Nieuwste ICT-projecten

Implementatiecoördinator Utrecht
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Implementatiecoördinator. Omschrijving opdrachtgever: Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen. Beschrijving directie/afdeling De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. De taken op het gebied van bedrijfsvoering worden vanuit de DVOM in Utrecht geleverd aan alle onderdelen van de OM organisatie. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het ICT domein hierin een cruciale rol. Binnen de DVOM zijn er vier domeinen benoemd; HR, Financiën, ICT en Facilitair Beheer, daarnaast ondersteuning door Bedrijfsvoering. In het kader van eigenaarschap zijn domeineigenaren verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de processen van het domein. Om dit te kunnen waarmaken, beschikken ze over personele en materiële middelen met bijbehorende bevoegdheden. Vanuit het managementteam (MT) adviseren zij het bestuur over de strategie, daarnaast dragen zij zorg voor de verbinding tussen de domeinen en het imago van de DVOM en het OM in het algemeen. Nieuwe functionaliteit wordt op onderwerp veelal ontwikkeld in projectvorm, waarin medewerkers uit het Kennis en Klant segment van DVOM IT op tijdelijk basis aan Projecten worden toegekend. Na opleveren van het project, wordt verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer gedragen door DVOM IT en externe leverancier(s). Omschrijving opdracht: Programma Alle Zaken Digitaal. Binnen de Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM) loopt het programma Alle Zaken Digitaal (AZD). AZD heeft tot doel om strafzaken in 2019 digitaal te kunnen verwerken. In dit ambitieuze en vernieuwende programma staat de komende tijd veel te gebeuren. Veel energie wordt gestoken in het waarmaken van de ambitie, onder andere door enthousiaste medewerkers binnen het programma en de projecten die binnen het programma bestaan. Hiervoor zijn wij op zoek naar iemand die in de rol van Implementatiecoördinator medewerkers en managers ondersteunt, aanjaagt en faciliteert bij het invoeren van digitaal werken. Doelstellingen: Innovatie door digitalisering van werkprocessen spelen een grote rol bij het verbeteren van efficiëntie. Daarbij hoort een organisatiecultuur die deze nieuwe manier van werken ondersteunt. Werkzaamheden: Het ondersteunen, aanjagen en faciliteren van medewerkers en manager bij het invoeren van digitaal werken is een essentiële taak van de implementatiecoördinator. Indien er afgeweken wordt van eerder vastgestelde afspraken dan is er de taak en verantwoordelijkheid om de regio's aan te spreken en te sturen op budget, kwaliteit en tijd. De implementatiecoördinator is op de hoogte van alle informatie over het project en is verantwoordelijk voor begeleiding van managers en medewerkers op projectmatig werken, herinrichting van processen, sturen in een digitale wereld en de verder noodzakelijke verandermanagement en teamsamenwerkingsactiviteiten. Je bent in staat de verschillende belangen en belanghebbenden te onderkennen en mogelijke tegenstellingen om te zetten naar heldere beslispunten voor de verantwoordelijke bestuurders. In algemene zin begrijpt en beheerst hij / zij het speelveld, het proces en de (nieuwste) technologie die van toepassing zijn op het project en staat daarmee garant voor de juiste begeleiding. Je kan sturen op een strakke planning, maar ook ruimte geven binnen deze planning als de lokale situatie daarom vraagt. Tevens ben je in staat om draagvlak te laten ontstaan voor digitaal werken, managers en medewerkers te mobiliseren en kan je als coach voor de lokale projectleider en opdrachtgevers fungeren. Je weet op een ondernemende en resultaatgerichte manier (complexe) implementaties te laten slagen. Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. De implementatiecoördinator bij AZD is bij uitstek in staat om een brug te kunnen slaan tussen business en IT en tussen Arrondissementsparket en Rechtbank. Een groot analytisch vermogen en procesmatig inzicht maken het mogelijk om pro-actief te reageren op ontwikkelingen en een hoge mate van organisatiesensitiviteit maakt het mogelijk een complexe implementatie te laten slagen binnen de belangen en cultuur van een locatie. Je ondersteunt de gerechten namens het landelijk project bij de invoering van digitaal werken in maatwerkzaken. Je bent het aanspreekpunt voor de projectleider / stuurgroep en de verantwoordelijke managers van de locatie. Je adviseert de locatie over de projectaanpak, monitort het implementatieproces en helpt bij het organiseren en structureren van de nieuwe werkwijzen. Daarnaast ben je de spil tussen de locatie en het landelijk programma, als zodanig vertaal je de landelijke implementatie-aanpak naar een lokale maatwerkaanpak en agendeert ze lokale behoeften op landelijk niveau. De implementatie van Alle Zaken Digitaal is een volwaardige en grootschalige digitaliseringsslag, waarbij niet uit het oog mag worden verloren waarom het Openbaar Ministerie digitaal wil werken. Zij vraagt van jou dan ook brede vaardigheden aan de “zachte kant” van de verandering: coachen van medewerkers, bestuurders en managers, realiseren van draagvlak en opzetten van ketensamenwerking met het Openbaar Ministerie. Op politiek en bestuurlijk vlak weet je binnen de projectmatige aanpak ruimte te creëren voor lokale versnelling of aanpassing als de implementatie daarom vraagt. Je komt als coördinator in een groot gezamenlijk implementatieteam van OM en Rechtspraak en kunt daar je steentje bijdragen aan het ontwikkelen van een professioneel implementatieteam dat de locaties ondersteunt en aanjaagt. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode van 6 maanden met optie tot verlenging. - Je hebt een afgeronde opleiding WO (richting is vrij). - Je hebt de afgelopen 3 jaren minimaal 6 maanden gewerkt binnen de Justitie strafrechtketen. - Je hebt in de afgelopen 2 jaren minimaal 6 maanden gewerkt in een programma/project met een jaarlijks budget van minimaal 10 miljoen of meer. - Je hebt de afgelopen 3 jaren minimaal 6 maanden gewerkt in een grote programma/projectorganisatie van 100 teamleden of meer. - Je voegt een motivatie toe waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven). Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent beschikbaar vanaf 15/1/19. - Je beschikt over een aantoonbaar aan te wenden netwerk binnen Justitie strafrechtketen. - Je hebt ervaring met het managen van verwachtingen bij stakeholders op bestuurlijk en managementniveau. - Je kan gebruik maken van eigen of andermans bestaande netwerk en goed nieuwe relaties leggen en onderhouden (toelichten in motivatie). - Je hebt ervaring met doelgroep-communicatie rond de implementatie van een grote digitaliserings-situatie of project met meer dan 3000 direct betrokkenen. - Je hebt ervaring met een coördinerende rol bij verschillende lokale implementaties binnen een overheidsomgeving. Competenties: - Projectmatig werken: sturen op resultaat met oog voor draagvlak. - In staat om balans te vinden tussen belangen van betrokkenen. - Heeft senioriteit en durft ongevraagd advies te geven aan managers / bestuurder op inhoudelijk, projectmatig en veranderkundige gebied. Interviewcriteria: - Mate van kennis van de strafrechtsector. - In staat om balans te vinden tussen belangen van betrokkenen. - Omgevingssensitief: weet binnen structuur en kaders in het oog te houden de belangen van alle betrokken partijen en voortgang en planvorming zo nodig daarop aan te passe - Heeft ervaring met advies geven aan managers / bestuurder op inhoudelijk, projectmatig en veranderkundige gebied. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG (BOA-niveau) in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: vrijdag 11 januari 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatieanalist Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Informatieanalist. Omschrijving opdracht: Ben jij degene die Internet of Things op de trein verder ontwikkelt? In de softwarefabriek “IT op de Trein” ga de digitalisering van onze vloot verder brengen. Ons IT-platform op de trein levert al diensten als reisinformatie op schermen, omroep en mobiel, diagnose op afstand, cameratoezicht en driver advisory systems. Je spreekt met de business owners over de wensen die ze hebben ten aanzien van IT functies op de trein en maakt uitwerkingen van hun requirements. Dat kan zijn: interfaces analyseren en uitwerken in Service Definities of een voorstel ontwikkelen voor het bieden van nieuwe functionaliteit. Dat zijn zowel interfaces binnen NS, maar ook interfaces met ProRail. Er lopen diverse trajecten waarin aan het vergroten van de veiligheid op het spoor wordt gewerkt, waar jij ook een bijdrage aan kunt leveren. Je zorgt voor gevalideerde en geprioriteerde requirements en specificaties met de juiste kwaliteit en diepgang op het juiste moment voor het realiseren en beheren van de oplossing. Vastleggen van requirements in Sparx Enterprise Architect en Jira in onze ontwikkelomgeving hoort daar ook bij. Er wordt ook een bijdrage van je verwacht in het refinen van user stories. Hier gebeurt het: Je gaat werken binnen het programma “IT op de Trein”. Dit programma realiseert allerlei IT toepassingen op de treinen van NS zoals reisinformatie, wifi, remote diagnose en cameratoezicht; dit alles via een uniform computerplatform op alle verschillende typen treinen. De realisatie vindt voor een groot deel plaats in de softwarefabriek. De softwarefabriek werkt op een agile wijze die op SAFe geënt is. Het is een uitdagend werkterrein en meer dan 1 miljoen reizigers per dag zullen de IT die je maakt ervaren. Gewenst profiel: Je kunt snel kennis opdoen, goed luisteren en functionele relaties uitwerken in gestructureerde, digitaal vastgelegde interfaces. Ook kun je beslislogica analyseren en uitwerken in business rules en beslistabellen. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met requirements engineering. Kennis van het Nederlandse spoorwegsysteem (rolverdeling NS-ProRail, procesleiding, verkeersleiding) is een duidelijke pré. Je wilt je verdiepen in de materie en hebt er plezier in om dit goed uit te werken en gestructureerd vast te leggen. Je bent een doener! Het domein IT op de Trein heeft een technisch karakter met tijdskritische en embedded aspecten. Er worden veel interfaces gebouwd, soms met moderne systemen (Webservices /XML/JSON) maar soms ook met technische treinapparatuur (bitframe interfaces). Kennis en ervaring in technische automatisering en affiniteit met techniek en real-time systemen (Internet of Things, sensoriek, HW-interfaces) zijn daarom welkom. Functie eisen (knock-out criteria): - Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst) - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met requirements engineering. - Je de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad - Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: In de week van 1 januari Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
.Net Ontwikkelaar Utrecht
Capgemini is op zoek naar .net-ontwikkelaar voor meerdere locaties. Dotnet-ontwikkelaar Als ontwikkelaar van Dotnet ben je verantwoordelijk voor het (technische) ontwerp, realisatie en testen van gebruiksgevallen die voldoen aan de productgebruikersvereisten die zijn gedefinieerd in de achterstand. Je bent in staat om complexe omgevingen te overzien en, met behulp van tooling, de klant voorzien van snelwerkende oplossingen in een Agile manier van werken. taken: (Technische) ontwerpen, realiseren en (unit) testen van use cases in sprints in nauwe samenwerking met de eigenaar van het product en het team. Rol binnen het Scrum-team (verfijnen, plannen, uitvoeren, evalueren) Ondersteun producteigenaren en gebruikers tijdens de implementatie van de gewenste oplossingen. Bevordering van een visie op de agile ontwikkelingen in een op Dotnet gebaseerde ontwikkelomgeving overheid Beslissingen nemen over ontwerp en realisatie van use cases Rapporteer voortgang en knelpunten in systeemontwikkelingsgebied in dagelijkse stand-ups Doe mee aan stand-ups, demo's, retrospectieve, verfijnings- en planningssessies. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Ervaring met Visual Studio & TFS (en / of VSTS) Ervaring met .Net en C # Bewezen professionele ervaring met agile en / of Devops .Net-projecten Ervaring met frameworks zoals ASP.NET en / of Entity framework en / of WCF Ervaring met LINQ of Lambda en / of SQL, MSSQL-server Ervaring met het toepassen van ontwerppatronen in softwareoplossingen wensen Ervaring met het toepassen van web-gerelateerde technieken zoals Javascript / Typescript, HTML, CSS Ervaring met Mule ESB, Redhat JBOSS stack, NoSQL (bijvoorbeeld ElasticSearch en Cassandra) Ervaring met Angular 2,0 Relevante certificeringen Ervaring met Xamarin Ervaring met Cloud-technieken en Cloud-ontwikkeling zoals Azure, AWS of IBM Cloud Ervaring met Serverless Ervaring Voor medior Dotnet ontwikkelaar 3+ jaar ervaring Voor senior Dotnet-ontwikkelaar 5+ jaar ervaring Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com .
Testanalist Utrecht
Capgemini zoekt Testanalist voor meerdere locaties. Test analist Als een testanalist ben je verantwoordelijk voor het maken, bijwerken en uitvoeren van gestructureerde testcases. Je vertaalt functionele specificaties in gestructureerde testgevallen met bijbehorende testgegevens en voer de testgevallen uit in de juiste testomgevingen en je legt ook je bevindingen vast taken: Het opzetten van testscenario's met bijbehorende scripts en gegevens Het opstellen van schattingen voor een gedefinieerde scope voor de voorbereiding en uitvoering van testcases Ondersteuning van gebruikers bij het uitvoeren van tests Gestructureerde, zakelijk gestuurde testaanpak uitvoeren overheid Monitoring en rapportage van bevindingen en eigen activiteiten. Bepalen welke testtechnologie moet worden gebruikt Bepaling van de ernst van de bevindingen. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Ervaring met testanalyse en -aanpak, inclusief TMap Next Foundation of ISTQB-certificaat wensen Kennis van testanalyses en -aanpak, inclusief ISTQB Advanced Technical TA-certificaat Kennis van een hulpmiddel voor testautomatisering, gebaseerd op opleiding en training Ervaring Medior-testanalist: Vereisten • 3+ jaar ervaring wensen • Ervaring met programmeren in Java / Javascript / C # /. Net Senior testanalist: Vereisten • Meer dan 5 jaar ervaring wensen • Ervaring met programmeren in Java / Javascript / C # /. Net Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com.
