Nieuwste ICT-projecten

Adviseur IV-ICT Den Haag
Voor het Openbaar Ministerie zijn wij op zoek naar een Adviseur IV-ICT. Omschrijving opdrachtgever: Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een Landelijk Parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een Functioneel Parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude. Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en aan het hoofd van een ressortsparket staat de hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Beschrijving directie/afdeling: Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Door gerichte handhaving van het strafrecht draagt het bij aan een rechtvaardige samenleving. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving en slachtoffers in het bijzonder. Samen met de Rechtspraak vormt het OM de rechterlijke organisatie. Officieren van justitie en advocaten-generaal zijn lid van de rechterlijke macht. Het OM is een zelfstandige organisatie binnen het domein van justitie en veiligheid. Om de maatschappelijke opdracht van het OM zo goed mogelijk te vervullen, acteert het OM in een breed maatschappelijk- en bestuurlijk netwerk. Dagelijks werkt het OM samen met overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Omschrijving opdracht: Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal (het College). Het College wordt ondersteund door een staforganisatie, het Parket-Generaal (PaG). Het PaG staat onder leiding van een Hoofdofficier van Justitie en is opgebouwd uit een aantal afdelingen met afdelingshoofden die gezamenlijk het MT vormen. Hiernaast zijn vier concerndirecteuren binnen het PaG gepositioneerd die - functioneel aangestuurd door de procureur-generaal die is belast met de portefeuille bedrijfsvoering (PG-bedrijfsvoering) - toezien op landelijke samenhang en strategie in het domein van ICT, financiën en control, organisatieontwikkeling en HRM. Hierbij is een goed samenspel vereist met de leiding van de regionaal georganiseerde OM-onderdelen, verschillende departementen van de Rijksoverheid en ketenpartners van het OM. Werkzaamheden: Voor het OM zijn we op zoek naar een onafhankelijk “boardroom”-adviseur op het onderwerp IV-ICT. Deze adviseur adviseert rechtstreeks aan én in opdracht van de PG bedrijfsvoering. Deze adviseur staat de PG terzijde bij het uitdiepen en beoordelen van voorkomende onderwerpen binnen het IV-ICT domein en bij het bepalen van een succesvolle aanpak. De PG bepaalt de onderwerpen waarbij de adviseur wordt betrokken. De adviseur treedt op als strategische sparringpartner bij thema’s rond bedrijfskritische IV. Het eerste onderwerp betreft de ICT-begroting 2019 van het OM (en de op te stellen meerjaren I-begroting). Andere nu bekende strategische onderwerpen waarbij de adviseur kan worden betrokken zijn de volgende: - Digitale weerbaarheid: samenhang in technische, personele en organisatorische maatregelen - Continuïteit van de informatievoorziening: life-cycle management, Sourcing, migratie Datacentrum en werkplek OM in bedrijfsverzamelgebouw - Toekomstvaste informatiehuishouding: toegang, vindbaarheid, opslag en archivering van gestructureerde en ongestructureerde informatie - Innovatie en ICT Gewenst profiel: Gezien de impact van de adviezen wordt gezocht naar een kandidaat met een zwaar profiel, minimaal 10 jaar ervaring in het IV-ICT werkveld in meerdere rollen. Meer specifiek voldoet de kandidaat aan de in de vragenlijst gestelde eisen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 10-16 uur per week voor 12 maanden. - Je beschikt over academische werk en denkniveau. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring opgebouwd in het IV-ICT werkveld als “boardroom”-adviseur”, bestuurder en programmadirecteur. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in werken voor en bij de overheid en in veel andere sectoren, inclusief ervaring in (internationale )ICT ontwikkelingen (o.a. sourcing, digitale weerbaarheid, DevOps). - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met complexe vraagstukken in complexe organisaties met bedrijfskritische informatievoorziening. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met programma’s waarin verandervraagstukken hand in hand gaan met ICT implementaties. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met vaak fundamentele aanpassingen van businessmodellen als gevolg van digitalisering. - Je dient binnen 2 weken na gunning beschikbaar te zijn. - Je hebt werkervaring en deskundigheid op het gebied van ICT dienstverlening binnen een geoutsourcete multi-vendor omgeving, bedrijfsvoering in het algemeen en strategische ICT-vraagstukken in het bijzonder. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring en deskundigheid op het gebied van ICT dienstverlening heeft binnen een geoutsourcete multi-vendor omgeving, bedrijfsvoering in het algemeen en strategische ICT-vraagstukken in het bijzonder. - Je hebt ervaring in digitalisering en boardroom-advisering hierover. Competenties: - Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn) - Secuur - Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken) - Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen) - Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten) Interviewcriteria: - Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen - Je bent deskundig en in staat jouw kennis en ervaring snel in te zetten - Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Je past binnen het team - Je beschikt over de gevraagde competenties VOG: Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG BOA in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijlage is bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 17-12-2018 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 12 maanden Inzet: 10-16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 49/50 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Back-end Developer Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Back-end Developer. Omschrijving opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De opdrachtgever is op zoek naar een ervaren Back-end developer die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Een developer die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Een developer die goed in staat is om in een complexe (bestuurlijke) omgeving mensen/partijen met verschillende belangen te boeien en (ver)binden. Werkzaamheden: Als Back-end Developer ben