Nieuwste ICT-projecten

Projectleider Ingenieursbureau Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Ingenieursbureau. Omschrijving organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdrachtgever(s): In 2017 hebben in het buitenland meerdere aanslagen met voertuigen plaatsgevonden. De driehoek acht het voorstelbaar dat een dergelijke aanslag ook in Amsterdam plaatsvindt. Dit was in augustus 2017 reden voor de burgemeester om te onderzoeken of aanvullende maatregelen op specifieke locaties getroffen dienden te worden. De uitkomsten van het onderzoek zijn afgelopen oktober in het college besproken waarbij is besloten om fysieke maatregelen tegen voertuigterrorisme te treffen. Een aantal tijdelijke maatregelen is in november in opdracht van OOV gerealiseerd. Dit betreft vooral het plaatsen van betonblokken. Vanaf december is on der aansturing van V&OR gewerkt aan voorstellen en een aanpak voor structurele maatregelen. Dit voorstel is op 22 januari in de driehoek besproken. De driehoek adviseert het college de voorgestelde aanpak uit te voeren. De aanpak maakt onderscheid in 2 fasen. Voor fase 1 is een uitvoeringsplan opgesteld voor het plaatsen van vaste en verzinkbare palen op twee locaties: Kalverstraat en Nieuwendijk. Voor fase 2 is een procesvoorstel opgesteld om te komen tot ontwerpoplossingen op de overige dertien locaties welke eind 2018 moeten worden voorgelegd aan het college. Het college heeft op 13 februari besloten over de aanpak. Tegelijk met het voorstel om inhoudelijk in te stemmen met het uitvoeringsplan fase 1 en starten ontwerpproces fase 2, wordt aan het college voorgesteld om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het project over te dragen van Burgemeester naar Pieter Litjens en het projectbudget over te dragen van OOV naar V&OR. Dit betekent dat de rol en ondersteuning vanuit OOV minder wordt (oa schrijven en inbrengen bestuurlijke stukken). Daarnaast wordt het onderzoeken en uitwerken van meer beleidsmatige / organisatorische aspecten binnen de scope van het project gebracht. Omschrijving functie: Er is op dit moment een projectteam vanuit het Ingenieursbureau, dat verantwoordelijk is voor de (technische) uitwerking en realisatie van de fysieke maatregelen. Met het collegebesluit van 13 februari is de scope van het project(team) echter uitgebreid, waardoor uitbreiding van de projectorganisatie noodzakelijk is. De uitbreiding zit hem vooral in het terugtrekken van OOV uit het project (m.n. bestuurlijke proces) en het toevoegen van beleidsmatige en organisatorische maatregelen aan de projectopdracht. Dit maakt het toevoegen van een (deel)projectmanager organisatorische maatregelen aan het projectteam noodzakelijk. Omschrijving werkzaamheden: - Uitwerken, organiseren en implementeren van de bediening van de verzinkbare palen bij de gemeentelijke organisatie / de politie (centraal management systeem). Dit behelst onder andere ook het opstellen van een PvE voor het (inkopen van het) CMS. - Zoeken naar niet-fysieke oplossingen om het veiligheidsniveau op aangewezen locaties te vergoten (bijvoorbeeld maatregelen die de fysieke maatregelen kunnen versterken of zelfs vervangen). - Eventueel beter benutten bestaande camera's (ondersteuning bij handhaving) en verscherpen (gemeentelijk) toezicht. - Indien nodig aanscherpingen regimes vergunningen / ontheffingen / bewoners toegang e.d. organiseren. - Onderzoek naar- en waar nodig aanpassingen op venstertijdenregimes voorstellen aan college (besluit forceren indien nodig). - Afstemming met stedelijke (beleids)programma's of projecten zoals Stedelijke Logistiek, UAM, Crowdmanagement. - Veiligheidsaspecten en/of ontwerpoplossingen waar nodig een plek geven in gemeentelijke werkprocessen of beleidskaders (zoals Puccini). Je legt verantwoording af aan integraal projectmanager van het programma. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent direct inzetbaar voor 24 uur per week. - Je bent in het bezit van een erkende WO diploma richting Bedrijfskunde. - Je hebt aantoonbare technische en organisatorische kennis van verzinkbare paal-en selectieve toegang systemen in de openbare ruimte. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager in de afgelopen 15 jaar met het uitvoeren en implementeren van selectieve toegangssystemen bij Nederlandse gemeenten. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring bij diverse Nederlandse gemeenten met de werking en processen van (verkeers)handhaving en toezicht. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare visie op- en ervaring met complexe projecten veiligheidsvraagstukken in de openbare ruimte en vertaling daarvan naar niet fysieke maatregelen. - Je hebt ervaring bij de lagere overheid gangbare traditionele- geïntegreerde- en hybride contractvormen met leveranciers van selectieve toegangssystemen. Competenties (expert): - Resultaatgericht - Creativiteit - Overtuigingskracht - Omgevingsbewust - Bestuurlijke sensitiviteit - Flexibiliteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na gunning aanvraag Duur: 01-08-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 30/32 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Big Data Developer Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Big Data Developer. Opdracht omschrijving: Bij de Nationale Politie wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de politieorganisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. Vind jij het interessant om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen om Nederland veiliger te maken, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je ons helpen om big data een steeds grotere rol in ons politiewerk te geven? Door een toename van de werkzaamheden hebben we behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams! Ons, qua omvang voor Nederland, unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele Nationale Politie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Onderdeel van de opdracht is bereidheid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar). Omschrijving functie: Voor de ontwikkeling van applicaties binnen verschillende big data frameworks wordt gezocht naar senior Java developers met ervaring in het ontwikkelen van op microservices software architectuur gebaseerde applicaties met Spring Boot, gebruik makend van big data technologie stacks zoals Kafka, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB e.a.. Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties in de vorm van analytische processen en het vastleggen en verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. Omschrijving taken: Je gedraagt je als ervaren big data java developer in een bestaand DevOps team en binnen de agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties. - Je werkt graag samen in een DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen. - Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt. - Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee. - Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer. - Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied. - Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. - Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten. - Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd) m.b.v. deze omgeving. Gewenst profiel: Als ervaren Big Data Java developer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon. De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten: - Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. - Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. - Test driven development (TDD) / test automation. - Networking en security. - Functioneel programmeren / Objectoriëntatie. - Datastructuren. Leidinggevende taken: - Je moet in staat zijn om een rol te kunnen vervullen als technische lead op een traject. Contacten: - Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT, extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverlening inhoudelijk. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-10-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt een afgeronde en erkende relevante opleiding op HBO/WO niveau of aantoonbare relevante werk- en denkervaring op HBO/WO niveau. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als senior Java developer. - Je hebt aantoonbare werkervaring met minimaal 6 van de onder genoemde tools of skills: x Programmeertalen, zoals Java 8+, Kotlin en/of Scala. x Spring Framework en/of Spring Boot. x REST / JSON. x DBMS’en en SQL, zoals PostgreSQL en MySQL. x NoSQL (gedistribueerde) databases (MongoDB / Cassandra). x Gedistribueerde Search engines (ElasticSearch). x Agile/DevOps/Continuous Delivery. x Git/Jenkins/Maven/Nexus/Sonar. x Front- end programmeertalen en frameworks (HTML5 / JavaScript / CSS3 / Bootstrap / Angular / Typescript). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt meerjarige ervaring binnen het veiligheidsdomein van de overheid in een vergelijkbare functie. - Je bent in het bezit Java certificering. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de volgende aspecten: x Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. x Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. x Functioneel programmeren/Objectoriëntatie. x Datastructuren. x Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd). Competenties: - Probleemanalyse - Mondelinge presentatie - Samenwerken - Klantgerichtheid - Kwaliteitsgerichtheid Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 01-10-2018 Duur: 31-03-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 31 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Zorg Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Zorg. Omschrijving opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving afdeling: De afdeling Zorg bundelt voor Amsterdam alle doelstellingen, inzet van middelen en acties voor het zorgdomein op basis van een integrale visie en benadering van het zorgbeleid. Kerntaak van de afdeling Zorg is het sturen van de gehele zorgketen door het klantvriendelijk, kosten efficiënt en financieel duurzaam uitvoeren van de Wmo evenals het inrichten van zorg en ondersteuning in de stad. De afdeling werkt aan de opgave om de taken die het Rijk heeft gedecentraliseerd naar de gemeente op een goede manier uit te voeren. De bezuinigingen die daarmee gepaard gaan, dwingen tot fundamentele keuzes. Het Rijk verwacht zorgvuldige controle op de kwaliteit van de dienstverlening die de gecontracteerde partijen leveren. Er zijn samenwerkingsafspraken met de Zorgverzekeraar, Ombudsman en cliëntenvertegenwoordigers. Aanbieders van zorg en welzijn volgen kritisch de inhoudelijke (beleids)keuzes en komen op voor individuele belangen. Ook maakt de toenemende behoefte van burgers om zelf meer regie te nemen, veranderingen bij de overheid en instellingen noodzakelijk. Omschrijving functie: Het aantal zorgaanbieders in de Wmo neemt toe, de financiële stromen in de backoffice worden steeds groter en er wordt steeds meer data-driven gestuurd. Management, beleidsadviseurs en andere belanghebbenden zijn afhankelijk van en kunnen niet zonder goede management- en beleidsinformatie. Die informatie wordt nu via Exceloverzichten en ad hoc rapportageverzoeken verkregen. Dit is een arbeidsintensief en foutgevoelig proces dat werkdruk oplevert bij medewerkers wiens rol dat niet is. Tevens laat het de potentie van moderne BI-tooling onbenut als het gaat om het inzicht geven in prestaties en trends in de zorgketens. Wij zoeken op korte termijn een projectleider voor het Project management informatie Wmo. Het doel van dit project is het inrichten en borgen van goede informatievoorziening van de IV eenheid aan de afdeling Zorg. Hiertoe behoort het inrichten van een datawarehouse en op basis daarvan de ontwikkeling en uitrol van dashboards, rapportages en data-analyses met behulp van moderne BI-tooling (Business Objects 4.2). Hierbij gelden verschillende belanghebbenden in de Wmo-keten, zoals directie, management, beleidsadviseurs, contractmanagers en controllers van de afdeling Zorg. We streven naar overzichtelijke, kernachtige dashboards en rapporten, die zijn afgestemd op het niveau en de rol van de professional. Het project is reeds gestart in het voorjaar van 2017. Er is een projectteam samengesteld en er is een plan van aanpak vastgesteld dat een doorlooptijd kent tot het einde van dit jaar. De projectleider wordt in beginsel geacht om hierop voort te borduren, maar heeft tevens ruimte om, in overleg met de opdrachtgever, goed onderbouwde wijzigingen door te voeren. Omschrijving werkzaamheden: Als projectleider van het projectteam in samenwerking met projectteam Management informatie Wmo (bestaande uit BI-medewerkers en inhoudelijk specialisten) onder andere de onderstaande werkzaamheden oppakken: - Inventarisatie van huidige stand van zaken t.o.v. planning - Waar noodzakelijk wijzigen van planning en inhoudelijke aanpak. - Waarborgen van het voldoen aan de geldende privacy-vereisten (voor alle rapportages en gegevensverwerkingen binnen de scope van dit project), conform AVG. - Controle op data-kwaliteit in scope voor zover het om gebruikte data gaat. Voor zover er uit het project verbeteringen voort komen voor processen, valt de advisering daarover binnen de scope van het project en het daadwerkelijk verbeteren daarvan buiten scope. - In kaart brengen van de benodigde informatie die verwerkt dient te worden in rapportages en dashboards, op grond van: x De eigen visie van de projectleider en inhoudelijk specialisten en op basis van de wet- en regelgeving en bestuurlijke opdrachten. x De behoeften van de verschillende gebruikersgroepen. x Bestaande rapportages. - Inrichting front-end tooling: dashboards en rapportages op basis van de behoefte. - Begeleiding van eindgebruikers bij de uitrol van de nieuwe dashboards. - Advisering over de doorontwikkeling management informatie na afloop van het traject. - De informatiebehoeften die redelijkerwijs niet binnen de scope van de opdracht konden worden opgepakt. De doorontwikkeling van de management informatie: hoe kan worden beantwoord aan veranderde behoeften rondom de beschikbaarheid en inhoud van management informatie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent direct inzetbaar voor 32 uur per week. - Je beschikt minimaal over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen het bestuurlijk domein en ervaring met een vergelijkbaar traject. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van en ervaring met de Wmo. Bij voorkeur in Amsterdam. - Je hebt ervaring met sturingsproblematiek in het sociaal domein, waarbij de nadruk lag op het betrekken van de business bij het vormgeven van de sturing op basis van BI-rapportages. - Je hebt ervaring met projectmanagement binnen een bestuurlijke setting. Competenties (expert): - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Relatiebeheer - Resultaatgerichtheid - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja, 8 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Frontend Developer Groningen
Voor een pensioenuitvoerder zijn wij op zoek naar een Senior Frontend Developer. Omschrijving werkzaamheden: Een ervaren Frontend Developer (Drupal/Angular JS) om de deelnemersportalen in ons huidige landschap te beheren en verder te ontwikkelen. Doel en opdracht van de functie betreft het zorgdragen voor continuïteit van de huidige operatie en het creëren van vernieuwing. Werkomgeving: - Docker/ Kubernetes - XLdeploy - Jenkins - CI/CD Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring. - Je bent bedreven in HTML, CSS, Javascript, Angular en PHP. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met geautomatiseerd testen/test frameworks en Drupal 8. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: zsm Duur: nnb Optie op verlenging: nnb Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medewerker van Subsidie–Maatwerksysteem Eindhoven
Voor de Provincie Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een Medewerker van Subsidie–Maatwerksysteem. Omschrijving opdracht: Stimulus is binnen de provincie verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van een aantal subsidieprogramma’s. Daarbij is zij belast met de uitvoering van het functioneel beheer van het systeem waarmee de subsidieprogramma’s worden uitgevoerd. De medewerker is verantwoordelijk voor het functioneel beheer op applicatieniveau. Daarnaast voor het inrichten en beheren van subsidieopenstellingen en verrichten van telefonische helpdeskwerkzaamheden. Stimulus is de landelijke telefonische helpdesk bij technische vragen of problemen die interne en externe gebruikers hebben. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding. - Je beschikt over minimaal 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van functioneel beheer, met het systeem Microsoft Dynamics NAV, bij voorkeur bij een overheidsinstantie. - Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met inrichten van financiële processen gericht op het verstrekken van subsidie. - Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met telefonische IT helpdeskwerkzaamheden. - Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het documenteren van testwerk en opstellen van gebruikershandleidingen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over meer dan 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van functioneel beheer, met het systeem Microsoft Dynamics NAV, bij voorkeur bij een overheidsinstantie. - Je beschikt over meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring met inrichten van financiële processen gericht op het verstrekken van subsidie. - Je beschikt over meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring met telefonische IT helpdeskwerkzaamheden. - Je beschikt over meer dan 1 jaar ervaring met het documenteren van testwerk en opstellen van gebruikershandleidingen. Gewenst profiel: - Zelf startend en proactief - Zeer secuur - Communicatief zeer vaardig - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: 15-8-2018 Duur: 15-8-2019 Optie op verlenging: 3 x 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 31 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior Blueriq Modelleur Utrecht
Functieomschrijving:De medior Blueriq Modelleur is lid één van de agile Scrum teams in de Maakplaats. De medior Blueriq modelleur is verantwoordelijk voor het realiseren de features en user-stories op basis van Blueriq in het systeem Inspect. Het is daarbij belangrijk dat er functionaliteit gerealiseerd wordt die onderhoudbaar, toekomstvast, veilig, performant, generiek en van voldoende kwaliteit. Van de medior Blueriq modelleur wordt verwacht dat hij het Blueriq versie/releasemanagement, test en ontwerp activiteiten uitvoert. Daarbij heeft de modelleur ervaring met alle componenten van Blueriq. Hij/zij werkt nauw samen met de teamleden met verschillende expertises. Het overzicht houden over de inrichting en het afstemmen met de andere Blueriq modelleurs en solution architecten maken integraal onderdeel uit van de werkzaamheden. Hij/zij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde user-stories en weet deze te vertalen naar oplossingen passend binnen Blueriq. Ook wordt verwacht dat hij/zij in nauw contact treedt met de andere teams in het kader van de uit te voeren activiteiten van het eigen team.Hij/zij beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief, nauwkeurig en stressbestendig.Functie-eisen:Kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van applicaties (op basis van een model gedreven oplosrichting);Projectervaring en aantoonbare kennis van en ontwerp/modelleerervaring met het complete Blueriq platform waaronder de nieuwste versies 9 en 10. (full Blueriq stack)Meerdere jaren kennis en ervaring met de realisatie van systemen o.b.v. (dynamisch) Procesmanagement;Ervaring met het werken voor grote ambtelijke organisaties zoals (Rijks)overheden.Kennis en ervaring met het realiseren van systemen obv zaakgericht werkenErvaring met het uitvoeren van de werkzaamheden in geschaalde agile omgevingen obv SAFeMet goed gevolg gevolgde opleidingen Blueriq (Blueriq Modelling Foundation, Blueriq Modelling Advanced, Dynamic Case management)Aanvullende wensen:Kennis en ervaring met Oracle, SoapUI, webservices (Rest, Soap), XSD, XMLGeregistreerd in het Blueriq certificerings register als ProfessionalBedrijfsinformatie:De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:Moderne op ICT gebaseerde geuniformeerde organisatieprocessen; deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico's eerder worden gesignaleerd;Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden;Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen;Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik op NVWA (huidig PI&I) gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Manager Recruitment, dienstverband Rijswijk