Senior BPMA (advanced) developer Apeldoorn
Het realiseren van BPM-oplossingen voor diverse opdrachtgevers binnen de Belastingdienst. Het werk bestaat uit deproces modellering alsmede de realisatie van deze processen en de bijbehorende advanced integrations in BPM Advanced tooling van IBM. Tevens worden de overige onderdelen van de IBM-BPM suite zoals BPMS en ODM ook gebruikt om de oplossingen vorm te geven..Hiervoor wordt ingezet op projecten binnen het compentence center BPM en werk je binnen een scrum team om tijdig en volgens de afgesproken kwaliteit te leveren.Het bouwblok BPM wordt gezien als middel om een strategische doelstellingen op de middellange termijn te realiseren door de time to market te verkorten en meer wendbare oplossingen te bouwen ten opzichte van standaard Java gecodeerde toepassing. Het Competence center BPM levert versnellers door generieke frameworks op basis van BPMS, BPMA en AIS aan alle software ontwikkeltrajecten binnen de belastingdienst aan te bieden.Achtergrond opdracht: Herstructureren en deels nieuwbouw van het systeemlandschap.Functie eisenIBM BPMA (BPEL en AIS) ervaringJava EERealiseren van integraties via AIS voor meerdere typen technologieenGoede uitdrukkingsvaardigheid in het Engels, kandidaat hoeft de Nederlandse taal niet eigen te zijnIBM BPMACompetentiesTeamplayer/samenwerking, communicatieGericht op kennisdeling/-overdrachtSamenwerken in internationale teamsAanvullende kennisODM, IBM BPMSJenkins, Maven, Splunk, Webservices, JPA, GherkinIBM WebSphere Application Server (WAS), DB2, MQInzetbaar als BPMA ontwerper / AnalistRelevante- en recente kennis van de Belastingdienst en werkomgeving iseen Pré, OWASP, Scrum/agileKennis van Git, JIRA, Bitbucket, Confluence en testframeworksDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Senior Java Ontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:Binnen het team Klant Management Basisregistratie in de keten TAAK zijn we zoek naar een T-shaped Senior Java ontwikkelaar. Een stevige persoonlijkheid die ruime ervaring heeft met Java /mainframe back-end oplossingen. Hij/zij heeft ervaring met TDD en met werken in een Scrumteam. Naast nieuwe ontwikkelingen zal ook deels aan onderhoud en beheer worden gewerkt binnen het team (richting DevOps).De keten TAAK is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor o.a. de kantoortaken van Douane. De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties in de keten TAAK vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. Agile-ontwikkelmethoden. Binnen de keten zijn 7 multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner. Gemiddeld zijn de teams 9 man groot. Voor de samenstelling van het MD-team zal worden gekeken naar een goede mix tussen vakkennis, ervaring en de juiste competenties.Functie-eisen:7 jaar ervaring als JAVA Developer;5 jaar ervaring met werken in een (scaled) Agile omgeving en Scrumteams;5 jaar kennis van Web/Java 8, Web services (soap)/XSD, SQL,JPA, Maven, Jenkins, JEE6, Enterprise JavaBeans (EJB), Java Message Service (JMS); Eclipse.Competenties:Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contact & resultaatgericht, kritisch, communicatief vaardig.Aanvullende kennis/wensen:Kennis van Angular, SonarQube, DB2, Jira/Confluence, IntelliJ; Junit, SPLUNK;Kennis van testautomatisering (JMeter);Kennis van de (automatisering van de) Belastingdienst;Van de bouwer wordt verwacht dat hij of zij ook de andere disciplines binnen het team kan en wil assisteren waar nodig (T-shape profiel).De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Lead Analytics Architect utrecht
De focus van de architect richt zich op het door ontwikkelen en uitdragen van de standaarden en richtlijnen. Jij bent de inspirerende trekker en coach die de huidige en toekomstige mogelijkheden van het gebruik van data, datafundamenten & analytics/data science binnen de afdeling Als senior begeleidt je collega-architecten/Data Scientists en ben je verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van een architectuurproces, waarin je de samenhang van de data- en informatiearchitectuur met de business borgt. Je draagt bij aan de organisatie-brede data- en analytics-strategie, -architectuur en -informatiemanagement. Inhoudelijk aansturen en coachen van Data Science professionals; Zorgdragen voor implementatie van standaards en richtlijnen op het gebied van analytics en data-architectuur; Mee door ontwikkelen van de (domein) architectuur van analytics; Inrichten van het architectuurprocessen van analytics; Inrichten en coachen in het kwaliteitsmanagement en Kwaliteit controle voor Analytics; Voor de DF&A collega Data Engineers, Data modelleurs, Analytics/Data Science- medewerkers fungeer jij als vanzelfsprekende vraagbaak. Je coacht solution architecten die zorgen dat ontwerpen aansluiten op enerzijds de producten en anderzijds de domein architectuur en werkt nauw samen met de Domein architect analytics en toetst ontwerpen wanneer deze afwijken van de domeinarchitectuur. Functie eisen: • Academisch werk en denkniveau • Uitstekende kennis van Data-en informatie architectuur • Ervaring met het functioneel aansturen van solution-architecten en ontwerpers • Ervaring in het adviseren van management van de business- en IV-organisatie, op het niveau van de ketenvoorzitter / dienstonderdeeldirecteur. Bestuurlijk sensitief. Gerespecteerd adviseur voor bestuurders. Affiniteit met werken in een politiek-bestuurlijke context. • Analytisch en communicatief vaardig. Gericht op samenwerking met medewerkers van verschillende achtergronden (o.a. IT, fiscaal, portfoliomanagement, projectmanagement, financial control etc.) • Ervaring met datamodelleren, bijvoorbeeld met Kimball, DataVault, dimensioneel modelleren • Ervaring met operationaliseren van Analytics en integratie met werkprocessen • Ervaring met het opzetten en implementeren van architectuur en/of kwaliteitsprocessen • Ervaring met het analytics domein binnen de Nederlandse overheid is een pré • Ervaring met kwaliteitszorg in Analytics is een Pre Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: zsm, 32-40 uur per week Duur: 6 maanden met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen- +31 (0)6 53 38 86 36– recruiterKS@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Scrum Master Den Haag
Als Scrum Master ondersteun en faciliteer je het team en de organisatie in het creëren van de Agile Mindset en in het toepassen van de Scrumevents. Met jouw kennis van verschillende Agile methodieken (Scrum, Kanban etc.) weet je hoe je teams kunt begeleiden in continu verbeteren, focussen op een optimale klantwaarde en transparant werken. Je creëert een veilige werkomgeving waarin binnen en tussen teams optimaal samengewerkt en gepresteerd wordt. Ben jij een ervaren Scrum Master die teams en de organisatie een stap verder kan brengen in de Agile werken? Dan zijn we op zoek naar jou! Wat ga je doen Je grootste verantwoordelijkheid is het faciliteren en coachen van het team in zelf organiserend zijn, zelf beslissingen nemen en continue blijven verbeteren. Door het organiseren van de (Scrum)events zorg je ervoor dat de Agile werkwijze verankerd wordt in het team. Je stuurt op continue verbetering van werkwijze, kwaliteit en Agile mindset van de teamleden en het delen van feedback. Je pakt een actieve rol in samenwerking met andere teams. Je zorgt voor transparantie over de resultaten waaraan het team zich committeert en de mate waarin het deze realiseert. Jouw rol in dit team • Je coacht het team in het proces van zelf-organisatie en het leveren van continu waarde voor de klant; • Je faciliteert de Scrumevents en het oplossen van impediments en begeleidt het team naar verdere groei van volwassenheid hierin; • Je bent continu gericht op verbeteren binnen het proces en zorgt dat vanuit transparantie en feedbackloops hier invulling aan gegeven word; • Je creëert een veilige omgeving gebaseerd op vertrouwen, waar mensen constructief conflicten aan kunnen gaan om zo het beste uit zichzelf en uit de samenwerking binnen en tussen de teams te halen; • Je ondersteunt de Product Owner met het Product Backlog Management en het maximaliseren van waarde; • Je bent gerichter op het hogere doel in samenwerking en focus tussen teamleden en stakeholders; • Samen met collega Scrum Masters zet je actief in op kennisontwikkeling en -deling. Functie eisen: • Minimaal 3 jaar werkervaring als Scrum Master in een Agile omgeving; • Aantoonbare kennis en ervaring in de Agile en/of DevOps en methodologie zoals Scrum & Kanban en bij voorkeur ook met Scaled Agile frameworks; • Ervaring in team- en stakeholder coaching binnen een Agile omgeving; • Je bent goed staat om verbinding te maken met technische collega's; • Stevige communicatieve vaardigheden zowel binnen het team als buiten het team met stakeholders. In staat de organisatie te coachen in de transformatie; • In staat zijn verbinding te maken met technische mensen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 40 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Python / Django Back-End Developer DataPunt Sr. Amsterdam
Referentienummer: BTIT23144 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 27 december 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Python / Django Back-End Developer DataPunt voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Met de data-infrastructuur DataPunt biedt onze opdrachtgever vindbare en bruikbare gegevens over de stad als basis voor (big) data-analyse, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile/Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. DataPunt bestaat uit 55 professionals die werken in 7 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals o.a. het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security. Kwaliteit en veiligheid zijn van grote waarde bij alle teams in het ontsluiten van onze data. DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken ze vooral Postgres en Elasticsearch. De CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en zij deployen continu naar productie. De Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Als Senior Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data in de organisatie. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Via het dataportaal stellen zij gegevens beschikbaar. Steeds meer - privacy gevoelige - gegevens maken zij beschikbaar. Dit stemmen ze af op de behoefte in de stad. Zo bouwen ze continu nieuwe (interactieve) kaartlagen, verbeteren we de functionaliteiten en zoekfuncties en zorgen ze dat ze data op een veilige manier ontsluiten. Op dit moment is het dataportaal met name geschikt voor professionals, zoals onderzoekers en uiteraard medewerkers van de organisatie. Daarnaast ondersteunen ze ontwikkelaars die gegevens gebruiken in eigen toepassingen. Binnen het DataPunt werken ze met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken ze continu of ze de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar het eigen werk te kijken, houden ze elkaar scherp. Samen willen ze écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Taken/werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de back-end infrastructuur van DataPunt. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau richting Artificial Intelligence. Je beschikt over minimaal 15 jaar recente werkervaring als Ontwikkelaar. Je hebt de laatste 4 jaar gewerkt met Python / Django. Je bent in het bezit van minimaal 1 referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over ervaring met software en architectuur. Weging 33%. Je beschikt over 1-3 jaar (bij voorkeur 3 jaar of meer) ervaring als lead developer. Weging 33%. Je beschikt over ervaring met BI data migratie. Weging 33%. Competenties: Teamplayer Resultaatgericht Nieuwsgierig Analytisch
Middleware DBA Den Haag
Optimaal functioneren van databases en hun besturingssysteem conform overeengekomen prestatiekenmerken. Advies m.b.t. verbeteringen en uitbreiding van (middleware) beheeromgevingen, databases en hun databasebesturingssysteem. Bijdrage uitvoeren van wijzigingen en het oplossing van incidenten en structurele problemen in databases.EisenHBO werk- en denkniveau (ICT)Het functioneel inrichten, tunen en beheren van Oracle databases 11g en 12cKennis van SQL en PL/SQLInstallatie, inrichting, beheer en tuning van WebLogic-omgevingenUitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Het operationeel applicatie beheerteam (OAB) binnen de Divisie Infrastructuur, is primair verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en continuïteit van de acceptatie en productie omgevingen.Als Operationeel applicatiebeheerder (Middleware DBA) voer je zeer diverse beheertaken uit, waarbij diepgaande technische kennis, van met name Oracle producten, en goede contactuele eigenschappen van grote waarde zijn. Je hebt regelmatig contact met de applicatiebeheerders en andere infrateams. Je fungeert als operationeel aanspreekpunt voor de technische werking van de toegewezen ICT-componenten waarvan jij diepgaande kennis hebt opgebouwd en houdt continue het grote geheel (beheerketen) in de gaten.Daarnaast werk je in beheer, oplossen van incidenten, problems, aangaan van pat/gat. Je fungeert als vraagbaak voor je collega's en bent constant bezig om te verbeteren.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Informatieanalist met Product Owner taken Schiedam
Voor de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn wij op zoek naar een Informatieanalist met Product Owner taken. De DCMR: Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit. De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door: - Opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels. - Maken van vergunningen. - Monitoren van milieukwaliteit. - Adviseren over milieu en veiligheid. - Optreden bij overlast en incidenten. Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012. Omschrijving opdracht: De door u aangeboden medewerker zal terecht komen in een team dat in opbouw is en voor de uitdaging staat om het zeer recent neergezette datawarehouse verder uit te bouwen. Doelstelling: We zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven Informatieanalist met Product Owner taken, ruime ervaring bij de overheid, een sterk analytisch denkvermogen, oplossingsgerichtheid en talent op het gebied van overtuigen en beïnvloeden. Omschrijving taken: - Verantwoordelijk voor de BI Product Backlog. - Afstemmen met belanghebbenden in de business over inhoud en de prioritering van deze backlog. - Analyse van complexe vraagstukken rondom aansluiting van systemen op het nieuwe datawarehouse. - Heeft overzicht over het datalandschap zorgt dat de integriteit en kwaliteit van data geborgd is. - Zorgt ervoor dat de juiste databronnen correct worden ontsloten ten behoeve van de gewenste informatieproducten op de backlog. Kennis en ervaring: - Het kunnen ontleden van een probleem in delen en de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven; het vinden van de vraag achter de vraag. - Overzicht over ontwikkelingen binnen en buiten de eigen directe omgeving en vertaling naar informatieanalyse werk. - Zicht hebben op behoeften, belangen en het krachtenveld van de eigen organisatie en hiermee rekening houdend bij het nemen van beslissingen en acties; beschikking over omgevings-sensitiviteit. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. - Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de informatieanalyse. - Je beschikt over kennis en ervaring met Agile Scrum. - Je hebt aantoonbare kennis van: 1. Het kunnen ontleden van een probleem in delen en de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven; het vinden van de vraag achter de vraag. 2. Overzicht over ontwikkelingen binnen en buiten de eigen directe omgeving en vertaling naar informatieanalyse werk. 3. Zicht hebben op behoeften, belangen en het krachtenveld van de eigen organisatie en hiermee rekening houdend bij het nemen van beslissingen en acties; beschikking over omgevings-sensitiviteit. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het beschrijven van processen rondom het zaakgericht werken. - Je hebt ervaring met de analyse van complexe vraagstukken rondom aansluiting van systemen op een nieuwe datawarehouse. Competenties: - Een sterk analytisch vermogen - Creatief, initiatiefrijk en resultaatgericht - Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden - Sterk ontwikkelde vaardigheden op het gebied van beïnvloeden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Schiedam Startdatum: 07-01-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: 2x 6 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 02-01-2019 en 03-01-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Qlikvieuw/Qliksense Den Haag
De opdracht bestaat uit beheer van de reeds operationele QlickView omgeving waarbij de inzet gelijkmatig over het jaar 2019 verdeeld wordt. Daarnaast zal in Q2 2019 gedurende 20 weken een verhoogde inzet van gemiddeld 2 dagen per week gevraagd worden om een nieuw datamodel als vervanging van het oude op te zetten. Exacte data in overleg nog nader te bepalen. Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een ervaren QlikView/ QlickSense developer. Applicatiebeheer van de bestaande Qlikview omgeving alsmede het ontwerpen en realiseren van een nieuw datamodel en de transtitie van QlikView naar QlickSense maken onderdeel uit van deze opdracht. Naast de SAP systemen (o.a. BW) fungeren urenregistratie systeem (ESynergy) en Workloadmanagement Excel sheets als bronsysteem. Functie eisen: • HBO - Werk en denkniveau; • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring met QlickView en/of QlikSense • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met koppeling met SAP-CRM, SAP-BW en WFMSystemen Persoonlijke vaardigheden: • Analytisch • Communicatief vaardig (schriftelijk & mondeling) in Nederlandse taal • Samenwerken • Stressbestendig Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-01-2019, 10 uur per week Einddatum: 31-12-2019 Recruiter: Vincent Plichta, 06-10 56 10 41, recruitervp@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Back-end Developer DataPunt Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-end Developer DataPunt. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie-gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data (data.amsterdam.nl) is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Datapunt: DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Met de data-infrastructuur DataPunt bieden we vindbare en bruikbare gegevens over de stad als basis voor (big) data-analyse, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile/Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. DataPunt is onderdeel van Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS). OIS heeft binnen de gemeente een onafhankelijke positie, die vergelijkbaar is met het CBS binnen de Rijksoverheid. OIS valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester. DataPunt bestaat uit 55 professionals die werken in 7 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals o.a. het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security. Kwaliteit en veiligheid zijn van grote waarde bij alle teams in het ontsluiten van onze data. Omschrijving opdracht: Als Senior Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data in de gemeente Amsterdam. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Via het dataportaal Amsterdam City Data stellen wij gegevens beschikbaar. Steeds meer - privacy gevoelige - gegevens maken wij beschikbaar. Dit stemmen we af op de behoefte in de stad. Zo bouwen we continu nieuwe (interactieve) kaartlagen, verbeteren we de functionaliteiten en zoekfuncties en zorgen we dat we data op een veilige manier ontsluiten. Op dit moment is het dataportaal met name geschikt voor professionals, zoals onderzoekers en uiteraard medewerkers van gemeente Amsterdam. Daarnaast ondersteunen we ontwikkelaars die gegevens gebruiken in eigen toepassingen. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Welke technieken gebruiken we: DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de back-end infrastructuur van DataPunt. Wat bieden we je: Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. De mogelijkheid om met Open Source, Open Data en de nieuwste technieken te werken. Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau richting Artificial Intelligence. - Je hebt minimaal 15 jaar recente werkervaring als ontwikkelaar. - Je hebt de laatste 4 jaar gewerkt met Python / Django. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met software en architectuur. - Je hebt ervaring als lead developer. - Je hebt ervaring met BI data migratie. Competenties: - Teamplayer - Resultaatgericht - Nieuwsgierig - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Applicatieontwikkelaar .Net Utrecht
Functieomschrijving:Het betreft een opdracht in het kader van het project Toezicht, dat vernieuwing en digitalisering beoogd van het toezicht dat de Rechtspraak uitoefent bij faillissementen, surseances, schuldsaneringen, curatelen en bewinden. De Rechtspraak benoemt curatoren en bewindvoerders, ziet erop toe dat zij de zaak op een goede manier afwikkelen en bewaakt de belangen van andere betrokkenen. Daarnaast wordt de Rechtspraak door de curatoren en bewindvoerders betrokken bij majeure besluiten in de afwikkeling van de zaak.In juli 2014 is een project gestart om ICT ondersteuning voor de nieuwe gedigitaliseerde werkprocessen te realiseren, zoals die in een business analyse op hoofdlijnen zijn onderkend en samen met product-owners zijn uitgewerkt. De kern van de ICT ondersteuning bestaat uit Microsoft Dynamics CRM 2016, die via services en portaal website ontsloten wordt voor externe partijen. De documentopslag gebeurt via een integratie tussen Microsoft Dynamics CRM 2016 en in SharePoint 2013. De senior applicatieontwikkelaar is mede verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van de services en de portaal website.Ontwikkelteams werken veelal op Agile-wijze met nauwe contacten met bijvoorbeeld gebruikers, product-owners, afdelingsleiding, projectleiding, releasemanagers, scrum-masters, architecten, enterprise security-architecten, ontwerpers, ontwikkelaars, testers, applicatiebeheerders en soms met infra-medewerkers. Spir-it is bezig om het ontwikkelproces verder te moderniseren door bijvoorbeeld de invoering van continuous delivery en development principes. Je hebt verantwoordelijkheden en de mogelijkheid je eigen inbreng te leveren. Je bent niet enkel betrokken bij de uitvoering van de opdrachten, ook je mening en advies wordt zeker op prijs gesteld. Je gebruikt de ontwikkelaar toolbox, maar altijd efficiënt, doelmatig en met inachtneming van de toegankelijkheidseisen. Je kunt zelfstandig werken maar functioneert ook goed als onderdeel van een team.Functie-eisen:5 jaar ervaring met Agile/SCRUM ontwikkeling;5 jaar ervaring met de (meest recente versies van de) volgende tooling / frameworks / talen: Visual Studio, ASP.NET MVC4, ASP.NET, WCF, Knockout / Angular, AJAX, C#, Javascript, HTML, CSS, XML, SQL Server, TFS / Subversion, OTAP-omgeving, Jira;Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met de volgende tooling: UML Unified Modeling Language, ReSharper, PowerShell;HBO opleiding in relevante richting, zoals Informatica of Informatiekunde;Ervaring met .Net in SOA architectuur;Kennis van en ervaring met ontwikkeling in .net core;5 jaar ervaring met SharePoint 2013 en / of CRM 2016 / 365;3 jaar ervaring met unit testen, continuous integration en testdriven development.Aanvullende kennis/wensen:Ervaring met webontwikkeling en Webrichtlijnen overheid;Kennis van het domein (insolventies en/of bewind);MCSD webapplications;Certified SCRUM Master.Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Project Ondersteuner Den Bosch
Voor een directe eindklant in Den Bosch is Harvey Nash op zoek naar een Project Ondersteuner. Start: binnen nu en 1 maandDuur: 3-6 maandenInzet: 40 uur per week Wij zoeken een Project ondersteuner voor het Rooftop Solutions team. Deze persoon rapporteert direct aan de Manager Operations en is verantwoordelijk voor de sales- en transitie administratie en dossiervorming. Hij/zij is het operationeel aanspreekpunt voor de sales- en transitie managers en de transitiepartners en houdt overzicht op de planning. . Wij zoeken een persoon met de volgende kenmerken:Je kan goed planmatig werken en bent zeer nauwkeurig in de uitvoering van je werkzaamhedenJe bent in staat om de administratie uit te voeren voor het offerte- en salestraject, approval system en de transitie administratieJe biedt ondersteuning aan de sales- en transitiespecialistenJe hebt ervaring met CRM-systemenJe bent in staat rapportages op te leverenJe coördineert de planning van de transities en bent het operationele aanspreekpunt voor de transitiepartnersJe kunt offertes en facturen controlerenJe hebt een HBO werk- en denkniveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring Context werkzaamheden:Het Rooftop Solutions team voert projecten uit waarbij ze asbestdaken gaan vervangen en daar zonnepanelen op gaan leggen. Als eerste segment is gekozen voor het agrarische segment om zo de boerendaken te vervangen en deze te voorzien van zonnepanelen. Er wordt nu ook naar andere segmenten gekeken. Je wordt onderdeel van het team Rooftop Solutions dat zich bezig houdt met propositieontwikkeling, marketing, sales en uitvoering.