je onderdeel van een Fixxx team, de innovatieteams van DataLab Amsterdam (onderdeel van Onderzoek, Informatie en Statistiek). In Fixxx teams werken we samen met burgers en (uitvoerende) ambtenaren aan het in drie maanden oplossen van tastbare problemen in de stad. Dit doen we op basis van Design Thinking en Agile Development; dat wil zeggen: op locatie, waar het probleem zich afspeelt. Als we een oplossing maken voor toezichthouders op de Nieuwmarkt, dan huren we een marktkraam om daar te ontwikkelen. En als er 's nachts overlast is op het Rembrandtplein, dan zijn we daar dus ook 's nachts te vinden. Op die manier zorgen we voor verandering die echt iets oplost voor burgers, en laten de gemeentelijke organisatie zien welke nieuwe technische mogelijkheden er zijn om te veranderen. Als Back-end Developer in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent. Dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om je oplossing constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Kortom: je bent een sociale ontwikkelaar met oog voor de organisatie en haar processen waarbij je het technische aspect niet uit het oog verliest Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau richting informatica of informatica-gerelateerd. - Je hebt kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten, zoals een Fixxx traject of vergelijkbaar project. - Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met 1. Requirements Engineering 2. Gebruikerstest 3. PHP (i.c.m. Sympfony 3/4) 4. Doctrine 5. PostgresSQL 6. Docker 7. HTML5 8. Git 9. CSS 10. Javascript / Jquery 11. Twig - Je hebt minimaal 6 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als back-end ontwikkelaar in een complexe omgeving. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met brainstormsessies. - Je hebt ervaring met user-centered design methodieken. - Je hebt ervaring met het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen, datastromen, bestaande systemen en koppelingen, en deze omzetten in verbetervoorstellen en werkende oplossingen. Competenties: - Analytisch vermogen - Inlevingsvermogen - Samenwerken - Initiatief - Organisatorisch sensitief - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: max 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 - 18 december 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
User Expert Fixxx Team Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een User Expert Fixxx Team. Omschrijving opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De opdrachtgever is op zoek naar een ervaren User Expert die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Iemand die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Werkzaamheden: Als User Expert ben je onderdeel van een Fixxx team, de innovatieteams van Datalab Amsterdam (onderdeel van Onderzoek, Informatie en Statistiek). In Fixxx teams werken we samen met burgers en (uitvoerende) ambtenaren aan het in 3 maanden oplossen van tastbare problemen in de stad. Dit doen we op basis van Design Thinking en Agile Development; dat wil zeggen: op locatie, waar het probleem zich afspeelt. Als we een oplossing maken voor toezichthouders op de Nieuwmarkt, dan huren we een marktkraam om daar te ontwikkelen. En als er 's nachts overlast is op het Rembrandtplein, dan zijn we daar dus ook 's nachts te vinden. Op die manier zorgen we voor verandering die echt iets oplost voor burgers, en laten de gemeentelijke organisatie zien welke nieuwe technische mogelijkheden er zijn om te veranderen. Als User Expert in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent, dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om ideeën en oplossingen constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. - Je bent in het bezit van minimaal een erkende HBO diploma. - Je hebt kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten, zoals een Fixxx traject of vergelijkbaar project. - Je hebt in de afgelopen zeven jaar minimaal twee jaar aantoonbare recente werkervaring als User Expert. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met user-centered design methodieken. - Je hebt ervaring met het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen en -context, bestaande tools en werkprocessen, en deze omzetten in verbetervoorstellen. - Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het leiden van brainstormsessies. Competenties: - Analytisch vermogen - Inlevingsvermogen - Samenwerken - Initiatief - Organisatorisch sensitief - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: max 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 3 - 14 december Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ETL ontwikkelaar Utrecht
Een van de subafdelingen binnen ICT is het Competence Center Business Intelligence (cc-BI). Het cc-BI ontwikkelt en beheert op verschillende BI platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Informatica Powercenter. De omgevingen bestaan verder uit SQL databases en een presentatie laag middels dashboards en/of rapportages. Hiervoor worden zowel Cognos als Qlikview gebruikt. Binnen het cc BI zijn vijf scrumteams actief aan het ontwikkelen voor de aan hen gekoppelde business afdelingen. Voor één van deze teams zoeken wij een multidisciplinaire BI-specialist. Je werkzaamheden bestaan vooral uit het ontwikkelen van ETL Powercenter programmatuur. Daarnaast is kennis en ervaring met Informatie Analyse en testen vereist. Je draait mee in een bestaand, inhoudelijk goed presterend, scrumteam en neemt je eigen expertise mee. Je voelt je verantwoordelijk voor al het werk dat er in de sprint gedaan moet worden. Dit betekent dat je ook werk oppakt waar van huis uit misschien niet direct jouw expertise ligt. Je bent in staat het team op sleeptouw te nemen en het overzicht te houden over de verschillende soorten werkzaamheden die binnen het team plaats vinden. Zowel in inhoudelijke zin als met jouw natuurlijke enthousiasme. Functie eisen ETL ontwikkelaar • Brede ervaring in datawarehousing • Minimaal 5 jaar recente, aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van ETL componenten middels Informatica Powercenter • Ervaring met informatie analyse, modellering en (geautomatiseerd) testen van BI oplossingen • Goede beheersing van SQL • Ervaring met WSDL, XSD en XML • Ervaring met het via ETL inregelen van processturing en scheduling • Ervaring met Powerdesigner is een pré Overige informatie ETL ontwikkelaar Locatie: Utrecht Start: Januari 2019, 36 uur per week Duur: 3 maanden, met optie tot verlenging Recruiter: Roel Dijkhuizen, recruiterRD@itaq.nl, +31 (0)6 20 98 54 67 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRD@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior PHP Developer (QR6190) Amsterdam
