde IT architecturen in het bijzonder de hoogvolume transactie processen met IBM BPM en ODM tooling. Hiervoor wordt ingezet op projecten binnen het compentence center BPM en werk je binnen een scrum team om tijdig en volgens de afgesproken kwaliteit te leveren. Het bouwblok BPM wordt gezien als middel om een strategische doelstellingen op de middellange termijn te realiseren door de time to market te verkorten en meer wendbare oplossingen te bouwen ten opzichte van standaard Java gecodeerde toepassing. Het Competence center BPM levert versnellers door generieke frameworks op basis van BPMS, BPMA en AIS aan alle software ontwikkeltrajecten binnen de belastingdienst aan te bieden. Herstructurerering en nieuwbouw van diverse applicaties. EISEN Werkervaring en -denkniveau IBM BPM BPM Suite (4 jaar+) Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Engels, kandidaat hoeft de Nederlandse taal niet eigen te zijn Ervaring met het ontwerpen van een hoog volume transactie systeem met IBM-BPM (2 jaar+) Kennis van software enigeering, SOA , BPM en J2EE (4 jaar+) WENSEN Competenties Teamplayer/samenwerking, communicatie Gericht op kennisdeling/-overdracht Samenwerken in internationale teams Kennis Jenkins, Maven, Splunk, Webservices, JPA, Gherkin OWASP, Scrum, Agile Inzetbaar als BPMA en BPMS architect Kennis van Git, JIRA, Bitbucket, Confluence en testframeworks Ook inzetbaar als lead en performance architect Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Scrum Master/Coach Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Scrum Master/Coach Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 71,- Extra standplaats: Utrecht OPDRACHT Voor het Developmentteam VBN (VennootschapsBelastingNieuw), Programteam en Portfolioteam zijn we op zoek naar een enthousiaste en proactieve Scrumcoach/Master. Hij/zij is in staat om de omgeving mee te nemen waarom de toepassing van Agile/Scrum toegevoegde waarde heeft en is in staat hiet vorm aan te geven in de uitvoering. Bovendien zal jij het voorbeeld zijn van de Scrum Masters die wij zelf willen gaan inzetten. Zorgen voor bewustwording en verstreken samenwerken binnen het team en tussen de teams. De ICT-services bestaan uit Cobol/CICS-programma’s. Sinds oktober 2016 wordt er d.m.v. Agile/Scrum voortgebracht. Dit betekent dat er nauw samengewerkt moet worden om gezamenlijk het doel te behalen. VBN is de grootste ICT-service die wordt onderhouden en brengt jaarlijks 20 miljard euro op voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland. Het team is hoofdzakelijk bezig met de continuiteit van het systeem en voert bovendien op verzoek van de business functionele aanpassingen door. Binnen de VpB wordt verwacht dat door europese regelgeving en andere invloeden de komende tijd diverse grote en kleinere wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal HBO diploma 3 jaar+ ervaring met onderstaande: - Ervaring agilecoach - Ervaring als scrum master Opleiding / Certificaat Professional Projectmanager; PRINCE2 Practitioner Professional Scrum Master II Professional Product Owner I WENSEN Competenties Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contactgericht, diplomatiek, kritisch, geen ‘9 tot 5 mentaliteit’, communicatief vaardig Kunnen omgaan met weerstand van diverse medewerkers en dit positief beinvloeden Kennis Kennis en ervaring met IT ontwikkeling. Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Senior Adviseur (I-Sociaal Domein) Utrecht / Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur (I-Sociaal Domein). Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein: Het Ketenbureau, onderdeel van VNG Realisatie, is de uitvoeringsorganisatie van de Stuurgroep i-Sociaal Domein ten gunste van Gemeenten en Zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Hiervoor worden bepaalde voorzieningen beschikbaar gesteld (onder de noemer ISD keten): - landelijke standaarden iWMO en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling - daarbij ondersteunende producten en instrumenten. Het Ketenbureau voert hierover de regie. Doel van de opdracht: Als Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling ben je samen met collega adviseurs en het Hoofd Ketenbureau verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan het Ketenbureau op zowel organisatorisch-, strategisch- en inhoudelijk vlak. Als team geef je uitvoering aan de Werkagenda en de overige taken van het Ketenbureau. Je vervult een coördinerende rol voor het beheer en de (door) ontwikkeling van de i-standaarden en de infrastructuur. Bij de realisatie van de taken van het Ketenbureau pak je als team een sturende en verbindende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen, het initiëren van gedragen oplossingen en de realisatie hiervan. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: - Op basis van actuele kennis van het netwerk binnen het sociaal domein, sparringpartner voor stakeholders in het WMO- en Jeugddomein; - Met een aantal collega’s verantwoordelijk voor de realisatie van de werkagenda, en de uitwerking van de lange termijn agenda; - Nieuwe informatiekundige behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van WMO en Jeugd onderzoeken en voorbereiden; - Analyseren van omgevingsveranderingen en deze door vertalen naar strategische adviezen; - voorbereiden besluitvorming van de Stuurgroep; - Leggen en onderhouden van contacten met alle relevante externe organisaties en netwerken. Je bent daarbij op zoek naar draagvlak, consensus en synergie; - Vragen en behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van administratieve lastenverlichting vertalen naar gedragen oplossingen; - Vorm geven aan de strategische doorontwikkeling van de ondersteunende producten zoals de i-standaarden, de infrastructuur en de architectuur van de toekomst, onder andere door onderzoeksvragen te formuleren en hier vanuit een opdrachtgeversrol uitvoering aan te geven; - Monitoren van ontwikkelingen in de zorg, bepalen van de informatiekundige impact en zo nodig vertalen naar producten; - Regie voeren op de beheertaken van ketenpartners Zorginstituut Nederland, Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO. Dit omvat ook het maken van bindende werkafspraken met ketenpartners, zodat de uitvoering van de taken en processen in de ISD-keten structureel juist verlopen; - Structureel bijdragen aan bestuurlijk-inhoudelijke voorbereiding van overleggen met de Stuurgroep i-Sociaal Domein en andere bestuurlijke partners; - Onderzoek doen naar en analyseren van achtergronden, deelvragen en positionering Ketenbureau met betrekking tot aanpalende beleidsontwikkelingen en ondersteuningsverzoeken; - Betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van een kennisinfrastructuur en het opbouwen en in standhouden van een kennisnetwerk met stakeholders op het gebied van WMO en Jeugd; - Signaleren en actief volgen van maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen bij met name lokale organisaties op het gebied van WMO en Jeugd; - Informeren en adviseren, mondeling en schriftelijk, van (groepen van) zorgaanbieders, gemeenten, ICT- leveranciers en klankbordgroepen; - Maken van businesscases voor grootschalige doorontwikkelingen op de ISD-keten Resultaat van de opdracht: In aanvang zal vorm en inhoud gegeven worden aan de formalisering - inrichting en positionering - van het Ketenbureau conform de hiervoor uitgezette contouren. Om vervolgens en naar voortschrijdende inzichten een coördinerende rol te vervullen bij de realisatie van de taken en verantwoordelijkheden van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Waarbij een prominente rol de aansturing is van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van de I-standaarden en de infrastructuur opdat de vereiste resultaten worden behaald (het gehele proces van Change Management tot met Implementatie). Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent vanaf 12 november 2018 beschikbaar voor invulling van de opdracht. - Je bent 5 en 6 november 2018 beschikbaar voor een matchgesprek. - Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. - Je hebt actuele en relevante kennis van en ervaring in het Sociaal Domein. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt actuele kennis van de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties van de WMO en Jeugdwet. - Je hebt (diepgaande) kennis van de informatiekundige processen binnen het sociaal domein - Je hebt ervaring met wettelijke kaders op minimaal twee van de volgende aandachtsgebieden: beleid, proces en financiën binnen het Sociaal Domein. - Je hebt kennis van het speelveld van gemeenten, aanbieders, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen. - Je hebt ruime ervaring met administratieve processen gericht op de WMO en de Jeugdwet bij zorgaanbieders, gemeenten en inkooporganisaties. - Je hebt inzicht in de achtergronden van administratieve lasten bij zowel zorgaanbieders en gemeenten bij de uitvoering van de WMO en Jeugd. - Je hebt aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau). - Je hebt ervaring (minimaal 2 jaar), als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau) op het gebied van WMO en of Jeugd in het realiseren van informatiekundige oplossingen binnen de complexe politieke en bestuurlijke context van (de decentralisatie van) het sociaal domein. - Je hebt actuele ervaring met gemeentelijk inkoop(beleid) in het sociaal domein. - Je hebt ervaring als beleidsadviseur of manager met de operationalisering van inkoopbeleid naar administratieve processen op basis van i-standaarden (in het kader van WMO en Jeugdwet). - Je hebt ervaring met de inrichting van contractmanagement op het gebied van ICT en bedrijfsvoering m.b.t. de WMO en de jeugdwet. - Je hebt kennis van de keteninfrastructuren en de bijhorende berichtenstandaarden. - Je hebt ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. - Je hebt ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met procesontwikkeling en procesimplementatie binnen de overheid dan wel de zorg. - Je hebt ervaring op een of meerdere van de volgende specialistische gebieden(meerdere opties mogelijk): x Business Intelligence in het sociaal domein x Financiën en accountancy in het sociaal domein x Juridische kennis op het gebied van privacy en informatiebeveiliging x Management en