Teamleider ICT Advies & Projecten Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Teamleider ICT Advies & Projecten. Omschrijving opdracht: De afdeling Automatisering & Informatiemanagement (A&I) bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur & Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het A&I projectmanagement & advies. Het team Advies & Projecten bevindt zich in het vakgebied van zowel automatisering als informatisering en opereert op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De afdeling A&I wil de volgende stap zetten in de professionalisering van I&A advies. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer staan aan de vooravond van een digitale transformatie. De stip op de horizon is – in lijn met de landelijke ontwikkelingen – volledige digitalisering en verregaande automatisering van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Om volledig digitaal te kunnen werken is veel nodig waaronder digitalisering samen met de samenleving en ambtelijke organisatie vormgeven. Tevens ook bestuur, management en medewerkers opleiden voor het functioneren in een digitale samenleving; flexibele, plaats- en tijdonafhankelijke werkplekken inrichten en onze A&I organisatie door ontwikkelen tot een volwaardige dienstverlener op het terrein van informatisering en automatisering. Gewenst profiel: Als teamleider Advies & Projecten weet jij dat digitalisering en automatisering van dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk is. Jij ziet het als een uitdaging om jouw team en de organisatie verder te helpen in deze transformatie. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing/ coaching en resultaten van het team en de professionals. De nadruk ligt aan de ene kant op coachend leidinggeven en aan de andere kant op het opereren als senior I-adviseur. Het team Advies en Projecten bestaat uit ongeveer 10 fte en verzorgt onder andere ICT projectleiding, I-advies, ITIL servicemanagement en coördinatie Informatieveiligheid en privacy. Het team wordt komend jaar mogelijk uitgebreid met een aantal functies die de informatievoorziening voor de organisatie dichterbij moet gaan brengen. Draagvlak in het team vind jij belangrijk, waardoor jij medewerkers betrekt in de besluitvorming. Daarnaast heb jij een proactieve rol in organisatie brede ontwikkelingen. Als teamleider rapporteer je aan en ben je in gesprek met het afdelingshoofd A&I over het realiseren van de processen en producten binnen gestelde kaders, doelen, planning, tijd en geld. Samen met het team realiseer je vast te leggen doelstellingen op de verschillende terreinen. Je bent sparringpartner op strategisch en tactisch niveau voor de organisatie en speelt een belangrijke rol bij de visievorming-, beleidsvorming en informatiseringsvraagstukken binnen de organisatie. Je kan daarom goed schakelen op verschillende organisatieniveaus. Je coördineert en faciliteert voor de afdeling de bestuurlijke processen en de beleidsmatige en communicatieve taken voortkomende uit onder andere bestuurlijk en ambtelijke vragen en opdrachten, benchmarks, de accountant, de digitale transformatie en de planning en control cyclus. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO/ WO werk en denkniveau. - Je hebt ervaring met tactisch- en strategisch- advies op het gebied van digitale informatievoorziening. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met leidinggeven aan opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met ontwikkeling van beleid op het gebied van digitale informatievoorziening. - Je hebt kennis en ervaring met projectmanagement Prince 2 foundation. Procesmodellen BiSL en ITIL. - Je hebt kennis van GEMMA, NORA en andere architectuurmodellen. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Betrouwbaar - Analytisch - Verbinder - Proactief - Oplossingsgericht VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 02-01-2019 Duur: 02-07-2019 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider ICT Advies & Projecten
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23132 Omgeving: Amstelveen Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 2 juli 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 20 december 2018 Sluitingsdatum: maandag 17 december om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Teamleider ICT Advies & Projecten voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De afdeling Automatisering & Informatiemanagement (A&I) bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur & Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het A&I projectmanagement & advies. Het team Advies & Projecten bevindt zich in het vakgebied van zowel automatisering als informatisering en opereert op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De afdeling A&I wil de volgende stap zetten in de professionalisering van I&A advies. De gemeente staat aan de vooravond van een digitale transformatie. De stip op de horizon is – in lijn met de landelijke ontwikkelingen – volledige digitalisering en verregaande automatisering van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Om volledig digitaal te kunnen werken is veel nodig waaronder digitalisering samen met de samenleving en ambtelijke organisatie vormgeven. Tevens ook bestuur, management en medewerkers opleiden voor het functioneren in een digitale samenleving; flexibele, plaats- en tijdonafhankelijke werkplekken inrichten en onze A&I organisatie door ontwikkelen tot een volwaardige dienstverlener op het terrein van informatisering en automatisering. Als Teamleider Advies & Projecten weet jij dat digitalisering en automatisering van dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk is. Jij ziet het als een uitdaging om jouw team en de organisatie verder te helpen in deze transformatie. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing/ coaching en resultaten van het team en de professionals. De nadruk ligt aan de ene kant op coachend leidinggeven en aan de andere kant op het opereren als senior I-adviseur. Het team Advies en Projecten bestaat uit ongeveer 10 fte en verzorgt onder andere ICT projectleiding, I-advies, ITIL servicemanagement en coördinatie Informatieveiligheid en privacy. Het team wordt komend jaar mogelijk uitgebreid met een aantal functies die de informatievoorziening voor de organisatie dichterbij moet gaan brengen. Draagvlak in het team vind jij belangrijk, waardoor jij medewerkers betrekt in de besluitvorming. Daarnaast heb jij een proactieve rol in organisatie brede ontwikkelingen. Als Teamleider rapporteer je aan en ben je in gesprek met het afdelingshoofd A&I over het realiseren van de processen en producten binnen gestelde kaders, doelen, planning, tijd en geld. Samen met het team realiseer je vast te leggen doelstellingen op de verschillende terreinen. Je bent sparringpartner op strategisch en tactisch niveau voor de organisatie en speelt een belangrijke rol bij de visievorming-, beleidsvorming en informatiseringsvraagstukken binnen de organisatie. Je kan daarom goed schakelen op verschillende organisatieniveaus. Je coördineert en faciliteert voor de afdeling de bestuurlijke processen en de beleidsmatige en communicatieve taken voortkomende uit onder andere bestuurlijk en ambtelijke vragen en opdrachten, benchmarks, de accountant, de digitale transformatie en de planning en control cyclus. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO/ WO werk en denkniveau. Je hebt ervaring met tactisch- en strategisch- advies op het gebied van digitale informatievoorziening (referentie vereist). Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met leidinggeven aan opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis en ervaring met ontwikkeling van beleid op het gebied van digitale informatievoorziening (weging 20%). Je hebt kennis en ervaring met projectmanagement Prince 2 foundation. Procesmodellen BiSL en ITIL. Je hebt kennis van GEMMA, NORA en andere architectuurmodellen. Competenties: Klantgericht Resultaatgericht Betrouwbaar Analytisch Verbinder Proactief Oplossingsgericht
Oracle EBS Business Analist Den Haag
Referentienummer: BTIT23131 Omgeving: Den Haag Startdatum: 14 januari 2019 Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: ca. 32 Intakegesprek: Week 1 of 2 van 2019. Sluitingsdatum: Vrijdag 28 december 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Oracle EBS Business Analist voor circa 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het project ICT binnen de organisatie van de opdrachtgever zoekt een Business Consultant met kennis van Leonardo om de inrichting van Leonardo voor de gebundelde administraties mogelijk te maken en onderdelen te helpen bij hun overgang. Taken/werkzaamheden: De werkzaamheden zijn het best te benoemen als die van Business Analist Oracle ERP, met kennis van Leonardo. Werkzaamheden bestaan o.a. uit: Het verzamelen van de verschillende RFC’s tot een selectie en bestuurlijke afstemming over deze RFC’s te komen. Adviseren t.a.v. van de inrichting van het ERP systeem. Beoordeling van de (on)mogelijkheden van het systeem voor de processen zoals die zijn bepaald in het Programma en het komen tot eventuele ‘work-arounds’. De Business Analist is verantwoordelijk voor: het komen tot een gedragen lijst van Changes die voor, tijdens en na de update van Leonardo zullen worden doorgevoerd en bewaking van de implementatie. De rol van (gedelegeerd) opdrachtgever behoort nadrukkelijk niet tot de taken van de Business Analist. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding WO. Kopie diploma vereist. Je bent in bezit van Prince 2 en Black Belt inzake Lean 6 Sigma. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met Oracle ERP. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 7 jaar) met SSC-vorming. Je beschikt over werkervaring binnen een departement, bij voorkeur dat van Justitie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over relevante ervaring (minimaal 1 jaar, bij voorkeur meer dan 7 jaar) met Leonardo (systemen/methoden). Je beschikt over ervaring binnen Justitie (minimaal 1 jaar, bij voorkeur meer dan 3 jaar). Je beschikt over ervaring met uitvoeringsorganisaties van Justitie (minimaal 1 jaar, bij voorkeur meer dan 3 jaar).
Jr- Sr Tester Gelderland
Ben jij de .Net tester die in een klein team alle facetten van het testvak kan uitvoeren? Krijg jij energie om binnen een project verantwoordelijk te zijn voor alles dat met testen te maken heeft? Heb jij een professionele houding en sta je voor kwaliteit? Als tester krijg je te maken met nieuwere en oudere .Net-applicaties. De aanpak en de uit te voeren activiteiten kunnen hierdoor ook verschillen. In de ene situatie zal je de nodige tijd en energie besteden aan het destilleren en interpreteren van het functioneel- en/of technisch ontwerp, in de andere situatie wordt van je verwacht dat je samen met de product owner de specificaties opstelt (bij voorkeur mbv Gherkin). Bij de oudere applicaties wordt dus van de .Net tester verwacht dat hij/zij de specificaties kan destilleren en interpreteren vanuit het functioneel- en/of technisch ontwerp of vanuit de acceptatiecriteria. Desgewenst zal de tester de procesflow achterhalen (bijvoorbeeld ism de product owner, de business of eindgebruikers), zodat de specificaties helder worden en tests kunnen worden gemaakt. Soms is er (bijna) geen documentatie en zullen de specificaties herleid moeten worden vanuit de bestaande applicatie. Vervolgens vertaalt de tester de specificaties naar functionele tests en werk hij/zij de documentatie bij naar aanleiding van nieuwe inzichten. De tester voert de functionele tests uit, legt de testresulaten vast en maakt indien gewenst een testrapportage. Bij opzetten en uitvoeren van de acceptatietest ondersteun hij/zij de eindgebruikers. Daarnaast wordt bij de nieuwere applicaties van de tester verwacht dat hij samen met de product owner in staat is om de specificaties op te stellen en hierbij gebruik te maken van Gherkin. Deze specificaties dienen als input voor de geautomatiseerde (regressie)test die we middels SpecFlow willen realiseren. Zo ben je als tester een belangrijke spil in een klein projectteam! Samen met de developers ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de geautomatiseerde (regressie)testen tijdens iedere sprint. In algemene zin verwachten we van de tester een pro-actieve houding, waarbij weerbaarheid binnen het team vanzelfsprekend is. Tevens heeft de tester een passievolle houding ten opzichte van het testvak met een sterke intrinsieke motivatie voor softwarekwaliteit. De tester is in staat om zelfstandig zijn werk te plannen en af te stemmen met de overige teamleden. Binnen het team MCC .Net wordt stevig ingezet op testautomatisering, waarbij naast SpecFlow ook gebruik gemaakt wordt van Robot Framework. Achtergrond: Binnen het team MCC .Net worden voor 10 business domeinen/ketens zo'n 30 applicaties gebouwd, onderhouden en beheerd. Voor één van die domeinen, te weten Inning/Invordering, zullen de komende maanden aanpassingen in de applicaties gerealiseerd moeten worden. Als .Net tester zul je in een klein team samen met de product owner deze opdrachten oppakken, waarbij het team na iedere sprint een demo zal organiseren voor zowel de business als voor het beheerteam dat de applicatie achteraf weer in beheer zal nemen. Bij de demo voor de business zal de nadruk liggen op de functionele uitbreidingen, terwijl de andere demo vooral zal inzoomen op de wijze waarop deze aanpassingen in de techniek gerealiseerd zijn. Eisen: 4 jaar uitgebreide kennis en ervaring met het testen van software (web-applicaties en services). 2 jaar kennis van HTML, CSS en Javascript. 3 jaar kennis van en ervaring met Agile en Scrum methodieken 2 jaar uitgebreide (en aantoonbare) kennis en ervaring met het realiseren van geautomatiseerde testen. TMap Next Foundation Wensen: ASP.Net, MVC en C# Gherkin, SpecFlow, Selenium en Robot Framework Kennis en ervaring met tools als Visual Studio 2017 en SQL Server 2014 Specificaties opstellen ism de product owner en vastleggen met gebruik van Gherkin.