De ideale kandidaat voor deze Manager Recruitment Onze nieuwe collega is een commercieel en mensgericht persoon. Je bent geïnteresseerd in mensen en ervaart plezier om samen met collega’s zaken gerealiseerd te krijgen en je helpt onze business verder uit te bouwen. Je bent resultaatgericht, kan selecteren en weet altijd op een creatieve wijze samen met je collega’s onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Je bent een team player die niet opgeeft. Je zorgt mede voor een goede sfeer binnen onze organisatie zodat inspanning en ontspanning een continue cirkel vormen. Kortom, als Manager Recruitment weet jij meerwaarde te leveren en ben je een gedegen gesprekspartner voor onze kandidaten en klanten alsmede voor je collega’s. Herken jij jezelf in dit profiel? Bel ons dan voor het maken van een afspraak om nader kennis te maken! Te behalen resultaat voor deze Manager Recruitment: Als nieuwe collega dien je een resultaat gedreven en mensgericht persoon te zijn die bekend is met onze dienstverlening. Door je ervaring én persoonlijkheid breng je meerwaarde om TFC Professionals & Executives verder te laten groeien; Wij zijn een commercieel bedrijf! Resultaten behalen is een must, echter de manier waarop is voor ons zeer belangrijk. Wij willen gezamelijk winnen met onze klanten én kandidaten; De nadruk van je werk ligt op je leidinggevende capaciteiten, je organisatietalent, je selectiekwaliteit, je klantgerichtheid en voorspelbaarheid in het behalen van de gewenste doelstellingen. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij van deze Manager Recruitment? Kennis: Je hebt een HBO werk en denkniveau; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; Actuele kennis van de arbeidsmarkt; Kennis en inzicht om ervaren professionals/klanten te kunnen selecteren en te adviseren. Kunde: Je hebt meerjarige Sales/Recruitment ervaring in het bemiddelen van Professionals/Executives; Je hebt meerjarige managementervaring in een soortgelijke rol of als Hiring manager; Je bent een teamspeler die zichtbaar aanwezig is en zorgt dat het werk gedaan wordt; Je motiveert medewerkers en bouwt duurzame relaties met kandidaten en contactpersonen op; Je hebt zelfkennis en bent een rustige resultaatgerichte persoonlijkheid; Je kunt op een goede manier kritiek geven en ontvangen; Je bent een netwerker, effectief in het presenteren en verkopen; Je bent politiek handig en kan goed beïnvloeden; Je beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden; Je hebt een 'Work hard, Play hard' mentaliteit. Verantwoordelijkheden: Je geeft operationeel leiding aan een team van resource en recruitment consultants; Je beoordeelt inhoudelijk vacatures; Je vindt, beoordeelt & selecteert kandidaten; Je onderhandelt met en voor kandidaten/klanten; Je ondersteunt commercie & recruitment in procedures. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze Manager Recruitment: TFC Professionals & Executives heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een hoogwaardig en gerespecteerd Detacherings-en W&S organisatie, gespecialiseerd in Digital Transformation, Change Management en Technology functies; Wij, als jouw toekomstige collega’s, zijn best wel unieke persoonlijkheden met elk zijn of haar specifieke kwaliteiten. Wij zijn ervaren en hebben een gezonde drive om gezamenlijk onze individuele- en bedrijfsdoelstellingen te behalen; Met elkaar vormen we een hechte club mensen die niet bang zijn hard te werken. We vinden het belangrijk onszelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren van elkaar. Locatie & Voorwaarden voor deze Manager Recruitment: De werklocatie is omgeving Den Haag Provincie Zuid-Holland De contractvorm is een dienstverband Aantal uren in de week is 32-40 De startdatum is zsm De branche is HR Recruitment De taal die deze professional dient te spreken is Nederlands én Engels Het vereiste opleidings niveau is: HBO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 5 t/m 10 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze Manager Recruitment functie? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens: Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Patrick Kinders op 070-3071350
Technical Solution Manager (Technisch Projectleider) Amsterdam
Functieomschrijving:Adviseren van de klant en haar applicatie-vendoren bij keuzes omtrent applicaties. Hierbij heb je specifiek aandacht voor de (huidige) infrastructuur en 'landingscriteria' (passend binnen CI/CD en DevOps omgeving).Je bekijkt de mogelijkheden om applicaties te migreren naar de cloud (IBM Cloud, IBM Private Cloud, Azure, AWS) en geeft advies met betrekking tot de implementatie.Werk samen met infrastructuur architecten aan een implementatieplan en houdt daarbij rekening met het gehele applicatielandschap (afhankelijkheden, interfaces, dataverkeer, etc). Je bent verantwoordelijk voor het bestellen en de oplevering van de benodigde hardware ten behoeve van de infrastructuur. Deze items worden aangevraagd door een Scrum team, via een KANBAN-board en zijn vaak onderdeel van een sprint.Functie-eisen:Kennis van en ervaring met architectuur bij meerdere cloud leveranciers (must)Kennis van en ervaring met TOGAF en Archimate (must)Ervaring met projectmatig werken op basis van (PRINCEII) Agile en met name Scrum/KANBAN (must)Competenties:KlantgerichtOplossingsgericht en in staat zijn deze te onderbouwenFlexibel (ook qua werktijden)Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Junior Blueriq Modelleur Utrecht
Functieomschrijving:De junior Blueriq Modelleur is lid van één van de agile scrum-teams in de Maakplaats. De junior Blueriq modelleur is verantwoordelijk voor de realisatie van de user-stories in Blueriq tot functionaliteit die onderhoudbaar, performant, generiek en van voldoende kwaliteit zijn. Van de junior Blueriq modelleur wordt verwacht dat hij naast het realiseren ook de test en ontwerp activiteiten van user-stories kan uitvoeren. Daarbij heeft de modelleur ervaring met alle componenten van Blueriq. Het afstemmen van de oplosrichtingen zodanig dat deze in lijn zijn met de architectuur richtlijnen maken integraal onderdeel uit van zijn werkzaamheden. Waar nodig zal hij afstemmen met teamleden van andere scrum-teams. Hij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde user-stories en weet deze te vertalen naar een oplossing passend binnen Blueriq.Functie-eisen:Je hebt minimaal een jaar kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van applicaties (op basis van een model gedreven oplosrichting);Je hebt minimaal één jaar kennis van ontwerp/modelleerervaring met het complete Blueriq platform waaronder de nieuwste versies 9 en 10;Je hebt meerdere jaren ervaring kennis van en ervaring met de realisatie van systemen o.b.v. (dynamisch) procesmanagement;Je hebt ervaring met het werken voor grote ambtelijke organisaties zoals (Rijks)overheden;Je hebt kennis en ervaring met het realiseren van systemen o.b.v. zaakgerichtwerken;Je hebt ervaring met het uitvoeren van de werkzaamheden in geschaalde Agile omgevingen o.b.v. SAFe;Met goed gevolg gevolgde opleidingen in Blueriq (Blueriq Modelling Foundation, Blueriq Modelling Advanced, Dynamic Case Management).Aanvullende wensen:Je hebt kennis van en ervaring met Oracle, SoapUI, webservices (Rest, Soap), XSD en XML;Geregistreerd in het Blueriq certificerings register als AssociateBedrijfsinformatie:De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:Moderne op ICT gebaseerde geuniformeerde organisatieprocessen; deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico's eerder worden gesignaleerd;Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden;Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen;Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik op NVWA (huidig PI&I) gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
ETL-BI ontwikkelaar Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een ETL/ BI ontwikkelaar. Omschrijving organisatie: Je komt te werken voor de Databrigade. De databrigade is de samenwerking tussen IBInformatievoorzieningen (IV) en IB Onderzoek waarbinnen de dienstverlening wordt georganiseerd om organisatieonderdelen verder te helpen in hun ambitie op het gebied van datagedreven sturing. De data-organisatie van de gemeente Utrecht is sterk in ontwikkeling. Het slimmer toepassen van data bij de uitvoering van de gemeentelijke taken en het ontwikkelen van beleid, draagt direct bij aan de gemeentelijke ambities: een slimme, gezonde en inclusieve stad. De ETL/BI ontwikkelaar is vooralsnog ondergebracht bij de afdeling IB-IV. Vakinhoudelijke gedrevenheid, collegialiteit en eigen initiatief zijn hier van harte welkom. Taak van het onderdeel: De afdelingen IB-IV en IB Onderzoek maken deel uit van het organisatieonderdeel Interne Bedrijven. Interne Bedrijven bestaat uit meerdere afdelingen die de organisatie ondersteunen op divers gebied, zoals ICT, Juridische Zaken, HRM, Financiën etc. Omschrijving opdracht: Binnen het BI scrum team bij de gemeente Utrecht is behoefte aan een ETL/BI ontwikkelaar die aan de slag wil als data warehouse ontwerper en ontwikkelaar. Je gaat aan de slag met diverse klussen en opdrachten binnen onze organisatie. Het team heeft als doel om een verdere verbetering en professionalisering van de BI dienstverlening van de Gemeente Utrecht te realiseren. Je bent samen met het team verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe inzichten om de stad te ondersteunen in de uitvoering van haar taken en behalen van haar doelen. Concreet ontsluit en combineer je data uit een grote diversiteit aan bronnen. Om de juiste informatieproducten op te kunnen leveren en deze af te stemmen met de eindgebruikers onderhoud je contacten met alle lagen van de organisatie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met SAP Data Services (BODS). - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met Oracle (en liefst nog een andere RDBMS). - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met SQL. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met Database componenten als roles, Functions, Stored procedures, Indexen , constraints etc. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met Bron en data analyse. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met BI reporting en dashboarding oplossingen, bij voorkeur Cognos en/of Tableau. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met SCRUM. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met Dimensioneel modelleren. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met data beveiliging, data kwaliteit, privacy aspecten van data verwerking, gebruik van meta data, performance tuning (queries /databases), benaderen van webservices. - Je hebt aantoonbare ervaring met overheidsorganisaties en gemeente Utrecht in het bijzonder. Gewenst profiel: Je bent communicatief vaardig, pro actief, een self starter en je gaat voor kwaliteit en resultaat. Je houdt vanuit een intrinsieke interesse de laatste trends en technologieën op je vakgebied bij. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm medio augustus 2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: nnb Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-07-2018 Sluitingstijd: 17.00 uur Intakegesprek: 31-07-2018 t/m 03-08-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Medisch (IV) Utrecht
Voor Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmanager Medisch (IV). Omschrijving opdracht: De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg (MGZ). Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Daarnaast ziet de DGO in het toepassen van (verschillende) technologieën grote mogelijkheden om de MGZ te verbeteren en te vernieuwen. Dit is nodig om aansluiting te houden met civiele zorg en met de veranderingen binnen de krijgsmacht. In de komende jaren moet de achterstand op medisch IV/ICT-gebied worden ingehaald en moet een stabiele en toekomstbestendige digitale IV-omgeving worden gerealiseerd. Daarbij staat een adequate gegevensuitwisseling in de MGZ-keten centraal. Ten behoeve van het verbeteren van de informatievoorziening van de geïntegreerde militaire eerstelijnsgezondheidszorg zal op korte termijn uitvoering worden gegeven aan het geprioriteerde medische IV-project Delight. De geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg is als onderdeel van de MGZ, verankerd in de Militaire Ambtenarenwet en wordt in belangrijke mate geleverd door het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB). Het is een combinatie van huisartsgeneeskundige zorg, (aspecten van) bedrijfsgezondheidszorg, farmaceutische zorg, operationele zorg en preventie, gericht op de operationele inzet van de militair. Voor de operationele aansturing van het project Delight heeft de DGO op korte termijn behoefte aan een ervaren projectmanager medische IV. Omschrijving functie: Je bent integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over het project Delight binnen het domein van de militaire gezondheidszorg (MGZ). Je zorgt ervoor dat alle betrokken resources (mensen en middelen) op een dusdanige wijze worden ingezet zodat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd. Jou primaire aandacht gaat uit naar de businessaspecten (bedrijfsvoering en medische processen geïntegreerde eerstelijnszorg) van het project en het organiseren en betrekken van de resources die vanuit de business beschikbaar moeten worden gesteld. Je ressorteert onder het hoofd Medische IV MGZ en rapporteert periodiek aan de stuurgroep Delight. Je geeft in lijn met het vastgestelde PID op een systematische en gestructureerde wijze leiding aan de uitvoering van het project. Je werkt conform de binnen Defensie geldende standaard en methodiek voor projectmatig werken. Je beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit, rapporteert periodiek en ad hoc over de voortgang, stuurt zo nodig bij en neemt besluiten binnen gegeven kaders. Besluiten die buiten deze kaders vallen, leg jij voor aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep. Jij legt periodiek verantwoording af aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep. Omschrijving werkzaamheden: - Geeft op basis van het door de stuurgroep vastgestelde projectplan (PID) uitvoering aan het project Delight. - Is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de in het PID gedefinieerde projectresultaten, waarvoor hij/zij het project inhoudelijk en procesmatig opzet, organiseert en aanstuurt. - Beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit. - Legt aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep periodiek verantwoording af over het project Delight. - Levert projectresultaten op aan opdrachtgever en draagt deze over aan opdrachtgeverorganisatie en ICT-beheerorganisatie. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal HBO+ werk- en denkniveau (HBO+ niveau dient duidelijk te blijken uit CV) of minimaal afgeronde HBO opleiding op het gebied van IT, Bestuurlijke Informatiekunde, Bedrijfskunde of Verandermanagement. - Je hebt minimaal 3 jaar (aantoonbare) ervaring opgedaan met het leiding geven aan IV/ICT projecten met een omvang van 2.000 gebruikers, met grote impact voor de organisatie en haar medewerkers. - Je hebt aantoonbare ervaring (in de afgelopen 5 jaar) opgedaan met procesanalyse, inrichting van informatievoorziening en implementatie van ICT-systemen in de gezondheidszorg en/of Defensie. - Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als projectmanager of adviseur op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de huisartsenzorg, de bedrijfsgeneeskunde en/of Defensie. - Je hebt minimaal bij 2 projecten ervaring opgedaan in het begeleiden c.q. uitvoeren van (Europese) aanbestedingstrajecten en/of pakketselectietrajecten van IT-systemen voor de gezondheidszorg en/of Defensie. - Je hebt minimaal in 5 projecten gewerkt volgens Prince2 en/of beschikt over een van de volgende certificaten (niet ouder dan 3 jaar): Prince2 Practitioner, IPMA B, MSP Practitioner. - Je hebt minimaal in 2 projecten kennis en ervaring opgedaan van Agile aanpak in projecten en het aantoonbaar toepassen van hieraan gerelateerde methoden en technieken. Competenties - Zelfstandigheid - Sociale vaardigheden - Uitdrukkingsvaardigheden - Plannen en organiseren - Resultaatgericht Inzet Periode: Schatting 1.600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1.600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau C. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Uitgangspunten vooraf met betrekking tot de Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen kandidaat aanbieden die reeds betrokken is bij deze aanbesteding. Deze kandidaat wordt uitgesloten van de procedure. Het staat u echter wel vrij om een kandidaat aan te bieden die niet betrokken is bij deze aanbesteding. Locatie: Utrecht (voornamelijk) en locaties DGO zorgbedrijven (onze gezondheidscentra zitten op 30 locaties verspreid door heel Nederland). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening, ca. oktober Duur: 1600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 31-08-2018 en/of maandag 03-09-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Recruitment Consultant Rijswijk