Functie: Senior PHP Developer (QR6190) Start: 10-12-2018, 28 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Functieomschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zij wij op zoek naar een ervaren Back-end developer die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Een developer die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Een developer die goed in staat is om in een complexe (bestuurlijke) omgeving mensen/partijen met verschillende belangen te boeien en (ver)binden. Werkzaamheden: Als Back-end Developer in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent. Dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om je oplossing constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Kortom: je bent een sociale ontwikkelaar met oog voor de organisatie en haar processen waarbij je het technische aspect niet uit het oog verliest Eisen: - Minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Aantoonbare kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten - Minimaal 6 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als back-end ontwikkelaar in een complexe omgeving. - Kennis van en aantoonbare ervaring met: - Requirements Engineering - Gebruikerstest - PHP (i.c.m. Sympfony 3/4) - Doctrine - PostgresSQL - Docker - HTML5 - Git - CSS - Javascript / JQuery - Twig - Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. - Minimaal 1 referentie (Organisatie, naam contactpersoon, telefoonnummer) Wensen: - Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met brainstormsessies (3+, 5+ jaar) - Aantoonbare ervaring met user-centered design methodieken (1+, 3+, 5+ of 8+ jaar) - Aantoonbare ervaring met: - het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen - datastromen - bestaande systemen en koppelingen - omzetten in verbetervoorstellen en werkende oplossingen (aantonen welke ervaring je bezit) Competenties: Analytisch vermogen, samenwerken, inititatief, organisatorisch sensitief, resultaatgerichtheid, inlevingsvermogen Motivatie (KO): Geef in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Graag ook alle eisen, wensen en competenties benoemen in de motivatie. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior Front End Developer (QR6189) Amsterdam
Functie: Senior Front End Developer (QR6189) Start: 2-1-2019, 28 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een ervaren Front-end developer die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Een developer die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Een developer die goed in staat is om in een complexe (bestuurlijke) omgeving mensen/partijen met verschillende belangen te boeien en (ver)binden. Werkzaamheden: Als Frontend Developer in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent, dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om je oplossing constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Kortom: je bent een sociale ontwikkelaar met oog voor de organisatie en haar processen waarbij je het technische aspect niet uit het oog verliest Eisen: - Minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Aantoonbare kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten - Kennis van en aantoonbare ervaring met: - Requirements Engineering - Gebruikerstest - PHP - HTML5 - CSS - Javascript - Less/ASS - Twig. - Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) als front-end ontwikkelaar in een complexe omgeving - Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. - Minimaal 1 referentie (Organisatie, naam contactpersoon, telefoonnummer) Wensen: - Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met brainstormsessies - Ervaring met user-centered design methodieken - Aantoonbare ervaring met: - het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen - datastromen - bestaande systemen en koppelingen - omzetten in verbetervoorstellen en werkende oplossingen (aantonen welke ervaring je bezit) Competenties: Analytisch vermogen, samenwerken, inititatief, organisatorisch sensitief, resultaatgerichtheid, inlevingsvermogen Motivatie (KO): Geef in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Graag ook alle eisen, wensen en competenties benoemen in de motivatie. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Junior Applicatie Proces Consultant Arnhem
Voor onze opdrachtgever in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar eenJunior Consultant Onderhoud op Orde Support team gezocht! Start: z.s.m. Duur: 3 maanden Uren: 20Programma Onderhoud op Orde Het programma ontwikkelt en implementeert een nieuw onderhouds- en inspectieproces binnen de klant. Dit nieuwe proces wordt ondersteunt met nieuwe IT middelen (o.a. tablets) en zorgt voor een grote verandering voor monteurs, planners en uitvoerders. De uitrol van dit programma gaat per regio en zal heel 2019 in beslag nemen. Doel van de functie: Als consultant binnen het Onderhoud op Orde (OoO) Support team ondersteun je gebruikers (monteurs, planners en uitvoerders) bij het gebruik van de IT middelen binnen het onderhouds- en inspectie proces bij de klant. Je hebt een uitvoerende rol en bent via directe ondersteuning (ook op locatie) het eerste aanspreekpunt voor gebruikers. Daarnaast ondersteun je ook telefonisch en leg je alle incidenten/vragen vast in het service management systeem van de klant. In samenwerking met andere IT collega’s los je de incidenten binnen de geldende SLA tijden ook op. Je bent levert eveneens input aan de product owners binnen OoO t.a.v. knelpunten, verbeteringen en wijzigingsverzoeken. Deze verzoeken werk je uit en leg je vast. Daarnaast ondersteun je het programma bij het trainen van nieuwe gebruikers en test je nieuwe functionaliteit. Wat vragen we? Je bent een proactieve, leergierige consultant die niet alleen snapt hoe IT werkt, maar zich ook kan verplaatsen in een monteur die in het veld vastloopt met zijn/haar tablet. Je bent flexibel en bereid om vanuit verschillende locaties deze rol in te vullen. - Minimaal 3 jaar werkervaring binnen IT - Minimaal opleidingsniveau HBO - Kennis van SAP PM/CS is een pré - Kennis van ITIL is een pré - Je leert snel!