Testcoördinator Meldkamer-ICT Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23151 Omgeving: Driebergen/Odijk (Dienst ICT) plus diverse meldkamerlocaties in Nederland Startdatum: 4 maart 2019 (let op: screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: donderdag 10 of vrijdag 11 januari Sluitingsdatum: donderdag 27 december om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Testcoördinator Meldkamer-ICT voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Testcoördinator acteert als meewerkend voorman voor wie de uitvoerende testactiviteiten zijn gericht op het statisch en dynamisch testen van (applicatie)packages en server-serverkoppelingen. Toetsing van netwerk- en hardwarecomponenten kunnen deel uit maken van de werkzaamheden. Afhankelijk van de status en voortgang ligt de nadruk meer of minder op coördinerende of uitvoerende werkzaamheden. De Testcoördinator maakt deel uit van het Testteam LMS-MDC. Het LMS-programma realiseert de samenvoeging van regionale meldkamers naar 12 landelijke meldkamerlocaties en de aansluiting van deze meldkamerlocaties op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamer (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) in productie gegaan. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een realisatie- en migratieproject in. Het werkpakket van het Testteam LMS-MDC omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde ICT ten behoeve van de nieuwe aansluitingen. Verantwoordelijkheden Ondersteunen van de testmanager bij het opstellen van teststrategieën en testplannen, en de uitvoering daarvan. Rapporteren van testresultaten om zo inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-systemen, applicatiepackages, en overige software- en hardwarecomponenten. Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn, veelal in teamverband samen met het technische packageteam en het infrastructuurontwikkelteam. Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen. Vakmatige taken Ontwerpen en uitvoeren van technische en (beperkte) functionele testen. Testen van Microsoft App-V-packages vanaf VDI-werkplekken met behulp van RES One Workspace console. Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere (test-)geledingen. Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen. Analyseren van testresultaten. Rapporteren over de status van testen en bevindingen. Reviewen van impactanalyses en specificaties. Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis. Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen. Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen. Testen van ICT-infrastructuur. Leidinggevende taken Aansturen van testanalisten bij het opstellen en uitvoeren van testgevallen, en het analyseren van testresultaten. Coördineren van de afhandeling van bevindingen. Waarnemen lopende werkzaamheden van de testmanager diens afwezigheid of ziekte. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal één behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat (certificaat verplicht). Je hebt minimaal 3 jaar (± fulltime) relevante werkervaring als Testanalist in de afgelopen 7 jaar. Je hebt minimaal 2 jaar (± fulltime) relevante ervaring als Testcoördinator in de afgelopen 7 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (diploma vereist) (weging 20%). Je hebt kennis van minimaal één van de meldkamersystemen GIS, GMS of C2000 (weging 20%). Je hebt kennis van en ervaring met Ivanti/RES One Workspace. Je hebt kennis van en ervaring met IP netwerk-infrastructuren. Je hebt kennis van en ervaring met applicatievirtualisatie met gebruik van Microsoft App-V. Je hebt kennis van en ervaring met VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenApp. Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenDesktop. Je hebt kennis van en ervaring met servervirtualisatie. Je hebt kennis van en ervaring met infrastructuur ten behoeve van een SBC-platform (SBC, Server Based Computing). Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Stressbestendigheid - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Flexibel in denken en doen - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Initiatief nemen - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Projectleider eID Projecten Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider eID Projecten. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over Unit Infrastructuur en Collectieve Inkoop: De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise. Het team GDI-regie maakt deel uit van deze unit. Omschrijving opdracht: De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Binnen het team GDI-regie van VNG Realisatie zorgt de Projectleider elektronische Identitiet (eID) voor de projectleiding van verschillende projecten in het eID-domein. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: - Draagt zorg voor de projectleiding van verschillende beproevingen/Impactanalyses op het gebied van Identificatie & Authenticatiediensten, toegangsdiensten en de Single Digital Gateway. - Inventariseert met stakeholders uit de omgeving (bijvoorbeeld gemeenten, ondernemers, Logius, betrokken departement en koepels) de behoeften en de gewenste resultaten ten aanzien van eID-middelen. - Signaleert relaties met andere projecten, interpreteert het belang daarvan en informeert de themacoördinator Identiteits- en toegangsdiensten over deze raakvlakken. - Stelt een projectplan en uitwerkingen daarvan voor de verschillende afzonderlijke projecten op. - Onderhoudt contacten met verschillende betrokken interne collega’s, zoals beleidsmedewerkers, kenniscentrum, medewerkers IBD, architecten en communicatieadviseurs. - Coördineert operationele activiteiten met stakeholders en betrokken partijen en houdt hen op de hoogte van relevante ontwikkelingen (onder meer door initiatie van communicatie naar gemeenten door communicatieadviseurs). - Volgt de lopende ontwikkelingen en zorgt voor afstemming met en ondersteuning van de themacoördinator Identiteits- en toegangsdiensten. - Ondersteuning bij het uitvoeren van binnen het team GDI voorkomende activiteiten. Resultaat van de opdracht: - Vervanging van de themacoördinator Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten op het vlak van Identificatie&Authenticatiediensten. - Gestructureerd (doen) volgen van en het proactief beïnvloeden van ontwikkelingen rond het terrein van Identificatie&Authenticatiediensten in de volle breedte. - Advisering van Themacoördinator. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent de in de profieltekst genoemde data beschikbaar voor een matchgesprek. - Je bent 1 februari 2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau (tenminste Hbo-opleiding en vijf jaar werkervaring op WO-niveau). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als projectleider of adviseur op het gebied van GDI-voorzieningen in de afgelopen vijf jaar. - Je hebt minimaal drie jaar werkervaring binnen een gemeentelijke overheid in de afgelopen vijf jaar. - Je hebt aantoonbare (in een gesprek) actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van identificatie en authenticatiediensten en digitale identiteit met nadruk op DigiD. eHerkenning/Idensys en eIDAS. - Je hebt ruime (meer dan drie jaar) recente en door middel van CV aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) met werken in of met gemeenten in een rol waarin doelen bereikt moesten worden in een krachtenveld van stakeholders waar sprake was van tegengestelde wensen en/of belangen. - Je bent een volwaardig gesprekspartner voor stakeholders op tactisch en operationeel niveau. - Je hebt een aantoonbaar actueel netwerk binnen de bij identificatie en authenticatiediensten (zoals DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys, eIDAS) en toegangsdiensten (zoals MijnOverheid) betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke koeporganisaties (blijkend uit relevante projectervaringen in de afgelopen 3 jaar). - Je hebt actuele en voldoende kennis van (ontwikkelingen) in de gemeentelijke informatievoorziening. Competenties: - Projectmatig werkend - Helikopterview - Resultaatgericht - Sensitiviteit voor (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen - Zelfstandigheid - Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: ca. 01-02-2019 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: max 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15 januari tussen 14.00-17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior C# Developer Rotterdam
Voor onze opdrachtgever in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een Senior C# Developer Startdatum: z.s.m. Duur: 3 maanden met optie tot verlengen Uren: 32-40 uurSr. Software Developer - Overige Microsoft Beschrijving Senior C# Developer Wat er moet gebeuren De klant is op zoek naar een technisch sterke software ontwikkelaar ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Microsoft / .NET applicatielandschap in Microsoft Azure. Binnen dit landschap worden verschillende technieken en tools gebruikt, waaronder Dynamics CRM, Microsoft Azure, ASP.NET Core 2.x, Angular7, WCF, PowerApps, webjobs en Azure SQL server. De kandidaat komt te werken binnen de ICT afdeling van de klant, het Customer Care domein. Binnen dit domein wordt volgens de Agile principes gewerkt aan duurzame oplossingen in en rondom Dynamics CRM. Momenteel is de klant bezig met een vernieuwingsslag; recent is het on-premise applicatielandschap verhuisd naar Microsoft Azure en Dynamics 365, waarbij de insteek is geweest om zoveel mogelijk met PaaS componenten te werken. Wat verwachten wij van de kandidaat? De kandidaat komt te werken binnen het ‘Integratie & Ops’ team. Dit team richt zich er op om integraties tussen systemen mogelijk te maken, technische componenten te verduurzamen en componenten te upgraden of herzien waar dit nodig is om beter aan te sluiten op Azure en Dynamics 365. Wij zijn op zoek naar een kandidaat met aantoonbare beschikking over academisch of hbo werk- en denkniveau. Het is van belang dat de kandidaat in staat is om zelfstandig en proactief technische concepten uit te denken en uit te werken. Wij verwachten verder dat; • De kandidaat aantoonbare ervaring heeft met C#, ASP.NET, MVC en WebAPI en in staat is om fundamentele concepten van C# op een heldere manier uit te leggen; • De kandidaat kennis heeft van verschillende design patterns (MVC, DI, Factory, Singleton, etc.) en deze op een heldere manier kan uitleggen; • De kandidaat bekend is met principes zoals KISS, SOLID, DRY, YAGNI; • De kandidaat bekend is met de RESTful principes en in staat is om deze principes op een correcte manier te implementeren; • De kandidaat kennis en ervaring heeft met het schrijven van unittests, testing frameworks (MSTest, Xunit) en mocking frameworks; • Ervaring met Dynamics CRM en/of Azure is een pré; • MCSD en/of andere certificaten van Microsoft technologieën is een pré; • De kandidaat interesse heeft om nieuwe technieken aan te leren; • De kandidaat beschikt over een sterk analytisch vermogen en in staat is om in korte tijd complexe processen te doorgronden; • De kandidaat 40, 36 of 32 uur per week beschikbaar is. Wij stellen geen minimumvereiste aan het aantal jaren ervaring dat de kandidaat met C# of ASP.NET dient te hebben. Kandidaten die zich comfortabel voelen bij de opdrachtomschrijving maar relatief gezien weinig jaren ervaring hebben als programmeur kunnen zich tevens aanmelden. Intake procedure Tijdens de intake vindt er een korte assessment plaats. Tijdens deze assessment wordt een scenario voorgelegd en gekeken naar de oplossingsrichting die de kandidaat voorstelt. Ook kan het zijn dat er een aantal technische vragen wordt gesteld over softwareontwikkeling in C#.
Testanalist Meldkamer-ICT Driebergen/Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Testanalist Meldkamer-ICT. Omschrijving opdracht: Het Meldkamerdienstencentrum (MDC) zoekt een gedreven testanalist ten behoeve van het programma Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). De testanalist heeft kennis van technische netwerkinfrastructuren waaronder fire walls, IP-plannen en patchruimtes. Daarnaast is kennis van Ivanti/RES Workspace Control, Citrix XenApp en XenDesktop een pré. De testanalist voert vooral toetsen en testen uit op netwerk- en hardwarecomponenten. Daarnaast kan het statisch en dynamisch testen van (applicatie-)packages en server-serverkoppelingen tot de werkzaamheden behoren. De testanalist maakt deel uit van het Testteam LMS-MDC. Doelstelling: Het LMS-programma realiseert de samenvoeging van regionale (decentrale) meldkamers (112-alarmcentrales) naar 12 landelijke meldkamerlocaties en de aansluiting van deze meldkamerlocaties op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamer (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) in productie gegaan. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een realisatie- en migratieproject in. Het werkpakket van het Testteam LMS-MDC omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde ICT ten behoeve van de nieuwe aansluitingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Opzetten en uitvoeren van testen en rapporteren van testresultaten om inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-onderdelen/systemen. - Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn. - Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen. Omschrijving taken: - Omzetten van specificaties naar toetsbare (SMART) requirements. - Valideren en verifiëren van requirements, samen met materiedeskundigen. - Reviewen van impactanalyses en specificaties. - Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis. - Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen. - Uitwerken van specificaties met behulp van testtechnieken in goed onderhoudbare en overdraagbare testgevallen. - Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen. - Ontwerpen en uitvoeren van technische en (beperkte) functionele testen. - Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere (test-)geledingen. - Testen van Microsoft App-V-packages vanaf VDI-werkplekken met behulp van RES One Workspace console. - Testen van ICT-infrastructuur. - Analyseren van testresultaten. - Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen. - Rapporteren over de status van testen en bevindingen. Leidinggevende taken: Niet van toepassing, al wordt van de testanalist wel verwacht een en ander te coördineren en met betrokkenen af te stemmen. Dit niet alleen op verzoek maar ook op eigen initiatief. Contacten: Interne contacten met projectmanagers, projectleiders, projectteamleden, testmanager, testcoördinatoren, testanalisten, beheerders en eindgebruikers. Inzet in de lijn of project Inzet in projecten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 04-03-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal één behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat. - Je hebt minimaal drie jaar (± fulltime) relevante werkervaring als testanalist in de afgelopen vijf jaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO-opleiding of hoger. - Je hebt kennis van en ervaring met requirementsanalyse. - Je hebt kennis van en ervaring met Informatieanalyse, UML en de ISO25010-standaard. - Je hebt kennis van en ervaring met netwerkarchitectuur. - Je hebt kennis van en ervaring met communicatieprotocollen. - Je hebt kennis van en ervaring met IP netwerk-infrastructuren. - Je hebt kennis van en ervaring met Ivanti/RES Workspace Control. - Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenApp. - Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenDesktop. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. - Flexibel in denken en doen: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Initiatief nemen: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen/Odijk (Dienst ICT) plus diverse meldkamerlocaties in Nederland. Startdatum: 04-03-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10-01-2019 of 11-01-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testanalist Meldkamer-ICT Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23123 Omgeving: Driebergen/Odijk (Dienst ICT) plus diverse meldkamerlocaties in Nederland. Startdatum: 4 maart 2019 (let op: screening van 6 tot 15 weken voorafgaand). Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: donderdag 10 of vrijdag 11 Januari 2019. Sluitingsdatum: donderdag 27 december om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Testanalist Meldkamer-ICT voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Testanalist heeft kennis van technische netwerkinfrastructuren waaronder fire walls, IP-plannen en patchruimtes. Daarnaast is kennis van Ivanti/RES Workspace Control, Citrix XenApp en XenDesktop een pré. De testanalist voert vooral toetsen en testen uit op netwerk- en hardwarecomponenten. Daarnaast kan het statisch en dynamisch testen van (applicatie-)packages en server-serverkoppelingen tot de werkzaamheden behoren. De testanalist maakt deel uit van het Testteam LMS-MDC. Het LMS-programma realiseert de samenvoeging van regionale meldkamers naar 12 landelijke meldkamerlocaties en de aansluiting van deze meldkamerlocaties op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamer (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) in productie gegaan. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een realisatie- en migratieproject in. Het werkpakket van het Testteam LMS-MDC omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde ICT ten behoeve van de nieuwe aansluitingen. Verantwoordelijkheden Opzetten en uitvoeren van testen en rapporteren van testresultaten om inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-onderdelen/systemen. Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn. Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen. Vakmatige taken Omzetten van specificaties naar toetsbare (SMART) requirements. Valideren en verifiëren van requirements, samen met materiedeskundigen. Reviewen van impactanalyses en specificaties. Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis. Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen. Uitwerken van specificaties met behulp van testtechnieken in goed onderhoudbare en overdraagbare testgevallen. Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen. Ontwerpen en uitvoeren van technische en (beperkte) functionele testen. Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere (test-)geledingen. Testen van Microsoft App-V-packages vanaf VDI-werkplekken met behulp van RES One Workspace console. Testen van ICT-infrastructuur. Analyseren van testresultaten. Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen. Rapporteren over de status van testen en bevindingen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau. Je hebt minimaal een behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat (certificaat verplicht). Je hebt minimaal 3 jaar (± fulltime) relevante werkervaring als Testanalist in de afgelopen 5 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (weging 25%) (diploma vereist). Je hebt kennis van en ervaring met requirementsanalyse (weging 20%). Je hebt kennis van en ervaring met Informatieanalyse, UML en de ISO25010-standaard. Je hebt kennis van en ervaring met netwerkarchitectuur. Je hebt kennis van en ervaring met communicatieprotocollen. Je hebt kennis van en ervaring met IP netwerk-infrastructuren. Je hebt kennis van en ervaring met Ivanti/RES Workspace Control. Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenApp. Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenDesktop. Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Stressbestendigheid - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Flexibel in denken en doen - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Initiatief nemen - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Senior Adviseur Bedrijfsvoering Financiën Apeldoorn
Functieomschrijving:Als ervaren allround professional op het gebied van financiën ben je mede-verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van diverse (financiële) rapportages op IV niveau zoals bijvoorbeeld de Meerjarenraming en de Budgetbrief. Je draag bij aan de versterking van de financiële functie. Op basis van onder andere de informatie vanuit de bedrijfsonderdelen en de gesprekken die je voert met je collegas binnen de onderdelen stel je in afstemming met de coördinator Finance de rapportages op IV niveau samen. Tot je taken behoort tevens het (gevraagd en ongevraagd) verzorgen van analyses t.b.v. het management team van de IV organisatie.Functie-eisen:Een afgeronde WO opleiding (bedrijfseconomische richting);Ervaring met financiën.Competenties:Analytisch;Stressbestendig.Aanvullende kennis/wensen:ervaring met SAP/Excel;Ervaring binnen de Rijksoverheid;Ervaring binnen een IT-omgeving;Minimaal 28 uur/week beschikbaar.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Adviseur Bedrijfsvoering PFC Apeldoorn