organisatieadvies Competenties: - Motiverend - Proactief - Verbindend - Enthousiast - Creatief - Analytisch vermogen - Helicopterview - Verbindende visie - Lef - Leiderschap - Overtuigingskracht - Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht / Den Haag (50/50) Startdatum: ca. 12 november 2018 Duur: 31-03-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: november 2018, tussen 9:30-12:30 in Utrecht Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatiebeheerder Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Functioneel Applicatiebeheerder. Omschrijving opdrachtgever: IT Concernstaven is onderdeel van NS Groep, wat een belangrijke pijler binnen het NS bedrijf is, dat voor de hele NS organisatie werkt. IT Backoffice is een onderdeel van IT Concernstaven en levert directe (IT) ondersteuning voor alle financiële systemen en de HR systemen binnen NS. IT Backoffice bestaat uit een groep van ongeveer 50 professionals. Waar jij deel uit van gaat maken is het team die zich bezig houdt met het functioneel beheer van de HR systemen binnen NS. Hieronder vallen o.a. de leer – en recruitment systemen van NS en applicaties die binnen Stafafdelingen gebruikt worden. Het team bestaat uit ongeveer 8 collega's en de werklocatie is Utrecht. Omschrijving opdracht: Help jij ons met het implementeren en beheren van de nieuwe NS bedrijfspas? Werkzaamheden: Dankzij jouw inzet ben jij van onschatbare waarde bij het: - doorvoeren van wijzigingen plus het aanpassen van documentatie en de overdracht van kennis aan gebruikers. - beoordelen van ingekomen wijzigingsvoorstellen, en je adviseert over de prioritering en fasering. - procesmatig sturen en bewaken van incidenten, probleemafhandeling met betrekking tot de bedrijfsapplicatie, en hierover rapporteren aan het management. - aansturen van IT leveranciers in een SaaS omgeving. - dragen van de zorg voor de implementatie van de wijzigingen, inclusief aanpassen van de documentatie en overdracht van de kennis in de eigen gebruikersorganisatie. - monitoren en beheren van datastromen en het regisseren van incidenten en changes over de keten. - ondersteunen bij projecten en het bewaken van de impact op de huidige systemen. Gewenst profiel: Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over: - Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur in een technische richting. - Je hebt kennis van integratie tussen systemen (FTP, ESB, Webservice) - Je hebt kennis van het raakvlak tussen applicaties en infrastructuur. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het beheren van (SaaS) applicaties. - Certificaten voor ITIL en BISL. - Sterke communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling om partijen aan te sturen en te verbinden. - Inlevingsvermogen, omdat je in staat moet zijn mee te denken bij organisatieveranderingen. - Meedenkend vermogen waarmee je stakeholders en collega’s helpt maar daarbij wel ‘stevig in je schoenen’ staat, iets wat goed past in ons ‘keten-denken’ Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt kennis van integratie tussen systemen (FTP, ESB, Webservice). - Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). - Je bent de afgelopen zes maanden niet ingehuurd door de NS. - Je bent de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur in een technische richting. - Je hebt kennis van het raakvlak tussen applicaties en infrastructuur. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het beheren van (SaaS) applicaties. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2018 Duur: 01-11-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 43 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Analist - Ontwerper Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Technisch Analist - Ontwerper. Omschrijving opdracht: Je gaat het programma “IT op de Trein” helpen om in het programma en de daarvoor opgezette softwarefabriek, uitwerkingen te doen op het gebied van interfaces en infrastructuur. Dat kan zijn: een interface analyseren en uitwerken in SD, xsd’s of Swagger, of een voorstel te ontwikkelen voor het hosten van een applicatie op ons platform (VM’s, VLAN, Docker). Sommige zullen een IT-infrastructuur karakter hebben, andere meer op applicatieontwikkeling. Je zult gaan werken in een team dat ook interfaces met ProRail bouwt. Het is een uitdagend werkterrein en 1 miljoen reizigers per dag zullen de IT die je maakt ervaren. Je kunt snel kennis opdoen, goed luisteren en functionele relaties uitwerken in gestructureerde, digitaal vastgelegde interfaces. Ook kun je besliscriteria analyseren en uitwerken in beslistabellen. Kennis van het Nederlandse spoorwegsysteem (rolverdeling NS-ProRail, procesleiding, verkeersleiding) is een duidelijke pré. Je wilt je verdiepen in de materie en hebt er plezier in om dit goed uit te werken en gestructureerd vast te leggen. Je bent een doener! Het domein IT op de Trein heeft een technisch karakter met tijd kritische aspecten. Er worden veel interfaces gebouwd, soms met moderne systemen (Webservices XSD/XML/JSON) maar soms ook met technische treinapparatuur (bitframe interfaces). Kennis en ervaring in technische automatisering zijn daarom welkom. Hier gebeurt het: Je gaat werken binnen het programma “IT op de Trein”. Dit programma realiseert alle comfort-IT toepassingen op de treinen van NS zoals reisinformatie, wifi, remote diagnose en cameratoezicht; dit alles via een uniform computerplatform op alle verschillende type treinen. Standplaats is Utrecht. Gewenst profiel: - Tenminste 4 jaar aantoonbare ervaring met technische automatisering, netwerkontwerp of OT/industriële automatisering. Alleen ervaring met software ontwikkeling in administratieve omgevingen is dus niet afdoende. - Kennis van het Nederlandse spoorwegsysteem, de IT-architectuur die daaronder ligt en de gegevens die daarin gebruikt worden. - Requirements en interfaces worden vastgelegd, zowel in natuurlijk taal als met modellen zoals: UML (klasse diagram, use case model & specificatie, toestand- en activiteiten diagrammen) en xml/xsd/wsdl/JSON. Ervaring met tools om deze vastleggingen te doen is vereist. - Kennis van IT Infrastructuur (netwerk configuraties, VLANs, Docker, VM’s). - Ervaring met Enterprise Architect is een pré. - Certificering op het gebied van Requirements Engineering. Het IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation, of een gelijkwaardige certificering is een pré. - Tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring in agile teams. Geef evt. (Scaled) Agile certificaten expliciet aan. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt tenminste 4 jaar aantoonbare ervaring met technische automatisering, netwerkontwerp of OT/industriële automatisering. - Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). - Je bent de afgelopen zes maanden niet ingehuurd door de NS. - Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare ervaring met het vastleggen van requirements en interfaces, zowel in natuurlijk taal als met modellen zoals: UML (klasse diagram, use case model & specificatie, toestand- en activiteiten diagrammen) en xml/xsd/wsdl/JSON. - Je hebt kennis van IT Infrastructuur (netwerk configuraties, VLANs, Docker, VM’s). - Je hebt aantoonbare ervaring met Enterprise Architect. - Je beschikt over Certificering op het gebied van Requirements Engineering. Het IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation, of een gelijkwaardige certificering. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2018 Duur: 01-11-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 43 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager (Radiobediensysteem) Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmanager (Radiobediensysteem). Opdracht Omschrijving: Binnen het project worden 2 vervangingen gerealiseerd: - De doelstelling van dit project is het realiseren van de vervanging van de VHF Zend en ontvangstsystemen door nieuwe VHF zend- en ontvangers. In totaal gaat het om 120 radio’s, verdeeld over 13 locaties (8 radio’s per locatie) en 16 radio’s als reservecapaciteit. Naast de radio’s is er behoefte aan onderhoudsets en beheerstations. - De doelstelling van dit project is het realiseren van de vervanging van DSC (Digital Selective Calling), zodat de Nederlandse Kustwacht deze (wettelijk verplichte) dienstverlening aan zeevarenden op de Noordzee kan blijven leveren. Hiermee wordt de levensduurverlenging met respectievelijk minimaal acht jaar (VHF) en zeven jaar (DSC) zeker gesteld, zodat de Nederlandse Kustwacht deze (wettelijk verplichte) dienstverlening aan zeevarenden op de Noordzee kan blijven leveren. Behoeften zijn aangemerkt als urgente behoefte o.b.v. risico inventarisatie en dienen on-time te worden gerealiseerd gezien de KW anders niet meer kan voldoen aan de International Maritime Organization (IMO) regelgeving. Dit heeft directe impact op de bedrijfsvoering KW. Resultaat van de opdracht: - vervanging van de (V)Hf-radio’s en DSC t.b.v. radiocommunicatiesysteem. - Opleiden en trainen van de gebruikers en beheerders (indien nodig). - instandhouding (V)HF-radio’s voor respectievelijk minimaal acht jaar (VHF) en zeven jaar (DSC) zeker gesteld. - budget zeker gesteld (i.o.m. projectleider MOC Kustwacht). - reservemiddelen, etc. beschikbaar en/of - onderhoudscontract t.b.v. de systemen. - afstoten van de verouderde middelen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding, richting bedrijfskunde of informatica of techniek of een militaire opleiding op HBO niveau bij de NLDA (Nederlandse Defensie Academie). - Je bent in het bezit van een geldig IPMA B certificaat. - Je hebt minimaal 5 jaar projectmanagement ervaring. - Je hebt minimaal 3 ervaring m.b.t. uitvoering van wettelijke veiligheidstaken binnen de overheid of uitvoeringsorganisatie (bijv. bij een Ministerie of Politie of RWS). - Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met telecommunicatie, d.w.z. ervaring met radiocommunicatiesystemen of meldkamersystemen. - Je hebt ervaring met het begeleiden en aansturen van minimaal twee leveranciers tijdens 2 verschillende ICT projecten. - Je hebt 3 jaar kennis en ervaring opgedaan in het maritieme domein (d.w.z. binnen de zeevaart) in relatie tot veiligheid. - Je bent in het bezit van een geldig Prince2 certificaat en heeft minimaal in 2 projecten gewerkt volgens Prince2. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen een politieke omgeving binnen het ICT vakgebied. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als projectmanager met projecten binnen het Ministerie van Defensie. Competenties: - Communiceren - Plannen en organiseren - Omgevingsgericht - Organisatiegericht - Resultaatsgericht - Samenwerken - Stressbestendig Inzet Periode: Schatting 1520 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1520 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening, ca. januari Duur: 1520 uur Optie op verlenging: NNB Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: november 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Systeembeheerder / Engineer Amersfoort