De ideale kandidaat voor deze Senior Recruitment Consultant - TFC Professionals & Executives Onze nieuwe collega is een commercieel en mensgericht persoon. Je bent geïnteresseerd in mensen en ervaart plezier om samen met collega's zaken gerealiseerd te krijgen en je helpt onze business verder uit te bouwen. Je bent resultaatgericht, kan selecteren en weet altijd op een creatieve wijze samen met je collega's onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Je bent een teamplayer die niet opgeeft. Je zorgt mede voor een goede sfeer binnen onze organisatie zodat inspanning en ontspanning een continue cirkel vormen. Kortom, als Senior Recruitment Consultant weet jij meerwaarde te leveren en ben je een gedegen gesprekspartner voor onze kandidaten en klanten alsmede voor je collega's. Herken jij jezelf in dit profiel? Bel ons dan voor het maken van een afspraak om nader kennis te maken! Te behalen resultaat voor deze Senior Recruitment Consultant Als nieuwe collega dien je een resultaat gedreven en mensgericht persoon te zijn die bekend is met onze dienstverlening. Door je ervaring én persoonlijkheid breng je meerwaarde om TFC Professionals & Executives verder te laten groeien; Wij zijn een commercieel bedrijf! Resultaten behalen is een must, echter de manier waarop is voor ons zeer belangrijk. Wij willen gezamenlijk winnen met onze klanten en kandidaten; De nadruk van je werk ligt op je selectiekwaliteit, klantgerichtheid en voorspelbaarheid in het behalen van het gewenste doel. Je bent een goede gesprekspartner voor onze klanten, bespreekt hun behoefte en maakt i.s.m. collega’s de benodigde profielen op. Welke kennis, kunde & verantwoordelijkheden verwachten wij van deze Senior Recruitment Consultant? Kennis Je hebt een HBO werk en denkniveau; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; Actuele beheersing van de arbeidsmarkt; Kennis en inzicht om ervaren professionals te kunnen selecteren en te adviseren; Weten hoe een klant-kandidaat relatie in onze branche werkt. Kunde Je hebt meerjarige Sales/Recruitment ervaring; Meerjarige ervaring in een soortgelijke rol of als hiring manager; Je hebt zelfkennis en bent een rustige resultaatgerichte persoonlijkheid; Je kunt op een goede manier kritiek geven en ontvangen; Je bent een netwerker, effectief in het presenteren en verkopen; Je bent politiek handig en kan goed beïnvloeden; Je hebt een 'Work hard, Play hard' mentaliteit. Verantwoordelijkheden Je bent verantwoordelijk voor vacatures, kandidaten en opdrachtgevers; Het beoordelen en begrijpen van vacatures; Vinden, beoordelen & selecteren van kandidaten; Je kan goed onderhandelen met en voor kandidaten; De ondersteuning van de consultants in het salesproces; Het volledige administratieve proces rondom een vacature/opdracht. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze Senior Recruitment Consultant TFC Professionals & Executives heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een hoogwaardig en gerespecteerd Detacherings-en W&S organisatie, gespecialiseerd in Digital Transformation, Change Management en Technology functies; Wij, als jouw toekomstige collega’s, zijn best wel unieke persoonlijkheden met elk zijn of haar specifieke kwaliteiten. Wij zijn ervaren en hebben een gezonde drive om gezamenlijk onze individuele- en bedrijfsdoelstellingen te behalen; Met elkaar vormen we een hechte club mensen die niet bang zijn hard te werken. We vinden het belangrijk onszelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren van elkaar. Locatie & Voorwaarden voor deze Senior Recruitment Consultant De werklocatie is omgeving Den Haag Provincie Zuid-Holland De contractvorm is interim of dienstverband Aantal uren in de week is 32-40 De startdatum is zsm De branche is HR Recruitment De taal die deze professional dient te spreken is Nederlands en Engels Het vereiste opleidings niveau is: HBO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 3 t/m 7 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze vacature van Senior Recruitment Consultant? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv graag tegemoet. Solliciteer direct met de volgende gegevens: Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Patrick Kinders op 070-3071350
Big Data Java Developer Sr. Driebergen
Referentienummer: BTIT20614 Omgeving: Driebergen Startdatum: 1 oktober 2018 (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Einddatum: 31 maart 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 (Je bent bereid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar). Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden in week 31 2018. Sluitingsdatum: Vrijdag 27 juli om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Big Data Java Developer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor de ontwikkeling van applicaties binnen verschillende big data frameworks wordt gezocht naar een Senior Java Developer met ervaring in het ontwikkelen van op microservices software architectuur gebaseerde applicaties met Spring Boot, gebruik makend van big data technologie stacks zoals Kafka, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB e.a.. Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties in de vorm van analytische processen en het vastleggen en verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. Je gedraagt je als ervaren Big Data Java Developer in een bestaand DevOps team en binnen de Agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties. Je werkt graag samen in een DevOps team van Ontwikkelaars, Data Scientists, Grafische Vormgevers en cloud- en big data system Engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen. Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt. Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee. Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer. Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied. Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten. Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd) m.b.v. deze omgeving. Taken/werkzaamheden: Als ervaren Big Data Java Developer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon. De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten: Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. Test driven development (TDD) / test automation. Networking en security. Functioneel programmeren / Objectoriëntatie. Datastructuren. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde en erkende relevante opleiding op HBO/WO niveau (diploma overleggen vereist) of relevante werk- en denkervaring op HBO/WO niveau. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als Senior Java Developer. Je beschikt over werkervaring met minimaal 6 van de ondergenoemde tools of skills: - Programmeertalen, zoals Java 8+, Kotlin en/of Scala. - Spring Framework en/of Spring Boot. - REST / JSON. - DBMS’en en SQL, zoals PostgreSQL en MySQL. - NoSQL (gedistribueerde) databases (MongoDB / Cassandra). - Gedistribueerde Search engines (ElasticSearch). - Agile/DevOps/Continuous Delivery. - Git/Jenkins/Maven/Nexus/Sonar. - Front- end programmeertalen en frameworks (HTML5 / JavaScript / CSS3 / Bootstrap / Angular / Typescript). Je bent bereid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over meerjarige ervaring binnen het veiligheidsdomein van de overheid in een vergelijkbare functie (weging 20%). Je beschikt over Java certificering (certificaat overleggen vereist). Je beschikt over kennis en ervaring met de volgende aspecten (weging 50%): - Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. - Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. - Functioneel programmeren / Objectoriëntatie. - Datastructuren. - Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd). Competenties: Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge presentatie - Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Kwaliteitsgerichtheid - Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Communicatiemanager Pensioen Den Haag
Voor onze directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Communicatiemanager Pensioen. Startdatum: 2 augustus 2018Duur: 3 maandenInzet: 32 uur per week Geïntegreerde communicatieplannen opstellen….Dat is wat je bij deze opdracht gaat doen! Je adviseert met gezag over communicatie, maar produceert ook de middelen op basis van de missie en strategie.Je stemt plannen en middelen af met alle relevante stakeholders, maar probeert hierbij wel het grotere geheel in het oog te houden en de beoogde doelen te behalen. Omschrijving van de opdracht:Bedenken van communicatieplannen voor pensioen, vaak gericht op deelnemers van een pensioencontract. Dit kunnen wettelijke trajecten zijn, maar ook communicatieplannen voor producten/campagnes. Daarnaast doe je ook de uitvoering ervan.Er is een tekstschrijver aanwezig, maar het is zeer wenselijk als je zelf ook copywriting skills hebt. Acties/werkzaamheden:Je speelt proactief in op signalen binnen de organisatie en vertaalt deze naar communicatieadvies en –activiteiten.Je coördineert communicatieprojecten van opzet tot uitvoering.Je adviseert over in te zetten communicatiemiddelen (zowel offline als online) en je produceert de communicatiemiddelen.Je komt met innovatieve ideeën en zet deze om in spraakmakende middelen.Je zorgt voor een gedegen afstemming met betrokkenen.Je werkt resultaatgericht en maakt resultaten inzichtelijk en meetbaar. Wat zoekt de klant in jouw profiel: Je hebt een HBO- of WO diploma op het gebied van communicatie of ander relevant vakgebied voor deze opdracht.Je hebt relevante werkervaring in een communicatiefunctie.Je bent gewend om complexe communicatietrajecten te manager.Je bent thuis in de pensioenbranche.Jij beschikt over copywriting skillsJij past de nieuwste ontwikkelen in media en communicatie met succes toe.Je hebt een hands-on mentaliteit.
HR Adviseur Amersfoort
Voor KPN in Amersfoort is Harvey Nash op zoek naar een HR Adviseur. Aantal uren: 36 Gewenste startdatum: zsm Verwachte einddatum: 31-12-2018 Kans op verlenging op basis van verwachte einddatum: Ja Aantal jaar werkervaring: 5 Opleidingsniveau: HBO Locatie: Amersfoort en in voorkomende gevallen Enschede en Amsterdam Context van de functie HR adviseur: De HR adviseur is aanspreekpunt voor het management voor operationele en tactische vraagstukken op het gebied van mens en organisatie. De HR adviseur vormt een belangrijke schakel en is ambassadeur van de centrale HR organisatie naar de business. Zo is er afstemming tussen de HR adviseur en HR Business Partner over de ontwikkelingen en behoeften die spelen in de business zodat beleid en sturing hierop aangepast kunnen worden. Beschrijving van de rol van HR adviseur: Professionele ondersteuner binnen het HR team en levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan management op uiteenlopende HR thema’s op operationeel en tactisch niveau. Ondersteunt het management door advies te geven en de oplossing te bieden over uitvoering van HR beleid bij o.a. in- door- en uitstroom klantvragen, personeelsplanning, verzuim, functioneren van medewerkers en toepassing van het arbeidsrecht. De medewerker en manager zal bij vragen welke niet onder HR SSC verantwoordelijkheid vallen de HR adviseur als aanspreekpunt hebben Ondersteunt het management bij de uitvoering van de change processen (reorganisaties) vanaf het moment dat de bestuurder een besluit heeft genomen. Implementeert HR programma’s/ processen in het werkgebied zoals Prestatie management. Ook de uitvoering van het HR plan zoals door het MT besloten valt binnen de verantwoordelijkheid Kwantiteiten / kenmerken Werkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR jaarplan. Verantwoordelijk voor 2e lijns support indien het de verantwoordelijkheid van HR SSC overstijgt Aan de hand van organisatie indeling een eigen verzorgingsgebied of dit gedeeld met andere adviseurs Rapporteert aan de HR Manager Kennis Kennis van HR op HBO-niveau. Gedegen kennis van arbeidsrecht- en arbeidsregelgeving. Kennis van een breed scala aan HR onderwerpen en de (HR) informatiesystemen. Kennis van de HR-strategie, doelstellingen en de interne HR-organisatie en van de business Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Servicedesk medewerker Zwolle
Functieomschrijving:Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de eindgebruiker en bieden van ondersteuning. Indien mogelijk de call direct op lossen. Registreren van binnenkomende meldingen in de servicemanagement tool TOPdesk. Analyseren van meldingen om eventuele problemen te detecteren en signaleren. Routeren van meldingen naar andere behandelaarsgroepen waar nodig. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen. Informeren van eindgebruikers over de status van de openstaande melding. Verstrekken van informatie over procedures voor aanvragen en gebruik van ICT middelen. Controleren op mandaathouder van binnenkomende aanvragen.Functie-eisen:MBO werk- en denkniveauwerkervaring 1e lijns gebruikersondersteuning(Bezig met) ITIL foundations V3Competenties:Goede beheersing vd Nederlandse taal in woord en geschriftFlexibel t.a.v. werktijden (tussen 0700 en 1800 uur)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Als medewerker binnen het team Servicedesk van de divisie Werkplekomgevingen ben je samen met je collegas verantwoordelijk voor de dagelijkse ICT dienstverlening voor diverse opdrachtgevers binnen het ministerie ven Economische Zaken. Op dit moment beslaat de te bedienen gebruikersorganisatie uit ca. 12.000 medewerkers.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectmanager Medisch(e) Informatie Voorziening (IV) Utrecht
Referentienummer: BTIT20608 Omgeving: Utrecht (voornamelijk) en andere locaties door heel Nederland. Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 10 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken op vrijdag 31 augustus 2018 en/of maandag 3 september 2018 te houden. Sluitingsdatum: Woensdag 22 augustus om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectmanager Medisch(e) Informatie Voorziening (IV) voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Projectmanager is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over het project binnen het domein van de militaire gezondheidszorg (MGZ). Hij/zij zorgt ervoor dat alle betrokken resources (mensen en middelen) op een dusdanige wijze worden ingezet zodat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd. Zijn/haar primaire aandacht gaat uit naar de businessaspecten (bedrijfsvoering en medische processen geïntegreerde eerstelijnszorg) van het project en het organiseren en betrekken van de resources die vanuit de business beschikbaar moeten worden gesteld. De Projectmanager ressorteert onder het hoofd Medische IV MGZ en rapporteert periodiek aan de stuurgroep. De Projectmanager geeft in lijn met het vastgestelde PID op een systematische en gestructureerde wijze leiding aan de uitvoering van het project. De Projectmanager werkt conform de binnen organisatie geldende standaard en methodiek voor projectmatig werken. Hij/zij beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit, rapporteert periodiek en ad hoc over de voortgang, stuurt zo nodig bij en neemt besluiten binnen gegeven kaders. Besluiten die buiten deze kaders vallen, legt hij/zij voor aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep. De Projectmanager legt periodiek verantwoording af aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep. Taken/werkzaamheden: Geeft op basis van het door de stuurgroep vastgestelde projectplan (PID) uitvoering aan het project. Is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de in het PID gedefinieerde projectresultaten, waarvoor hij/zij het project inhoudelijk en procesmatig opzet, organiseert en aanstuurt. Beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit. Legt aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep periodiek verantwoording af over het project. Levert projectresultaten op aan opdrachtgever en draagt deze over aan opdrachtgeverorganisatie en ICT-beheerorganisatie. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau of minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van IT, Bestuurlijke Informatiekunde, Bedrijfskunde of Verandermanagement. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het leiding geven aan IV/ICT projecten met een omvang van > 2.000 gebruikers, met grote impact voor de organisatie en haar medewerkers. Je beschikt over ervaring (in de afgelopen 5 jaar) opgedaan met procesanalyse, inrichting van informatievoorziening en implementatie van ICT-systemen in de gezondheidszorg en/of Defensie. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als projectmanager of adviseur op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de huisartsenzorg, de bedrijfsgeneeskunde en/of Defensie. Je hebt bij minimaal 2 projecten ervaring opgedaan in het begeleiden c.q. uitvoeren van (Europese) aanbestedingstrajecten en/of pakketselectietrajecten van IT-systemen voor de gezondheidszorg en/of Defensie. Je hebt minimaal in 5 projecten gewerkt volgens Prince2 en/of je beschikt over 1 van de volgende certificaten (niet ouder dan 3 jaar): Prince2 Practitioner, IPMA B, MSP Practitioner. Je beschikt over kennis van en ervaring met, minimaal in 2 projecten, Agile aanpak in projecten en het toepassen van hieraan gerelateerde methoden en technieken (bijvoorbeeld scrum). Competenties: Zelfstandigheid Sociale vaardigheden Uitdrukkingsvaardigheden Plannen en organiseren Resultaatgericht
Functioneel Beheer / Technisch Netwerk Beheer Den Haag
Voor onze eindklant KPN in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder / Technisch Netwerk Beheerder. Startdatum: 1 augustus 2018 Duur: 7 maanden Inzet: 36 uur per week Wij zijn op zoek naar een Specialist Technisch Beheer voor de invulling van reguliere beheer werkzaamheden. Als Specialist Technisch Beheer ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de infrastructuur van verschillende serviceplatformen. Zij maken de meest belangrijke diensten mogelijk via deze platformen. Dit voor zowel vast en mobiel, als voor de zakelijke markt en de consumentenmarkt. Je kunt hierbij denken aan diensten als internet (inclusief transit en peering), iTV, email, WebServices (webhoasting, DNS, Mail, Streaming etc), VoIP etc. Jij bent verantwoordelijk voor het in stand houden van bestaande netwerken, testen, implementeren en het borgen van kennis over diensten. Je levert samen met je collega’s een essentiële bijdrage aan een hoge beschikbaarheid en goede beveiliging van de KPN zakelijk en Consumenten netwerk infrastructuur. Je speelt tijdig in op veiligheid, beschikbaarheid, schaalbaarheid en Life Cycle van het Core- / Datacenter Netwerk van KPN. Door het first time right en professioneel voorbereiden, testen en eventueel uitvoeren van changes op het netwerk, voorkom je (complexe) storingen, beveiligingslekken en vertraging van aansluiting van nieuwe services / diensten. Tevens handel je effectief storingen en problemen af. Heldere communicatie naar de directe omgeving is essentieel, evenals de keten goed (willen leren) kennen en samenwerking in de keten. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden bij deze opdracht: Functioneel / Tactisch en Operationeel Netwerk Beheer van KPN Network Service Infra.Incident- en problemmanagement.Operationeel capaciteitsmanagement, leveranciers onderhoud, release performance, vulnerability en business continuity management, Life Cycle management en deelname aan innovatieve projecten.Toezicht houden op productieomgeving en –planning.Opstellen van een beheerplan.Intake- en impactanalyses maken voor het werkpakket en changes.Aanpak, oplossingsrichting en inzet van mensen en middelen bepalen.Oplossen van technische problemen.Aansturen van externe leveranciers bij ingrijpende technische modificaties.Richtlijnen geven voor de uitvoering en coaching van vakinhoudelijk minder ervaren collega’s.Rapporteren over performance en adviseren over structurele verbeterpunten. Wat is het uiteindelijk te behalen eindresultaat voor deze opdracht? Zorgen voor een continue beschikbaarheid van 99.99%, 100% First Time Right implementatie, een uitstekende performance van het netwerk en aantoonbare continuïteit van KPN-diensten, gekoppelde systemen/applicaties/netwerken door beheer op basis van afgesproken service levels. Welke hard skills breng jij mee naar deze opdracht: Cisco; CCNA, CCNP R&S, CCNP SP, ACEF5; F5-CA, F5-CTS LTMJuniper; JNCIS-SP, JNCIP-SPITILv3, Prince2, Scrum, Agile Welke andere skills heb jij ook nog:Sterke tactische en communicatieve vaardigheden voor klantoverleg, toezicht en coaching.Proactieve houding; je komt met oplossingen en resultaten.Signaleert dreigementen, issues, zoekt draagvlak bij de juiste collega’s en geeft richting aan de oplossing.Je bent flexibel, initiatiefrijk, hebt doorzettingsvermogen en zoekt de samenwerking zowel binnen als buiten de afdeling.Je kunt richting geven en weet hoe de regie te voeren (bij grote incidenten, in vernieuwingsprojecten etc).Je bent een professional met een actieve instelling en kunt accuraat handelen.Je hebt een grote drive je verder te ontwikkelen.Je beschikt over een Agile mindset.