Functieomschrijving:Als ervaren allround professional op het gebied van Planning & Control (P&C) ben je verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van diverse producten uit de P&C cyclus van de IV organisatie en de verdere inrichting en verbetering hiervan.Je werkt samen met je collegas en de coördinator aan diverse P&C producten van de IV organisatie. Te denken valt hierbij aan de bijdrage aan het Jaarplan voor de Belastingdienst, het Jaarcontract voor de IV organisatie, de Twee- en Viermaandelijkse voortgangsrapportage, de Halfjaarsrapportage en het maandelijkse IV dashboard. Je levert een inhoudelijke bijdrage en stemt af met de diverse stakeholders.Ook werk je nauw samen met je collegas van de portefeuille Finance. Zij zijn verantwoordelijk voor de financiële component van de P&C producten. Uiteraard heb je daarnaast regelmatig contact met je collegas die werkzaam zijn in de P&C cyclus binnen de onderdelen.De IV organisatie bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen, en verzorgt de InformatieVoorziening (IV) voor de Belastingdienst. Tot voor kort kenden deze bedrijfsonderdelen een hoge mate van autonomie. Recent is besloten om te werken vanuit één IV. Wij zoeken daarom een specialistisch adviseur Planning & Control die op centraal IV niveau acteert.Functie-eisen:5 jaar werkervaring en een afgeronde WO opleiding (bedrijfseconomische richting).Competenties:Stijlflexibiliteit;Zelfstartend;Mondeling en schriftelijke vaardigheden.Aanvullende kennis/wensen:ProjectcontrolSAPExcelErvaring binnen de RijksoverheidErvaring binnen een IT-omgevingMinimaal 28 uur/week beschikbaarDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Testcoördinator Meldkamer-ICT Driebergen/Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Testcoördinator Meldkamer-ICT. Omschrijving opdracht: Het Meldkamerdienstencentrum (MDC) zoekt een gedreven testcoördinator ten behoeve van het programma Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). De testcoördinator heeft kennis van en affiniteit met relevante infrastructuurcomponenten, waaronder Ivanti/RES Workspace Control, Citrix XenApp en XenDesktop. Daarnaast is kennis van technische netwerkinfrastructuur een pré. De testcoördinator acteert als meewerkend voorman voor wie de uitvoerende testactiviteiten zijn gericht op het statisch en dynamisch testen van (applicatie)packages en server-serverkoppelingen. Toetsing van netwerk- en hardwarecomponenten kunnen deel uit maken van de werkzaamheden. Afhankelijk van de status en voortgang ligt de nadruk meer of minder op coördinerende of uitvoerende werkzaamheden. De testcoördinator maakt deel uit van het Testteam LMS-MDC. Doelstelling: Het LMS-programma realiseert de samenvoeging van regionale (decentrale) meldkamers (112-alarmcentrales) naar 12 landelijke meldkamerlocaties en de aansluiting van deze meldkamerlocaties op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamer (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) in productie gegaan. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een realisatie- en migratieproject in. Het werkpakket van het Testteam LMS-MDC omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde ICT ten behoeve van de nieuwe aansluitingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Ondersteunen van de testmanager bij het opstellen van teststrategieën en testplannen, en de uitvoering daarvan. - Rapporteren van testresultaten om zo inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-systemen, applicatiepackages, en overige software- en hardwarecomponenten. - Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn, veelal in teamverband samen met het technische packageteam en het infrastructuurontwikkelteam. - Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen. Omschrijving taken: - Ontwerpen en uitvoeren van technische en (beperkte) functionele testen. - Testen van Microsoft App-V-packages vanaf VDI-werkplekken met behulp van RES One Workspace console. - Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere (test-)geledingen. - Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen. - Analyseren van testresultaten. - Rapporteren over de status van testen en bevindingen. - Reviewen van impactanalyses en specificaties. - Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis. - Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen. - Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen. - Testen van ICT-infrastructuur. Leidinggevende taken: - Aansturen van testanalisten bij het opstellen en uitvoeren van testgevallen, en het analyseren van testresultaten. - Coördineren van de afhandeling van bevindingen. - Waarnemen lopende werkzaamheden van de testmanager diens afwezigheid of ziekte. Contacten: Interne contacten met projectmanagers, projectleiders, projectteamleden, testmanager, testcoördinatoren, testanalisten, (regionale) beheerders en eindgebruikers. Inzet in de lijn of project: Inzet in projecten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 04-03-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal één behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat. - Je hebt minimaal drie jaar (± fulltime) relevante werkervaring als testanalist in de afgelopen zeven jaar. - Je hebt minimaal twee jaar (± fulltime) relevante ervaring als testcoördinator in de afgelopen zeven jaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO-opleiding of hoger. - Je hebt kennis van minimaal één van de meldkamersystemen GIS, GMS of C2000. - Je hebt kennis van en ervaring met Ivanti/RES One Workspace. - Je hebt kennis van en ervaring met IP netwerk-infrastructuren. - Je hebt kennis van en ervaring met applicatievirtualisatie met gebruik van Microsoft App-V. - Je hebt kennis van en ervaring met VDI (Virtual Desktop Infrastructure). - Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenApp. - Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenDesktop. - Je hebt kennis van en ervaring met servervirtualisatie. - Je hebt kennis van en ervaring met infrastructuur ten behoeve van een SBC-platform (SBC, Server Based Computing). Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. - Flexibel in denken en doen: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Initiatief nemen: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen/Odijk Startdatum: 04-03-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10-01-2019 of 11-01-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Implementatiecoördinator Utrecht
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Implementatiecoördinator. Omschrijving opdrachtgever: Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen. Beschrijving directie/afdeling De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. De taken op het gebied van bedrijfsvoering worden vanuit de DVOM in Utrecht geleverd aan alle onderdelen van de OM organisatie. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het ICT domein hierin een cruciale rol. Binnen de DVOM zijn er vier domeinen benoemd; HR, Financiën, ICT en Facilitair Beheer, daarnaast ondersteuning door Bedrijfsvoering. In het kader van eigenaarschap zijn domeineigenaren verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de processen van het domein. Om dit te kunnen waarmaken, beschikken ze over personele en materiële middelen met bijbehorende bevoegdheden. Vanuit het managementteam (MT) adviseren zij het bestuur over de strategie, daarnaast dragen zij zorg voor de verbinding tussen de domeinen en het imago van de DVOM en het OM in het algemeen. Nieuwe functionaliteit wordt op onderwerp veelal ontwikkeld in projectvorm, waarin medewerkers uit het Kennis en Klant segment van DVOM IT op tijdelijk basis aan Projecten worden toegekend. Na opleveren van het project, wordt verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer gedragen door DVOM IT en externe leverancier(s). Omschrijving opdracht: Programma Alle Zaken Digitaal. Binnen de Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM) loopt het programma Alle Zaken Digitaal (AZD). AZD heeft tot doel om strafzaken in 2019 digitaal te kunnen verwerken. In dit ambitieuze en vernieuwende programma staat de komende tijd veel te gebeuren. Veel energie wordt gestoken in het waarmaken van de ambitie, onder andere door enthousiaste medewerkers binnen het programma en de projecten die binnen het programma bestaan. Hiervoor zijn wij op zoek naar iemand die in de rol van Implementatiecoördinator medewerkers en managers ondersteunt, aanjaagt en faciliteert bij het invoeren van digitaal werken. Doelstellingen: Innovatie door digitalisering van werkprocessen spelen een grote rol bij het verbeteren van efficiëntie. Daarbij hoort een organisatiecultuur die deze nieuwe manier van werken ondersteunt. Werkzaamheden: Het ondersteunen, aanjagen en faciliteren van medewerkers en manager bij het invoeren van digitaal werken is een essentiële taak van de implementatiecoördinator. Indien er afgeweken wordt van eerder vastgestelde afspraken dan is er de taak en verantwoordelijkheid om de regio's aan te spreken en te sturen op budget, kwaliteit en tijd. De implementatiecoördinator is op de hoogte van alle informatie over het project en is verantwoordelijk voor begeleiding van managers en medewerkers op projectmatig werken, herinrichting van processen, sturen in een digitale wereld en de verder noodzakelijke verandermanagement en teamsamenwerkingsactiviteiten. Je bent in staat de verschillende belangen en belanghebbenden te onderkennen en mogelijke tegenstellingen om te zetten naar heldere beslispunten voor de verantwoordelijke bestuurders. In algemene zin begrijpt en beheerst hij / zij het speelveld, het proces en de (nieuwste) technologie die van toepassing zijn op het project en staat daarmee garant voor de juiste begeleiding. Je kan sturen op een strakke planning, maar ook ruimte geven binnen deze planning als de lokale situatie daarom vraagt. Tevens ben je in staat om draagvlak te laten ontstaan voor digitaal werken, managers en medewerkers te mobiliseren en kan je als coach voor de lokale projectleider en opdrachtgevers fungeren. Je weet op een ondernemende en resultaatgerichte manier (complexe) implementaties te laten slagen. Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. De implementatiecoördinator bij AZD is bij uitstek in staat om een brug te kunnen slaan tussen business en IT en tussen Arrondissementsparket en Rechtbank. Een groot analytisch vermogen en procesmatig inzicht maken het mogelijk om pro-actief te reageren op ontwikkelingen en een hoge mate van organisatiesensitiviteit maakt het mogelijk een complexe implementatie te laten slagen binnen de belangen en cultuur van een locatie. Je ondersteunt de gerechten namens het landelijk project bij de invoering van digitaal werken in maatwerkzaken. Je bent het aanspreekpunt voor de projectleider / stuurgroep en de verantwoordelijke managers van de locatie. Je adviseert de locatie over de projectaanpak, monitort het implementatieproces en helpt bij het organiseren en structureren van de nieuwe werkwijzen. Daarnaast ben je de spil tussen de locatie en het landelijk programma, als zodanig vertaal je de landelijke implementatie-aanpak naar een lokale maatwerkaanpak en agendeert ze lokale behoeften op landelijk niveau. De implementatie van Alle Zaken Digitaal is een volwaardige en grootschalige digitaliseringsslag, waarbij niet uit het oog mag worden verloren waarom het Openbaar Ministerie digitaal wil werken. Zij vraagt van jou dan ook brede vaardigheden aan de “zachte kant” van de verandering: coachen van medewerkers, bestuurders en managers, realiseren van draagvlak en opzetten van ketensamenwerking met het Openbaar Ministerie. Op politiek en bestuurlijk vlak weet je binnen de projectmatige aanpak ruimte te creëren voor lokale versnelling of aanpassing als de implementatie daarom vraagt. Je komt als coördinator in een groot gezamenlijk implementatieteam van OM en Rechtspraak en kunt daar je steentje bijdragen aan het ontwikkelen van een professioneel implementatieteam dat de locaties ondersteunt en aanjaagt. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode van 6 maanden met optie tot verlenging. - Je hebt een afgeronde opleiding WO (richting is vrij). - Je hebt de afgelopen 3 jaren minimaal 6 maanden gewerkt binnen de Justitie strafrechtketen. - Je hebt in de afgelopen 2 jaren minimaal 6 maanden gewerkt in een programma/project met een jaarlijks budget van minimaal 10 miljoen of meer. - Je hebt de afgelopen 3 jaren minimaal 6 maanden gewerkt in een grote programma/projectorganisatie van 100 teamleden of meer. - Je voegt een motivatie toe waarin je toelicht waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven). Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent beschikbaar vanaf 15/1/19. - Je beschikt over een aantoonbaar aan te wenden netwerk binnen Justitie strafrechtketen. - Je hebt ervaring met het managen van verwachtingen bij stakeholders op bestuurlijk en managementniveau. - Je kan gebruik maken van eigen of andermans bestaande netwerk en goed nieuwe relaties leggen en onderhouden (toelichten in motivatie). - Je hebt ervaring met doelgroep-communicatie rond de implementatie van een grote digitaliserings-situatie of project met meer dan 3000 direct betrokkenen. - Je hebt ervaring met een coördinerende rol bij verschillende lokale implementaties binnen een overheidsomgeving. Competenties: - Projectmatig werken: sturen op resultaat met oog voor draagvlak. - In staat om balans te vinden tussen belangen van betrokkenen. - Heeft senioriteit en durft ongevraagd advies te geven aan managers / bestuurder op inhoudelijk, projectmatig en veranderkundige gebied. Interviewcriteria: - Mate van kennis van de strafrechtsector. - In staat om balans te vinden tussen belangen van betrokkenen. - Omgevingssensitief: weet binnen structuur en kaders in het oog te houden de belangen van alle betrokken partijen en voortgang en planvorming zo nodig daarop aan te passe - Heeft ervaring met advies geven aan managers / bestuurder op inhoudelijk, projectmatig en veranderkundige gebied. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG (BOA-niveau) in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: vrijdag 11 januari 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatieanalist Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Informatieanalist. Omschrijving opdracht: Ben jij degene die Internet of Things op de trein verder ontwikkelt? In de softwarefabriek “IT op de Trein” ga de digitalisering van onze vloot verder brengen. Ons IT-platform op de trein levert al diensten als reisinformatie op schermen, omroep en mobiel, diagnose op afstand, cameratoezicht en driver advisory systems. Je spreekt met de business owners over de wensen die ze hebben ten aanzien van IT functies op de trein en maakt uitwerkingen van hun requirements. Dat kan zijn: interfaces analyseren en uitwerken in Service Definities of een voorstel ontwikkelen voor het bieden van nieuwe functionaliteit. Dat zijn zowel interfaces binnen NS, maar ook interfaces met ProRail. Er lopen diverse trajecten waarin aan het vergroten van de veiligheid op het spoor wordt gewerkt, waar jij ook een bijdrage aan kunt leveren. Je zorgt voor gevalideerde en geprioriteerde requirements en specificaties met de juiste kwaliteit en diepgang op het juiste moment voor het realiseren en beheren van de oplossing. Vastleggen van requirements in Sparx Enterprise Architect en Jira in onze ontwikkelomgeving hoort daar ook bij. Er wordt ook een bijdrage van je verwacht in het refinen van user stories. Hier gebeurt het: Je gaat werken binnen het programma “IT op de Trein”. Dit programma realiseert allerlei IT toepassingen op de treinen van NS zoals reisinformatie, wifi, remote diagnose en cameratoezicht; dit alles via een uniform computerplatform op alle verschillende typen treinen. De realisatie vindt voor een groot deel plaats in de softwarefabriek. De softwarefabriek werkt op een agile wijze die op SAFe geënt is. Het is een uitdagend werkterrein en meer dan 1 miljoen reizigers per dag zullen de IT die je maakt ervaren. Gewenst profiel: Je kunt snel kennis opdoen, goed luisteren en functionele relaties uitwerken in gestructureerde, digitaal vastgelegde interfaces. Ook kun je beslislogica analyseren en uitwerken in business rules en beslistabellen. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met requirements engineering. Kennis van het Nederlandse spoorwegsysteem (rolverdeling NS-ProRail, procesleiding, verkeersleiding) is een duidelijke pré. Je wilt je verdiepen in de materie en hebt er plezier in om dit goed uit te werken en gestructureerd vast te leggen. Je bent een doener! Het domein IT op de Trein heeft een technisch karakter met tijdskritische en embedded aspecten. Er worden veel interfaces gebouwd, soms met moderne systemen (Webservices /XML/JSON) maar soms ook met technische treinapparatuur (bitframe interfaces). Kennis en ervaring in technische automatisering en affiniteit met techniek en real-time systemen (Internet of Things, sensoriek, HW-interfaces) zijn daarom welkom. Functie eisen (knock-out criteria): - Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst) - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met requirements engineering. - Je de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad - Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: In de week van 1 januari Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
.Net Ontwikkelaar Utrecht
Capgemini is op zoek naar .net-ontwikkelaar voor meerdere locaties. Dotnet-ontwikkelaar Als ontwikkelaar van Dotnet ben je verantwoordelijk voor het (technische) ontwerp, realisatie en testen van gebruiksgevallen die voldoen aan de productgebruikersvereisten die zijn gedefinieerd in de achterstand. Je bent in staat om complexe omgevingen te overzien en, met behulp van tooling, de klant voorzien van snelwerkende oplossingen in een Agile manier van werken. taken: (Technische) ontwerpen, realiseren en (unit) testen van use cases in sprints in nauwe samenwerking met de eigenaar van het product en het team. Rol binnen het Scrum-team (verfijnen, plannen, uitvoeren, evalueren) Ondersteun producteigenaren en gebruikers tijdens de implementatie van de gewenste oplossingen. Bevordering van een visie op de agile ontwikkelingen in een op Dotnet gebaseerde ontwikkelomgeving overheid Beslissingen nemen over ontwerp en realisatie van use cases Rapporteer voortgang en knelpunten in systeemontwikkelingsgebied in dagelijkse stand-ups Doe mee aan stand-ups, demo's, retrospectieve, verfijnings- en planningssessies. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Ervaring met Visual Studio & TFS (en / of VSTS) Ervaring met .Net en C # Bewezen professionele ervaring met agile en / of Devops .Net-projecten Ervaring met frameworks zoals ASP.NET en / of Entity framework en / of WCF Ervaring met LINQ of Lambda en / of SQL, MSSQL-server Ervaring met het toepassen van ontwerppatronen in softwareoplossingen wensen Ervaring met het toepassen van web-gerelateerde technieken zoals Javascript / Typescript, HTML, CSS Ervaring met Mule ESB, Redhat JBOSS stack, NoSQL (bijvoorbeeld ElasticSearch en Cassandra) Ervaring met Angular 2,0 Relevante certificeringen Ervaring met Xamarin Ervaring met Cloud-technieken en Cloud-ontwikkeling zoals Azure, AWS of IBM Cloud Ervaring met Serverless Ervaring Voor medior Dotnet ontwikkelaar 3+ jaar ervaring Voor senior Dotnet-ontwikkelaar 5+ jaar ervaring Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com .
Testanalist Utrecht
Capgemini zoekt Testanalist voor meerdere locaties. Test analist Als een testanalist ben je verantwoordelijk voor het maken, bijwerken en uitvoeren van gestructureerde testcases. Je vertaalt functionele specificaties in gestructureerde testgevallen met bijbehorende testgegevens en voer de testgevallen uit in de juiste testomgevingen en je legt ook je bevindingen vast taken: Het opzetten van testscenario's met bijbehorende scripts en gegevens Het opstellen van schattingen voor een gedefinieerde scope voor de voorbereiding en uitvoering van testcases Ondersteuning van gebruikers bij het uitvoeren van tests Gestructureerde, zakelijk gestuurde testaanpak uitvoeren overheid Monitoring en rapportage van bevindingen en eigen activiteiten. Bepalen welke testtechnologie moet worden gebruikt Bepaling van de ernst van de bevindingen. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Ervaring met testanalyse en -aanpak, inclusief TMap Next Foundation of ISTQB-certificaat wensen Kennis van testanalyses en -aanpak, inclusief ISTQB Advanced Technical TA-certificaat Kennis van een hulpmiddel voor testautomatisering, gebaseerd op opleiding en training Ervaring Medior-testanalist: Vereisten • 3+ jaar ervaring wensen • Ervaring met programmeren in Java / Javascript / C # /. Net Senior testanalist: Vereisten • Meer dan 5 jaar ervaring wensen • Ervaring met programmeren in Java / Javascript / C # /. Net Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com.