FunctieomschrijvingGaat jouw hart sneller kloppen van ICT-systemen, ITSM processen en de verbetering hiervan? Krijg jij er energie van om oplossingen te bedenken voor ICT vraagstukken binnen een succesvolle internationale Retail organisatie? Kan jij ons helpen om met ons domein en applicatie landschap te consolideren en ons datacenter te migreren naar een up-to-date omgeving? Het creëren en implementeren van architectuur principes en het opzetten van proces standaarden? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Als Sr. Systeem beheerder / engineer ben je een expert op het gebied van business processen en de vertaling hiervan naar systemen. Je weet als geen ander overzicht te hebben en te houden en om zodoende de kwaliteit te bewaken over de hele business & IT keten. De afdeling Infrastructure & Operations zorgt voor het dagelijks beheer van de kantoorautomatisering. Dit doen wij allemaal met een klein team waarin ieder zijn eigen expertise heeft. Wij hebben een op Vmware Esxi gevitualiseerde omgeving draaien op HP Blades, HP 3par Enterprise storage verbonden met Flexfabric. Daarop draaien wij servers met Windows Server 2008, 2012,2010 en 2016 en diverse Linux distributies. Zowel onze organisatie als IT omgeving is constant in beweging en is continu aan het veranderen.   Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn: Actief meebouwen aan onze architectuur van de toekomst. (migratie Windows 2003 naar Windows 2016 servers en van Windows 7 naar Windows 10 werkplekken)Kennis inbrengen en delen met betrekking tot architectuur, werk processen en tooling Er liggen veel verandering in toekomst, dat de focus ligt op projectmatig werken. De werkzaamheden lopen uit een van architectuur principes tot Eisen van de business. Je bent verantwoordelijk voor vertaling naar architectuur en oplossingen bieden tot het bouwen, testen, implementeren, en verzorgen van kennisoverdracht en in beheer name voor Business As Usual. Je ondersteunt het dagelijkse beheer en komt met verbetervoorstellen en efficiëntie ideeën.Processen die geautomatiseerd kunnen worden ga je (zo veel mogelijk) automatiseren. Functie-eisenWij zoeken een collega met een duidelijke visie op IT solutions en ervaring met IT transformatie, die in staat is dit succesvol te implementeren in een organisatie die sterk in verandering is. Verder beschik je over: Relevante werkervaring in een senior functie. HBO werk- en denkniveau Je hebt een hands-on mentaliteit en een natuurlijke overtuigingskracht. Je bent in staat om je collega’s mee te nemen en ervaring over te brengen Ervaring in een Enterprise omgeving Behalve goede soft skills beheers je het merendeel van de volgende software / technieken: Windows (on-premise, hybride & cloud oplossingen). Van 2003 tot 2019 producten. Virtualisatie platformen (servers, netwerken, storage) + VMWare Harware kennis (servers, netwerken, storage) Netwerk kennis, topologie en producten (HP en Palo Alto bij voorkeur, maar zeker geen must) Architectuur kennis (topologie en helicopterview) Procesmatig werken (ITSM) Projectmatig werken (Prince2 en/of Agile) ArbeidsvoorwaardenStartdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: 3 maanden+ Locatie: Amersfoort Uren per week: 40 uur per weekBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior Systeembeheerder / Engineer of solliciteer online op de vacature Senior Systeembeheerder / Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior Systeembeheerder / Engineer of solliciteer online op de vacature Senior Systeembeheerder / Engineer.
Functioneel Beheerder Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder. Start: z.s.m. Duur: 10 maanden Wat doe je als Functioneel Beheerder bij TenneT? De rol Functioneel Beheerder valt onder de functie IT Service Officer en is onderdeel van Strategic IT Services binnen de Informatie Management Corporate (IMC) afdeling van TenneT. IMC ondersteunt de optimale continuïteit van de bedrijfsprocessen bij TenneT in Nederland en Duitsland. We handelen vanuit het perspectief van de business. Hoe? 'We passen onze kennis en expertise toe om succes van onze collega's te verzekeren', 'We streven naar de hoogste kwaliteit en efficiency' en 'We zijn 100% verantwoordelijk'. IMC is verdeeld in de afdelingen Generic IT Services, Strategic IT Services, Basic IT Services en de afdeling Information Management Office. Functie-informatie In deze rol ben je verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de informatiesystemen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Jij bent de brug tussen de business en IMC. Je werkt samen in een team, dit team bestaat uit collega functioneel beheerders, applicatiebeheerders en business analisten. Samen zorgen jullie ervoor dat de gevraagde IT service wordt geleverd. Het team wil graag op een Agile gaan werken. De eerste stappen zijn hierin gezet, in de komende maanden wordt hier verder aan gewerkt. Jouw kennis en ervaring m.b.t. Agile kan hierin goed van pas komen..: Functie-eisen: Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen; Afhandelen van incidenten; Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten (autorisatiebeheer); Contact onderhouden met een diversiteit van leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds; Verwerken van adhoc informatie verzoeken m.b.t. management- en stuurinformatie; Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties; Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen; Vaststellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie; Opstellen functionele specificaties (requirements) voor informatiesystemen en administratieve organisatie; (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest; Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen; (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen; Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen. Het senior aspect zit in deze functie in iemand die ook leading kan zijn in het team en de voortrekker kan zijn. Vereisten Wat verwachten wij van jou? Minimaal HBO werk- en denkniveau; Minimaal +5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie; Ervaring met Agile-Lean werken, werken in scrumteams (pré); BiSL gecertificeerd , of bereid deze te halen Uitstekende beheersing van de Engelse taal Gedrag, Vaardigheden , Competenties • Flexibele en proactieve houding • Actief meedenken met stakeholders en collega’s • Je hebt een klantgerichte houding • Je hebt goede communicatieve eigenschappen • Je werkt gestructureerd • Je beschikt over analytisch denkvermogen en hebt oog voor kwaliteit • Je bent stress bestendig en houdt van aanpakken • Je werkt graag in/samen met een team
Technisch Applicatiebeheerder Asset Management Services Arnhem
Voor onze eindklant TenneT in Arnhem zijn we op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder Asset Management Services (AMS) m/v. (1,0/0,9 FTE) Wat doe je als Technisch Applicatie Beheerder bij TenneT? Je bent eindverantwoordelijk voor een aantal AMS systemen en applicaties. Je werkt in een team met andere applicatiebeheerders, functioneel beheerders en business analisten. Daarnaast werk je samen met collega's uit andere teams, die verantwoordelijk zijn voor o.a. server/databasebeheer en middleware. Gebruikte technieken Onze AMS systemen maken o.a. gebruik van IIS websites, web-services, stand-alone applicaties, netwerk applicaties (Windows-applicatieservers in combinatie met Oracle/SQL databases) en tablets. Veel van deze systemen zijn tevens onderling verbonden via een servicebus en/of API's. Belangrijke werkzaamheden • Oplossen van incidenten, uitvoeren van service-requests en uitvoeren van standaard-wijzigingen. • Coördineren van niet-standaard wijzigingen (project gerelateerd of vanuit functioneel beheer) en het uitvoeren daarvan (waar nodig i.s.m. collega's). • Samenwerken met collega's uit diverse teams in een geïntegreerde keten onder jouw verantwoordelijkheid. • Testen van de door leveranciers geleverde systeemdelen in samenwerking met de gebruikers, zowel technisch als functioneel. • Het ondersteunen van projecten; • Interpreteren van service management rapportages over incidenten, changes en problemen en het geven van terugkoppeling hierover; • Onderhouden van contacten met leveranciers over nieuwe versies en releases. • Verbeteren en onderhouden van de bestaande applicatieportfolio; • Bijwerken en documenteren van de uitgevoerde werkzaamheden in onze ITIL tool en applicatie-Wiki. Vereisten Wat verwachten wij van jou? • Je hebt minimaal een relevante, afgeronde HBO opleiding; • Je beschikt over gedegen kennis en ervaring van bovengenoemde technische componenten (zie Gebruikte technieken) • Je bent bekend met het ITIL proces (configuratie-, change-, incident en problemmanagement) en ASL (pré). • Minstens 5 jaar werkervaring in technisch applicatiebeheer; • Je bent innovatief, pro-actief en een teamplayer; • Je bent analytisch en hebt affiniteit met complexe technische problemen. Je verzamelt de relevante informatie en stelt je onderzoekend en kritisch op om problemen op te lossen. • Je bent in staat om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken om tot een gedegen conclusie te komen. • Je leert snel en bent in staat om zaken snel op te pakken • Je bent in staat om helder en duidelijk te communiceren met andere teamleden en eindgebruikers. • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; • Je werkt zelfstandig, durft verantwoordelijkheid te nemen en hebt overtuigingskracht. • Je bent in staat je eigen werk te plannen om zo de afgesproken resultaten te halen.