Category Manager Noordwijk
Voor een eindklant van Harvey Nash is Noordwijk zij we op zoek naar een Category Manager. WO- of HBO-opleiding Enkele jaren ervaring in sales-georiënteerde organisatie Potentie om binnen enkele jaren door te groeien naar Account- of Brand Management Strategisch sterk commercieel talent en onderhandelingsvaardigheden Ambitieuze doorzetter met winnaarsmentaliteit Commercieel analytisch vermogen mbt productmix / marge Kennis van relevante software als Excel, SAP en PPT Teamplayer: samenwerken als spil in het web Doelstellingen/Verantwoordelijkheden Doelstellingen: Het zorgdragen van inkoop, verkoop en de winstontwikkeling van de Products For Resale-categorie in de kleinschalige DHZ markt. Verantwoordelijkheden: Inkoop: jaarlijks voeren van leveranciersgesprekken om assortimenten en promoties af te stemmen. De category manager is verantwoordelijk voor het vastleggen en managen van de contractafspraken met leveranciers. Hierbij werk je samen met de Key Account Manager (KAM) die de eindverantwoordelijkheid heeft over de inkoopcondities. Inkoopbundeling zoeken met je counterpart die voor de Trade afdeling werkt (verantwoordelijk voor de professionele schildersmarkt). Beheersen van de in- en uitstroom van >5.000 sku’s over 20 productgroepen – je bent de voordeur voor leveranciers tbv actuele artikelinformatie in systemen, hierin ben je de beslisser: assortiment wel/niet opnemen. Verkoop: verantwoordelijk voor het afstemmen van het assortiment met de vraag uit de markt, in samenwerking met de KAM. Het assortiment ondersteunen met promoties, zoals actiefolders, brochures en catalogus. Het salesteam (11 man) voeden met informatie, zoals schappenplannen, verkoopcondities, trainingen en ondersteunen van de CRM-tool. Voorraadbeheer en forecast: je werkt samen met de Logistieke Administratie om de voorraadniveaus te managen, rekening houdend met seizoensinvloeden, promoties en nieuw assortiment. Daarnaast verantwoordelijk voor opruimen van slow moving stock. Assortimentsbeheer: bepalen en opvoeren van nieuw assortiment in de AkzoNobel systemen. Het doorvoeren van prijswijzigingen vanuit leveranciers en het oplossen van prijsverschillen op inkoop- en verkoopprijzen en zoekt samenwerking op sales & marketing. Aanspreekpunt: je bent het eerste aanspreekpunt voor het Field Salesteam, interne afdelingen om vragen over klanten, assortimenten, condities te beantwoorden. P&L: verantwoordelijk voor de margemix van de categorie, waarbij je continu verbeteringen zoekt om de categorie zo rendabel mogelijk te maken. Je bent verantwoordelijk voor analyseren en rapporteren van PFR inkoop- en verkoopcijfers. Jaarlijks bepaal je het budget, wat je het komende kalenderjaar wilt realiseren, in samenwerking met de KAM. Strategie: als category manager PFR bepaal je de strategie voor de verschillende klantgroepen Verfbehangspeciaalzaken, Breedpakket (oa Hubo, Kluswijs) en Online klanten (zowel B2B als B2C). Zorgdragen dat de productgroep meebeweegt met de actuele marktontwikkelingen. Verantwoordelijk voor een duidelijke klantpropositie (good-better-best) uitbreiden over alle productgroepen – je biedt de klant keus uit verschillende assortimenten, zodat de klant een duidelijke keuze kan maken. Organisatiewijzigingen: ook op gebied van organisatieontwikkelingen (CRM-systeem, SAP-Vistex implementatie, PDM-systeem tbv groeimarkt online) wordt jouw bijdrage gevraagd omdat PFR specifieke eisen heeft die anders zijn dan die van Paint. Contacten/Netwerk De Category Manager werkt nauw samen met de volgende teams/functies in AN: KAM Team LeadInkoper Non-Paint / Key Account Manager BPSales Manager SSO / Field Sales ManagerField Salesteam, waarbij twee PFR champions zijn benoemd als contactpersoonCategory Management TradeFinance contollingMasterdataLogistieke administratieOrderhandlingCustomer Support
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Java ontwikkelaar Start: 13-08-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur per week Gewenst tarief: € 70,- OPDRACHT In het team Oreo (verstrekmodule gegevens) binnen de train Verstrekken van het domein gegevens wordt gezocht naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE Voor 2018 is opnieuw een grote hoeveelheid werk met de nodige deadlines gepland die ervoor zorgen dat het zittende team versterking nodig heeft. Je voert zelf grotendeels de regie over je eigen werk. Je werkt daarbij samen in een SAFE Agile team van ontwerpers, ontwikkelaars en testers. Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen het team. Aangezien het hier niet om front-end ontwikkeling gaat is kennis van Angular en Wicket niet noodzakelijk. De applicatie VMG is in Java gebouwd en behoeft nog verdere uitbouw/ontwikkeling. De applicatie is nieuw en maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan externe en interne afnemers. Ze wordt in eerste instantie vooral ingezet in het proces van verstrekken van gegevens aan internationale afnemers (EU landen, OESO landen) . De klus die het team nu vooral onderhanden heeft is Country By Country afgekort CBC. CBC zorgt ervoor dat gegevens van multinationals internationaal worden uitgewisseld om belastingontwijking te voorkomen. Hert politieke en maatschappelijke belang is daarom groot. Massale gegevensverstrekking waar onder internationaal, zoals FATCA, CRS, Rulings, Country by Country. EISEN Tenminste drie jaar ervaring met onderstaande: DB2, XML en XSLT Testautomatisering Java performance optimalisatie Scrum en SAFe Java op Mainframe Java8, JEE SQL, JDBC, JPA, SAXON, MQ, webservices: SOAP, REST WENSEN Competenties Werken in groepen, communicatief, creatief, initiatiefrijk, de wil om iets voor elkaar te krijgen Analytisch vermogen. Affiniteit met T-shaped development Kennis CUCUMBER Splunk Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 25 juli om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Windows en Citrix Ontwerper / Bouwer Odijk
Referentienummer: BTIT20595 Omgeving: Odijk Startdatum: 15 oktober 2018 (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Einddatum: 15 oktober 2019 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden op 6 augustus 2018 om 11.00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 27 juli om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Windows en Citrix Ontwerper / Bouwer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer (Microsoft Windows en Citrix), adviseert bij de vertaling van de infrastructuur architectuur en functionele behoefte naar concrete oplossingen voor de organisatie, hij/zij ontwerpt en bouwt oplossingen. De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer ondersteunt het team met de bouw, test en integratie richtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie. Doelstelling De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer adviseert en ondersteunt om een landelijk centraal afgestemde werkplek voorziening conform architectuur eisen te ontwerpen en op te leveren. De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer ondersteunt bij: De vertaling van de architectuur naar concrete ICT oplossingen voor de diverse projecten en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio. Het werkplek ontwerp, bouw, test en integratie richtlijnen voor projecten op basis van een Hosted Shared Desktop (HSD) en Hosted VDI Desktop (HVD) alsmede de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name. Het werkplek ontwerp, bouw, test en integratie richtlijnen voor het project Digitale Transferia (TDO/THTC) op basis van Hosted VDI Desktop (HVD), alsmede de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name. De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer beheert en voert werkzaamheden uit voor bovengenoemde projecten en participeert in diverse lijn activiteiten die vallen binnen het werkgebied van het Competence Center Werkplekken en KA. Taken/werkzaamheden: De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer ressorteert onder een lead engineer en/of onder aansturing van (technische) projectleider(s). Aanspreekpunt en vraagbaak voor projectleiders. Aanspreekpunt en vraagbaak voor lead engineers, andere Ontwerper/Bouwers en systeemspecialisten. Stelt realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen. Bedenkt oplossingen om een geautomatiseerde werkwijze te kunnen hanteren dit kan d.m.v. tooling zoals powershell en/of Visual basics scripts. Vervaardigt samen met testengineers realisatie testplannen en voert unit en geïntegreerde realisatietesten uit. Verzorgt de documentatie van de ontwikkelingen en wijzigingen. Handelt realisatieproblemen af. Adviseert architectuur en productmanagement vanuit ontwerpperspectief. Controleert of de diverse ontwerpen op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden. Verwerkt gevonden problemen in nieuwe releases. Maakt producten van externe leveranciers gereed voor integratie en test in de release. Geeft input / assisteert bij het opstellen van planningen en implementaties. KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je bent in het bezit van een MCSE, CCA of CCA-V of vergelijkbare certificering (certificaat overleggen vereist). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar of meer werkervaring in een grote complexe omgeving. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als Ontwikkelaar Infrastructuur, opgedaan in de afgelopen 8 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over de volgende kennis en ervaring (weging 40%): - Microsoft Windows 7, 8.x en 10. - Microsoft Windows Server 2008R2 en 2012R2 en hoger. - Citrix XenApp/XenDesktop 7.x. Je beschikt over de volgende kennis en ervaring (weging 40%): - Actuele kennis van en ervaring met de mogelijkheden van SBC en VDI oplossingen. - Actuele Kennis van en ervaring met applicatievirtualisatie Microsoft App-V en RES Workspace. Je beschikt over actuele kennis van VCE Vblock converged infrastructuur oplossingen (weging 20%). Competenties: Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Mondelinge presentatie - Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
Java Systeemontwikkelaar Soesterberg
Coördinator Functioneel Beheer Veendam en Assen
Voor Omgevingsdienst Groningen zijn wij op zoek naar een Coördinator Functioneel Beheer. Omschrijving opdracht: Als Tijdelijke Coördinator Functioneel Beheer ondersteun je twee samenwerkende omgevingsdiensten met de doorontwikkeling van het zaaksysteem (LeefOmgevingSysteem). De implementatie van het zaaksysteem staat op het punt van afronding en functioneel beheer draait mee in een project voor de verdere ontwikkeling van het zaakgericht werken. Ook ben je verantwoordelijk voor het verder optimaliseren en kwartier maken voor een professionele beheerorganisatie. Hierbij heb je nauwe afstemming met de interne organisatie, leveranciers, het projectteam van het zaaksysteem en verdere betrokken (externe) klanten/partijen. Je begeleidt een team van Functioneel Beheerders en coördineert de verschillende overlegvormen tussen Functioneel Beheer en gebruikers; je bent onder andere voorzitter van het ambassadeurs overleg. Als “gezicht” van het beheer verbind je en creëer je draagvlak voor het beheer, zowel binnen de diensten als bij de leveranciers. Je rapporteert aan het hoofdbedrijfsvoering en de programmamanager van de doorontwikkeling LOS. Resultaten: - Introduceren van BiSL als best-practice voor de uitvoering van het functioneel (applicatie)beheer en als gemeenschappelijke taal; met een voorstel voor de hiërarchische en functionele aansturing van het functioneel beheer, inclusief formatieplan. - In beeld brengen benodigde kennis en vaardigheden functioneel beheerders, opleiden en coaching van de functioneel beheerders. - Uitgewerkte en geïmplementeerde procedures voor functioneel beheer, waar onder: x incident management, wijzigingenbeheer, release management, problem management, contractbeheer (managen beheer SLA/DAP), gebruikersbeheer (ondersteuning van de gebruikers), financieel beheer (in kaart brengen budgetten en kosten). - Organiseren overleggen met als doel de afstemming en communicatie intern en tussen de diensten. - Opzetten en beheren projecten-/wijzigingen- releasekalender. - Vervaardigen overzichten van licenties. - Opzetten en beheren testdraaiboek. - Voorbereiden kwartaalbespreking in de Stuurgroep LOS. Gewenst profiel: - Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met het concept zaakgericht werken bij een overheidsorganisatie en de ondersteuning hiervan met een zaaksysteem (kennis van powerbrowser is een pré) - Je bent een kei in het opzetten van een strategische/tactische samenwerking met de interne organisatie en leveranciers en de inrichting van ICT en informatievoorziening. (ervaring met de leverancier Genetics is een pré) - Je hebt zelf ervaring met Functioneel beheer, maar ook met het aansturen van Functioneel Beheerders - Je afgeronde HBO opleiding richting Bedrijfskunde/Informatica helpt je om processen snel te doorgronden en optimalisaties pragmatisch en constructief door te voeren - Je hebt aantoonbare ervaring met een praktische implementatie van BiSL/ITIL processen - Je hebt aantoonbare ervaring met de inrichting van servicemanagementsystemen Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt ervaring met het concept zaakgericht werken en de ondersteuning hiervan met een zaaksysteem. - Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding richting Bedrijfskunde/Informatica. - Je hebt ervaring in het opzetten van een strategische/tactische samenwerking met de interne organisatie en leveranciers en de inrichting van ICT en informatievoorziening. - Je hebt ervaring met het aansturen van functioneel beheerders maar ook zelf ervaring als functioneel beheerder. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van Powerbrowser. - Je hebt ervaring met de leverancier Genetics. - Je hebt ervaring met een praktische implementatie van BiSL/ITIL processen. - Je hebt ervaring met de inrichting van servicemanagementsystemen. Competenties: - Resultaatgericht - Besluitvaardig - Inspirerend en motiverend - Kan plannen en organiseren - Gesprekspartner op management niveau - Groepsgericht leiderschap en invoelend vermogen: samenwerken, denken in processen, verbinden, onderhandelen, belangen overzien en samenbrengen - Coachings- en adviesvaardigheden - Omgevingsbewustzijn en verbindend vermogen Interviewcriteria: - Betrouwbare partner op basis van kennis en ervaring - Helikopterview op het vakgebied - Verbindend - Passend in het team Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Veendam en Assen Startdatum: 20-08-2018 Duur: 01-03-2019 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Helpdesk en Functioneel Beheer Medewerker van Subsidie – Maatwerksysteem Eindhoven
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT20605 Omgeving: Eindhoven Startdatum: 15 augustus 2018 Einddatum: 15 augustus 2019 Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 31. Sluitingsdatum: vrijdag 27 juli om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Helpdesk en Functioneel Beheer Medewerker van Subsidie – Maatwerksysteem voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Stimulus is binnen de provincie verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van een aantal subsidieprogramma’s. Daarbij is zij belast met de uitvoering van het functioneel beheer van het systeem waarmee de subsidieprogramma’s worden uitgevoerd. De Medewerker is verantwoordelijk voor het functioneel beheer op applicatieniveau. Daarnaast voor het inrichten en beheren van subsidieopenstellingen en verrichten van telefonische helpdeskwerkzaamheden. Stimulus is de landelijke telefonische helpdesk bij technische vragen of problemen die interne en externe gebruikers hebben. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van functioneel beheer, met het systeem Microsoft Dynamics NAV, bij voorkeur bij een overheidsinstantie. Je beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring met inrichten van financiële processen gericht op het verstrekken van subsidie. Je beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring met telefonische IT helpdeskwerkzaamheden. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het documenteren van testwerk en opstellen van gebruikershandleidingen. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Zelf startend en proactief Zeer secuur Communicatief zeer vaardig Flexibel
BI Architect Gouda
Functieomschrijving:De organisatie faciliteert vele klanten (DJI domeinen als externe klanten) in het BI-domein, waardoor architectuurwise complexe situaties kunnen ontstaan. Als BI-Architect ben je in staat om binnen het BI-werkveld de complexiteit te reduceren, waardoor de oplossing qua ontwikkeling, budget en beheer beheersbaar blijft.  