Senior Performance Engineer Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar eenSenior Performance EngineerGewenste startdatum* maandag 10 december 2018 Duur: 6 maanden met optie tot verlengen Uren: 16 Opdrachtbeschrijving *: - werkzaamheden of- prestatiedoelstelling van de opdracht Het bouwblok BPM wordt gezien als middel om een strategische doelstellingen op de middellange termijn te realiserendoor de time to market te verkorten en meer wendbare oplossingen te bouwen ten opzichte van standaard Javagecodeerde toepassing.Het Competence center BPM levert versnellers door generieke frameworks op basis van BPMS, BPMA en AIS aan allesoftware ontwikkeltrajecten binnen de klant aan te bieden. In deze context zoeken wij een performance engineer die aantoonbaar diepgaande kennis van en ervaring met grote informatie verwerkende systemen heeft om bottlenecks in de verwerking te kunnen analyseren en te adviseren in de oplossingsreichtingen. Tevens moet hij leiding kunnen geven aan de uitvoering. Achtergrond opdracht* Herstructurerering en nieuwbouw van diverse applicaties Kennis: Java; C#; .Net; Visual Basic; SAP/ERP; Groupware/Lotus Notes; Powerbuilder/Sybase; Cobol/Cics/DB2; Cool Gen Softwareontwerp Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer Methoden en technieken voor agile ontwerp RAD/LAD, RUP Programmeren Functiegroep (FGR) Werkervaring en -denkniveau Bewezenaantal jaar 3 Aanvullende kennis Overige functiewensen Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Engels, kandidaat hoeft de Nederlandse taal niet eigen te zijn Kennis van en ervaring met Mainframe systemen Kennis van en ervaring met X86 systemen Gericht op kennisdeling/-overdracht Teamplayer/samenwerking, communicatie Ervaring met het analyseren en tunen van minimaal een hoog volume transactie systeem (referentie nodig) Ervaring met het analyseren en tunen van diverse andere systemen Opleiding / Certificaat WO denk en werkniveau, minimaal een master diploma EISEN EN WENSEN Kennis van en ervaring met Java Samenwerken in internationale teams Toelichting beschikbaarheid(verplicht indien meetellend voor gunning)
Front-end Developer Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Front-end Developer. Omschrijving opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De opdrachtgever is op zoek naar een ervaren Front-end developer die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Een developer die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Een developer die goed in staat is om in een complexe (bestuurlijke) omgeving mensen/partijen met verschillende belangen te boeien en (ver)binden. Werkzaamheden: Als Front-end Developer ben je onderdeel van een Fixxx team, de innovatieteams van Datalab Amsterdam (onderdeel van Onderzoek, Informatie en Statistiek). In Fixxx teams werken we samen met burgers en (uitvoerende) ambtenaren aan het in 3 maanden oplossen van tastbare problemen in de stad. Dit doen we op basis van Design Thinking en Agile Development; dat wil zeggen: op locatie, waar het probleem zich afspeelt. Als we een oplossing maken voor toezichthouders op de Nieuwmarkt, dan huren we een marktkraam om daar te ontwikkelen. En als er 's nachts overlast is op het Rembrandtplein, dan zijn we daar dus ook 's nachts te vinden. Op die manier zorgen we voor verandering die echt iets oplost voor burgers, en laten de gemeentelijke organisatie zien welke nieuwe technische mogelijkheden er zijn om te veranderen. Als Frontend Developer in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent, dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om je oplossing constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Kortom: je bent een sociale ontwikkelaar met oog voor de organisatie en haar processen waarbij je het technische aspect niet uit het oog verliest Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Je hebt kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten, zoals een Fixxx traject of vergelijkbaar project. - Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met: 1. Requirements Engineering 2. Gebruikerstest 3. PHP 4. HTML5 5. CSS 6. Javascript 7. Less/ASS 8. Twig - Je hebt minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) als front-end ontwikkelaar in een complexe omgeving. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met brainstormsessies. - Je hebt ervaring met user-centered design methodieken. - Je hebt ervaring met het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen, datastromen, bestaande systemen en koppelingen, en deze omzetten in verbetervoorstellen en werkende oplossingen. Competenties: - Analytisch vermogen - Samenwerken - Initiatief - Organisatorisch sensitief - Resultaatgerichtheid - Inlevingsvermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 1 jaar Optie op verlenging: ja Inzet: max. 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 - 18 december 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:Ontwikkelen aan de nieuwe Erf- en Schenkbelasting systemen. Zal veelal bugs en kwaliteits issues oppakken voor zowel de schenk- als Erfsystemen. Daarnaast veel in contact met andere Agileteams om kennis en ervaringen te delen via een COP.Ontwikkeld als javaontwikkelaar mee in een scrumteam waar begrippen CI,CD en Devops normaal zijn. Daarnaast is testautomatisering niet weg te denken dus kennis daarvan is een must.Functie-eisen:Ontwikkeld als javaontwikkelaar mee in een scrumteam waar begrippenCI,CD en Devops normaal zijn.Kennis en ervaring met testautomatiseringBekend met Xml, Xslt, X-path en XSDAantoonbare werkervaring met Agile / ScrumCompetenties:Gericht op samenwerken / teamspelerAssertief, overtuigingskracht, besluitvaardigheidBekend met infra zoals MQ, Mainframe en DB2 etc is een pré. De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAS VA Specialist Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een SAS VA SpecialistGewenste startdatum* dinsdag 1 januari 2019Duur: 6 maanden met optie tot verlengen Uren: 36Als SAS VA ontwikkelaar lever je een bijdrage aan de inrichting van een nieuw te ontwikkelen rapportagesysteem gebaseerd op real-time XML output uit IBM FileNet Case manager en IBM BPM met behulp van SAS Enterprise Guide en SAS Visual Analytics. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:• Coderen, op basis van de specificaties van programmatuur;• Ontwikkelen van een ETL-stroom op basis van XML naar SAS EG;• In samenwerking met gebruikers ontwikkelen van rapportages met behulp van SAS VA;• Opstellen en uitvoeren van unit tests om correcte werking van programma vast te stellen;• Bijdrage aan uitvoering van functionele acceptatie tests. Achtergrond opdracht* Binnen de klant wordt de ondersteuning van de medewerkers van de klant vernieuwd. Er worden nieuwe systemen ingericht met producten als IBM Filenet Case Manager om werk zaak gestuurd af te handelen en de documenthuishouding vorm te geven . Voor deze systemen krijgt stuurinformatie een steeds belangrijkere rol. Stuurinformatie wordt ingedeeld in twee categorieën. 1. Strategische verantwoordingsinformatie, gerealiseerd middels een datawarehouse en SAS producten, met een wekelijkse verversingsgraad.2. Operationele stuurinformatie, gerealiseerd met SAS Visual analytics. Via een XML import in SAS Enterprise Guide (ETL) wordt een SAS dataset gerealiseerd die kan worden ingeladen in SAS VA, met een near real time verversingsgraad.Voor categorie 2, de operationele stuurinformatie zoeken wij een SAS VA ontwikkelaar. De projecten worden op een agile manier in hechte samenwerking met de business gerealiseerd. In je rol als ontwikkelaar werk je zelfstandig en in goede samenwerking met collega’s aan het realiseren van nieuwe oplossingen. Werkervaring en -denkniveau Bewezenaantal jaar 2 Aanvullende kennis Overige functiewensen SAS Visual Analytics SAS Enterprise Guide flexibiliteit communicatieve vaardigheden Opleiding / Certificaat EISEN EN WENSEN XML samenwerken
Digital Product Designer Schiphol-Rijk
Digital Product Designers are specialized in translating research and business needs into structured (super simple) solutions via wireframes that will lean the base to rich and pixel perfect screens, always supported by the style and brand guidelines. DPD have a picky eye for details and micro-interactions, they will make sure the UX is enhanced and evangelized from start to finish.DPDs are embedded in the product teams, therefore they need to understand technical environments & limitations in order to challenge them. Being the product teams UX representative also means to constantly balance customer and business needs/requirements and being aware of the projects backlog as well as the priorities. We are looking for a medior IXD/VD Designer to support the Content Board and the teams responsible for KLM.com, CMS and Shop management. You will mainly work together with the CMS Feature and CMS Tridion product teams at KLM Headquarters to create new and improve current functionalities. The majority of the work will be interaction design however basic knowledge of visual design is required. Besides these projects you will be part of the joint KLM and Air France Design team and will be asked to support in smaller, ad-hoc assignments as welFunctie-eisen:Medior: 3-5 years experienceUX / UI DesignVisual Design according to Digital and Brand styleguidePrototypingUser researchStakeholder managementExperience with design tools (Sketch, Invision, Zeplin etc.)Agile way of workingEnthusiastic and self-assuredLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAS Mainframe Specialist Apeldoorn
Voor mijn opdrachtgever in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een SAS Mainframe SpecialisGewenste startdatum* maandag 10 december 2018 Initiële einddatum* maandag 31 december 2018 Optie op verlenging* Ja Uren per week* 36In jouw rol als senior SAS mainframe specialist neem jij het voortouw in uitdagende opdrachten waardoor nieuwe opties mogelijk worden. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van een nieuw platform voor de ondersteuning van en rapportage over de vooringevulde aangifte. Deze organiseren we op het mainframe platform met behulp van SAS 9.4 software. Een uitdagende opdracht waar vele lijntjes samenkomen en nieuwe opties mogelijk worden. Jij neemt het voortouw in opzet, uitvoering, borging en installatie van de software van dit project. Je begeleidt de overgang van de operationele rapportage voorzieningen naar SAS 9.4. Met jouw kennis van migraties van SAS-versies binnen de mainframe-omgeving onderken je de haken en ogen van deze overgang. Je brengt die in kaart en borgt een vlekkeloze overgang naar SAS 9.4 en afbouw van SAS 9.3. Hierbij ligt de uitdaging in de combinatie van een ongekende en unieke mainframe-omgeving, de vakinhoudelijke verdieping en bijdragen aan de vernieuwingsopdracht van de klant. Kortom, een project waarin voor een SAS z/OS specialist alle expertises en skills samenkomen. Achtergrond opdracht* De afdeling binnen de klant zorgt voor versnelling van de IT-processen en ontwikkelt nieuwe applicaties om de dienstverlening aan burgers en bedrijven in Nederland te verbeteren. Het werk is innovatief en resultaatgericht, de cultuur snel en wendbaar, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Binnen IV-accent zorgt het team Analytics voor vernieuwende systemen en platformen die het mogelijk maken elders binnen de data te analyseren en rapportages te maken. Werkervaring en -denkniveau Bewezen aantal jaar: 3 jaarOpleiding / Certificaat EISEN EN WENSEN Ervaring met de inrichting van WLM Ervaring met SAS z/OS Ervaring met koppeling DB2 Resultaatgericht, overtuigingskracht Samenwerken, organisatiesensitiviteit Opleiding / Certificaat installatie van SAS software in een Sysplex Mainframe omgeving.