HR Adviseur Rotterdam
Voor KPN in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een HR AdviseurStartdatum: z.s.m. Duur: 5 maanden met optie tot verlengen Uren: 36 KPN heeft Harvey Nash geselecteerd als enige contractpartij voor de inhuur van ZZPers. Wil jij als ZZPer bij KPN aan de slag? Neem contact met ons op! Bijzonderheden: Sollicitatiegesprekken vinden plaats op Maandag 22-10 van 13-16u Dinsdag 23 -10 van 10-12u of 13 – 16u Woensdag 24-10 van 10-11u De gesprekken vinden plaats in Zoetermeer Vereiste kennis: - Minimaal 5 jaar in HR vak - HBO werk- en denkniveau - Studierichting HR - HR kennis; Kennis van verzuimmanagement - Kennis van arbeidswetgeving - Ervaring met het lezen en interpreteren van HR rapportages Nice to haves - Ervaring in cultuurverandering Vereiste werkzaamheden: De HR Adviseur is onderdeel van het HR team van Customer Service Business Market en zal werkzaam zijn voor teams binnen Customer Service Business Market. In deze rol is de medewerker aanspreekpunt voor het (lijn)management op het gebied van operationele en tactische HR vraagstukken. De HR adviseur vormt een belangrijke schakel tussen de HR organisatie en de business en bent ambassadeur van de HR keten. Acties/werkzaamheden: - aanspreekpunt voor managers op uiteenlopende HR thema’s op operationeel en tactisch niveau die niet onder HR Services verantwoordelijkheid vallen. Geeft advies over en biedt oplossing bij uitvoering van HR beleid bij o.a. in- door- en uitstroom, personeelsplanning, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, functioneren van medewerkers en toepassing van het arbeidsrecht. - levert 2e lijns support indien het de verantwoordelijkheid van HR Services overstijgt. - implementeert HR programma’s/ processen in het werkgebied zoals bijvoorbeeld Vitalititeit, Prestatie - management of Toekomst van Werk. Ook de uitvoering van het HR plan zoals door het MT besloten valt binnen de verantwoordelijkheid. - bent de ogen en oren van de HR organisatie en draagt van daaruit bij aan de verbetering van onze processen en werkwijzen. - ondersteunt het management bij de uitvoering van de change processen (reorganisaties) vanaf het moment dat de bestuurder een besluit heeft genomen. Verwachte resultaten: Management ondersteuning ervaart op HR zaken.
Document Migratie Consultant Den Haag
Senior Change Manager Amsterdam
Voor een eindklant van Harvey Nash in Amsterdam ben ik op zoek naar een Senior Change Manager. Purpose/Key Objectives of the JobGuide change for high impact transformations, projects and transitions.Support, coach and influence executive level stakeholders.Manage teams of change management experts.Collaborate effectively with global project and transformation teams.Further build the AkzoNobel change management capability and team.ResponsibilitiesDevelop the Change Management & Communication strategy, approach and planning for high impact projects and transformations.Deploy above strategy, approach and plan through relevant change management and communication initiatives, including rolling out the project communication plan, developing and delivering workshops and training etc.Deliver above large and complex projects on time and budget for all related change management work.Ensure Stakeholder Management, incl. preparing stakeholder weekly/monthly meetings, setting up and guiding a network of change agents.Support local/country deployments by coaching the local teams and developing and sharing relevant change management & communication materials.Organize and deliver ‘Leading change’ workshops.Align change management & communications with relevant other initiatives including our Transformation Office.Support ExCo and Executive Leadership Team members on change messaging.Further build the AkzoNobel change management capability and global team by further developing our methodology and tools, sharing best practices and coaching more junior team members and interns.Level of AutonomyDecisions on change management strategy, approach, team, budgets etc for his/her projects.Decisions on escalating (potential) issues and barriers to change to executive level stakeholders and working the solution with them.ExamplesHigh impact programs see a need for change management, but underestimate the risks of not doing change management properly and do not allocate enough budget for proper change management. As a change manager you have to come up with the strategy, risks, issues, plan and resources to adequately manage change and convince the program stakeholders to put in place a fit for purpose team.Job Requirements.Qualifications/education and experience.Degree in Psychology, Sociology, Organizational behavior, Business Management, or other degree with relevant OCM and transformational leadership experience.Excellent knowledge of the English language, both written and spoken.At least 10 years relevant work experience, of which at least 5 years in a change management or major transformation leadership positions.Geographical experience in at least 3 regions and/or 10 or more different locations/countries.Strong Preference of having business experiences in other business functions, like Financial, HR, or IT.Proven track record of delivering large and complex projects on time and on budget.Management/general skills.Strong project and change management skills.Strong interpersonal and communication skills.Sensitive to a diverse and multi-cultural environment.Strong people management skills.Result oriented.Very high level of business acumen, and comfortable dealing with complex issues from senior stakeholders.Knowledge and ability to develop an organizational strategy.Ability to mentor, influence, and coach at an executive level.Functional skills .Business Performance improvement , analyses and measurement.Data Mgt/Tools & Systems.Formal OCM methodologies.Preference for PM certification (either Prince II or PMI).Specific and Key Behavior skills.Preference for experience in Six Sigma or Lean programs.Proven Knowledge and Experience in shared services, BPO, and/or management consulting disciplines.Customer focus: by building successful partnerships with our customers.Deliver on commitments: we do what we say principle.Passion for excellence: striving to be the best in everything we do, every day.Winning together: we develop, share and use our personal strengths to win as a team.Highly polished and professional behaviors, comfortable presenting and influencing in the C-Suite.Resume in English.