Senior BPMA (advanced) developer Apeldoorn
Het realiseren van BPM-oplossingen voor diverse opdrachtgevers binnen de Belastingdienst. Het werk bestaat uit deproces modellering alsmede de realisatie van deze processen en de bijbehorende advanced integrations in BPM Advanced tooling van IBM. Tevens worden de overige onderdelen van de IBM-BPM suite zoals BPMS en ODM ook gebruikt om de oplossingen vorm te geven..Hiervoor wordt ingezet op projecten binnen het compentence center BPM en werk je binnen een scrum team om tijdig en volgens de afgesproken kwaliteit te leveren.Het bouwblok BPM wordt gezien als middel om een strategische doelstellingen op de middellange termijn te realiseren door de time to market te verkorten en meer wendbare oplossingen te bouwen ten opzichte van standaard Java gecodeerde toepassing. Het Competence center BPM levert versnellers door generieke frameworks op basis van BPMS, BPMA en AIS aan alle software ontwikkeltrajecten binnen de belastingdienst aan te bieden.Achtergrond opdracht: Herstructureren en deels nieuwbouw van het systeemlandschap.Functie eisenIBM BPMA (BPEL en AIS) ervaringJava EERealiseren van integraties via AIS voor meerdere typen technologieenGoede uitdrukkingsvaardigheid in het Engels, kandidaat hoeft de Nederlandse taal niet eigen te zijnIBM BPMACompetentiesTeamplayer/samenwerking, communicatieGericht op kennisdeling/-overdrachtSamenwerken in internationale teamsAanvullende kennisODM, IBM BPMSJenkins, Maven, Splunk, Webservices, JPA, GherkinIBM WebSphere Application Server (WAS), DB2, MQInzetbaar als BPMA ontwerper / AnalistRelevante- en recente kennis van de Belastingdienst en werkomgeving iseen Pré, OWASP, Scrum/agileKennis van Git, JIRA, Bitbucket, Confluence en testframeworksDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Senior Java Ontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:Binnen het team Klant Management Basisregistratie in de keten TAAK zijn we zoek naar een T-shaped Senior Java ontwikkelaar. Een stevige persoonlijkheid die ruime ervaring heeft met Java /mainframe back-end oplossingen. Hij/zij heeft ervaring met TDD en met werken in een Scrumteam. Naast nieuwe ontwikkelingen zal ook deels aan onderhoud en beheer worden gewerkt binnen het team (richting DevOps).De keten TAAK is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor o.a. de kantoortaken van Douane. De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties in de keten TAAK vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. Agile-ontwikkelmethoden. Binnen de keten zijn 7 multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner. Gemiddeld zijn de teams 9 man groot. Voor de samenstelling van het MD-team zal worden gekeken naar een goede mix tussen vakkennis, ervaring en de juiste competenties.Functie-eisen:7 jaar ervaring als JAVA Developer;5 jaar ervaring met werken in een (scaled) Agile omgeving en Scrumteams;5 jaar kennis van Web/Java 8, Web services (soap)/XSD, SQL,JPA, Maven, Jenkins, JEE6, Enterprise JavaBeans (EJB), Java Message Service (JMS); Eclipse.Competenties:Initiatief, proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contact & resultaatgericht, kritisch, communicatief vaardig.Aanvullende kennis/wensen:Kennis van Angular, SonarQube, DB2, Jira/Confluence, IntelliJ; Junit, SPLUNK;Kennis van testautomatisering (JMeter);Kennis van de (automatisering van de) Belastingdienst;Van de bouwer wordt verwacht dat hij of zij ook de andere disciplines binnen het team kan en wil assisteren waar nodig (T-shape profiel).De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Lead Analytics Architect utrecht
De focus van de architect richt zich op het door ontwikkelen en uitdragen van de standaarden en richtlijnen. Jij bent de inspirerende trekker en coach die de huidige en toekomstige mogelijkheden van het gebruik van data, datafundamenten & analytics/data science binnen de afdeling Als senior begeleidt je collega-architecten/Data Scientists en ben je verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van een architectuurproces, waarin je de samenhang van de data- en informatiearchitectuur met de business borgt. Je draagt bij aan de organisatie-brede data- en analytics-strategie, -architectuur en -informatiemanagement. Inhoudelijk aansturen en coachen van Data Science professionals; Zorgdragen voor implementatie van standaards en richtlijnen op het gebied van analytics en data-architectuur; Mee door ontwikkelen van de (domein) architectuur van analytics; Inrichten van het architectuurprocessen van analytics; Inrichten en coachen in het kwaliteitsmanagement en Kwaliteit controle voor Analytics; Voor de DF&A collega Data Engineers, Data modelleurs, Analytics/Data Science- medewerkers fungeer jij als vanzelfsprekende vraagbaak. Je coacht solution architecten die zorgen dat ontwerpen aansluiten op enerzijds de producten en anderzijds de domein architectuur en werkt nauw samen met de Domein architect analytics en toetst ontwerpen wanneer deze afwijken van de domeinarchitectuur. Functie eisen: • Academisch werk en denkniveau • Uitstekende kennis van Data-en informatie architectuur • Ervaring met het functioneel aansturen van solution-architecten en ontwerpers • Ervaring in het adviseren van management van de business- en IV-organisatie, op het niveau van de ketenvoorzitter / dienstonderdeeldirecteur. Bestuurlijk sensitief. Gerespecteerd adviseur voor bestuurders. Affiniteit met werken in een politiek-bestuurlijke context. • Analytisch en communicatief vaardig. Gericht op samenwerking met medewerkers van verschillende achtergronden (o.a. IT, fiscaal, portfoliomanagement, projectmanagement, financial control etc.) • Ervaring met datamodelleren, bijvoorbeeld met Kimball, DataVault, dimensioneel modelleren • Ervaring met operationaliseren van Analytics en integratie met werkprocessen • Ervaring met het opzetten en implementeren van architectuur en/of kwaliteitsprocessen • Ervaring met het analytics domein binnen de Nederlandse overheid is een pré • Ervaring met kwaliteitszorg in Analytics is een Pre Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: zsm, 32-40 uur per week Duur: 6 maanden met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen- +31 (0)6 53 38 86 36– recruiterKS@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Scrum Master Den Haag
Als Scrum Master ondersteun en faciliteer je het team en de organisatie in het creëren van de Agile Mindset en in het toepassen van de Scrumevents. Met jouw kennis van verschillende Agile methodieken (Scrum, Kanban etc.) weet je hoe je teams kunt begeleiden in continu verbeteren, focussen op een optimale klantwaarde en transparant werken. Je creëert een veilige werkomgeving waarin binnen en tussen teams optimaal samengewerkt en gepresteerd wordt. Ben jij een ervaren Scrum Master die teams en de organisatie een stap verder kan brengen in de Agile werken? Dan zijn we op zoek naar jou! Wat ga je doen Je grootste verantwoordelijkheid is het faciliteren en coachen van het team in zelf organiserend zijn, zelf beslissingen nemen en continue blijven verbeteren. Door het organiseren van de (Scrum)events zorg je ervoor dat de Agile werkwijze verankerd wordt in het team. Je stuurt op continue verbetering van werkwijze, kwaliteit en Agile mindset van de teamleden en het delen van feedback. Je pakt een actieve rol in samenwerking met andere teams. Je zorgt voor transparantie over de resultaten waaraan het team zich committeert en de mate waarin het deze realiseert. Jouw rol in dit team • Je coacht het team in het proces van zelf-organisatie en het leveren van continu waarde voor de klant; • Je faciliteert de Scrumevents en het oplossen van impediments en begeleidt het team naar verdere groei van volwassenheid hierin; • Je bent continu gericht op verbeteren binnen het proces en zorgt dat vanuit transparantie en feedbackloops hier invulling aan gegeven word; • Je creëert een veilige omgeving gebaseerd op vertrouwen, waar mensen constructief conflicten aan kunnen gaan om zo het beste uit zichzelf en uit de samenwerking binnen en tussen de teams te halen; • Je ondersteunt de Product Owner met het Product Backlog Management en het maximaliseren van waarde; • Je bent gerichter op het hogere doel in samenwerking en focus tussen teamleden en stakeholders; • Samen met collega Scrum Masters zet je actief in op kennisontwikkeling en -deling. Functie eisen: • Minimaal 3 jaar werkervaring als Scrum Master in een Agile omgeving; • Aantoonbare kennis en ervaring in de Agile en/of DevOps en methodologie zoals Scrum & Kanban en bij voorkeur ook met Scaled Agile frameworks; • Ervaring in team- en stakeholder coaching binnen een Agile omgeving; • Je bent goed staat om verbinding te maken met technische collega's; • Stevige communicatieve vaardigheden zowel binnen het team als buiten het team met stakeholders. In staat de organisatie te coachen in de transformatie; • In staat zijn verbinding te maken met technische mensen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 40 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Python / Django Back-End Developer DataPunt Sr. Amsterdam
Referentienummer: BTIT23144 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 27 december 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Python / Django Back-End Developer DataPunt voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Met de data-infrastructuur DataPunt biedt onze opdrachtgever vindbare en bruikbare gegevens over de stad als basis voor (big) data-analyse, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile/Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. DataPunt bestaat uit 55 professionals die werken in 7 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals o.a. het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security. Kwaliteit en veiligheid zijn van grote waarde bij alle teams in het ontsluiten van onze data. DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken ze vooral Postgres en Elasticsearch. De CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en zij deployen continu naar productie. De Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Als Senior Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data in de organisatie. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Via het dataportaal stellen zij gegevens beschikbaar. Steeds meer - privacy gevoelige - gegevens maken zij beschikbaar. Dit stemmen ze af op de behoefte in de stad. Zo bouwen ze continu nieuwe (interactieve) kaartlagen, verbeteren we de functionaliteiten en zoekfuncties en zorgen ze dat ze data op een veilige manier ontsluiten. Op dit moment is het dataportaal met name geschikt voor professionals, zoals onderzoekers en uiteraard medewerkers van de organisatie. Daarnaast ondersteunen ze ontwikkelaars die gegevens gebruiken in eigen toepassingen. Binnen het DataPunt werken ze met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken ze continu of ze de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar het eigen werk te kijken, houden ze elkaar scherp. Samen willen ze écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Taken/werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de back-end infrastructuur van DataPunt. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau richting Artificial Intelligence. Je beschikt over minimaal 15 jaar recente werkervaring als Ontwikkelaar. Je hebt de laatste 4 jaar gewerkt met Python / Django. Je bent in het bezit van minimaal 1 referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over ervaring met software en architectuur. Weging 33%. Je beschikt over 1-3 jaar (bij voorkeur 3 jaar of meer) ervaring als lead developer. Weging 33%. Je beschikt over ervaring met BI data migratie. Weging 33%. Competenties: Teamplayer Resultaatgericht Nieuwsgierig Analytisch
Middleware DBA Den Haag
Optimaal functioneren van databases en hun besturingssysteem conform overeengekomen prestatiekenmerken. Advies m.b.t. verbeteringen en uitbreiding van (middleware) beheeromgevingen, databases en hun databasebesturingssysteem. Bijdrage uitvoeren van wijzigingen en het oplossing van incidenten en structurele problemen in databases.EisenHBO werk- en denkniveau (ICT)Het functioneel inrichten, tunen en beheren van Oracle databases 11g en 12cKennis van SQL en PL/SQLInstallatie, inrichting, beheer en tuning van WebLogic-omgevingenUitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Het operationeel applicatie beheerteam (OAB) binnen de Divisie Infrastructuur, is primair verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en continuïteit van de acceptatie en productie omgevingen.Als Operationeel applicatiebeheerder (Middleware DBA) voer je zeer diverse beheertaken uit, waarbij diepgaande technische kennis, van met name Oracle producten, en goede contactuele eigenschappen van grote waarde zijn. Je hebt regelmatig contact met de applicatiebeheerders en andere infrateams. Je fungeert als operationeel aanspreekpunt voor de technische werking van de toegewezen ICT-componenten waarvan jij diepgaande kennis hebt opgebouwd en houdt continue het grote geheel (beheerketen) in de gaten.Daarnaast werk je in beheer, oplossen van incidenten, problems, aangaan van pat/gat. Je fungeert als vraagbaak voor je collega's en bent constant bezig om te verbeteren.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Informatieanalist met Product Owner taken Schiedam
Voor de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn wij op zoek naar een Informatieanalist met Product Owner taken. De DCMR: Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit. De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door: - Opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels. - Maken van vergunningen. - Monitoren van milieukwaliteit. - Adviseren over milieu en veiligheid. - Optreden bij overlast en incidenten. Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012. Omschrijving opdracht: De door u aangeboden medewerker zal terecht komen in een team dat in opbouw is en voor de uitdaging staat om het zeer recent neergezette datawarehouse verder uit te bouwen. Doelstelling: We zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven Informatieanalist met Product Owner taken, ruime ervaring bij de overheid, een sterk analytisch denkvermogen, oplossingsgerichtheid en talent op het gebied van overtuigen en beïnvloeden. Omschrijving taken: - Verantwoordelijk voor de BI Product Backlog. - Afstemmen met belanghebbenden in de business over inhoud en de prioritering van deze backlog. - Analyse van complexe vraagstukken rondom aansluiting van systemen op het nieuwe datawarehouse. - Heeft overzicht over het datalandschap zorgt dat de integriteit en kwaliteit van data geborgd is. - Zorgt ervoor dat de juiste databronnen correct worden ontsloten ten behoeve van de gewenste informatieproducten op de backlog. Kennis en ervaring: - Het kunnen ontleden van een probleem in delen en de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven; het vinden van de vraag achter de vraag. - Overzicht over ontwikkelingen binnen en buiten de eigen directe omgeving en vertaling naar informatieanalyse werk. - Zicht hebben op behoeften, belangen en het krachtenveld van de eigen organisatie en hiermee rekening houdend bij het nemen van beslissingen en acties; beschikking over omgevings-sensitiviteit. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. - Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de informatieanalyse. - Je beschikt over kennis en ervaring met Agile Scrum. - Je hebt aantoonbare kennis van: 1. Het kunnen ontleden van een probleem in delen en de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven; het vinden van de vraag achter de vraag. 2. Overzicht over ontwikkelingen binnen en buiten de eigen directe omgeving en vertaling naar informatieanalyse werk. 3. Zicht hebben op behoeften, belangen en het krachtenveld van de eigen organisatie en hiermee rekening houdend bij het nemen van beslissingen en acties; beschikking over omgevings-sensitiviteit. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het beschrijven van processen rondom het zaakgericht werken. - Je hebt ervaring met de analyse van complexe vraagstukken rondom aansluiting van systemen op een nieuwe datawarehouse. Competenties: - Een sterk analytisch vermogen - Creatief, initiatiefrijk en resultaatgericht - Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden - Sterk ontwikkelde vaardigheden op het gebied van beïnvloeden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Schiedam Startdatum: 07-01-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: 2x 6 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 02-01-2019 en 03-01-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Qlikvieuw/Qliksense Den Haag
De opdracht bestaat uit beheer van de reeds operationele QlickView omgeving waarbij de inzet gelijkmatig over het jaar 2019 verdeeld wordt. Daarnaast zal in Q2 2019 gedurende 20 weken een verhoogde inzet van gemiddeld 2 dagen per week gevraagd worden om een nieuw datamodel als vervanging van het oude op te zetten. Exacte data in overleg nog nader te bepalen. Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een ervaren QlikView/ QlickSense developer. Applicatiebeheer van de bestaande Qlikview omgeving alsmede het ontwerpen en realiseren van een nieuw datamodel en de transtitie van QlikView naar QlickSense maken onderdeel uit van deze opdracht. Naast de SAP systemen (o.a. BW) fungeren urenregistratie systeem (ESynergy) en Workloadmanagement Excel sheets als bronsysteem. Functie eisen: • HBO - Werk en denkniveau; • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring met QlickView en/of QlikSense • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met koppeling met SAP-CRM, SAP-BW en WFMSystemen Persoonlijke vaardigheden: • Analytisch • Communicatief vaardig (schriftelijk & mondeling) in Nederlandse taal • Samenwerken • Stressbestendig Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-01-2019, 10 uur per week Einddatum: 31-12-2019 Recruiter: Vincent Plichta, 06-10 56 10 41, recruitervp@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Back-end Developer DataPunt Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-end Developer DataPunt. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie-gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data (data.amsterdam.nl) is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Datapunt: DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Met de data-infrastructuur DataPunt bieden we vindbare en bruikbare gegevens over de stad als basis voor (big) data-analyse, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile/Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. DataPunt is onderdeel van Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS). OIS heeft binnen de gemeente een onafhankelijke positie, die vergelijkbaar is met het CBS binnen de Rijksoverheid. OIS valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester. DataPunt bestaat uit 55 professionals die werken in 7 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals o.a. het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security. Kwaliteit en veiligheid zijn van grote waarde bij alle teams in het ontsluiten van onze data. Omschrijving opdracht: Als Senior Back-end engineer werk je mee aan de ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van data in de gemeente Amsterdam. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Via het dataportaal Amsterdam City Data stellen wij gegevens beschikbaar. Steeds meer - privacy gevoelige - gegevens maken wij beschikbaar. Dit stemmen we af op de behoefte in de stad. Zo bouwen we continu nieuwe (interactieve) kaartlagen, verbeteren we de functionaliteiten en zoekfuncties en zorgen we dat we data op een veilige manier ontsluiten. Op dit moment is het dataportaal met name geschikt voor professionals, zoals onderzoekers en uiteraard medewerkers van gemeente Amsterdam. Daarnaast ondersteunen we ontwikkelaars die gegevens gebruiken in eigen toepassingen. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Welke technieken gebruiken we: DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de back-end infrastructuur van DataPunt. Wat bieden we je: Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. De mogelijkheid om met Open Source, Open Data en de nieuwste technieken te werken. Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau richting Artificial Intelligence. - Je hebt minimaal 15 jaar recente werkervaring als ontwikkelaar. - Je hebt de laatste 4 jaar gewerkt met Python / Django. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met software en architectuur. - Je hebt ervaring als lead developer. - Je hebt ervaring met BI data migratie. Competenties: - Teamplayer - Resultaatgericht - Nieuwsgierig - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Applicatieontwikkelaar .Net Utrecht
Functieomschrijving:Het betreft een opdracht in het kader van het project Toezicht, dat vernieuwing en digitalisering beoogd van het toezicht dat de Rechtspraak uitoefent bij faillissementen, surseances, schuldsaneringen, curatelen en bewinden. De Rechtspraak benoemt curatoren en bewindvoerders, ziet erop toe dat zij de zaak op een goede manier afwikkelen en bewaakt de belangen van andere betrokkenen. Daarnaast wordt de Rechtspraak door de curatoren en bewindvoerders betrokken bij majeure besluiten in de afwikkeling van de zaak.In juli 2014 is een project gestart om ICT ondersteuning voor de nieuwe gedigitaliseerde werkprocessen te realiseren, zoals die in een business analyse op hoofdlijnen zijn onderkend en samen met product-owners zijn uitgewerkt. De kern van de ICT ondersteuning bestaat uit Microsoft Dynamics CRM 2016, die via services en portaal website ontsloten wordt voor externe partijen. De documentopslag gebeurt via een integratie tussen Microsoft Dynamics CRM 2016 en in SharePoint 2013. De senior applicatieontwikkelaar is mede verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van de services en de portaal website.Ontwikkelteams werken veelal op Agile-wijze met nauwe contacten met bijvoorbeeld gebruikers, product-owners, afdelingsleiding, projectleiding, releasemanagers, scrum-masters, architecten, enterprise security-architecten, ontwerpers, ontwikkelaars, testers, applicatiebeheerders en soms met infra-medewerkers. Spir-it is bezig om het ontwikkelproces verder te moderniseren door bijvoorbeeld de invoering van continuous delivery en development principes. Je hebt verantwoordelijkheden en de mogelijkheid je eigen inbreng te leveren. Je bent niet enkel betrokken bij de uitvoering van de opdrachten, ook je mening en advies wordt zeker op prijs gesteld. Je gebruikt de ontwikkelaar toolbox, maar altijd efficiënt, doelmatig en met inachtneming van de toegankelijkheidseisen. Je kunt zelfstandig werken maar functioneert ook goed als onderdeel van een team.Functie-eisen:5 jaar ervaring met Agile/SCRUM ontwikkeling;5 jaar ervaring met de (meest recente versies van de) volgende tooling / frameworks / talen: Visual Studio, ASP.NET MVC4, ASP.NET, WCF, Knockout / Angular, AJAX, C#, Javascript, HTML, CSS, XML, SQL Server, TFS / Subversion, OTAP-omgeving, Jira;Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met de volgende tooling: UML Unified Modeling Language, ReSharper, PowerShell;HBO opleiding in relevante richting, zoals Informatica of Informatiekunde;Ervaring met .Net in SOA architectuur;Kennis van en ervaring met ontwikkeling in .net core;5 jaar ervaring met SharePoint 2013 en / of CRM 2016 / 365;3 jaar ervaring met unit testen, continuous integration en testdriven development.Aanvullende kennis/wensen:Ervaring met webontwikkeling en Webrichtlijnen overheid;Kennis van het domein (insolventies en/of bewind);MCSD webapplications;Certified SCRUM Master.Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Project Ondersteuner Den Bosch
Voor een directe eindklant in Den Bosch is Harvey Nash op zoek naar een Project Ondersteuner. Start: binnen nu en 1 maandDuur: 3-6 maandenInzet: 40 uur per week Wij zoeken een Project ondersteuner voor het Rooftop Solutions team. Deze persoon rapporteert direct aan de Manager Operations en is verantwoordelijk voor de sales- en transitie administratie en dossiervorming. Hij/zij is het operationeel aanspreekpunt voor de sales- en transitie managers en de transitiepartners en houdt overzicht op de planning. . Wij zoeken een persoon met de volgende kenmerken:Je kan goed planmatig werken en bent zeer nauwkeurig in de uitvoering van je werkzaamhedenJe bent in staat om de administratie uit te voeren voor het offerte- en salestraject, approval system en de transitie administratieJe biedt ondersteuning aan de sales- en transitiespecialistenJe hebt ervaring met CRM-systemenJe bent in staat rapportages op te leverenJe coördineert de planning van de transities en bent het operationele aanspreekpunt voor de transitiepartnersJe kunt offertes en facturen controlerenJe hebt een HBO werk- en denkniveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring Context werkzaamheden:Het Rooftop Solutions team voert projecten uit waarbij ze asbestdaken gaan vervangen en daar zonnepanelen op gaan leggen. Als eerste segment is gekozen voor het agrarische segment om zo de boerendaken te vervangen en deze te voorzien van zonnepanelen. Er wordt nu ook naar andere segmenten gekeken. Je wordt onderdeel van het team Rooftop Solutions dat zich bezig houdt met propositieontwikkeling, marketing, sales en uitvoering.