De BI Architect zorgt voor executie van het architectuurplan/ blauwdruk, dit in nauwe samenwerking met het projectenbureau, CIO en collega Architecten. Het architectuurplan is ontstaan uit het informatieplan, PvEs, PSAs waarop de BI Architect zijn visie heeft ontwikkeld ten aanzien van gebruikte technologie, methodologie en standaarden. Hij zorgt ervoor dat zijn visie op een efficiënte wijze in werkende systemen wordt omgezet. Onze Integraal Beheer en Ontwikkel-praktijk is één van de strategische groepen binnen SSC-I die verantwoordelijk is voor het pionieren en verdedigen van Integraal Beheer en Ontwikkel-projecten bij onze klanten. We are looking for new enthusiastic colleagues who can bring DevOps thought leadership to enable our clients to reach the next DevOps maturity levels.We zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega die de Integraal Beheer en Ontwikkel architectuur kan leiden op BI vlak. Je maakt hierbij tevens deel uit van een toegewijde groep architecten binnen SSC-I, die zich richten op diverse technologie-stacks. Van de BI-Architect wordt een hoge mate van senioriteit verwacht, met minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in het BI werkgebied in meerdere rollen, waaronder als BI-/ Solution Architect of Application Engineer. SSC-I verwacht dat de kandidaat BI-Architect ruimschoots bekend is met de recente technische BI ontwikkelingen, Data Warehouses, ETL-Tooling en DevOps- / IBO-teams. De kandidaat bezit soft skills om onder (politieke-) druk te excelleren.Functie-eisen:Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring binnen BI architecturen / landschappen.Kandidaat heeft een brede kennis en begrip binnen alle disciplines binnen Datawarehouse omgevingen.Kandidaat heeft ruime ervaring om klantbehoeften te interpreteren en te vertalen naar een technologie-oplossing.Kandidaat heeft ervaring met de toepassing van security requirements, databeveiliging en AVG wet- en regelgeving.Kandidaat kan door zijn ervaring als senior expert consultant en adviseur optreden naar stakeholders.Kandidaat is sparringpartner van de BI-ontwikkelaars, geeft richting en treedt op als vraagbaak bij vraagstukken over architectuur.Kandidaat is bij voorkeur bekend met vernieuwings- en migratietrajecten.Kandidaat is bekend met programmeerstandaarden en het opstellen en verbeteren hiervan.Ensure effective transition, shape services, determine service delivery locations/related costsKandidaat is bekend met producten van Informatica, Oracle(OWB), SAS.Richt de uiteindelijke oplossingsarchitectuur (inclusief de verklaring van werkzaamheden, schema's en andere contractuele documenten) op de uiteindelijke voorwaarden en verwachtingen van de klantLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectleider Ingenieursbureau Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Ingenieursbureau. Omschrijving organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdrachtgever(s): In 2017 hebben in het buitenland meerdere aanslagen met voertuigen plaatsgevonden. De driehoek acht het voorstelbaar dat een dergelijke aanslag ook in Amsterdam plaatsvindt. Dit was in augustus 2017 reden voor de burgemeester om te onderzoeken of aanvullende maatregelen op specifieke locaties getroffen dienden te worden. De uitkomsten van het onderzoek zijn afgelopen oktober in het college besproken waarbij is besloten om fysieke maatregelen tegen voertuigterrorisme te treffen. Een aantal tijdelijke maatregelen is in november in opdracht van OOV gerealiseerd. Dit betreft vooral het plaatsen van betonblokken. Vanaf december is on der aansturing van V&OR gewerkt aan voorstellen en een aanpak voor structurele maatregelen. Dit voorstel is op 22 januari in de driehoek besproken. De driehoek adviseert het college de voorgestelde aanpak uit te voeren. De aanpak maakt onderscheid in 2 fasen. Voor fase 1 is een uitvoeringsplan opgesteld voor het plaatsen van vaste en verzinkbare palen op twee locaties: Kalverstraat en Nieuwendijk. Voor fase 2 is een procesvoorstel opgesteld om te komen tot ontwerpoplossingen op de overige dertien locaties welke eind 2018 moeten worden voorgelegd aan het college. Het college heeft op 13 februari besloten over de aanpak. Tegelijk met het voorstel om inhoudelijk in te stemmen met het uitvoeringsplan fase 1 en starten ontwerpproces fase 2, wordt aan het college voorgesteld om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het project over te dragen van Burgemeester naar Pieter Litjens en het projectbudget over te dragen van OOV naar V&OR. Dit betekent dat de rol en ondersteuning vanuit OOV minder wordt (oa schrijven en inbrengen bestuurlijke stukken). Daarnaast wordt het onderzoeken en uitwerken van meer beleidsmatige / organisatorische aspecten binnen de scope van het project gebracht. Omschrijving functie: Er is op dit moment een projectteam vanuit het Ingenieursbureau, dat verantwoordelijk is voor de (technische) uitwerking en realisatie van de fysieke maatregelen. Met het collegebesluit van 13 februari is de scope van het project(team) echter uitgebreid, waardoor uitbreiding van de projectorganisatie noodzakelijk is. De uitbreiding zit hem vooral in het terugtrekken van OOV uit het project (m.n. bestuurlijke proces) en het toevoegen van beleidsmatige en organisatorische maatregelen aan de projectopdracht. Dit maakt het toevoegen van een (deel)projectmanager organisatorische maatregelen aan het projectteam noodzakelijk. Omschrijving werkzaamheden: - Uitwerken, organiseren en implementeren van de bediening van de verzinkbare palen bij de gemeentelijke organisatie / de politie (centraal management systeem). Dit behelst onder andere ook het opstellen van een PvE voor het (inkopen van het) CMS. - Zoeken naar niet-fysieke oplossingen om het veiligheidsniveau op aangewezen locaties te vergoten (bijvoorbeeld maatregelen die de fysieke maatregelen kunnen versterken of zelfs vervangen). - Eventueel beter benutten bestaande camera's (ondersteuning bij handhaving) en verscherpen (gemeentelijk) toezicht. - Indien nodig aanscherpingen regimes vergunningen / ontheffingen / bewoners toegang e.d. organiseren. - Onderzoek naar- en waar nodig aanpassingen op venstertijdenregimes voorstellen aan college (besluit forceren indien nodig). - Afstemming met stedelijke (beleids)programma's of projecten zoals Stedelijke Logistiek, UAM, Crowdmanagement. - Veiligheidsaspecten en/of ontwerpoplossingen waar nodig een plek geven in gemeentelijke werkprocessen of beleidskaders (zoals Puccini). Je legt verantwoording af aan integraal projectmanager van het programma. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent direct inzetbaar voor 24 uur per week. - Je bent in het bezit van een erkende WO diploma richting Bedrijfskunde. - Je hebt aantoonbare technische en organisatorische kennis van verzinkbare paal-en selectieve toegang systemen in de openbare ruimte. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager in de afgelopen 15 jaar met het uitvoeren en implementeren van selectieve toegangssystemen bij Nederlandse gemeenten. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring bij diverse Nederlandse gemeenten met de werking en processen van (verkeers)handhaving en toezicht. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare visie op- en ervaring met complexe projecten veiligheidsvraagstukken in de openbare ruimte en vertaling daarvan naar niet fysieke maatregelen. - Je hebt ervaring bij de lagere overheid gangbare traditionele- geïntegreerde- en hybride contractvormen met leveranciers van selectieve toegangssystemen. Competenties (expert): - Resultaatgericht - Creativiteit - Overtuigingskracht - Omgevingsbewust - Bestuurlijke sensitiviteit - Flexibiliteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na gunning aanvraag Duur: 01-08-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 30/32 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Big Data Developer Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Big Data Developer. Opdracht omschrijving: Bij de Nationale Politie wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de politieorganisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. Vind jij het interessant om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen om Nederland veiliger te maken, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je ons helpen om big data een steeds grotere rol in ons politiewerk te geven? Door een toename van de werkzaamheden hebben we behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams! Ons, qua omvang voor Nederland, unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele Nationale Politie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Onderdeel van de opdracht is bereidheid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar). Omschrijving functie: Voor de ontwikkeling van applicaties binnen verschillende big data frameworks wordt gezocht naar senior Java developers met ervaring in het ontwikkelen van op microservices software architectuur gebaseerde applicaties met Spring Boot, gebruik makend van big data technologie stacks zoals Kafka, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB e.a.. Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties in de vorm van analytische processen en het vastleggen en verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. Omschrijving taken: Je gedraagt je als ervaren big data java developer in een bestaand DevOps team en binnen de agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties. - Je werkt graag samen in een DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen. - Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt. - Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee. - Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer. - Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied. - Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. - Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten. - Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd) m.b.v. deze omgeving. Gewenst profiel: Als ervaren Big Data Java developer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon. De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten: - Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. - Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. - Test driven development (TDD) / test automation. - Networking en security. - Functioneel programmeren / Objectoriëntatie. - Datastructuren. Leidinggevende taken: - Je moet in staat zijn om een rol te kunnen vervullen als technische lead op een traject. Contacten: - Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT, extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverlening inhoudelijk. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-10-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt een afgeronde en erkende relevante opleiding op HBO/WO niveau of aantoonbare relevante werk- en denkervaring op HBO/WO niveau. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als senior Java developer. - Je hebt aantoonbare werkervaring met minimaal 6 van de onder genoemde tools of skills: x Programmeertalen, zoals Java 8+, Kotlin en/of Scala. x Spring Framework en/of Spring Boot. x REST / JSON. x DBMS’en en SQL, zoals PostgreSQL en MySQL. x NoSQL (gedistribueerde) databases (MongoDB / Cassandra). x Gedistribueerde Search engines (ElasticSearch). x Agile/DevOps/Continuous Delivery. x Git/Jenkins/Maven/Nexus/Sonar. x Front- end programmeertalen en frameworks (HTML5 / JavaScript / CSS3 / Bootstrap / Angular / Typescript). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt meerjarige ervaring binnen het veiligheidsdomein van de overheid in een vergelijkbare functie. - Je bent in het bezit Java certificering. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de volgende aspecten: x Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. x Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. x Functioneel programmeren/Objectoriëntatie. x Datastructuren. x Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd). Competenties: - Probleemanalyse - Mondelinge presentatie - Samenwerken - Klantgerichtheid - Kwaliteitsgerichtheid Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 01-10-2018 Duur: 31-03-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 31 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Zorg Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Zorg. Omschrijving opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving afdeling: De afdeling Zorg bundelt voor Amsterdam alle doelstellingen, inzet van middelen en acties voor het zorgdomein op basis van een integrale visie en benadering van het zorgbeleid. Kerntaak van de afdeling Zorg is het sturen van de gehele zorgketen door het klantvriendelijk, kosten efficiënt en financieel duurzaam uitvoeren van de Wmo evenals het inrichten van zorg en ondersteuning in de stad. De afdeling werkt aan de opgave om de taken die het Rijk heeft gedecentraliseerd naar de gemeente op een goede manier uit te voeren. De bezuinigingen die daarmee gepaard gaan, dwingen tot fundamentele keuzes. Het Rijk verwacht zorgvuldige controle op de kwaliteit van de dienstverlening die de gecontracteerde partijen leveren. Er zijn samenwerkingsafspraken met de Zorgverzekeraar, Ombudsman en cliëntenvertegenwoordigers. Aanbieders van zorg en welzijn volgen kritisch de inhoudelijke (beleids)keuzes en komen op voor individuele belangen. Ook maakt de toenemende behoefte van burgers om zelf meer regie te nemen, veranderingen bij de overheid en instellingen noodzakelijk. Omschrijving functie: Het aantal zorgaanbieders in de Wmo neemt toe, de financiële stromen in de backoffice worden steeds groter en er wordt steeds meer data-driven gestuurd. Management, beleidsadviseurs en andere belanghebbenden zijn afhankelijk van en kunnen niet zonder goede management- en beleidsinformatie. Die informatie wordt nu via Exceloverzichten en ad hoc rapportageverzoeken verkregen. Dit is een arbeidsintensief en foutgevoelig proces dat werkdruk oplevert bij medewerkers wiens rol dat niet is. Tevens laat het de potentie van moderne BI-tooling onbenut als het gaat om het inzicht geven in prestaties en trends in de zorgketens. Wij zoeken op korte termijn een projectleider voor het Project management informatie Wmo. Het doel van dit project is het inrichten en borgen van goede informatievoorziening van de IV eenheid aan de afdeling Zorg. Hiertoe behoort het inrichten van een datawarehouse en op basis daarvan de ontwikkeling en uitrol van dashboards, rapportages en data-analyses met behulp van moderne BI-tooling (Business Objects 4.2). Hierbij gelden verschillende belanghebbenden in de Wmo-keten, zoals directie, management, beleidsadviseurs, contractmanagers en controllers van de afdeling Zorg. We streven naar overzichtelijke, kernachtige dashboards en rapporten, die zijn afgestemd op het niveau en de rol van de professional. Het project is reeds gestart in het voorjaar van 2017. Er is een projectteam samengesteld en er is een plan van aanpak vastgesteld dat een doorlooptijd kent tot het einde van dit jaar. De projectleider wordt in beginsel geacht om hierop voort te borduren, maar heeft tevens ruimte om, in overleg met de opdrachtgever, goed onderbouwde wijzigingen door te voeren. Omschrijving werkzaamheden: Als projectleider van het projectteam in samenwerking met projectteam Management informatie Wmo (bestaande uit BI-medewerkers en inhoudelijk specialisten) onder andere de onderstaande werkzaamheden oppakken: - Inventarisatie van huidige stand van zaken t.o.v. planning - Waar noodzakelijk wijzigen van planning en inhoudelijke aanpak. - Waarborgen van het voldoen aan de geldende privacy-vereisten (voor alle rapportages en gegevensverwerkingen binnen de scope van dit project), conform AVG. - Controle op data-kwaliteit in scope voor zover het om gebruikte data gaat. Voor zover er uit het project verbeteringen voort komen voor processen, valt de advisering daarover binnen de scope van het project en het daadwerkelijk verbeteren daarvan buiten scope. - In kaart brengen van de benodigde informatie die verwerkt dient te worden in rapportages en dashboards, op grond van: x De eigen visie van de projectleider en inhoudelijk specialisten en op basis van de wet- en regelgeving en bestuurlijke opdrachten. x De behoeften van de verschillende gebruikersgroepen. x Bestaande rapportages. - Inrichting front-end tooling: dashboards en rapportages op basis van de behoefte. - Begeleiding van eindgebruikers bij de uitrol van de nieuwe dashboards. - Advisering over de doorontwikkeling management informatie na afloop van het traject. - De informatiebehoeften die redelijkerwijs niet binnen de scope van de opdracht konden worden opgepakt. De doorontwikkeling van de management informatie: hoe kan worden beantwoord aan veranderde behoeften rondom de beschikbaarheid en inhoud van management informatie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent direct inzetbaar voor 32 uur per week. - Je beschikt minimaal over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen het bestuurlijk domein en ervaring met een vergelijkbaar traject. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van en ervaring met de Wmo. Bij voorkeur in Amsterdam. - Je hebt ervaring met sturingsproblematiek in het sociaal domein, waarbij de nadruk lag op het betrekken van de business bij het vormgeven van de sturing op basis van BI-rapportages. - Je hebt ervaring met projectmanagement binnen een bestuurlijke setting. Competenties (expert): - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Relatiebeheer - Resultaatgerichtheid - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja, 8 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Frontend Developer Groningen
Voor een pensioenuitvoerder zijn wij op zoek naar een Senior Frontend Developer. Omschrijving werkzaamheden: Een ervaren Frontend Developer (Drupal/Angular JS) om de deelnemersportalen in ons huidige landschap te beheren en verder te ontwikkelen. Doel en opdracht van de functie betreft het zorgdragen voor continuïteit van de huidige operatie en het creëren van vernieuwing. Werkomgeving: - Docker/ Kubernetes - XLdeploy - Jenkins - CI/CD Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring. - Je bent bedreven in HTML, CSS, Javascript, Angular en PHP. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met geautomatiseerd testen/test frameworks en Drupal 8. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: zsm Duur: nnb Optie op verlenging: nnb Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medewerker van Subsidie–Maatwerksysteem Eindhoven
Voor de Provincie Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een Medewerker van Subsidie–Maatwerksysteem. Omschrijving opdracht: Stimulus is binnen de provincie verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van een aantal subsidieprogramma’s. Daarbij is zij belast met de uitvoering van het functioneel beheer van het systeem waarmee de subsidieprogramma’s worden uitgevoerd. De medewerker is verantwoordelijk voor het functioneel beheer op applicatieniveau. Daarnaast voor het inrichten en beheren van subsidieopenstellingen en verrichten van telefonische helpdeskwerkzaamheden. Stimulus is de landelijke telefonische helpdesk bij technische vragen of problemen die interne en externe gebruikers hebben. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding. - Je beschikt over minimaal 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van functioneel beheer, met het systeem Microsoft Dynamics NAV, bij voorkeur bij een overheidsinstantie. - Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met inrichten van financiële processen gericht op het verstrekken van subsidie. - Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met telefonische IT helpdeskwerkzaamheden. - Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het documenteren van testwerk en opstellen van gebruikershandleidingen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over meer dan 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van functioneel beheer, met het systeem Microsoft Dynamics NAV, bij voorkeur bij een overheidsinstantie. - Je beschikt over meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring met inrichten van financiële processen gericht op het verstrekken van subsidie. - Je beschikt over meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring met telefonische IT helpdeskwerkzaamheden. - Je beschikt over meer dan 1 jaar ervaring met het documenteren van testwerk en opstellen van gebruikershandleidingen. Gewenst profiel: - Zelf startend en proactief - Zeer secuur - Communicatief zeer vaardig - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: 15-8-2018 Duur: 15-8-2019 Optie op verlenging: 3 x 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 31 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior Blueriq Modelleur Utrecht
Functieomschrijving:De medior Blueriq Modelleur is lid één van de agile Scrum teams in de Maakplaats. De medior Blueriq modelleur is verantwoordelijk voor het realiseren de features en user-stories op basis van Blueriq in het systeem Inspect. Het is daarbij belangrijk dat er functionaliteit gerealiseerd wordt die onderhoudbaar, toekomstvast, veilig, performant, generiek en van voldoende kwaliteit. Van de medior Blueriq modelleur wordt verwacht dat hij het Blueriq versie/releasemanagement, test en ontwerp activiteiten uitvoert. Daarbij heeft de modelleur ervaring met alle componenten van Blueriq. Hij/zij werkt nauw samen met de teamleden met verschillende expertises. Het overzicht houden over de inrichting en het afstemmen met de andere Blueriq modelleurs en solution architecten maken integraal onderdeel uit van de werkzaamheden. Hij/zij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde user-stories en weet deze te vertalen naar oplossingen passend binnen Blueriq. Ook wordt verwacht dat hij/zij in nauw contact treedt met de andere teams in het kader van de uit te voeren activiteiten van het eigen team.Hij/zij beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief, nauwkeurig en stressbestendig.Functie-eisen:Kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van applicaties (op basis van een model gedreven oplosrichting);Projectervaring en aantoonbare kennis van en ontwerp/modelleerervaring met het complete Blueriq platform waaronder de nieuwste versies 9 en 10. (full Blueriq stack)Meerdere jaren kennis en ervaring met de realisatie van systemen o.b.v. (dynamisch) Procesmanagement;Ervaring met het werken voor grote ambtelijke organisaties zoals (Rijks)overheden.Kennis en ervaring met het realiseren van systemen obv zaakgericht werkenErvaring met het uitvoeren van de werkzaamheden in geschaalde agile omgevingen obv SAFeMet goed gevolg gevolgde opleidingen Blueriq (Blueriq Modelling Foundation, Blueriq Modelling Advanced, Dynamic Case management)Aanvullende wensen:Kennis en ervaring met Oracle, SoapUI, webservices (Rest, Soap), XSD, XMLGeregistreerd in het Blueriq certificerings register als ProfessionalBedrijfsinformatie:De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:Moderne op ICT gebaseerde geuniformeerde organisatieprocessen; deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico's eerder worden gesignaleerd;Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden;Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen;Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik op NVWA (huidig PI&I) gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Manager Recruitment, dienstverband Rijswijk