Advisor Communications Digital Transformation Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem en Bayreuth is Harvey Nash op zoek naar eenAdvisor Communications Digital Transformation Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 6 maandenInzet: 24 uur per week Digital TransformationThe energy transition will fundamentally change how our power grids and energy markets function. This new complexity demands short-term availability of new insights to enable an effective response to these changes. Our client has developed a Digital Transformation roadmap to position in this new emerging electricity landscape characterised by a more volatile and decentral ecosystem whilst delivering business improvements by advancing the use of data and analytics. The corporate communications function is managed from the headquarters in the Netherlands. To strengthen the Dutch and German communications teams, we are looking for an experienced senior advisor communications digital transformation. Purpose of the jobManage the communications for the Corporate Digital Transformation Department (DTC). Be the sparring partner for DTC management in the Netherlands and Germany and implement the DTC communication strategy, underpinning the clients positioning as a data driven facilitator of the energy transition. The Senior Advisor Communications will be part of the Corporate Communications Department in the Netherlands and reports to the Head of Corporate Communications. He/she will have a functional reporting line to the Senior Manager Digital Transformation. Both are based in Arnhem. Frequent travel (on average twice a month) to the office in Bayreuth is required Tasks and responsibilitiesImplement the communication strategy on its Digital Transformation strategy and projects in the Netherlands and GermanyBe a sparring partner and first contact for DTC management on all related communication issues, both internally and externally.Cover the entire range of communication planning, operation and production of communication tools for the assigned projectsWork in close cooperation with all clusters in the Corporate Communications Departments in Arnhem and Bayreuth: media relations, internal communications, corporate communications, project communications and online communications, in order to align the development and consistent delivery of key messages. Functional requirementsMaster in Communication or Business Administration (or related field)At least 5 – 10 years of experience in managing large scale communications in a complex international environmentExcellent advisory skillsFluency in Dutch and English, and preferably GermanExperience in the energy or ICT industry, strong affinity with digitalisationExcellent communication skills, hands-on, pro-active 'can do' mentality, positive energy
Systems Engineer Architect Amersfoort, Den Haag, Utrecht en Den Helder
Referentienummer: BTIT21937 Omgeving: Amersfoort (Daarnaast zullen er werkzaamheden in overleg plaats vinden in Den Haag, Utrecht en Den Helder) Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 11 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen in week 44, 45 en 46 van 2018 plaatsvinden. Sluitingsdatum: Donderdag 25 oktober 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Systems Engineer Architect voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde netwerken (HGI). Om de beheerinspanning te verkleinen, de beveiliging te vergroten, informatie-uitwisseling te verbeteren en de infrastructuur actueel te houden worden in kader van HGI moderniseringsprojecten uitgevoerd. Dit zal in twee fasen plaats vinden. Fase 1 (Interim HGI) heeft tot doel netwerken te consolideren en actualiseren op basis van een standaard architectuur. In fase 2 zullen de HGI netwerken aansluiten op de vernieuwde IT infrastructuur die nu in ontwikkeling is. Voor Interim HGI is een team opgericht waarin onder architectuur de End of Life updates plaats vinden van bestaande netwerken alsmede consolidatie van netwerken en waar noodzakelijk verbetering van functionaliteit en beveiliging. Op basis van operationele behoeften en beoordeling van de business case worden projecten uitgevoerd. Het interim HGI team omvat meerdere projectteams alsmede een architectuurteam. Binnen de projectteams is behoefte aan een Systems Engineer/ Architect die bijdraagt aan de architectuur van de verschillende deelsystemen en netwerken; detail ontwerpen kan opstellen en implementaties kan voorbereiden. De geschikte kandidaat heeft daarom het vermogen op deze verschillende niveaus te acteren. Taken/werkzaamheden: Je stelt het technisch ontwerp op, op basis van de architectuur en de functionele eisen en draagt bij aan het opstellen van (deel) architecturen. Aan de hand van het technisch ontwerp adviseer je bij de selectie van producten en /of leveranciers en stelt vervolgens het detailontwerp op. Je werkt in een multi-disciplinair team waarbij afstemming met collega ontwerpers; beheerders en gebruikers essentieel is. Je levert technische documentatie ten behoeve van beheer en voor gebruikers op. Je ondersteunt en begeleidt diverse testscenario’s en draagt kennis over aan de testers. We verwachten dat je zowel zelfstandig als goed in teamverband kunt werken en in staat bent kennis over te dragen aan beheerders, testers en ontwerpers. Afstemmen met diverse andere afdelingen met als doel om efficiënt en doelgericht migraties uit te voeren zal een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden vormen. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen en beveiligen van ontwerp en architectuur voor complexe infrastructuren. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met zowel architectuur, ontwerp en bouw van Microsoft Server omgevingen inclusief minimaal een actuele MCSA 2012 Certificering. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met VMWare, zowel architectuur als ontwerp en bouw. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met ontwerp en bouw van Citrix omgevingen. Je beschikt over minimaal 3 jaar kennis en ervaring op het gebied van Informatiebeveiliging in het algemeen en specifiek van hoog gerubriceerde netwerken. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een MCSE certificering voor Windows Server en een certificering voor VMware en een Citrix XenDesktop certificering (versie 7). Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met scripting met behulp van PowerShell en/of VB. Je beschikt over kennis en minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met het gebruik van TCP/IP netwerken. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met migratietrajecten. Competenties: Communiceren Analyseren Plannen en organiseren
Systems Engineer-Architect Amersfoort
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Systems Engineer-Architect. Opdracht omschrijving: In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde netwerken (HGI). Om de beheerinspanning te verkleinen, de beveiliging te vergroten, informatie-uitwisseling te verbeteren en de infrastructuur actueel te houden worden in kader van HGI moderniseringsprojecten uitgevoerd. Dit zal in twee fasen plaats vinden. Fase 1 (Interim HGI) heeft tot doel netwerken te consolideren en actualiseren op basis van een standaard architectuur. In fase 2 zullen de HGI netwerken aansluiten op de vernieuwde IT infrastructuur die nu in ontwikkeling is. Voor Interim HGI is een team opgericht waarin onder architectuur de End of Life updates plaats vinden van bestaande netwerken alsmede consolidatie van netwerken en waar noodzakelijk verbetering van functionaliteit en beveiliging. Op basis van operationele behoeften en beoordeling van de business case worden projecten uitgevoerd. Het interim HGI team omvat meerdere projectteams alsmede een architectuurteam. Binnen de projectteams is behoefte aan een Systems Engineer/ Architect die bijdraagt aan de architectuur van de verschillende deelsystemen en netwerken; detail ontwerpen kan opstellen en implementaties kan voorbereiden. De geschikte kandidaat heeft daarom het vermogen op deze verschillende niveaus te acteren. Werkzaamheden: Je stelt het technisch ontwerp op, op basis van de architectuur en de functionele eisen en draagt bij aan het opstellen van (deel) architecturen. Aan de hand van het technisch ontwerp adviseer je bij de selectie van producten en /of leveranciers en stelt vervolgens het detailontwerp op. Je werkt in een multidisciplinair team waarbij afstemming met collega ontwerpers; beheerders en gebruikers essentieel is. Je levert technische documentatie ten behoeve van beheer en voor gebruikers op. Je ondersteunt en begeleidt diverse testscenario’s en draagt kennis over aan de testers. We verwachten dat je zowel zelfstandig als goed in teamverband kunt werken en in staat bent kennis over te dragen aan beheerders, testers en ontwerpers. Afstemmen met diverse andere afdelingen met als doel om efficiënt en doelgericht migraties uit te voeren zal een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden vormen. Project of reguliere taak: Projecttaak voor het Defensie HGI. Standplaats: De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de locatie Amersfoort. Daarnaast zullen er werkzaamheden in overleg plaats vinden in Den Haag, Utrecht en Den Helder. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding; - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen en beveiligen van ontwerp en architectuur voor complexe infrastructuren; - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met zowel architectuur, ontwerp en bouw van Microsoft Server omgevingen inclusief minimaal een actuele MCSA 2012 Certificering; - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met VMWare, zowel architectuur als ontwerp en bouw; - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met ontwerp en bouw van Citrix omgevingen; - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring op het gebied van Informatiebeveiliging in het algemeen en specifiek van hoog gerubriceerde netwerken; - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur MCSE certificering voor Windows Server en certificering voor VMware en Citrix XenDesktop certificering (versie 7). - Je hebt ervaring met scripting met behulp van PowerShell en/of VB. - Je hebt kennis en ervaring met het gebruik van TCP/IP netwerken. - Je hebt ervaring met migratietrajecten. Competenties: - Communiceren - Analyseren - Plannen en organiseren Inzet Periode: Schatting 1700 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1700 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: zsm na screening, ca. januari Duur: 1700 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44, 45 en 46 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testmanager Omgeving Rotterdam
Hij/Zij zal het testteam gaan aansturen. • Reviewen van functionele en technische systeemdocumentatie op o.a. testbaarheid. • Dagelijkse aansturing testers • Het bewaken (reviewen) van de kwaliteit van het testproces (intakes op documentatie, risicoanalyses, testspecificatie, testuitvoering etc.) • Het managen en begeleiden van E2E- en systeem integratie testen. • Het testteam kunnen adviseren op het test technisch inhoudelijk vlak • Het borgen van de opgeleverde testproducten (deliverables) • Kwaliteitscontrole uitvoeren m.b.t. de reproduceerbaarheid van testdossiers en uitgevoerde tests • Het opleveren van test- en eindrapportages (VGA) Functie eisen • 10+ jaar ervaring als Testmanager/ Coördinator • HBO Werk en denkniveau • Ervaring met het testen van ERP systemen • Ervaring binnen software ontwikkeltrajecten • Managen van het testproces (testplanning en testvoortgang) • Ruime ervaring met het werken in Agile Omgevingen • TMAP gecertificeerd • Prince2 gecertificeerd Overige informatie: Locatie: Omgeving Rotterdam Start: z.s.m. 40 uur per week Duur: 6 maanden met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl , 06-53 38 86 36 PS. CV's zonder specifieke motivatie en/of CV's waar de motivatie niet op aansluit op deze rol worden niet in behandeling genomen. In de specifieke motivatie dienen punten uit de Functieomschrijving & Functie eisen duidelijk naar voren te komen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Uurtarief (excl. BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals BV is een detachering & consultancybureau op het gebied van ICT en is gespecialiseerd in het tijdelijk opvullen van interim functies. De Interim Professionals van ItaQ hebben minimaal HBO-niveau en een lange werkervaring. Wij leveren o.a. project-/programmamanagers, analisten/architecten en inhoudelijke specialisten op het gebied van ERP/CRM/Datawarehousing/Applicaties, Internet & E-business, Outsourcing, Informatiebeveiliging & Auditing en (Tele)Communicatie.