Teamleider ICT Advies & Projecten Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Teamleider ICT Advies & Projecten. Omschrijving opdracht: De afdeling Automatisering & Informatiemanagement (A&I) bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur & Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het A&I projectmanagement & advies. Het team Advies & Projecten bevindt zich in het vakgebied van zowel automatisering als informatisering en opereert op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De afdeling A&I wil de volgende stap zetten in de professionalisering van I&A advies. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer staan aan de vooravond van een digitale transformatie. De stip op de horizon is – in lijn met de landelijke ontwikkelingen – volledige digitalisering en verregaande automatisering van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Om volledig digitaal te kunnen werken is veel nodig waaronder digitalisering samen met de samenleving en ambtelijke organisatie vormgeven. Tevens ook bestuur, management en medewerkers opleiden voor het functioneren in een digitale samenleving; flexibele, plaats- en tijdonafhankelijke werkplekken inrichten en onze A&I organisatie door ontwikkelen tot een volwaardige dienstverlener op het terrein van informatisering en automatisering. Gewenst profiel: Als teamleider Advies & Projecten weet jij dat digitalisering en automatisering van dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk is. Jij ziet het als een uitdaging om jouw team en de organisatie verder te helpen in deze transformatie. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing/ coaching en resultaten van het team en de professionals. De nadruk ligt aan de ene kant op coachend leidinggeven en aan de andere kant op het opereren als senior I-adviseur. Het team Advies en Projecten bestaat uit ongeveer 10 fte en verzorgt onder andere ICT projectleiding, I-advies, ITIL servicemanagement en coördinatie Informatieveiligheid en privacy. Het team wordt komend jaar mogelijk uitgebreid met een aantal functies die de informatievoorziening voor de organisatie dichterbij moet gaan brengen. Draagvlak in het team vind jij belangrijk, waardoor jij medewerkers betrekt in de besluitvorming. Daarnaast heb jij een proactieve rol in organisatie brede ontwikkelingen. Als teamleider rapporteer je aan en ben je in gesprek met het afdelingshoofd A&I over het realiseren van de processen en producten binnen gestelde kaders, doelen, planning, tijd en geld. Samen met het team realiseer je vast te leggen doelstellingen op de verschillende terreinen. Je bent sparringpartner op strategisch en tactisch niveau voor de organisatie en speelt een belangrijke rol bij de visievorming-, beleidsvorming en informatiseringsvraagstukken binnen de organisatie. Je kan daarom goed schakelen op verschillende organisatieniveaus. Je coördineert en faciliteert voor de afdeling de bestuurlijke processen en de beleidsmatige en communicatieve taken voortkomende uit onder andere bestuurlijk en ambtelijke vragen en opdrachten, benchmarks, de accountant, de digitale transformatie en de planning en control cyclus. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO/ WO werk en denkniveau. - Je hebt ervaring met tactisch- en strategisch- advies op het gebied van digitale informatievoorziening. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met leidinggeven aan opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met ontwikkeling van beleid op het gebied van digitale informatievoorziening. - Je hebt kennis en ervaring met projectmanagement Prince 2 foundation. Procesmodellen BiSL en ITIL. - Je hebt kennis van GEMMA, NORA en andere architectuurmodellen. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Betrouwbaar - Analytisch - Verbinder - Proactief - Oplossingsgericht VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 02-01-2019 Duur: 02-07-2019 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider ICT Advies & Projecten
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23132 Omgeving: Amstelveen Startdatum: 2 januari 2019 Einddatum: 2 juli 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 20 december 2018 Sluitingsdatum: maandag 17 december om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Teamleider ICT Advies & Projecten voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De afdeling Automatisering & Informatiemanagement (A&I) bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur & Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het A&I projectmanagement & advies. Het team Advies & Projecten bevindt zich in het vakgebied van zowel automatisering als informatisering en opereert op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De afdeling A&I wil de volgende stap zetten in de professionalisering van I&A advies. De gemeente staat aan de vooravond van een digitale transformatie. De stip op de horizon is – in lijn met de landelijke ontwikkelingen – volledige digitalisering en verregaande automatisering van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Om volledig digitaal te kunnen werken is veel nodig waaronder digitalisering samen met de samenleving en ambtelijke organisatie vormgeven. Tevens ook bestuur, management en medewerkers opleiden voor het functioneren in een digitale samenleving; flexibele, plaats- en tijdonafhankelijke werkplekken inrichten en onze A&I organisatie door ontwikkelen tot een volwaardige dienstverlener op het terrein van informatisering en automatisering. Als Teamleider Advies & Projecten weet jij dat digitalisering en automatisering van dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk is. Jij ziet het als een uitdaging om jouw team en de organisatie verder te helpen in deze transformatie. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing/ coaching en resultaten van het team en de professionals. De nadruk ligt aan de ene kant op coachend leidinggeven en aan de andere kant op het opereren als senior I-adviseur. Het team Advies en Projecten bestaat uit ongeveer 10 fte en verzorgt onder andere ICT projectleiding, I-advies, ITIL servicemanagement en coördinatie Informatieveiligheid en privacy. Het team wordt komend jaar mogelijk uitgebreid met een aantal functies die de informatievoorziening voor de organisatie dichterbij moet gaan brengen. Draagvlak in het team vind jij belangrijk, waardoor jij medewerkers betrekt in de besluitvorming. Daarnaast heb jij een proactieve rol in organisatie brede ontwikkelingen. Als Teamleider rapporteer je aan en ben je in gesprek met het afdelingshoofd A&I over het realiseren van de processen en producten binnen gestelde kaders, doelen, planning, tijd en geld. Samen met het team realiseer je vast te leggen doelstellingen op de verschillende terreinen. Je bent sparringpartner op strategisch en tactisch niveau voor de organisatie en speelt een belangrijke rol bij de visievorming-, beleidsvorming en informatiseringsvraagstukken binnen de organisatie. Je kan daarom goed schakelen op verschillende organisatieniveaus. Je coördineert en faciliteert voor de afdeling de bestuurlijke processen en de beleidsmatige en communicatieve taken voortkomende uit onder andere bestuurlijk en ambtelijke vragen en opdrachten, benchmarks, de accountant, de digitale transformatie en de planning en control cyclus. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO/ WO werk en denkniveau. Je hebt ervaring met tactisch- en strategisch- advies op het gebied van digitale informatievoorziening (referentie vereist). Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met leidinggeven aan opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis en ervaring met ontwikkeling van beleid op het gebied van digitale informatievoorziening (weging 20%). Je hebt kennis en ervaring met projectmanagement Prince 2 foundation. Procesmodellen BiSL en ITIL. Je hebt kennis van GEMMA, NORA en andere architectuurmodellen. Competenties: Klantgericht Resultaatgericht Betrouwbaar Analytisch Verbinder Proactief Oplossingsgericht
Oracle EBS Business Analist Den Haag
Referentienummer: BTIT23131 Omgeving: Den Haag Startdatum: 14 januari 2019 Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: ca. 32 Intakegesprek: Week 1 of 2 van 2019. Sluitingsdatum: Vrijdag 28 december 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Oracle EBS Business Analist voor circa 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het project ICT binnen de organisatie van de opdrachtgever zoekt een Business Consultant met kennis van Leonardo om de inrichting van Leonardo voor de gebundelde administraties mogelijk te maken en onderdelen te helpen bij hun overgang. Taken/werkzaamheden: De werkzaamheden zijn het best te benoemen als die van Business Analist Oracle ERP, met kennis van Leonardo. Werkzaamheden bestaan o.a. uit: Het verzamelen van de verschillende RFC’s tot een selectie en bestuurlijke afstemming over deze RFC’s te komen. Adviseren t.a.v. van de inrichting van het ERP systeem. Beoordeling van de (on)mogelijkheden van het systeem voor de processen zoals die zijn bepaald in het Programma en het komen tot eventuele ‘work-arounds’. De Business Analist is verantwoordelijk voor: het komen tot een gedragen lijst van Changes die voor, tijdens en na de update van Leonardo zullen worden doorgevoerd en bewaking van de implementatie. De rol van (gedelegeerd) opdrachtgever behoort nadrukkelijk niet tot de taken van de Business Analist. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding WO. Kopie diploma vereist. Je bent in bezit van Prince 2 en Black Belt inzake Lean 6 Sigma. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met Oracle ERP. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 7 jaar) met SSC-vorming. Je beschikt over werkervaring binnen een departement, bij voorkeur dat van Justitie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over relevante ervaring (minimaal 1 jaar, bij voorkeur meer dan 7 jaar) met Leonardo (systemen/methoden). Je beschikt over ervaring binnen Justitie (minimaal 1 jaar, bij voorkeur meer dan 3 jaar). Je beschikt over ervaring met uitvoeringsorganisaties van Justitie (minimaal 1 jaar, bij voorkeur meer dan 3 jaar).
Jr- Sr Tester Gelderland
Ben jij de .Net tester die in een klein team alle facetten van het testvak kan uitvoeren? Krijg jij energie om binnen een project verantwoordelijk te zijn voor alles dat met testen te maken heeft? Heb jij een professionele houding en sta je voor kwaliteit? Als tester krijg je te maken met nieuwere en oudere .Net-applicaties. De aanpak en de uit te voeren activiteiten kunnen hierdoor ook verschillen. In de ene situatie zal je de nodige tijd en energie besteden aan het destilleren en interpreteren van het functioneel- en/of technisch ontwerp, in de andere situatie wordt van je verwacht dat je samen met de product owner de specificaties opstelt (bij voorkeur mbv Gherkin). Bij de oudere applicaties wordt dus van de .Net tester verwacht dat hij/zij de specificaties kan destilleren en interpreteren vanuit het functioneel- en/of technisch ontwerp of vanuit de acceptatiecriteria. Desgewenst zal de tester de procesflow achterhalen (bijvoorbeeld ism de product owner, de business of eindgebruikers), zodat de specificaties helder worden en tests kunnen worden gemaakt. Soms is er (bijna) geen documentatie en zullen de specificaties herleid moeten worden vanuit de bestaande applicatie. Vervolgens vertaalt de tester de specificaties naar functionele tests en werk hij/zij de documentatie bij naar aanleiding van nieuwe inzichten. De tester voert de functionele tests uit, legt de testresulaten vast en maakt indien gewenst een testrapportage. Bij opzetten en uitvoeren van de acceptatietest ondersteun hij/zij de eindgebruikers. Daarnaast wordt bij de nieuwere applicaties van de tester verwacht dat hij samen met de product owner in staat is om de specificaties op te stellen en hierbij gebruik te maken van Gherkin. Deze specificaties dienen als input voor de geautomatiseerde (regressie)test die we middels SpecFlow willen realiseren. Zo ben je als tester een belangrijke spil in een klein projectteam! Samen met de developers ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de geautomatiseerde (regressie)testen tijdens iedere sprint. In algemene zin verwachten we van de tester een pro-actieve houding, waarbij weerbaarheid binnen het team vanzelfsprekend is. Tevens heeft de tester een passievolle houding ten opzichte van het testvak met een sterke intrinsieke motivatie voor softwarekwaliteit. De tester is in staat om zelfstandig zijn werk te plannen en af te stemmen met de overige teamleden. Binnen het team MCC .Net wordt stevig ingezet op testautomatisering, waarbij naast SpecFlow ook gebruik gemaakt wordt van Robot Framework. Achtergrond: Binnen het team MCC .Net worden voor 10 business domeinen/ketens zo'n 30 applicaties gebouwd, onderhouden en beheerd. Voor één van die domeinen, te weten Inning/Invordering, zullen de komende maanden aanpassingen in de applicaties gerealiseerd moeten worden. Als .Net tester zul je in een klein team samen met de product owner deze opdrachten oppakken, waarbij het team na iedere sprint een demo zal organiseren voor zowel de business als voor het beheerteam dat de applicatie achteraf weer in beheer zal nemen. Bij de demo voor de business zal de nadruk liggen op de functionele uitbreidingen, terwijl de andere demo vooral zal inzoomen op de wijze waarop deze aanpassingen in de techniek gerealiseerd zijn. Eisen: 4 jaar uitgebreide kennis en ervaring met het testen van software (web-applicaties en services). 2 jaar kennis van HTML, CSS en Javascript. 3 jaar kennis van en ervaring met Agile en Scrum methodieken 2 jaar uitgebreide (en aantoonbare) kennis en ervaring met het realiseren van geautomatiseerde testen. TMap Next Foundation Wensen: ASP.Net, MVC en C# Gherkin, SpecFlow, Selenium en Robot Framework Kennis en ervaring met tools als Visual Studio 2017 en SQL Server 2014 Specificaties opstellen ism de product owner en vastleggen met gebruik van Gherkin.