De ideale kandidaat voor deze Manager Recruitment Onze nieuwe collega is een commercieel en mensgericht persoon. Je bent geïnteresseerd in mensen en ervaart plezier om samen met collega’s zaken gerealiseerd te krijgen en je helpt onze business verder uit te bouwen. Je bent resultaatgericht, kan selecteren en weet altijd op een creatieve wijze samen met je collega’s onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Je bent een team player die niet opgeeft. Je zorgt mede voor een goede sfeer binnen onze organisatie zodat inspanning en ontspanning een continue cirkel vormen. Kortom, als Manager Recruitment weet jij meerwaarde te leveren en ben je een gedegen gesprekspartner voor onze kandidaten en klanten alsmede voor je collega’s. Herken jij jezelf in dit profiel? Bel ons dan voor het maken van een afspraak om nader kennis te maken! Te behalen resultaat voor deze Manager Recruitment: Als nieuwe collega dien je een resultaat gedreven en mensgericht persoon te zijn die bekend is met onze dienstverlening. Door je ervaring én persoonlijkheid breng je meerwaarde om TFC Professionals & Executives verder te laten groeien; Wij zijn een commercieel bedrijf! Resultaten behalen is een must, echter de manier waarop is voor ons zeer belangrijk. Wij willen gezamelijk winnen met onze klanten én kandidaten; De nadruk van je werk ligt op je leidinggevende capaciteiten, je organisatietalent, je selectiekwaliteit, je klantgerichtheid en voorspelbaarheid in het behalen van de gewenste doelstellingen. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij van deze Manager Recruitment? Kennis: Je hebt een HBO werk en denkniveau; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; Actuele kennis van de arbeidsmarkt; Kennis en inzicht om ervaren professionals/klanten te kunnen selecteren en te adviseren. Kunde: Je hebt meerjarige Sales/Recruitment ervaring in het bemiddelen van Professionals/Executives; Je hebt meerjarige managementervaring in een soortgelijke rol of als Hiring manager; Je bent een teamspeler die zichtbaar aanwezig is en zorgt dat het werk gedaan wordt; Je motiveert medewerkers en bouwt duurzame relaties met kandidaten en contactpersonen op; Je hebt zelfkennis en bent een rustige resultaatgerichte persoonlijkheid; Je kunt op een goede manier kritiek geven en ontvangen; Je bent een netwerker, effectief in het presenteren en verkopen; Je bent politiek handig en kan goed beïnvloeden; Je beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden; Je hebt een 'Work hard, Play hard' mentaliteit. Verantwoordelijkheden: Je geeft operationeel leiding aan een team van resource en recruitment consultants; Je beoordeelt inhoudelijk vacatures; Je vindt, beoordeelt & selecteert kandidaten; Je onderhandelt met en voor kandidaten/klanten; Je ondersteunt commercie & recruitment in procedures. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze Manager Recruitment: TFC Professionals & Executives heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een hoogwaardig en gerespecteerd Detacherings-en W&S organisatie, gespecialiseerd in Digital Transformation, Change Management en Technology functies; Wij, als jouw toekomstige collega’s, zijn best wel unieke persoonlijkheden met elk zijn of haar specifieke kwaliteiten. Wij zijn ervaren en hebben een gezonde drive om gezamenlijk onze individuele- en bedrijfsdoelstellingen te behalen; Met elkaar vormen we een hechte club mensen die niet bang zijn hard te werken. We vinden het belangrijk onszelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren van elkaar. Locatie & Voorwaarden voor deze Manager Recruitment: De werklocatie is omgeving Den Haag Provincie Zuid-Holland De contractvorm is een dienstverband Aantal uren in de week is 32-40 De startdatum is zsm De branche is HR Recruitment De taal die deze professional dient te spreken is Nederlands én Engels Het vereiste opleidings niveau is: HBO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 5 t/m 10 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze Manager Recruitment functie? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens: Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Patrick Kinders op 070-3071350
Technical Solution Manager (Technisch Projectleider) Amsterdam
Functieomschrijving:Adviseren van de klant en haar applicatie-vendoren bij keuzes omtrent applicaties. Hierbij heb je specifiek aandacht voor de (huidige) infrastructuur en 'landingscriteria' (passend binnen CI/CD en DevOps omgeving).Je bekijkt de mogelijkheden om applicaties te migreren naar de cloud (IBM Cloud, IBM Private Cloud, Azure, AWS) en geeft advies met betrekking tot de implementatie.Werk samen met infrastructuur architecten aan een implementatieplan en houdt daarbij rekening met het gehele applicatielandschap (afhankelijkheden, interfaces, dataverkeer, etc). Je bent verantwoordelijk voor het bestellen en de oplevering van de benodigde hardware ten behoeve van de infrastructuur. Deze items worden aangevraagd door een Scrum team, via een KANBAN-board en zijn vaak onderdeel van een sprint.Functie-eisen:Kennis van en ervaring met architectuur bij meerdere cloud leveranciers (must)Kennis van en ervaring met TOGAF en Archimate (must)Ervaring met projectmatig werken op basis van (PRINCEII) Agile en met name Scrum/KANBAN (must)Competenties:KlantgerichtOplossingsgericht en in staat zijn deze te onderbouwenFlexibel (ook qua werktijden)Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Junior Blueriq Modelleur Utrecht
Functieomschrijving:De junior Blueriq Modelleur is lid van één van de agile scrum-teams in de Maakplaats. De junior Blueriq modelleur is verantwoordelijk voor de realisatie van de user-stories in Blueriq tot functionaliteit die onderhoudbaar, performant, generiek en van voldoende kwaliteit zijn. Van de junior Blueriq modelleur wordt verwacht dat hij naast het realiseren ook de test en ontwerp activiteiten van user-stories kan uitvoeren. Daarbij heeft de modelleur ervaring met alle componenten van Blueriq. Het afstemmen van de oplosrichtingen zodanig dat deze in lijn zijn met de architectuur richtlijnen maken integraal onderdeel uit van zijn werkzaamheden. Waar nodig zal hij afstemmen met teamleden van andere scrum-teams. Hij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde user-stories en weet deze te vertalen naar een oplossing passend binnen Blueriq.Functie-eisen:Je hebt minimaal een jaar kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van applicaties (op basis van een model gedreven oplosrichting);Je hebt minimaal één jaar kennis van ontwerp/modelleerervaring met het complete Blueriq platform waaronder de nieuwste versies 9 en 10;Je hebt meerdere jaren ervaring kennis van en ervaring met de realisatie van systemen o.b.v. (dynamisch) procesmanagement;Je hebt ervaring met het werken voor grote ambtelijke organisaties zoals (Rijks)overheden;Je hebt kennis en ervaring met het realiseren van systemen o.b.v. zaakgerichtwerken;Je hebt ervaring met het uitvoeren van de werkzaamheden in geschaalde Agile omgevingen o.b.v. SAFe;Met goed gevolg gevolgde opleidingen in Blueriq (Blueriq Modelling Foundation, Blueriq Modelling Advanced, Dynamic Case Management).Aanvullende wensen:Je hebt kennis van en ervaring met Oracle, SoapUI, webservices (Rest, Soap), XSD en XML;Geregistreerd in het Blueriq certificerings register als AssociateBedrijfsinformatie:De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:Moderne op ICT gebaseerde geuniformeerde organisatieprocessen; deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico's eerder worden gesignaleerd;Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden;Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen;Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik op NVWA (huidig PI&I) gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
ETL-BI ontwikkelaar Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een ETL/ BI ontwikkelaar. Omschrijving organisatie: Je komt te werken voor de Databrigade. De databrigade is de samenwerking tussen IBInformatievoorzieningen (IV) en IB Onderzoek waarbinnen de dienstverlening wordt georganiseerd om organisatieonderdelen verder te helpen in hun ambitie op het gebied van datagedreven sturing. De data-organisatie van de gemeente Utrecht is sterk in ontwikkeling. Het slimmer toepassen van data bij de uitvoering van de gemeentelijke taken en het ontwikkelen van beleid, draagt direct bij aan de gemeentelijke ambities: een slimme, gezonde en inclusieve stad. De ETL/BI ontwikkelaar is vooralsnog ondergebracht bij de afdeling IB-IV. Vakinhoudelijke gedrevenheid, collegialiteit en eigen initiatief zijn hier van harte welkom. Taak van het onderdeel: De afdelingen IB-IV en IB Onderzoek maken deel uit van het organisatieonderdeel Interne Bedrijven. Interne Bedrijven bestaat uit meerdere afdelingen die de organisatie ondersteunen op divers gebied, zoals ICT, Juridische Zaken, HRM, Financiën etc. Omschrijving opdracht: Binnen het BI scrum team bij de gemeente Utrecht is behoefte aan een ETL/BI ontwikkelaar die aan de slag wil als data warehouse ontwerper en ontwikkelaar. Je gaat aan de slag met diverse klussen en opdrachten binnen onze organisatie. Het team heeft als doel om een verdere verbetering en professionalisering van de BI dienstverlening van de Gemeente Utrecht te realiseren. Je bent samen met het team verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe inzichten om de stad te ondersteunen in de uitvoering van haar taken en behalen van haar doelen. Concreet ontsluit en combineer je data uit een grote diversiteit aan bronnen. Om de juiste informatieproducten op te kunnen leveren en deze af te stemmen met de eindgebruikers onderhoud je contacten met alle lagen van de organisatie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met SAP Data Services (BODS). - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met Oracle (en liefst nog een andere RDBMS). - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met SQL. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met Database componenten als roles, Functions, Stored procedures, Indexen , constraints etc. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met Bron en data analyse. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met BI reporting en dashboarding oplossingen, bij voorkeur Cognos en/of Tableau. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met SCRUM. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met Dimensioneel modelleren. - Je hebt aantoonbare ruime werkervaring met data beveiliging, data kwaliteit, privacy aspecten van data verwerking, gebruik van meta data, performance tuning (queries /databases), benaderen van webservices. - Je hebt aantoonbare ervaring met overheidsorganisaties en gemeente Utrecht in het bijzonder. Gewenst profiel: Je bent communicatief vaardig, pro actief, een self starter en je gaat voor kwaliteit en resultaat. Je houdt vanuit een intrinsieke interesse de laatste trends en technologieën op je vakgebied bij. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm medio augustus 2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: nnb Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-07-2018 Sluitingstijd: 17.00 uur Intakegesprek: 31-07-2018 t/m 03-08-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Medisch (IV) Utrecht
Voor Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmanager Medisch (IV). Omschrijving opdracht: De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is verantwoordelijk voor de militaire gezondheidszorg (MGZ). Voor goede zorg is een betrouwbare digitale informatievoorziening essentieel. Daarnaast ziet de DGO in het toepassen van (verschillende) technologieën grote mogelijkheden om de MGZ te verbeteren en te vernieuwen. Dit is nodig om aansluiting te houden met civiele zorg en met de veranderingen binnen de krijgsmacht. In de komende jaren moet de achterstand op medisch IV/ICT-gebied worden ingehaald en moet een stabiele en toekomstbestendige digitale IV-omgeving worden gerealiseerd. Daarbij staat een adequate gegevensuitwisseling in de MGZ-keten centraal. Ten behoeve van het verbeteren van de informatievoorziening van de geïntegreerde militaire eerstelijnsgezondheidszorg zal op korte termijn uitvoering worden gegeven aan het geprioriteerde medische IV-project Delight. De geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg is als onderdeel van de MGZ, verankerd in de Militaire Ambtenarenwet en wordt in belangrijke mate geleverd door het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB). Het is een combinatie van huisartsgeneeskundige zorg, (aspecten van) bedrijfsgezondheidszorg, farmaceutische zorg, operationele zorg en preventie, gericht op de operationele inzet van de militair. Voor de operationele aansturing van het project Delight heeft de DGO op korte termijn behoefte aan een ervaren projectmanager medische IV. Omschrijving functie: Je bent integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over het project Delight binnen het domein van de militaire gezondheidszorg (MGZ). Je zorgt ervoor dat alle betrokken resources (mensen en middelen) op een dusdanige wijze worden ingezet zodat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd. Jou primaire aandacht gaat uit naar de businessaspecten (bedrijfsvoering en medische processen geïntegreerde eerstelijnszorg) van het project en het organiseren en betrekken van de resources die vanuit de business beschikbaar moeten worden gesteld. Je ressorteert onder het hoofd Medische IV MGZ en rapporteert periodiek aan de stuurgroep Delight. Je geeft in lijn met het vastgestelde PID op een systematische en gestructureerde wijze leiding aan de uitvoering van het project. Je werkt conform de binnen Defensie geldende standaard en methodiek voor projectmatig werken. Je beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit, rapporteert periodiek en ad hoc over de voortgang, stuurt zo nodig bij en neemt besluiten binnen gegeven kaders. Besluiten die buiten deze kaders vallen, leg jij voor aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep. Jij legt periodiek verantwoording af aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep. Omschrijving werkzaamheden: - Geeft op basis van het door de stuurgroep vastgestelde projectplan (PID) uitvoering aan het project Delight. - Is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de in het PID gedefinieerde projectresultaten, waarvoor hij/zij het project inhoudelijk en procesmatig opzet, organiseert en aanstuurt. - Beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit. - Legt aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep periodiek verantwoording af over het project Delight. - Levert projectresultaten op aan opdrachtgever en draagt deze over aan opdrachtgeverorganisatie en ICT-beheerorganisatie. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal HBO+ werk- en denkniveau (HBO+ niveau dient duidelijk te blijken uit CV) of minimaal afgeronde HBO opleiding op het gebied van IT, Bestuurlijke Informatiekunde, Bedrijfskunde of Verandermanagement. - Je hebt minimaal 3 jaar (aantoonbare) ervaring opgedaan met het leiding geven aan IV/ICT projecten met een omvang van 2.000 gebruikers, met grote impact voor de organisatie en haar medewerkers. - Je hebt aantoonbare ervaring (in de afgelopen 5 jaar) opgedaan met procesanalyse, inrichting van informatievoorziening en implementatie van ICT-systemen in de gezondheidszorg en/of Defensie. - Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als projectmanager of adviseur op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de huisartsenzorg, de bedrijfsgeneeskunde en/of Defensie. - Je hebt minimaal bij 2 projecten ervaring opgedaan in het begeleiden c.q. uitvoeren van (Europese) aanbestedingstrajecten en/of pakketselectietrajecten van IT-systemen voor de gezondheidszorg en/of Defensie. - Je hebt minimaal in 5 projecten gewerkt volgens Prince2 en/of beschikt over een van de volgende certificaten (niet ouder dan 3 jaar): Prince2 Practitioner, IPMA B, MSP Practitioner. - Je hebt minimaal in 2 projecten kennis en ervaring opgedaan van Agile aanpak in projecten en het aantoonbaar toepassen van hieraan gerelateerde methoden en technieken. Competenties - Zelfstandigheid - Sociale vaardigheden - Uitdrukkingsvaardigheden - Plannen en organiseren - Resultaatgericht Inzet Periode: Schatting 1.600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1.600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau C. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Uitgangspunten vooraf met betrekking tot de Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen kandidaat aanbieden die reeds betrokken is bij deze aanbesteding. Deze kandidaat wordt uitgesloten van de procedure. Het staat u echter wel vrij om een kandidaat aan te bieden die niet betrokken is bij deze aanbesteding. Locatie: Utrecht (voornamelijk) en locaties DGO zorgbedrijven (onze gezondheidscentra zitten op 30 locaties verspreid door heel Nederland). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening, ca. oktober Duur: 1600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 31-08-2018 en/of maandag 03-09-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Recruitment Consultant Rijswijk