SCCM Specialist Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een SCCM Specialist. Omschrijving opdrachtgever: Automatisering Utrecht is verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur van de gemeente Utrecht. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. De grootste uitdaging waar de afdeling voor staat is het steeds sneller implementeren van zeer innovatieve technische infrastructuur en tegelijk ook het blijvend waarborgen van de correcte levering van deze infrastructuur. Dit is onze ICT-omgeving: Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) gemeentelijke locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk in de stad. Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing. Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing. Hier zijn we trots op: Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in een nagelnieuw Stadskantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede service aan onze interne en externe klanten is topprioriteit. Omschrijving afdeling: Je komt te werken bij het cluster Solution Center. Het team Toolmanagement zorgt voor uitbreiden en aanpassen van monitoring, selfservice en het automatiseren van beheertaken. We werken met een moderne virtuele infrastructuur en professionaliseren het ICT beheer. We zorgen voor de uitvoering van de technische support van de dienstverlening in de volle breedte. We lossen verstoringen op (tweede en derde lijn), we voorkomen verstoringen door problem management en pro-actieve monitoring. We zorgen ook voor de uitvoering van wijzigingen van de infrastructuur/applicaties en de overdracht naar beheer (Operations Center). Ook het automatiseren van beheer en uitbreiden en aanpassen van selfservice is een taak van ons cluster. We werken procesmatig (ITIL, Agile, prince2). Samen met de collega’s van Operation Center zorgen we voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. Werkzaamheden: Jouw werk bestaat uit inrichten, functioneel en technisch beheren en onderhouden van de Microsoft System Center Suite, en overige technische tools. Je stemt de behoefte aan beheerfunctionaliteit af met de technisch beheerders van de infrastructuur. Je automatiseert beheerprocessen en je beheert en wijzigt de selfservice portal voor alle medewerkers. Je werkt onder architectuur met ITIL en Prince2. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent vanaf startdatum inhuur beschikbaar voor 36 uur per week. - Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op Hbo-niveau. - Je hebt ervaring met Microsoft Windows server versie 2012 en hoger. - Je hebt ervaring met de migratie van Windows 7 naar Windows 10 in combinatie met SCCM. - Je hebt ervaring met de inrichting van Thin Client OS met SCCM. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van testen en testprocedures (TMAP-Infrastructuur). - Je kent ICT-beheer en ITSM processen (bijv. ITIL). Competenties: - In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. IB Automatisering hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen IB Automatisering. IB Automatisering verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 7x24 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd . - In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift). Ook ben je analytisch vaardig en oplossingsgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 26-10-2018 tussen 13:00 en 15:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Windows Beheerder (SCCM) (QR6088) Utrecht
Functie: Windows Beheerder (SCCM) (QR6088) Start: 29-10-2018, 36 uur per week Periode: 2 mnd+ Omgeving: Utrecht Omschrijving: Voor onze klant in Utrecht zijn wij op zoek naar een Windows Beheerder (SCCM). Het team zorgt voor uitbreiden en aanpassen van monitoring, selfservice en het automatiseren van beheertaken. We werken met een moderne virtuele infrastructuur en professionaliseren het ICT beheer. We zorgen voor de uitvoering van de technische support van de dienstverlening in de volle breedte. We lossen verstoringen op (tweede en derde lijn), we voorkomen verstoringen door problem management en pro-actieve monitoring. We zorgen ook voor de uitvoering van wijzigingen van de infrastructuur/applicaties en de overdracht naar beheer. Ook het automatiseren van beheer en uitbreiden en aanpassen van selfservice is een taak van ons cluster. We werken procesmatig (ITIL, Agile, Prince2). Samen met de collega’s van beheer zorgen we voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. Jouw werk bestaat uit inrichten, functioneel en technisch beheren en onderhouden van de Microsoft System Center Suite, en overige technische tools. Je stemt de behoefte aan beheerfunctionaliteit af met de technisch beheerders van de infrastructuur. Je automatiseert beheerprocessen en je beheert en wijzigt de selfservice portal voor alle medewerkers. Je werkt onder architectuur met ITIL en Prince2. Inleiding: Wij zijn verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. De grootste uitdaging waar de afdeling voor staat is het steeds sneller implementeren van zeer innovatieve technische infrastructuur en tegelijk ook het blijvend waarborgen van de correcte levering van deze infrastructuur. Dit is onze ICT-omgeving: Wij bieden aan circa 5200 collega’s in totaal ongeveer 700 applicaties aan. De werkplekken zijn gevirtualiseerd op basis van Vmware View en zijn 24/7 intern en extern beschikbaar. Voor ontsluiting van alle (circa 80) locaties beschikken we over een eigen glasvezelnetwerk. Het Windows/Linux applicatie-hosting platform is gevirtualiseerd op basis van Vmware vSphere. In onze private cloud is Selfservice voor het leveren van ICT infrastructuur een speerpunt. In dat kader implementeren we netwerkvirtualisatie, automation en orchestration. Dit doen we met producten NSX, VRA en VRO van Vmware. We gebruiken oplossingen van Netapp voor de benodigde storage (werkplek en applicatiehosting). Voor database hosting gebruiken we Oracle, MS-SQL en MySQL. Telefonieservices leveren we op basis van een Avaya oplossing gecombineerd met een private en een openbare GSM-oplossing. Er is een aparte omgeving ingericht voor het beheer van de productieomgeving. Naast de specifieke product tooling zetten we de Microsoft System Center Suite in als enterprise oplossing. Eisen: - Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. Beargumenteer waarom je voldoet aan deze eis. - Minimaal 2 à 3 jaar ervaring met Microsoft Windows server versie 2012 en hoger. - Ervaring met de migratie van Windows 7 naar Windows 10 in combinatie met SCCM (liefst als lead engineer of projectmedewerker) - Minimaal 2 à 3 jaar ervaring met de inrichting wan Thin Client OS met SCCM - Twee relevante referenties die gebeld mogen worden: naam organisatie, contactpersoon, afdeling, telefoonnummer contactpersoon Wensen: - Ervaring met System Center Service Manager - Kennis van testen en testprocedures (TMAP-Infrastructuur) - Je kent ICT-beheer en ITSM processen (bijv. ITIL). Motivatie: - In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift). Ook ben je analytisch vaardig en oplossingsgericht. Geef een concreet voorbeeld waaruit bovenstaande blijkt. - Graag ontvangen wij een motivatie voor deze opdracht waaruit blijkt waarom je deze opdracht wilt uitvoeren en waarom jij de beste kandidaat bent. Aanvullende informatie: - Met onze interne medewerkers worden resultaat- en competentieafspraken gemaakt. Van onze externe medewerkers wordt verwacht dat zij bekend zijn met deze afspraken. Tijdens de persoonlijke gesprekken zal e.e.a besproken worden. Je committeert je aan deze afspraken. - Wij verwachten van onze externe medewerkers dat zijn telefonisch bereikbaar zijn. Wij werken volgens een flexconcept. Medewerkers hebben geen vast toegewezen werkplek en kunnen vrij in het pand een beschikbare werkplek gebruiken. Daarom vragen we dat de medewerker mobiel bereikbaar is voor de collega's. - Onze externe specialisten zijn een drijvende kracht voor de professionele ontwikkeling van ons team. Zij brengen actuele kennis mee, geven het goede voorbeeld op gebied van naleving processen en procedures en dragen profesisonaliteit uit. Je committeert je aan deze afspraken. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Test Analist Utrecht
Voor een klant in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Test Analist voor een mooie opdracht t/m eind 2019! Als een getalenteerde testprofessional maak je het verschil door een belangrijke rol te spelen bij het verzamelen van gegevens en het bouwen van het nieuwe Datawarehouse dat nodig is om betrouwbare rapporten en analyse-omgevingen te produceren. Voor de functie van Test Analist gelden de volgende functie-eisen: - minimaal 4 jaar werkervaring als een testsoftware engineer - Ervaring in de financiële sector - Bachelor of Masters diploma - Kennis van en ervaring met datawarehouse-methoden en best practices voor testuitvoering (T-map-certificaat, ISTQB-certificaat) - Kennis van en ervaring met Scrum, Agile, Lean en DevOps - Kennis van en ervaring met BI, DataModelling (DataVault, dimensioneel en relationeel), SQL, Informatica suite en / of SAP Hana (bij voorkeur), Linux - Kennis van en ervaring met transformatieontwerp, brongegevensanalyse, gegevenskwaliteitsanalyse, BI, DataModelling (DataVault, dimensioneel & relationeel), prestatieoptimalisatie, gestructureerde buganalyse, - Vaardig in verschillende teststrategieën: risicogebaseerd testen, testen op basis van beveiliging, voorbeeldgebaseerde tests, UT, ST, SIT, LST, regressie, UAT-uitvoering - Kennis van deploy en testautomation: Jenkins, XL release, XL deploy, Maven, GIT, Fitnesse - Kennis van tooling en talen: SQL, Scripting (bijv. Bash, Pyton), Powerdesigner, Jira, Confluence, Informatica en / of SAP Hana (bij voorkeur), Java - Kennis van en ervaring met financiële en/of risicorapportage Ben jij de specialist die wij zoeken? Reageer dan vandaag nog op deze functie van Test Analist door mij te bellen op 0654648751, of te reageren via onderstaande sollicitatie button!