Testcoördinator Meldkamer-ICT Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23151 Omgeving: Driebergen/Odijk (Dienst ICT) plus diverse meldkamerlocaties in Nederland Startdatum: 4 maart 2019 (let op: screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: donderdag 10 of vrijdag 11 januari Sluitingsdatum: donderdag 27 december om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Testcoördinator Meldkamer-ICT voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Testcoördinator acteert als meewerkend voorman voor wie de uitvoerende testactiviteiten zijn gericht op het statisch en dynamisch testen van (applicatie)packages en server-serverkoppelingen. Toetsing van netwerk- en hardwarecomponenten kunnen deel uit maken van de werkzaamheden. Afhankelijk van de status en voortgang ligt de nadruk meer of minder op coördinerende of uitvoerende werkzaamheden. De Testcoördinator maakt deel uit van het Testteam LMS-MDC. Het LMS-programma realiseert de samenvoeging van regionale meldkamers naar 12 landelijke meldkamerlocaties en de aansluiting van deze meldkamerlocaties op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamer (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) in productie gegaan. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een realisatie- en migratieproject in. Het werkpakket van het Testteam LMS-MDC omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde ICT ten behoeve van de nieuwe aansluitingen. Verantwoordelijkheden Ondersteunen van de testmanager bij het opstellen van teststrategieën en testplannen, en de uitvoering daarvan. Rapporteren van testresultaten om zo inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-systemen, applicatiepackages, en overige software- en hardwarecomponenten. Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn, veelal in teamverband samen met het technische packageteam en het infrastructuurontwikkelteam. Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen. Vakmatige taken Ontwerpen en uitvoeren van technische en (beperkte) functionele testen. Testen van Microsoft App-V-packages vanaf VDI-werkplekken met behulp van RES One Workspace console. Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere (test-)geledingen. Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen. Analyseren van testresultaten. Rapporteren over de status van testen en bevindingen. Reviewen van impactanalyses en specificaties. Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis. Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen. Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen. Testen van ICT-infrastructuur. Leidinggevende taken Aansturen van testanalisten bij het opstellen en uitvoeren van testgevallen, en het analyseren van testresultaten. Coördineren van de afhandeling van bevindingen. Waarnemen lopende werkzaamheden van de testmanager diens afwezigheid of ziekte. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal één behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat (certificaat verplicht). Je hebt minimaal 3 jaar (± fulltime) relevante werkervaring als Testanalist in de afgelopen 7 jaar. Je hebt minimaal 2 jaar (± fulltime) relevante ervaring als Testcoördinator in de afgelopen 7 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (diploma vereist) (weging 20%). Je hebt kennis van minimaal één van de meldkamersystemen GIS, GMS of C2000 (weging 20%). Je hebt kennis van en ervaring met Ivanti/RES One Workspace. Je hebt kennis van en ervaring met IP netwerk-infrastructuren. Je hebt kennis van en ervaring met applicatievirtualisatie met gebruik van Microsoft App-V. Je hebt kennis van en ervaring met VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenApp. Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenDesktop. Je hebt kennis van en ervaring met servervirtualisatie. Je hebt kennis van en ervaring met infrastructuur ten behoeve van een SBC-platform (SBC, Server Based Computing). Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Stressbestendigheid - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Flexibel in denken en doen - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Initiatief nemen - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Projectleider eID Projecten Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider eID Projecten. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over Unit Infrastructuur en Collectieve Inkoop: De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise. Het team GDI-regie maakt deel uit van deze unit. Omschrijving opdracht: De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Binnen het team GDI-regie van VNG Realisatie zorgt de Projectleider elektronische Identitiet (eID) voor de projectleiding van verschillende projecten in het eID-domein. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: - Draagt zorg voor de projectleiding van verschillende beproevingen/Impactanalyses op het gebied van Identificatie & Authenticatiediensten, toegangsdiensten en de Single Digital Gateway. - Inventariseert met stakeholders uit de omgeving (bijvoorbeeld gemeenten, ondernemers, Logius, betrokken departement en koepels) de behoeften en de gewenste resultaten ten aanzien van eID-middelen. - Signaleert relaties met andere projecten, interpreteert het belang daarvan en informeert de themacoördinator Identiteits- en toegangsdiensten over deze raakvlakken. - Stelt een projectplan en uitwerkingen daarvan voor de verschillende afzonderlijke projecten op. - Onderhoudt contacten met verschillende betrokken interne collega’s, zoals beleidsmedewerkers, kenniscentrum, medewerkers IBD, architecten en communicatieadviseurs. - Coördineert operationele activiteiten met stakeholders en betrokken partijen en houdt hen op de hoogte van relevante ontwikkelingen (onder meer door initiatie van communicatie naar gemeenten door communicatieadviseurs). - Volgt de lopende ontwikkelingen en zorgt voor afstemming met en ondersteuning van de themacoördinator Identiteits- en toegangsdiensten. - Ondersteuning bij het uitvoeren van binnen het team GDI voorkomende activiteiten. Resultaat van de opdracht: - Vervanging van de themacoördinator Identificatie&Authenticatie- en toegangsdiensten op het vlak van Identificatie&Authenticatiediensten. - Gestructureerd (doen) volgen van en het proactief beïnvloeden van ontwikkelingen rond het terrein van Identificatie&Authenticatiediensten in de volle breedte. - Advisering van Themacoördinator. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent de in de profieltekst genoemde data beschikbaar voor een matchgesprek. - Je bent 1 februari 2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau (tenminste Hbo-opleiding en vijf jaar werkervaring op WO-niveau). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als projectleider of adviseur op het gebied van GDI-voorzieningen in de afgelopen vijf jaar. - Je hebt minimaal drie jaar werkervaring binnen een gemeentelijke overheid in de afgelopen vijf jaar. - Je hebt aantoonbare (in een gesprek) actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van identificatie en authenticatiediensten en digitale identiteit met nadruk op DigiD. eHerkenning/Idensys en eIDAS. - Je hebt ruime (meer dan drie jaar) recente en door middel van CV aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) met werken in of met gemeenten in een rol waarin doelen bereikt moesten worden in een krachtenveld van stakeholders waar sprake was van tegengestelde wensen en/of belangen. - Je bent een volwaardig gesprekspartner voor stakeholders op tactisch en operationeel niveau. - Je hebt een aantoonbaar actueel netwerk binnen de bij identificatie en authenticatiediensten (zoals DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys, eIDAS) en toegangsdiensten (zoals MijnOverheid) betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke koeporganisaties (blijkend uit relevante projectervaringen in de afgelopen 3 jaar). - Je hebt actuele en voldoende kennis van (ontwikkelingen) in de gemeentelijke informatievoorziening. Competenties: - Projectmatig werkend - Helikopterview - Resultaatgericht - Sensitiviteit voor (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen - Zelfstandigheid - Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: ca. 01-02-2019 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: max 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15 januari tussen 14.00-17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior C# Developer Rotterdam
Voor onze opdrachtgever in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een Senior C# Developer Startdatum: z.s.m. Duur: 3 maanden met optie tot verlengen Uren: 32-40 uurSr. Software Developer - Overige Microsoft Beschrijving Senior C# Developer Wat er moet gebeuren De klant is op zoek naar een technisch sterke software ontwikkelaar ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Microsoft / .NET applicatielandschap in Microsoft Azure. Binnen dit landschap worden verschillende technieken en tools gebruikt, waaronder Dynamics CRM, Microsoft Azure, ASP.NET Core 2.x, Angular7, WCF, PowerApps, webjobs en Azure SQL server. De kandidaat komt te werken binnen de ICT afdeling van de klant, het Customer Care domein. Binnen dit domein wordt volgens de Agile principes gewerkt aan duurzame oplossingen in en rondom Dynamics CRM. Momenteel is de klant bezig met een vernieuwingsslag; recent is het on-premise applicatielandschap verhuisd naar Microsoft Azure en Dynamics 365, waarbij de insteek is geweest om zoveel mogelijk met PaaS componenten te werken. Wat verwachten wij van de kandidaat? De kandidaat komt te werken binnen het ‘Integratie & Ops’ team. Dit team richt zich er op om integraties tussen systemen mogelijk te maken, technische componenten te verduurzamen en componenten te upgraden of herzien waar dit nodig is om beter aan te sluiten op Azure en Dynamics 365. Wij zijn op zoek naar een kandidaat met aantoonbare beschikking over academisch of hbo werk- en denkniveau. Het is van belang dat de kandidaat in staat is om zelfstandig en proactief technische concepten uit te denken en uit te werken. Wij verwachten verder dat; • De kandidaat aantoonbare ervaring heeft met C#, ASP.NET, MVC en WebAPI en in staat is om fundamentele concepten van C# op een heldere manier uit te leggen; • De kandidaat kennis heeft van verschillende design patterns (MVC, DI, Factory, Singleton, etc.) en deze op een heldere manier kan uitleggen; • De kandidaat bekend is met principes zoals KISS, SOLID, DRY, YAGNI; • De kandidaat bekend is met de RESTful principes en in staat is om deze principes op een correcte manier te implementeren; • De kandidaat kennis en ervaring heeft met het schrijven van unittests, testing frameworks (MSTest, Xunit) en mocking frameworks; • Ervaring met Dynamics CRM en/of Azure is een pré; • MCSD en/of andere certificaten van Microsoft technologieën is een pré; • De kandidaat interesse heeft om nieuwe technieken aan te leren; • De kandidaat beschikt over een sterk analytisch vermogen en in staat is om in korte tijd complexe processen te doorgronden; • De kandidaat 40, 36 of 32 uur per week beschikbaar is. Wij stellen geen minimumvereiste aan het aantal jaren ervaring dat de kandidaat met C# of ASP.NET dient te hebben. Kandidaten die zich comfortabel voelen bij de opdrachtomschrijving maar relatief gezien weinig jaren ervaring hebben als programmeur kunnen zich tevens aanmelden. Intake procedure Tijdens de intake vindt er een korte assessment plaats. Tijdens deze assessment wordt een scenario voorgelegd en gekeken naar de oplossingsrichting die de kandidaat voorstelt. Ook kan het zijn dat er een aantal technische vragen wordt gesteld over softwareontwikkeling in C#.
Testanalist Meldkamer-ICT Driebergen/Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Testanalist Meldkamer-ICT. Omschrijving opdracht: Het Meldkamerdienstencentrum (MDC) zoekt een gedreven testanalist ten behoeve van het programma Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). De testanalist heeft kennis van technische netwerkinfrastructuren waaronder fire walls, IP-plannen en patchruimtes. Daarnaast is kennis van Ivanti/RES Workspace Control, Citrix XenApp en XenDesktop een pré. De testanalist voert vooral toetsen en testen uit op netwerk- en hardwarecomponenten. Daarnaast kan het statisch en dynamisch testen van (applicatie-)packages en server-serverkoppelingen tot de werkzaamheden behoren. De testanalist maakt deel uit van het Testteam LMS-MDC. Doelstelling: Het LMS-programma realiseert de samenvoeging van regionale (decentrale) meldkamers (112-alarmcentrales) naar 12 landelijke meldkamerlocaties en de aansluiting van deze meldkamerlocaties op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamer (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) in productie gegaan. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een realisatie- en migratieproject in. Het werkpakket van het Testteam LMS-MDC omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde ICT ten behoeve van de nieuwe aansluitingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Opzetten en uitvoeren van testen en rapporteren van testresultaten om inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-onderdelen/systemen. - Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn. - Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen. Omschrijving taken: - Omzetten van specificaties naar toetsbare (SMART) requirements. - Valideren en verifiëren van requirements, samen met materiedeskundigen. - Reviewen van impactanalyses en specificaties. - Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis. - Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen. - Uitwerken van specificaties met behulp van testtechnieken in goed onderhoudbare en overdraagbare testgevallen. - Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen. - Ontwerpen en uitvoeren van technische en (beperkte) functionele testen. - Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere (test-)geledingen. - Testen van Microsoft App-V-packages vanaf VDI-werkplekken met behulp van RES One Workspace console. - Testen van ICT-infrastructuur. - Analyseren van testresultaten. - Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen. - Rapporteren over de status van testen en bevindingen. Leidinggevende taken: Niet van toepassing, al wordt van de testanalist wel verwacht een en ander te coördineren en met betrokkenen af te stemmen. Dit niet alleen op verzoek maar ook op eigen initiatief. Contacten: Interne contacten met projectmanagers, projectleiders, projectteamleden, testmanager, testcoördinatoren, testanalisten, beheerders en eindgebruikers. Inzet in de lijn of project Inzet in projecten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 04-03-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal één behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat. - Je hebt minimaal drie jaar (± fulltime) relevante werkervaring als testanalist in de afgelopen vijf jaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO-opleiding of hoger. - Je hebt kennis van en ervaring met requirementsanalyse. - Je hebt kennis van en ervaring met Informatieanalyse, UML en de ISO25010-standaard. - Je hebt kennis van en ervaring met netwerkarchitectuur. - Je hebt kennis van en ervaring met communicatieprotocollen. - Je hebt kennis van en ervaring met IP netwerk-infrastructuren. - Je hebt kennis van en ervaring met Ivanti/RES Workspace Control. - Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenApp. - Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenDesktop. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. - Flexibel in denken en doen: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Initiatief nemen: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen/Odijk (Dienst ICT) plus diverse meldkamerlocaties in Nederland. Startdatum: 04-03-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10-01-2019 of 11-01-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Testanalist Meldkamer-ICT Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23123 Omgeving: Driebergen/Odijk (Dienst ICT) plus diverse meldkamerlocaties in Nederland. Startdatum: 4 maart 2019 (let op: screening van 6 tot 15 weken voorafgaand). Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: donderdag 10 of vrijdag 11 Januari 2019. Sluitingsdatum: donderdag 27 december om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Testanalist Meldkamer-ICT voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Testanalist heeft kennis van technische netwerkinfrastructuren waaronder fire walls, IP-plannen en patchruimtes. Daarnaast is kennis van Ivanti/RES Workspace Control, Citrix XenApp en XenDesktop een pré. De testanalist voert vooral toetsen en testen uit op netwerk- en hardwarecomponenten. Daarnaast kan het statisch en dynamisch testen van (applicatie-)packages en server-serverkoppelingen tot de werkzaamheden behoren. De testanalist maakt deel uit van het Testteam LMS-MDC. Het LMS-programma realiseert de samenvoeging van regionale meldkamers naar 12 landelijke meldkamerlocaties en de aansluiting van deze meldkamerlocaties op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamer (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) in productie gegaan. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een realisatie- en migratieproject in. Het werkpakket van het Testteam LMS-MDC omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde ICT ten behoeve van de nieuwe aansluitingen. Verantwoordelijkheden Opzetten en uitvoeren van testen en rapporteren van testresultaten om inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-onderdelen/systemen. Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn. Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen. Vakmatige taken Omzetten van specificaties naar toetsbare (SMART) requirements. Valideren en verifiëren van requirements, samen met materiedeskundigen. Reviewen van impactanalyses en specificaties. Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis. Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen. Uitwerken van specificaties met behulp van testtechnieken in goed onderhoudbare en overdraagbare testgevallen. Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen. Ontwerpen en uitvoeren van technische en (beperkte) functionele testen. Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere (test-)geledingen. Testen van Microsoft App-V-packages vanaf VDI-werkplekken met behulp van RES One Workspace console. Testen van ICT-infrastructuur. Analyseren van testresultaten. Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen. Rapporteren over de status van testen en bevindingen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau. Je hebt minimaal een behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat (certificaat verplicht). Je hebt minimaal 3 jaar (± fulltime) relevante werkervaring als Testanalist in de afgelopen 5 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (weging 25%) (diploma vereist). Je hebt kennis van en ervaring met requirementsanalyse (weging 20%). Je hebt kennis van en ervaring met Informatieanalyse, UML en de ISO25010-standaard. Je hebt kennis van en ervaring met netwerkarchitectuur. Je hebt kennis van en ervaring met communicatieprotocollen. Je hebt kennis van en ervaring met IP netwerk-infrastructuren. Je hebt kennis van en ervaring met Ivanti/RES Workspace Control. Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenApp. Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenDesktop. Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Stressbestendigheid - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Flexibel in denken en doen - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Initiatief nemen - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Senior Adviseur Bedrijfsvoering Financiën Apeldoorn
Functieomschrijving:Als ervaren allround professional op het gebied van financiën ben je mede-verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van diverse (financiële) rapportages op IV niveau zoals bijvoorbeeld de Meerjarenraming en de Budgetbrief. Je draag bij aan de versterking van de financiële functie. Op basis van onder andere de informatie vanuit de bedrijfsonderdelen en de gesprekken die je voert met je collegas binnen de onderdelen stel je in afstemming met de coördinator Finance de rapportages op IV niveau samen. Tot je taken behoort tevens het (gevraagd en ongevraagd) verzorgen van analyses t.b.v. het management team van de IV organisatie.Functie-eisen:Een afgeronde WO opleiding (bedrijfseconomische richting);Ervaring met financiën.Competenties:Analytisch;Stressbestendig.Aanvullende kennis/wensen:ervaring met SAP/Excel;Ervaring binnen de Rijksoverheid;Ervaring binnen een IT-omgeving;Minimaal 28 uur/week beschikbaar.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Adviseur Bedrijfsvoering PFC Apeldoorn
Functieomschrijving:Als ervaren allround professional op het gebied van Planning & Control (P&C) ben je verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van diverse producten uit de P&C cyclus van de IV organisatie en de verdere inrichting en verbetering hiervan.Je werkt samen met je collegas en de coördinator aan diverse P&C producten van de IV organisatie. Te denken valt hierbij aan de bijdrage aan het Jaarplan voor de Belastingdienst, het Jaarcontract voor de IV organisatie, de Twee- en Viermaandelijkse voortgangsrapportage, de Halfjaarsrapportage en het maandelijkse IV dashboard. Je levert een inhoudelijke bijdrage en stemt af met de diverse stakeholders.Ook werk je nauw samen met je collegas van de portefeuille Finance. Zij zijn verantwoordelijk voor de financiële component van de P&C producten. Uiteraard heb je daarnaast regelmatig contact met je collegas die werkzaam zijn in de P&C cyclus binnen de onderdelen.De IV organisatie bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen, en verzorgt de InformatieVoorziening (IV) voor de Belastingdienst. Tot voor kort kenden deze bedrijfsonderdelen een hoge mate van autonomie. Recent is besloten om te werken vanuit één IV. Wij zoeken daarom een specialistisch adviseur Planning & Control die op centraal IV niveau acteert.Functie-eisen:5 jaar werkervaring en een afgeronde WO opleiding (bedrijfseconomische richting).Competenties:Stijlflexibiliteit;Zelfstartend;Mondeling en schriftelijke vaardigheden.Aanvullende kennis/wensen:ProjectcontrolSAPExcelErvaring binnen de RijksoverheidErvaring binnen een IT-omgevingMinimaal 28 uur/week beschikbaarDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Testcoördinator Meldkamer-ICT Driebergen/Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Testcoördinator Meldkamer-ICT. Omschrijving opdracht: Het Meldkamerdienstencentrum (MDC) zoekt een gedreven testcoördinator ten behoeve van het programma Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). De testcoördinator heeft kennis van en affiniteit met relevante infrastructuurcomponenten, waaronder Ivanti/RES Workspace Control, Citrix XenApp en XenDesktop. Daarnaast is kennis van technische netwerkinfrastructuur een pré. De testcoördinator acteert als meewerkend voorman voor wie de uitvoerende testactiviteiten zijn gericht op het statisch en dynamisch testen van (applicatie)packages en server-serverkoppelingen. Toetsing van netwerk- en hardwarecomponenten kunnen deel uit maken van de werkzaamheden. Afhankelijk van de status en voortgang ligt de nadruk meer of minder op coördinerende of uitvoerende werkzaamheden. De testcoördinator maakt deel uit van het Testteam LMS-MDC. Doelstelling: Het LMS-programma realiseert de samenvoeging van regionale (decentrale) meldkamers (112-alarmcentrales) naar 12 landelijke meldkamerlocaties en de aansluiting van deze meldkamerlocaties op één centrale (landelijke) ICT-infrastructuur. In mei 2018 is de eerste samengevoegde meldkamer (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) in productie gegaan. Het MDC richt voor iedere nieuwe aansluiting een realisatie- en migratieproject in. Het werkpakket van het Testteam LMS-MDC omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde ICT ten behoeve van de nieuwe aansluitingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Ondersteunen van de testmanager bij het opstellen van teststrategieën en testplannen, en de uitvoering daarvan. - Rapporteren van testresultaten om zo inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-systemen, applicatiepackages, en overige software- en hardwarecomponenten. - Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn, veelal in teamverband samen met het technische packageteam en het infrastructuurontwikkelteam. - Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen. Omschrijving taken: - Ontwerpen en uitvoeren van technische en (beperkte) functionele testen. - Testen van Microsoft App-V-packages vanaf VDI-werkplekken met behulp van RES One Workspace console. - Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere (test-)geledingen. - Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen. - Analyseren van testresultaten. - Rapporteren over de status van testen en bevindingen. - Reviewen van impactanalyses en specificaties. - Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis. - Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen. - Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen. - Testen van ICT-infrastructuur. Leidinggevende taken: - Aansturen van testanalisten bij het opstellen en uitvoeren van testgevallen, en het analyseren van testresultaten. - Coördineren van de afhandeling van bevindingen. - Waarnemen lopende werkzaamheden van de testmanager diens afwezigheid of ziekte. Contacten: Interne contacten met projectmanagers, projectleiders, projectteamleden, testmanager, testcoördinatoren, testanalisten, (regionale) beheerders en eindgebruikers. Inzet in de lijn of project: Inzet in projecten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 04-03-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal één behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat. - Je hebt minimaal drie jaar (± fulltime) relevante werkervaring als testanalist in de afgelopen zeven jaar. - Je hebt minimaal twee jaar (± fulltime) relevante ervaring als testcoördinator in de afgelopen zeven jaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO-opleiding of hoger. - Je hebt kennis van minimaal één van de meldkamersystemen GIS, GMS of C2000. - Je hebt kennis van en ervaring met Ivanti/RES One Workspace. - Je hebt kennis van en ervaring met IP netwerk-infrastructuren. - Je hebt kennis van en ervaring met applicatievirtualisatie met gebruik van Microsoft App-V. - Je hebt kennis van en ervaring met VDI (Virtual Desktop Infrastructure). - Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenApp. - Je hebt kennis van en ervaring met Citrix XenDesktop. - Je hebt kennis van en ervaring met servervirtualisatie. - Je hebt kennis van en ervaring met infrastructuur ten behoeve van een SBC-platform (SBC, Server Based Computing). Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. - Flexibel in denken en doen: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Initiatief nemen: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen/Odijk Startdatum: 04-03-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-12-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10-01-2019 of 11-01-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.