De ideale kandidaat voor deze Senior Recruitment Consultant - TFC Professionals & Executives Onze nieuwe collega is een commercieel en mensgericht persoon. Je bent geïnteresseerd in mensen en ervaart plezier om samen met collega's zaken gerealiseerd te krijgen en je helpt onze business verder uit te bouwen. Je bent resultaatgericht, kan selecteren en weet altijd op een creatieve wijze samen met je collega's onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Je bent een teamplayer die niet opgeeft. Je zorgt mede voor een goede sfeer binnen onze organisatie zodat inspanning en ontspanning een continue cirkel vormen. Kortom, als Senior Recruitment Consultant weet jij meerwaarde te leveren en ben je een gedegen gesprekspartner voor onze kandidaten en klanten alsmede voor je collega's. Herken jij jezelf in dit profiel? Bel ons dan voor het maken van een afspraak om nader kennis te maken! Te behalen resultaat voor deze Senior Recruitment Consultant Als nieuwe collega dien je een resultaat gedreven en mensgericht persoon te zijn die bekend is met onze dienstverlening. Door je ervaring én persoonlijkheid breng je meerwaarde om TFC Professionals & Executives verder te laten groeien; Wij zijn een commercieel bedrijf! Resultaten behalen is een must, echter de manier waarop is voor ons zeer belangrijk. Wij willen gezamenlijk winnen met onze klanten en kandidaten; De nadruk van je werk ligt op je selectiekwaliteit, klantgerichtheid en voorspelbaarheid in het behalen van het gewenste doel. Je bent een goede gesprekspartner voor onze klanten, bespreekt hun behoefte en maakt i.s.m. collega’s de benodigde profielen op. Welke kennis, kunde & verantwoordelijkheden verwachten wij van deze Senior Recruitment Consultant? Kennis Je hebt een HBO werk en denkniveau; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; Actuele beheersing van de arbeidsmarkt; Kennis en inzicht om ervaren professionals te kunnen selecteren en te adviseren; Weten hoe een klant-kandidaat relatie in onze branche werkt. Kunde Je hebt meerjarige Sales/Recruitment ervaring; Meerjarige ervaring in een soortgelijke rol of als hiring manager; Je hebt zelfkennis en bent een rustige resultaatgerichte persoonlijkheid; Je kunt op een goede manier kritiek geven en ontvangen; Je bent een netwerker, effectief in het presenteren en verkopen; Je bent politiek handig en kan goed beïnvloeden; Je hebt een 'Work hard, Play hard' mentaliteit. Verantwoordelijkheden Je bent verantwoordelijk voor vacatures, kandidaten en opdrachtgevers; Het beoordelen en begrijpen van vacatures; Vinden, beoordelen & selecteren van kandidaten; Je kan goed onderhandelen met en voor kandidaten; De ondersteuning van de consultants in het salesproces; Het volledige administratieve proces rondom een vacature/opdracht. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze Senior Recruitment Consultant TFC Professionals & Executives heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een hoogwaardig en gerespecteerd Detacherings-en W&S organisatie, gespecialiseerd in Digital Transformation, Change Management en Technology functies; Wij, als jouw toekomstige collega’s, zijn best wel unieke persoonlijkheden met elk zijn of haar specifieke kwaliteiten. Wij zijn ervaren en hebben een gezonde drive om gezamenlijk onze individuele- en bedrijfsdoelstellingen te behalen; Met elkaar vormen we een hechte club mensen die niet bang zijn hard te werken. We vinden het belangrijk onszelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren van elkaar. Locatie & Voorwaarden voor deze Senior Recruitment Consultant De werklocatie is omgeving Den Haag Provincie Zuid-Holland De contractvorm is interim of dienstverband Aantal uren in de week is 32-40 De startdatum is zsm De branche is HR Recruitment De taal die deze professional dient te spreken is Nederlands en Engels Het vereiste opleidings niveau is: HBO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 3 t/m 7 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze vacature van Senior Recruitment Consultant? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv graag tegemoet. Solliciteer direct met de volgende gegevens: Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Patrick Kinders op 070-3071350
Big Data Java Developer Sr. Driebergen
Referentienummer: BTIT20614 Omgeving: Driebergen Startdatum: 1 oktober 2018 (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Einddatum: 31 maart 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 (Je bent bereid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar). Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden in week 31 2018. Sluitingsdatum: Vrijdag 27 juli om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Big Data Java Developer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor de ontwikkeling van applicaties binnen verschillende big data frameworks wordt gezocht naar een Senior Java Developer met ervaring in het ontwikkelen van op microservices software architectuur gebaseerde applicaties met Spring Boot, gebruik makend van big data technologie stacks zoals Kafka, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB e.a.. Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties in de vorm van analytische processen en het vastleggen en verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. Je gedraagt je als ervaren Big Data Java Developer in een bestaand DevOps team en binnen de Agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties. Je werkt graag samen in een DevOps team van Ontwikkelaars, Data Scientists, Grafische Vormgevers en cloud- en big data system Engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen. Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt. Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee. Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer. Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied. Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten. Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd) m.b.v. deze omgeving. Taken/werkzaamheden: Als ervaren Big Data Java Developer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon. De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten: Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. Test driven development (TDD) / test automation. Networking en security. Functioneel programmeren / Objectoriëntatie. Datastructuren. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde en erkende relevante opleiding op HBO/WO niveau (diploma overleggen vereist) of relevante werk- en denkervaring op HBO/WO niveau. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als Senior Java Developer. Je beschikt over werkervaring met minimaal 6 van de ondergenoemde tools of skills: - Programmeertalen, zoals Java 8+, Kotlin en/of Scala. - Spring Framework en/of Spring Boot. - REST / JSON. - DBMS’en en SQL, zoals PostgreSQL en MySQL. - NoSQL (gedistribueerde) databases (MongoDB / Cassandra). - Gedistribueerde Search engines (ElasticSearch). - Agile/DevOps/Continuous Delivery. - Git/Jenkins/Maven/Nexus/Sonar. - Front- end programmeertalen en frameworks (HTML5 / JavaScript / CSS3 / Bootstrap / Angular / Typescript). Je bent bereid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over meerjarige ervaring binnen het veiligheidsdomein van de overheid in een vergelijkbare functie (weging 20%). Je beschikt over Java certificering (certificaat overleggen vereist). Je beschikt over kennis en ervaring met de volgende aspecten (weging 50%): - Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. - Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. - Functioneel programmeren / Objectoriëntatie. - Datastructuren. - Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd). Competenties: Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge presentatie - Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Kwaliteitsgerichtheid - Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Communicatiemanager Pensioen Den Haag
Voor onze directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Communicatiemanager Pensioen. Startdatum: 2 augustus 2018Duur: 3 maandenInzet: 32 uur per week Geïntegreerde communicatieplannen opstellen….Dat is wat je bij deze opdracht gaat doen! Je adviseert met gezag over communicatie, maar produceert ook de middelen op basis van de missie en strategie.Je stemt plannen en middelen af met alle relevante stakeholders, maar probeert hierbij wel het grotere geheel in het oog te houden en de beoogde doelen te behalen. Omschrijving van de opdracht:Bedenken van communicatieplannen voor pensioen, vaak gericht op deelnemers van een pensioencontract. Dit kunnen wettelijke trajecten zijn, maar ook communicatieplannen voor producten/campagnes. Daarnaast doe je ook de uitvoering ervan.Er is een tekstschrijver aanwezig, maar het is zeer wenselijk als je zelf ook copywriting skills hebt. Acties/werkzaamheden:Je speelt proactief in op signalen binnen de organisatie en vertaalt deze naar communicatieadvies en –activiteiten.Je coördineert communicatieprojecten van opzet tot uitvoering.Je adviseert over in te zetten communicatiemiddelen (zowel offline als online) en je produceert de communicatiemiddelen.Je komt met innovatieve ideeën en zet deze om in spraakmakende middelen.Je zorgt voor een gedegen afstemming met betrokkenen.Je werkt resultaatgericht en maakt resultaten inzichtelijk en meetbaar. Wat zoekt de klant in jouw profiel: Je hebt een HBO- of WO diploma op het gebied van communicatie of ander relevant vakgebied voor deze opdracht.Je hebt relevante werkervaring in een communicatiefunctie.Je bent gewend om complexe communicatietrajecten te manager.Je bent thuis in de pensioenbranche.Jij beschikt over copywriting skillsJij past de nieuwste ontwikkelen in media en communicatie met succes toe.Je hebt een hands-on mentaliteit.
HR Adviseur Amersfoort
Voor KPN in Amersfoort is Harvey Nash op zoek naar een HR Adviseur. Aantal uren: 36 Gewenste startdatum: zsm Verwachte einddatum: 31-12-2018 Kans op verlenging op basis van verwachte einddatum: Ja Aantal jaar werkervaring: 5 Opleidingsniveau: HBO Locatie: Amersfoort en in voorkomende gevallen Enschede en Amsterdam Context van de functie HR adviseur: De HR adviseur is aanspreekpunt voor het management voor operationele en tactische vraagstukken op het gebied van mens en organisatie. De HR adviseur vormt een belangrijke schakel en is ambassadeur van de centrale HR organisatie naar de business. Zo is er afstemming tussen de HR adviseur en HR Business Partner over de ontwikkelingen en behoeften die spelen in de business zodat beleid en sturing hierop aangepast kunnen worden. Beschrijving van de rol van HR adviseur: Professionele ondersteuner binnen het HR team en levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan management op uiteenlopende HR thema’s op operationeel en tactisch niveau. Ondersteunt het management door advies te geven en de oplossing te bieden over uitvoering van HR beleid bij o.a. in- door- en uitstroom klantvragen, personeelsplanning, verzuim, functioneren van medewerkers en toepassing van het arbeidsrecht. De medewerker en manager zal bij vragen welke niet onder HR SSC verantwoordelijkheid vallen de HR adviseur als aanspreekpunt hebben Ondersteunt het management bij de uitvoering van de change processen (reorganisaties) vanaf het moment dat de bestuurder een besluit heeft genomen. Implementeert HR programma’s/ processen in het werkgebied zoals Prestatie management. Ook de uitvoering van het HR plan zoals door het MT besloten valt binnen de verantwoordelijkheid Kwantiteiten / kenmerken Werkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR jaarplan. Verantwoordelijk voor 2e lijns support indien het de verantwoordelijkheid van HR SSC overstijgt Aan de hand van organisatie indeling een eigen verzorgingsgebied of dit gedeeld met andere adviseurs Rapporteert aan de HR Manager Kennis Kennis van HR op HBO-niveau. Gedegen kennis van arbeidsrecht- en arbeidsregelgeving. Kennis van een breed scala aan HR onderwerpen en de (HR) informatiesystemen. Kennis van de HR-strategie, doelstellingen en de interne HR-organisatie en van de business Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Servicedesk medewerker Zwolle
Functieomschrijving:Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de eindgebruiker en bieden van ondersteuning. Indien mogelijk de call direct op lossen. Registreren van binnenkomende meldingen in de servicemanagement tool TOPdesk. Analyseren van meldingen om eventuele problemen te detecteren en signaleren. Routeren van meldingen naar andere behandelaarsgroepen waar nodig. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen. Informeren van eindgebruikers over de status van de openstaande melding. Verstrekken van informatie over procedures voor aanvragen en gebruik van ICT middelen. Controleren op mandaathouder van binnenkomende aanvragen.Functie-eisen:MBO werk- en denkniveauwerkervaring 1e lijns gebruikersondersteuning(Bezig met) ITIL foundations V3Competenties:Goede beheersing vd Nederlandse taal in woord en geschriftFlexibel t.a.v. werktijden (tussen 0700 en 1800 uur)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Als medewerker binnen het team Servicedesk van de divisie Werkplekomgevingen ben je samen met je collegas verantwoordelijk voor de dagelijkse ICT dienstverlening voor diverse opdrachtgevers binnen het ministerie ven Economische Zaken. Op dit moment beslaat de te bedienen gebruikersorganisatie uit ca. 12.000 medewerkers.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectmanager Medisch(e) Informatie Voorziening (IV) Utrecht
Referentienummer: BTIT20608 Omgeving: Utrecht (voornamelijk) en andere locaties door heel Nederland. Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 10 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken op vrijdag 31 augustus 2018 en/of maandag 3 september 2018 te houden. Sluitingsdatum: Woensdag 22 augustus om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectmanager Medisch(e) Informatie Voorziening (IV) voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Projectmanager is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over het project binnen het domein van de militaire gezondheidszorg (MGZ). Hij/zij zorgt ervoor dat alle betrokken resources (mensen en middelen) op een dusdanige wijze worden ingezet zodat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd. Zijn/haar primaire aandacht gaat uit naar de businessaspecten (bedrijfsvoering en medische processen geïntegreerde eerstelijnszorg) van het project en het organiseren en betrekken van de resources die vanuit de business beschikbaar moeten worden gesteld. De Projectmanager ressorteert onder het hoofd Medische IV MGZ en rapporteert periodiek aan de stuurgroep. De Projectmanager geeft in lijn met het vastgestelde PID op een systematische en gestructureerde wijze leiding aan de uitvoering van het project. De Projectmanager werkt conform de binnen organisatie geldende standaard en methodiek voor projectmatig werken. Hij/zij beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit, rapporteert periodiek en ad hoc over de voortgang, stuurt zo nodig bij en neemt besluiten binnen gegeven kaders. Besluiten die buiten deze kaders vallen, legt hij/zij voor aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep. De Projectmanager legt periodiek verantwoording af aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep. Taken/werkzaamheden: Geeft op basis van het door de stuurgroep vastgestelde projectplan (PID) uitvoering aan het project. Is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de in het PID gedefinieerde projectresultaten, waarvoor hij/zij het project inhoudelijk en procesmatig opzet, organiseert en aanstuurt. Beheerst het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit. Legt aan het hoofd Medische IV MGZ en via deze zo nodig aan de stuurgroep periodiek verantwoording af over het project. Levert projectresultaten op aan opdrachtgever en draagt deze over aan opdrachtgeverorganisatie en ICT-beheerorganisatie. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau of minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van IT, Bestuurlijke Informatiekunde, Bedrijfskunde of Verandermanagement. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het leiding geven aan IV/ICT projecten met een omvang van > 2.000 gebruikers, met grote impact voor de organisatie en haar medewerkers. Je beschikt over ervaring (in de afgelopen 5 jaar) opgedaan met procesanalyse, inrichting van informatievoorziening en implementatie van ICT-systemen in de gezondheidszorg en/of Defensie. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als projectmanager of adviseur op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de huisartsenzorg, de bedrijfsgeneeskunde en/of Defensie. Je hebt bij minimaal 2 projecten ervaring opgedaan in het begeleiden c.q. uitvoeren van (Europese) aanbestedingstrajecten en/of pakketselectietrajecten van IT-systemen voor de gezondheidszorg en/of Defensie. Je hebt minimaal in 5 projecten gewerkt volgens Prince2 en/of je beschikt over 1 van de volgende certificaten (niet ouder dan 3 jaar): Prince2 Practitioner, IPMA B, MSP Practitioner. Je beschikt over kennis van en ervaring met, minimaal in 2 projecten, Agile aanpak in projecten en het toepassen van hieraan gerelateerde methoden en technieken (bijvoorbeeld scrum). Competenties: Zelfstandigheid Sociale vaardigheden Uitdrukkingsvaardigheden Plannen en organiseren Resultaatgericht
Functioneel Beheer / Technisch Netwerk Beheer Den Haag
Voor onze eindklant KPN in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder / Technisch Netwerk Beheerder. Startdatum: 1 augustus 2018 Duur: 7 maanden Inzet: 36 uur per week Wij zijn op zoek naar een Specialist Technisch Beheer voor de invulling van reguliere beheer werkzaamheden. Als Specialist Technisch Beheer ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de infrastructuur van verschillende serviceplatformen. Zij maken de meest belangrijke diensten mogelijk via deze platformen. Dit voor zowel vast en mobiel, als voor de zakelijke markt en de consumentenmarkt. Je kunt hierbij denken aan diensten als internet (inclusief transit en peering), iTV, email, WebServices (webhoasting, DNS, Mail, Streaming etc), VoIP etc. Jij bent verantwoordelijk voor het in stand houden van bestaande netwerken, testen, implementeren en het borgen van kennis over diensten. Je levert samen met je collega’s een essentiële bijdrage aan een hoge beschikbaarheid en goede beveiliging van de KPN zakelijk en Consumenten netwerk infrastructuur. Je speelt tijdig in op veiligheid, beschikbaarheid, schaalbaarheid en Life Cycle van het Core- / Datacenter Netwerk van KPN. Door het first time right en professioneel voorbereiden, testen en eventueel uitvoeren van changes op het netwerk, voorkom je (complexe) storingen, beveiligingslekken en vertraging van aansluiting van nieuwe services / diensten. Tevens handel je effectief storingen en problemen af. Heldere communicatie naar de directe omgeving is essentieel, evenals de keten goed (willen leren) kennen en samenwerking in de keten. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden bij deze opdracht: Functioneel / Tactisch en Operationeel Netwerk Beheer van KPN Network Service Infra.Incident- en problemmanagement.Operationeel capaciteitsmanagement, leveranciers onderhoud, release performance, vulnerability en business continuity management, Life Cycle management en deelname aan innovatieve projecten.Toezicht houden op productieomgeving en –planning.Opstellen van een beheerplan.Intake- en impactanalyses maken voor het werkpakket en changes.Aanpak, oplossingsrichting en inzet van mensen en middelen bepalen.Oplossen van technische problemen.Aansturen van externe leveranciers bij ingrijpende technische modificaties.Richtlijnen geven voor de uitvoering en coaching van vakinhoudelijk minder ervaren collega’s.Rapporteren over performance en adviseren over structurele verbeterpunten. Wat is het uiteindelijk te behalen eindresultaat voor deze opdracht? Zorgen voor een continue beschikbaarheid van 99.99%, 100% First Time Right implementatie, een uitstekende performance van het netwerk en aantoonbare continuïteit van KPN-diensten, gekoppelde systemen/applicaties/netwerken door beheer op basis van afgesproken service levels. Welke hard skills breng jij mee naar deze opdracht: Cisco; CCNA, CCNP R&S, CCNP SP, ACEF5; F5-CA, F5-CTS LTMJuniper; JNCIS-SP, JNCIP-SPITILv3, Prince2, Scrum, Agile Welke andere skills heb jij ook nog:Sterke tactische en communicatieve vaardigheden voor klantoverleg, toezicht en coaching.Proactieve houding; je komt met oplossingen en resultaten.Signaleert dreigementen, issues, zoekt draagvlak bij de juiste collega’s en geeft richting aan de oplossing.Je bent flexibel, initiatiefrijk, hebt doorzettingsvermogen en zoekt de samenwerking zowel binnen als buiten de afdeling.Je kunt richting geven en weet hoe de regie te voeren (bij grote incidenten, in vernieuwingsprojecten etc).Je bent een professional met een actieve instelling en kunt accuraat handelen.Je hebt een grote drive je verder te ontwikkelen.Je beschikt over een Agile mindset.