QRadar / System Administrator / SIEM / SOC / DevOps / Security Amsterdam
QRadar / System Administrator / SIEM / SOC / DevOps / Network Security / CICDWe are looking for a QRadar Administrator to work at a Global Financial organisation, based here in Amsterdam. You will work as a team member for the QRadar change and operations items serving the Security Operations Centre. You will transform requirements into implementable and verifiable solutions using your knowledge of the end-to-end operations in a Security Operations Centre. Your expected deliverables would be a working functionality that supports the SOC for specific goals, translation into defined requirements, and a solution. In this role the you are expected to interact with other parties within the organisation to gather support for business goal, requirements and solutions. Responsibilities:At least 3 years + of Security Operations knowledge, processes and technology design, implementation and operations (run and maintain)Strong understanding of security technology (Network security, process automation, SIEM, log management)Solid understanding of scriptingGood understanding of DevOps and CI/CDSME knowledge and understanding of SIEM (QRadar, QVM, Risk Manager, etc.)Candidate can work comfortably under pressure. i.e if the QRadar system goes down the candidate has the knowledge and experience to recover the system and maintain the communication to the organization.Good understanding of Security / Systems / Networking ArchitectureBe able to guide and coach a team of people to meet a joint goal is a must. i.e. experience as a technical team lead or other technical management type role.Strong communications skills, ability to reach an agreement on requirements and solutions in communications with stakeholders at different levels of the organisationAgile experienceIf this sounds like you then get in touch. I look forward to speaking to you!
Applicatie tester Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Applicatie tester Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 60,- Extra standplaats: Utrecht OPDRACHT Voor het Developmentteam VBN (VennootschapsBelastingNieuw) zijn we op zoek naar een enthousiaste en proactieve Applicatieontwikkelaar. De ICT-services bestaan uit Cobol/CICS-programma’s. Sinds oktober 2016 wordt er d.m.v. Agile/Scrum voortgebracht. Dit betekent dat er nauw samengewerkt moet worden om gezamenlijk het doel te behalen. VBN is de grootste ICT-service die wordt onderhouden en brengt jaarlijks 20 miljard euro op voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland. Het team is hoofdzakelijk bezig met de continuiteit van het systeem en voert bovendien op verzoek van de business functionele aanpassingen door. Binnen de VpB wordt verwacht dat door europese regelgeving en andere invloeden de komende tijd diverse grote en kleinere wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal HBO diploma TMap Next Foundation gecertificeerd 3 jaar+ ervaring met onderstaande: - Opzetten van fysieke en logisch testgevallen - Opzetten van testscenario’s o.b.v. jobflows en beschikbare testgevallen - Op basis van ontwerpspecificaties testen van applicatie taken - Uitvoeren/opzetten van functionele testen - Documenteren van werkwijze en (tussentijdse) resultaten - Het maken van testplan en testrapportages - Kennis en ervaring met mainframe (Z/OS, cobol CICS) - Opzetten en uitvoeren van integratie/ketentesten WENSEN Competenties Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contactgericht, diplomatiek, kritisch, geen ‘9 tot 5 mentaliteit’, communicatief vaardig Kunnen omgaan met weerstand van diverse medewerkers en dit positief beïnvloeden Kennis Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contactgericht, diplomatiek, kritisch, geen ‘9 tot 5 mentaliteit’, communicatief vaardig Kennis • Kennis en ervaring met testen op het mainframe (DB2, TSO, JCL, TWS, MQ, Spufi, Cobol/CICS) • Kennis en ervaring met testautomatisering Tooling: Testtooling b.v. ALM en Robot Framework, Jira en Jira-Agile We vragen dan ook om een ‘T-shaped professional’ of dat wil worden. Er wordt dus van je verwacht dat jij ook de andere disciplines binnen het team kan en wil assisteren waar nodig. Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Applicatieontwikkelaar Cobol CICS DB2 Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Applicatieontwikkelaar Cobol CICS DB2 Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 65,- OPDRACHT Voor het Developmentteam VBN (VennootschapsBelastingNieuw) zijn we op zoek naar een enthousiaste en proactieve Applicatieontwikkelaar. De ICT-service bestaan uit Cobol/CICS-programma’s. Sinds oktober 2016 wordt er d.m.v. Agile/Scrum voortgebracht. Dit betekent dat er nauw samengewerkt moet worden om gezamenlijk het doel te behalen. VBN is de grootste ICT-service die wordt onderhouden en brengt jaarlijks 20 miljard euro op voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland. Het team is hoofdzakelijk bezig met de continuiteit van het systeem en voert bovendien op verzoek van de business functionele aanpassingen door. Binnen de VpB wordt verwacht dat door europese regelgeving en andere invloeden de komende tijd diverse grote en kleinere wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal HBO diploma 3 jaar+ ervaring met onderstaande: - Bouwen van programmatuur COBOL/CICS - Uitvoeren van bouwtesten - Opstellen van documentatie rond de programmatuur (TO's, Implementatiescenario) - Kennis van SOA (Service Oriented Architecture) - Kennis en ervaring met Scrum/Agile werken - Kennis van werken met webservices en pure XML WENSEN Competenties Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contactgericht, diplomatiek, kritisch, geen ‘9 tot 5 mentaliteit’, communicatief vaardig Kennis Bekend met actuele voorschriften t.b.v. COBOL ontwikkelstraat. Cobol, CICS, DB2 MQ, XML en UTF-8 verwerking TWS, JCL, ARCTL Tooling: Harvest, Endevor, GDI-3, Jira en Jira-Agile We vragen dan ook om een ‘T-shaped professional’ of dat wil worden. Er wordt dus van je verwacht dat jij ook de andere disciplines binnen het team kan en wil assisteren waar nodig. Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Senior Project Ondersteuner Gouda
Functieomschrijving:Voor het plannen en aanvragen voor vervoer van justitiabelen naar en van (o.a.) rechtbanken heeft DJI een keten van applicaties ontwikkeld, gezamelijk genaamd Drife. Dit is gedeeltelijk volgens de Agile methode gedaan. Nu gaan we de volgende stap zetten en gaan over van Agile op DevOps. Voor deze organisatorische en technische transitie zoeken we een Project Management Ondersteuner, die eventueel later de rol van Scrummaster kan en wil vervullen. Als PMO-er ondersteun je de projectleider en architect met zowel administratieve als inhoudelijke taken. Je plant vergaderingen, legt beslissingen vast en koppelt deze terug aan de belanghebbenden. Het opzetten en onderhouden van de backlog en het documentatiesysteem is één van de eerste- en meest belangrijke taken. Hiervoor moeten  Jira en Confluence met de juiste gegevens worden gevuld zodat we een vliegende start kunnen maken. Daarnaast ondersteun je de projectleider bij het verder opzetten van het project en deliverables, het bijhouden van risicos, issues, etc in het projectmanagement tool (PTB).We zoeken iemand met kennis van- en ervaring met - Jira en Confluence en bij voorkeur ook met PTB. Daarnaast kennis van Agile/Scrum en DevOps. Je moet een echte Agile-mindset hebben, een doener en een team-speler zijn en je moet gevoel hebben voor zowel de politieke strubbelingen als de intermenselijke kant die een dergelijk project met zich mee brengt. Je bent ambitieus, flexibel en pragmatisch. Je hebt een HBO werk en denkniveau Daarnaast ben je leergierig, nauwkeurig en een doorzetter.Functie-eisen:Je beschikt over HBO / WO werk- en denkniveau;Je hebt minimaal twee jaar ervaring als PMO-er;Je hebt kennis van en ervaring met Jira en Confluence;Je hebt kennis van Agile/Scrum en DevOps;Je hebt kennis van projectmanagement Prince2;Je hebt bij voorkeur kennis van de Principal Toolbox.