Medior/Senior Ontwerper Apeldoorn
Voor een eindklant van Harvey Nash in Apeldoorn zijn we op zoek naar Medior/Senior Ontwerper.Voor de Agile Release Train (ART) Inwinnen zijn we op zoek naar een ontwerpers. Bij voorkeur T-Shaped, het betreft ontwerp voor Java/Mainframe.Als ontwerper ben je verantwoordelijk voor het maken van specificaties (user stories) voor realisatie binnen de kaders van de architectuur en het doen van onderzoek in opdracht van en in samenwerking met de productowner naar de specifieke gebruikers wensen zodat deze vertaald worden in een ontwerp voor het development team. In deze ontwerpproducten komen de mogelijkheden van de techniek/systeemvereisten, wet- en regelgeving enbedrijfsvoering samen. Je ondersteunt met de productmanager, architect(en) en product owner(s) bij het opstellen c.q. refinen van de features zodat deze door ontwikkelteam(s) verder kunnen worden opgepakt t.b.v. realisatie.Je hebt of bouwt kennis op van de bestaande wet- en regelgeving, systeemvereisten, procedures en houdt goed zicht op de actuele informatiebehoefte.Binnen IV Gegevens word je ingezet bij het onderdeel Standaard Transactie services (STS), afdeling Gegevens. STS/Gegevens is onderdeel van de IV-organisatie, die staat voor de informatievoorziening van de gehele Belastingdienst en heeft als doel de dienst optimaal te ondersteunen. Gegevens is verantwoordelijk voor de Informatie Voorziening van de uitvoeringsorganisatie CAP/Gegevens t.b.v. de klantregistraties, het inwinnen, in beheer nemen en beschikbaar stellen, bewaken en houden van de kwaliteit van gegevens en aansluitingen op het stelsel van Basis Registraties. Je wordt ingezet bij één van de IV teams bij de Agile Release Train Klantregistraties/Basisregistraties.De werkzaamheden vinden vooral plaats in Apeldoorn. Het komt sporadisch voor dat bezoeken aan locaties van ketenpartners noodzakelijk zijn. IV Gegevens omarmt Het Agile Gericht Werken. Omdat je werkt in een hecht en multidisciplinair team wordt er voornamelijk gewerkt op de lokatie Apeldoorn. In bepaalde gevallen en afstemming met de team/scrummaster/integraal manager is offsite werken een optie.Eisen.4 jaar - (werk)ervaring en expertise op het gebied van het procesontwerp en gegevensmodellering;kennis en kunde t.a.v. methoden en technieken op het terrein vanAlgemeen (proces)ontwerp, zoals BPMN en UML;bekend met de SCOPAFIJTH-methode of iets vergelijkbaars en ervaring in het werken met impactanalyses;3 jaar ervaring ontwerpen binnen een Scrum AGILE-team en –methodiek3 jaar bekend met de SCOPAFIJTH-methode of iets vergelijkbaars en hebt ervaring in het werken met impactanalyses.3 jaar ervaring met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Cas Specifiek realisations en User stories2 jaar bedreven met GIT JIRA.Wensen.Van onze toekomstige nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij, als volwaardig teamlid, participeert in het Agile-proces.Je ondersteunt en werkt nauw samen met de productmanager, architect(en)Gewenste competenties en product owner(s) bij het opstellen c.q.refinen van de features en user stories zodat deze door ontwikkelteam(s)verder kunnen worden opgepakt t.b.v. realisatie. Teamplayer samenwerking, analistisch sterk, assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een oplossingsgerichte mentaliteitGericht op kennisdeling - overdracht, omgevingssensitief, stakeholdermanagement .Als je beschikt over kennis van BES (BIZZdesign Enterprise Studio) is datzeker een pré.Je beschikt over kennis van organisatieveranderings-, inrichtings-, en procesprincipes, bij voorkeur binnen complexe processen zoals die van de Belastingdienst.Ervaring als scrummaster (2 jaar) en het hebben van een scrummasterOverige functiewensen certificaat is een pré .6 maanden 40 uur per week.