Category Manager Noordwijk
Voor een eindklant van Harvey Nash is Noordwijk zij we op zoek naar een Category Manager. WO- of HBO-opleiding Enkele jaren ervaring in sales-georiënteerde organisatie Potentie om binnen enkele jaren door te groeien naar Account- of Brand Management Strategisch sterk commercieel talent en onderhandelingsvaardigheden Ambitieuze doorzetter met winnaarsmentaliteit Commercieel analytisch vermogen mbt productmix / marge Kennis van relevante software als Excel, SAP en PPT Teamplayer: samenwerken als spil in het web Doelstellingen/Verantwoordelijkheden Doelstellingen: Het zorgdragen van inkoop, verkoop en de winstontwikkeling van de Products For Resale-categorie in de kleinschalige DHZ markt. Verantwoordelijkheden: Inkoop: jaarlijks voeren van leveranciersgesprekken om assortimenten en promoties af te stemmen. De category manager is verantwoordelijk voor het vastleggen en managen van de contractafspraken met leveranciers. Hierbij werk je samen met de Key Account Manager (KAM) die de eindverantwoordelijkheid heeft over de inkoopcondities. Inkoopbundeling zoeken met je counterpart die voor de Trade afdeling werkt (verantwoordelijk voor de professionele schildersmarkt). Beheersen van de in- en uitstroom van >5.000 sku’s over 20 productgroepen – je bent de voordeur voor leveranciers tbv actuele artikelinformatie in systemen, hierin ben je de beslisser: assortiment wel/niet opnemen. Verkoop: verantwoordelijk voor het afstemmen van het assortiment met de vraag uit de markt, in samenwerking met de KAM. Het assortiment ondersteunen met promoties, zoals actiefolders, brochures en catalogus. Het salesteam (11 man) voeden met informatie, zoals schappenplannen, verkoopcondities, trainingen en ondersteunen van de CRM-tool. Voorraadbeheer en forecast: je werkt samen met de Logistieke Administratie om de voorraadniveaus te managen, rekening houdend met seizoensinvloeden, promoties en nieuw assortiment. Daarnaast verantwoordelijk voor opruimen van slow moving stock. Assortimentsbeheer: bepalen en opvoeren van nieuw assortiment in de AkzoNobel systemen. Het doorvoeren van prijswijzigingen vanuit leveranciers en het oplossen van prijsverschillen op inkoop- en verkoopprijzen en zoekt samenwerking op sales & marketing. Aanspreekpunt: je bent het eerste aanspreekpunt voor het Field Salesteam, interne afdelingen om vragen over klanten, assortimenten, condities te beantwoorden. P&L: verantwoordelijk voor de margemix van de categorie, waarbij je continu verbeteringen zoekt om de categorie zo rendabel mogelijk te maken. Je bent verantwoordelijk voor analyseren en rapporteren van PFR inkoop- en verkoopcijfers. Jaarlijks bepaal je het budget, wat je het komende kalenderjaar wilt realiseren, in samenwerking met de KAM. Strategie: als category manager PFR bepaal je de strategie voor de verschillende klantgroepen Verfbehangspeciaalzaken, Breedpakket (oa Hubo, Kluswijs) en Online klanten (zowel B2B als B2C). Zorgdragen dat de productgroep meebeweegt met de actuele marktontwikkelingen. Verantwoordelijk voor een duidelijke klantpropositie (good-better-best) uitbreiden over alle productgroepen – je biedt de klant keus uit verschillende assortimenten, zodat de klant een duidelijke keuze kan maken. Organisatiewijzigingen: ook op gebied van organisatieontwikkelingen (CRM-systeem, SAP-Vistex implementatie, PDM-systeem tbv groeimarkt online) wordt jouw bijdrage gevraagd omdat PFR specifieke eisen heeft die anders zijn dan die van Paint. Contacten/Netwerk De Category Manager werkt nauw samen met de volgende teams/functies in AN: KAM Team LeadInkoper Non-Paint / Key Account Manager BPSales Manager SSO / Field Sales ManagerField Salesteam, waarbij twee PFR champions zijn benoemd als contactpersoonCategory Management TradeFinance contollingMasterdataLogistieke administratieOrderhandlingCustomer Support
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Java ontwikkelaar Start: 13-08-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 40 uur per week Gewenst tarief: € 70,- OPDRACHT In het team Oreo (verstrekmodule gegevens) binnen de train Verstrekken van het domein gegevens wordt gezocht naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE Voor 2018 is opnieuw een grote hoeveelheid werk met de nodige deadlines gepland die ervoor zorgen dat het zittende team versterking nodig heeft. Je voert zelf grotendeels de regie over je eigen werk. Je werkt daarbij samen in een SAFE Agile team van ontwerpers, ontwikkelaars en testers. Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen het team. Aangezien het hier niet om front-end ontwikkeling gaat is kennis van Angular en Wicket niet noodzakelijk. De applicatie VMG is in Java gebouwd en behoeft nog verdere uitbouw/ontwikkeling. De applicatie is nieuw en maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan externe en interne afnemers. Ze wordt in eerste instantie vooral ingezet in het proces van verstrekken van gegevens aan internationale afnemers (EU landen, OESO landen) . De klus die het team nu vooral onderhanden heeft is Country By Country afgekort CBC. CBC zorgt ervoor dat gegevens van multinationals internationaal worden uitgewisseld om belastingontwijking te voorkomen. Hert politieke en maatschappelijke belang is daarom groot. Massale gegevensverstrekking waar onder internationaal, zoals FATCA, CRS, Rulings, Country by Country. EISEN Tenminste drie jaar ervaring met onderstaande: DB2, XML en XSLT Testautomatisering Java performance optimalisatie Scrum en SAFe Java op Mainframe Java8, JEE SQL, JDBC, JPA, SAXON, MQ, webservices: SOAP, REST WENSEN Competenties Werken in groepen, communicatief, creatief, initiatiefrijk, de wil om iets voor elkaar te krijgen Analytisch vermogen. Affiniteit met T-shaped development Kennis CUCUMBER Splunk Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 25 juli om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Windows en Citrix Ontwerper / Bouwer Odijk
Referentienummer: BTIT20595 Omgeving: Odijk Startdatum: 15 oktober 2018 (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Einddatum: 15 oktober 2019 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden op 6 augustus 2018 om 11.00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 27 juli om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Windows en Citrix Ontwerper / Bouwer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer (Microsoft Windows en Citrix), adviseert bij de vertaling van de infrastructuur architectuur en functionele behoefte naar concrete oplossingen voor de organisatie, hij/zij ontwerpt en bouwt oplossingen. De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer ondersteunt het team met de bouw, test en integratie richtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie. Doelstelling De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer adviseert en ondersteunt om een landelijk centraal afgestemde werkplek voorziening conform architectuur eisen te ontwerpen en op te leveren. De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer ondersteunt bij: De vertaling van de architectuur naar concrete ICT oplossingen voor de diverse projecten en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio. Het werkplek ontwerp, bouw, test en integratie richtlijnen voor projecten op basis van een Hosted Shared Desktop (HSD) en Hosted VDI Desktop (HVD) alsmede de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name. Het werkplek ontwerp, bouw, test en integratie richtlijnen voor het project Digitale Transferia (TDO/THTC) op basis van Hosted VDI Desktop (HVD), alsmede de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name. De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer beheert en voert werkzaamheden uit voor bovengenoemde projecten en participeert in diverse lijn activiteiten die vallen binnen het werkgebied van het Competence Center Werkplekken en KA. Taken/werkzaamheden: De Senior Infrastructuur Ontwerper/Bouwer ressorteert onder een lead engineer en/of onder aansturing van (technische) projectleider(s). Aanspreekpunt en vraagbaak voor projectleiders. Aanspreekpunt en vraagbaak voor lead engineers, andere Ontwerper/Bouwers en systeemspecialisten. Stelt realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen. Bedenkt oplossingen om een geautomatiseerde werkwijze te kunnen hanteren dit kan d.m.v. tooling zoals powershell en/of Visual basics scripts. Vervaardigt samen met testengineers realisatie testplannen en voert unit en geïntegreerde realisatietesten uit. Verzorgt de documentatie van de ontwikkelingen en wijzigingen. Handelt realisatieproblemen af. Adviseert architectuur en productmanagement vanuit ontwerpperspectief. Controleert of de diverse ontwerpen op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden. Verwerkt gevonden problemen in nieuwe releases. Maakt producten van externe leveranciers gereed voor integratie en test in de release. Geeft input / assisteert bij het opstellen van planningen en implementaties. KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je bent in het bezit van een MCSE, CCA of CCA-V of vergelijkbare certificering (certificaat overleggen vereist). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar of meer werkervaring in een grote complexe omgeving. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als Ontwikkelaar Infrastructuur, opgedaan in de afgelopen 8 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over de volgende kennis en ervaring (weging 40%): - Microsoft Windows 7, 8.x en 10. - Microsoft Windows Server 2008R2 en 2012R2 en hoger. - Citrix XenApp/XenDesktop 7.x. Je beschikt over de volgende kennis en ervaring (weging 40%): - Actuele kennis van en ervaring met de mogelijkheden van SBC en VDI oplossingen. - Actuele Kennis van en ervaring met applicatievirtualisatie Microsoft App-V en RES Workspace. Je beschikt over actuele kennis van VCE Vblock converged infrastructuur oplossingen (weging 20%). Competenties: Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Mondelinge presentatie - Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
Java Systeemontwikkelaar Soesterberg
Coördinator Functioneel Beheer Veendam en Assen
Voor Omgevingsdienst Groningen zijn wij op zoek naar een Coördinator Functioneel Beheer. Omschrijving opdracht: Als Tijdelijke Coördinator Functioneel Beheer ondersteun je twee samenwerkende omgevingsdiensten met de doorontwikkeling van het zaaksysteem (LeefOmgevingSysteem). De implementatie van het zaaksysteem staat op het punt van afronding en functioneel beheer draait mee in een project voor de verdere ontwikkeling van het zaakgericht werken. Ook ben je verantwoordelijk voor het verder optimaliseren en kwartier maken voor een professionele beheerorganisatie. Hierbij heb je nauwe afstemming met de interne organisatie, leveranciers, het projectteam van het zaaksysteem en verdere betrokken (externe) klanten/partijen. Je begeleidt een team van Functioneel Beheerders en coördineert de verschillende overlegvormen tussen Functioneel Beheer en gebruikers; je bent onder andere voorzitter van het ambassadeurs overleg. Als “gezicht” van het beheer verbind je en creëer je draagvlak voor het beheer, zowel binnen de diensten als bij de leveranciers. Je rapporteert aan het hoofdbedrijfsvoering en de programmamanager van de doorontwikkeling LOS. Resultaten: - Introduceren van BiSL als best-practice voor de uitvoering van het functioneel (applicatie)beheer en als gemeenschappelijke taal; met een voorstel voor de hiërarchische en functionele aansturing van het functioneel beheer, inclusief formatieplan. - In beeld brengen benodigde kennis en vaardigheden functioneel beheerders, opleiden en coaching van de functioneel beheerders. - Uitgewerkte en geïmplementeerde procedures voor functioneel beheer, waar onder: x incident management, wijzigingenbeheer, release management, problem management, contractbeheer (managen beheer SLA/DAP), gebruikersbeheer (ondersteuning van de gebruikers), financieel beheer (in kaart brengen budgetten en kosten). - Organiseren overleggen met als doel de afstemming en communicatie intern en tussen de diensten. - Opzetten en beheren projecten-/wijzigingen- releasekalender. - Vervaardigen overzichten van licenties. - Opzetten en beheren testdraaiboek. - Voorbereiden kwartaalbespreking in de Stuurgroep LOS. Gewenst profiel: - Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met het concept zaakgericht werken bij een overheidsorganisatie en de ondersteuning hiervan met een zaaksysteem (kennis van powerbrowser is een pré) - Je bent een kei in het opzetten van een strategische/tactische samenwerking met de interne organisatie en leveranciers en de inrichting van ICT en informatievoorziening. (ervaring met de leverancier Genetics is een pré) - Je hebt zelf ervaring met Functioneel beheer, maar ook met het aansturen van Functioneel Beheerders - Je afgeronde HBO opleiding richting Bedrijfskunde/Informatica helpt je om processen snel te doorgronden en optimalisaties pragmatisch en constructief door te voeren - Je hebt aantoonbare ervaring met een praktische implementatie van BiSL/ITIL processen - Je hebt aantoonbare ervaring met de inrichting van servicemanagementsystemen Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt ervaring met het concept zaakgericht werken en de ondersteuning hiervan met een zaaksysteem. - Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding richting Bedrijfskunde/Informatica. - Je hebt ervaring in het opzetten van een strategische/tactische samenwerking met de interne organisatie en leveranciers en de inrichting van ICT en informatievoorziening. - Je hebt ervaring met het aansturen van functioneel beheerders maar ook zelf ervaring als functioneel beheerder. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van Powerbrowser. - Je hebt ervaring met de leverancier Genetics. - Je hebt ervaring met een praktische implementatie van BiSL/ITIL processen. - Je hebt ervaring met de inrichting van servicemanagementsystemen. Competenties: - Resultaatgericht - Besluitvaardig - Inspirerend en motiverend - Kan plannen en organiseren - Gesprekspartner op management niveau - Groepsgericht leiderschap en invoelend vermogen: samenwerken, denken in processen, verbinden, onderhandelen, belangen overzien en samenbrengen - Coachings- en adviesvaardigheden - Omgevingsbewustzijn en verbindend vermogen Interviewcriteria: - Betrouwbare partner op basis van kennis en ervaring - Helikopterview op het vakgebied - Verbindend - Passend in het team Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Veendam en Assen Startdatum: 20-08-2018 Duur: 01-03-2019 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-07-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Helpdesk en Functioneel Beheer Medewerker van Subsidie – Maatwerksysteem Eindhoven
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT20605 Omgeving: Eindhoven Startdatum: 15 augustus 2018 Einddatum: 15 augustus 2019 Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 31. Sluitingsdatum: vrijdag 27 juli om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Helpdesk en Functioneel Beheer Medewerker van Subsidie – Maatwerksysteem voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Stimulus is binnen de provincie verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van een aantal subsidieprogramma’s. Daarbij is zij belast met de uitvoering van het functioneel beheer van het systeem waarmee de subsidieprogramma’s worden uitgevoerd. De Medewerker is verantwoordelijk voor het functioneel beheer op applicatieniveau. Daarnaast voor het inrichten en beheren van subsidieopenstellingen en verrichten van telefonische helpdeskwerkzaamheden. Stimulus is de landelijke telefonische helpdesk bij technische vragen of problemen die interne en externe gebruikers hebben. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van functioneel beheer, met het systeem Microsoft Dynamics NAV, bij voorkeur bij een overheidsinstantie. Je beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring met inrichten van financiële processen gericht op het verstrekken van subsidie. Je beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring met telefonische IT helpdeskwerkzaamheden. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het documenteren van testwerk en opstellen van gebruikershandleidingen. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Zelf startend en proactief Zeer secuur Communicatief zeer vaardig Flexibel
BI Architect Gouda
Functieomschrijving:De organisatie faciliteert vele klanten (DJI domeinen als externe klanten) in het BI-domein, waardoor architectuurwise complexe situaties kunnen ontstaan. Als BI-Architect ben je in staat om binnen het BI-werkveld de complexiteit te reduceren, waardoor de oplossing qua ontwikkeling, budget en beheer beheersbaar blijft.  De BI Architect zorgt voor executie van het architectuurplan/ blauwdruk, dit in nauwe samenwerking met het projectenbureau, CIO en collega Architecten. Het architectuurplan is ontstaan uit het informatieplan, PvEs, PSAs waarop de BI Architect zijn visie heeft ontwikkeld ten aanzien van gebruikte technologie, methodologie en standaarden. Hij zorgt ervoor dat zijn visie op een efficiënte wijze in werkende systemen wordt omgezet. Onze Integraal Beheer en Ontwikkel-praktijk is één van de strategische groepen binnen SSC-I die verantwoordelijk is voor het pionieren en verdedigen van Integraal Beheer en Ontwikkel-projecten bij onze klanten. We are looking for new enthusiastic colleagues who can bring DevOps thought leadership to enable our clients to reach the next DevOps maturity levels.We zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega die de Integraal Beheer en Ontwikkel architectuur kan leiden op BI vlak. Je maakt hierbij tevens deel uit van een toegewijde groep architecten binnen SSC-I, die zich richten op diverse technologie-stacks. Van de BI-Architect wordt een hoge mate van senioriteit verwacht, met minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in het BI werkgebied in meerdere rollen, waaronder als BI-/ Solution Architect of Application Engineer. SSC-I verwacht dat de kandidaat BI-Architect ruimschoots bekend is met de recente technische BI ontwikkelingen, Data Warehouses, ETL-Tooling en DevOps- / IBO-teams. De kandidaat bezit soft skills om onder (politieke-) druk te excelleren.Functie-eisen:Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring binnen BI architecturen / landschappen.Kandidaat heeft een brede kennis en begrip binnen alle disciplines binnen Datawarehouse omgevingen.Kandidaat heeft ruime ervaring om klantbehoeften te interpreteren en te vertalen naar een technologie-oplossing.Kandidaat heeft ervaring met de toepassing van security requirements, databeveiliging en AVG wet- en regelgeving.Kandidaat kan door zijn ervaring als senior expert consultant en adviseur optreden naar stakeholders.Kandidaat is sparringpartner van de BI-ontwikkelaars, geeft richting en treedt op als vraagbaak bij vraagstukken over architectuur.Kandidaat is bij voorkeur bekend met vernieuwings- en migratietrajecten.Kandidaat is bekend met programmeerstandaarden en het opstellen en verbeteren hiervan.Ensure effective transition, shape services, determine service delivery locations/related costsKandidaat is bekend met producten van Informatica, Oracle(OWB), SAS.Richt de uiteindelijke oplossingsarchitectuur (inclusief de verklaring van werkzaamheden, schema's en andere contractuele documenten) op de uiteindelijke voorwaarden en verwachtingen van de klantLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.