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Ontwerper Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Ontwerper Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 65,- OPDRACHT Voor het Developmentteam VBN (VennootschapsBelastingNieuw) zijn we op zoek naar een enthousiaste en proactieve Applicatieontwikkelaar. De ICT-services bestaan uit Cobol/CICS-programma’s. Sinds oktober 2016 wordt er d.m.v. Agile/Scrum voortgebracht. Dit betekent dat er nauw samengewerkt moet worden om gezamenlijk het doel te behalen. VBN is de grootste ICT-service die wordt onderhouden en brengt jaarlijks 20 miljard euro op voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland. Het team is hoofdzakelijk bezig met de continuiteit van het systeem en voert bovendien op verzoek van de business functionele aanpassingen door. Binnen de VpB wordt verwacht dat door europese regelgeving en andere invloeden de komende tijd diverse grote en kleinere wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal HBO diploma 3 jaar+ ervaring met onderstaande: - Hands-on ervaring met het ontwerpen van BOA - Ervaring met het ontwerpen in een SOA omgeving (begrip van en de vaardigheid hebben om de SOA principes en ontwerppatronen toe te kunnen passen in zijn/haar analyse en ontwerp); - Ervaring in complexe IT -omgevingen - Ruime ervaring als ontwerper in een agile/scrum omgeving. - Kennis en ervaring met datamodellering. - Kennis van mainframe (Z/OS) WENSEN Kennis Ontwerpkennis van Cobol/Cics/DB2 (CCD, batch)- en Java (web)applicaties. Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Java ontwikkelaar Start: 05-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging tot maximaal 05-11-21 Inzet: 36 uur pr week Tarief indicatief: € 65,- OPDRACHT In het team Oreo wordt gewerkt aan de applicatie VMG wat staat voor verstrekmodule gegevens. Het team Oreo is op zoek naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE. Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in te vullen. Je werkt echter wel nauw samen in een Agile team van ontwerpers, bouwers en testers.We vragen daarom echt een teamplayer, die makkelijk in de omgang is en bereid is ook af en toe bij te springen bij collegae als dat nodig is.Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen het team. Aangezien het hier niet om front-end ontwikkeling gaat is kennis van Angular en Wicket niet noodzakelijk. De applicatie VMG is in Java gebouwd en behoeft nog verdere uitbouw/ontwikkeling. De applicatie is nieuw en maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan externe en interne afnemers. Ze wordt in eerste instantie vooral ingezet in het proces van verstrekken van gegevens aan internationale afnemers (EU landen, OESO landen) . De klus die het team nu vooral onderhanden heeft is Country By Country afgekort CBC. CBC zorgt ervoor dat gegevens van multinationals internationaal worden uitgewisseld om belastingontwijking te voorkomen. Hert politieke en maatschappelijke belang is daarom groot.Massale gegevensverstrekking waar onder internationaal, zoals FATCA, CRS, Rulings, Country by Country. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal 3 jaar ervaring met onderstaande": - DB2,XML, XSLT - Testautomatisering - Java performance optimalisatie - Scrum en SAFE -JAVA op mainframe - Communicatief, teamplayer - JAVA 8, JEE - SQL, JDBC, JPA, Saxon, MQ, webservices, SOAP, REST WENSEN Competenties Werken in groepen, communicatief, creatief, initiatiefrijk, de wil om iets voor elkaar te krijgen Analytisch vermogen Affiniteit met T shaped development Kennis Cucumber Splunk Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 18 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Senior IBM BPM architect Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Senior IBM BPM architect Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 130,- OPDRACHT ihkv de realisatie van BPM-oplossingen voor diverse opdrachtgevers binnen de Belastingdienst het opzetten en controleren van de benodigde IT architecturen in het bijzonder de hoogvolume transactie processen met IBM BPM en ODM tooling. Hiervoor wordt ingezet op projecten binnen het compentence center BPM en werk je binnen een scrum team om tijdig en volgens de afgesproken kwaliteit te leveren. Het bouwblok BPM wordt gezien als middel om een strategische doelstellingen op de middellange termijn te realiseren door de time to market te verkorten en meer wendbare oplossingen te bouwen ten opzichte van standaard Java gecodeerde toepassing. Het Competence center BPM levert versnellers door generieke frameworks op basis van BPMS, BPMA en AIS aan alle software ontwikkeltrajecten binnen de belastingdienst aan te bieden. Herstructurerering en nieuwbouw van diverse applicaties. EISEN Werkervaring en -denkniveau IBM BPM BPM Suite (4 jaar+) Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Engels, kandidaat hoeft de Nederlandse taal niet eigen te zijn Ervaring met het ontwerpen van een hoog volume transactie systeem met IBM-BPM (2 jaar+) Kennis van software enigeering, SOA , BPM en J2EE (4 jaar+) WENSEN Competenties Teamplayer/samenwerking, communicatie Gericht op kennisdeling/-overdracht Samenwerken in internationale teams Kennis Jenkins, Maven, Splunk, Webservices, JPA, Gherkin OWASP, Scrum, Agile Inzetbaar als BPMA en BPMS architect Kennis van Git, JIRA, Bitbucket, Confluence en testframeworks Ook inzetbaar als lead en performance architect Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Scrum Master/Coach Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Scrum Master/Coach Start: 12-11-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur pr week Tarief indicatief: € 71,- Extra standplaats: Utrecht OPDRACHT Voor het Developmentteam VBN (VennootschapsBelastingNieuw), Programteam en Portfolioteam zijn we op zoek naar een enthousiaste en proactieve Scrumcoach/Master. Hij/zij is in staat om de omgeving mee te nemen waarom de toepassing van Agile/Scrum toegevoegde waarde heeft en is in staat hiet vorm aan te geven in de uitvoering. Bovendien zal jij het voorbeeld zijn van de Scrum Masters die wij zelf willen gaan inzetten. Zorgen voor bewustwording en verstreken samenwerken binnen het team en tussen de teams. De ICT-services bestaan uit Cobol/CICS-programma’s. Sinds oktober 2016 wordt er d.m.v. Agile/Scrum voortgebracht. Dit betekent dat er nauw samengewerkt moet worden om gezamenlijk het doel te behalen. VBN is de grootste ICT-service die wordt onderhouden en brengt jaarlijks 20 miljard euro op voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland. Het team is hoofdzakelijk bezig met de continuiteit van het systeem en voert bovendien op verzoek van de business functionele aanpassingen door. Binnen de VpB wordt verwacht dat door europese regelgeving en andere invloeden de komende tijd diverse grote en kleinere wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal HBO diploma 3 jaar+ ervaring met onderstaande: - Ervaring agilecoach - Ervaring als scrum master Opleiding / Certificaat Professional Projectmanager; PRINCE2 Practitioner Professional Scrum Master II Professional Product Owner I WENSEN Competenties Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contactgericht, diplomatiek, kritisch, geen ‘9 tot 5 mentaliteit’, communicatief vaardig Kunnen omgaan met weerstand van diverse medewerkers en dit positief beinvloeden Kennis Kennis en ervaring met IT ontwikkeling. Aanbiedingen met CV (maximaal 5 A4) en onder vermelding van gewenst tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 19 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.