Senior Linux Ops Engineer (Oracle/Tomcat) (QR6187) Amsterdam
Functie: Senior Linux Ops Engineer (Oracle/Tomcat) (QR6187) Start: 10-12-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Linux Ops Engineer Our applications are used every day by millions of people worldwide. While we are busy continuously improving those apps, they also need to be available 24x7 and secured in a professional way. For this job we need Ops Engineers that are both technically skilled and communicative. Job description In your role as Ops Engineer you do whatever is necessary to ensure that your production applications are available to our customers (both internal and external). This means that you join the conversation already during development as a SME on security, performance and monitoring. You make a difference using incident resolution because of your technical knowhow, also because you keep improving your monitoring and alerting as if it were your second nature. Within your squad you make sure that your security mindset is shared among the Customer Journey Exports and Dev Engineers with whom you work very closely. Together with your Chapter colleagues you are always busy with working smarter and automating more. Work environment You will be working in a squad with business and IT together, serving both the Dutch and Belgium markets. Our application landscape is enormous which forces you to take the complete end-to-end chain into account. Our customers are always our main focus. Together with your chapter you build on the best Ops Community in the Netherlands. We do this by challenging each other, going to trainings and visiting and/or speaking on leading conferences. Profile: We expect you have a solid technical background that enables you to think along during the complete software development lifecycle. You are reliable and you always take one hundred percent responsibility for the work that you do. You are precise and set high standards for yourself and your coworkers. Your analytical skills ensure that you solve problems quickly. You are a communicator that is seen as a go-to person for both business and IT. Skills required: - A bachelor degree (with IT in curriculum) - Experience with ITIL processes. - Thorough knowledge of Linux stacks (RedHat) including corresponding monitoring solutions. - Experience with databases (e.g. Oracle, Cassandra). - Experience with application server (e.g. Tomcat, WebSphere) en other middleware (e.g. XFB, TWSd, Messaging). - Experience with multiple testing techniques, especially in the fields of performance and resilience. - Experience with automating deployments and monitoring. For example using Nolio, Jenkins, Gitlab and the Elastic Stack. - Good understanding of network architecture (load balancers, proxies, firewalls, etc.). - Good understanding of API's and corresponding techniques (HTTPS, JSON). - Skilled in a minimum of one scripting language (Bash). You prefer scripting over repetitive work. Therefore you are skilled in a scripting language (i.e. Bash) or comfortable using Ansible (YAML) - You understand that supporting our 24x7 applications includes participating in (paid) standby shifts. It would be great if you have: - Programming (development) experience; preferably using Java. - Certifications always speak in your favor. Think of RHCSA, RHCE and/or CISSP. - Preferably experience in complex application landscapes where you were a part of multiple application chains. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Technisch Specialist Oracle EBS (QR6188) Den Haag
Functie: Technisch Specialist Oracle EBS (QR6188) Start: 3-12-2018, 32-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Den Haag Omschrijving: SPOED AANVRAAG! Graag voor 21 november om 12.00 uur reageren!! Voor onze klant in Den Haag zijn wij op zoek naar een Technisch Specialist Oracle EBS. Taken: - Je adviseert aangaande technisch maatwerk aspecten van Financiële (1FTE) en P&O (1FTE) processen binnen Oracle EBS. - Je doet op basis van onderzoek, inventarisaties en analyses voorstellen met betrekking tot de optimale uitwerking van de technische implicaties van gevraagde projecten/wijzigingen - Je voert incident-, probleem- en wijzigingsbeheer uit - Je draagt zorg voor ontwikkelingen en testen van technische maatwerk oplossingen en - Je verzorgt relevante documentatie rondom deze maatwerkoplossingen - Je treedt op als specialist bij technische applicatie issues en levert derdelijns ondersteuning - Je onderhoudt in voorkomende gevallen contacten met externen leveranciers - Je ondersteunt integratie coördinatie bij complexe technische zaken - Je voert applicatieconfiguratie en -parametrisatie uit met betrekking tot maatwerkfunctionaliteit; en draagt zorg voor het documenteren ervan; bouwt conversieprogrammatuur. Profiel: - WO/HBO werk- en denkniveau - Minimaal 5 jaar ervaring in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen in Oracle EBS, ruime ervaring met webservices en interfaces, j-developer, forms etc. en het vanuit de techniek trekken van projecten - Ruime ervaring in het ontwikkelen van programmatuur in Oracle EBS R12, Oracle database 10/11g en LINUX omgevingen - Ruime ervaring met financiële en/of P&O modules Oracle EBS - Ruime ervaring met het implementeren van projecten irt Oracle EBS - Ruime ervaring met het opzetten van een technisch ontwerp, de ontwikkeling van Extensies, Personalisaties (Forms&OAF), Reports, Workflos, BI Publischer en Interfaces voor Oracle EBS - Ruime ervaring met SQL, PL/SQL, Forms Builder, Reports Buider, jDeveloper, Oracle Workflow builder, OA Framework, Webservices (SOAP&REST), AME, APEX - Ruime ervaring met het overdragen van projecten/wijzigingen naar beheer - Proactieve klantgerichte houding - Teamspeler met een passie voor kennisdeling en planmatig werken Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Model tester Apeldoorn
Voor een eindklant van Harvey Nash in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Model Tester.Ontwikkelen van testplan en aanpak voor testen van (complexe) opwerking t.b.v. datasets voor datavisualisatie;Opstellen test scenario’s en test cases tbv datavisualisatie;Uitvoeren van test activiteiten;Performance testing;Controle van de test documentatie voor ontwikkeleraars en ketenpartners;Overdragen van testkennis en -expertise aan data analisten / -scientisten en overige collega’s binnen het team en de afdeling;Nauwe samenwerking met data analisten.De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een splinternieuwe afdeling vormgeven?Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt de Belastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt. Het product waar jij een bijdrage aan levert is een behandeldashboard waarin op een slimme manier klantdata wordt getoond tbv de uitvoering van het primaire proces.De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Het organisatieonderdeel D&A is verantwoordelijk voor het realiseren van data-gedreven oplossingen om de prestaties van de Belastingdienst te verbeteren.Door middel van het gebruik van analytics, profiling, analyseren, optimaliseren en implementeren we verbeteringen. De analyses worden samen met andere bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst uitgevoerd.Data en Analytics vormen bij al ons werk de basis van ons succes. AFDELING ANALYTICSRicht zich op de ontwikkeling van informatieproducten. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van(samengestelde/complexe/innovatieve) standaardproducten om procesverbeteringen binnen de organisatie te realiserenEisenHBO werk- en denkniveau.3 jaar ervaring met het ontwikkelen van testplannen en aanpak voor testen van (complexe) opwerking t.b.v. datasets voor datavisualisatie3 jaar Ruime ervaring SQL b.v. in datawarehouse trajecten.1 jaar ervaring met een of meerdere statistische tools en programmeertalen zoalsSAS EG, SAS EM, DI Studio 1Kandidaten moeten voldoen aan de Insiderregeling van de Belastingdienst. Nadere informatie over deze regeling is op te vragen bij de Compliance Officer tel 06-51289794.Wensen.Ervaring met Scrum/Agile werken.6 maande 40 uur per week.
Model-tester Utrecht
Functieomschrijving:Ontwikkelen van testplan en aanpak voor testen van (complexe) opwerking t.b.v. datasets voor datavisualisatie;Opstellen test scenarios en test cases tbv datavisualisatie;Uitvoeren van test activiteiten;Performance testing;Controle van de test documentatie voor ontwikkelaars en ketenpartners;Overdragen van testkennis en -expertise aan data analisten / -scientisten en overige collegas binnen het team en de afdeling;Nauwe samenwerking met data analisten / -scientisten, front end development en andere stakeholders.Achtergrond opdracht:De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een splinternieuwe afdeling vormgeven? Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt de Belastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt. Het product waar jij een bijdrage aan levert is een behandeldashboard waarin op een slimme manier klantdata wordt getoond tbv de uitvoering van het primaire proces.Functie-eisen:HBO werk- en denkniveau;3 jaar ervaring met het ontwikkelen van testplannen en aanpak voor testen van (complexe) opwerking t.b.v. datasets voor datavisualisatie;3 jaar ervaring met een of meerdere statistische tools en programmeertalen (SQL, SAS EG, SAS EM, DI Studio);Ervaring met Scrum/Agile werkenDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
IB Consultant (Team Lead Incident Response) Omgeving Den Haag
Het SOC van onze organisatie maakt een overgangsfase door waarbij een aantal processen naar een hoger (structureel) plan moeten worden getrokken. Op het gebied van het opzetten van een IR programma hebben we op dit moment niet de juiste kennis in huis. Tevens is er ondersteuning gewenst bij het opzetten van het continue red teaming programma door iemand die hier in de praktijk ervaring mee heeft. Aangezien deze processen binnen het SOC nauw met elkaar verwoven zijn zoeken we een persoon die op beide resultaatgebieden vanuit kennis en ervaring zelfstandig en op hoogstaand niveau kan acteren Opzetten van Incident Response (IR) binnen onze organisatie voor de afhandeling van incidenten en afdichten van waargenomen of verwachtte beveiligingsrisico's en het ondersteunen bij het opzetten van een doorlopend Red Teaming programma Functie eisen: • Kennis en ervaring als teamlead/manager • Kennis en ervaring met Incident Response • Ervaring in een advies rol • OSCP, OSWP, CISSP gecertifeerd. • Kennis van Forensisch onderzoek, hacking/red teaming is een pré. • Ervaring met CTF competities is een pré. Overige informatie: Locatie: Omgeving Den Haag Start: 15 februari 2019 (16-24 uur) Duur: 30 november 2019 met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen - recruiterKS@itaq.nl, +31 (0)6 5338 8636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterMN@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Business Controller Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Business Controller. Omschrijving opdrachtgever: De Kamer van Koophandel helpt ondernemers om succesvol te starten, te innoveren en te ondernemen in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk daar waar de overheid een rol heeft. En wij laten aan de markt over wat de markt zelf kan doen. Waar ga je werken: De Kamer van Koophandel is een landelijke, middelgrote publieke organisatie met een sterke regionale verankering. We zijn te vinden op negentien locaties in Nederland en uiteraard online. Met betrouwbare en actuele digitale informatieproducten en adviezen zorgen we ervoor dat ondernemers groeikansen beter kunnen benutten. Omschrijving opdracht: Als Business Controller ben je een strategische sparringpartner voor het management in een sterk veranderende organisatie. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over performance vraagstukken. Daarnaast voorzie je het management van de juiste sturingsinformatie. Ook heb je een belangrijke rol bij de totstandkoming van het businessplan en de evaluatie van en sturing op de behaalde resultaten. In eerste instantie vervang je een vaste invulling van de business controller. Het is echter mogelijk dat vanwege de omstandigheden je takenpakket veranderd. De ideale kandidaat heeft ervaring met business control binnen de (ontwikkeling van) call center controlling en gesubsidieerde projecten dienstverlening. Verder ondersteun je bij het ontwikkelen en implementeren van control methodieken, bij het financiële en operationele risicomanagement en initieer je op dit gebied. Je werkt intensief samen met managers, teamleiders en collega-controllers. Gewenst profiel: Je hebt bij voorkeur een afgeronde relevante WO en RC-opleiding, met drie jaar relevante werkervaring als business controller. Je begrijpt de business en hebt gevoel voor de uitdagingen waar zij voor staan. Ervaring met performance management is een pre. Je bent een stevige gesprekspartner naar stakeholders toe, je houdt van verandering en je hebt gevoel bij de impact die majeure verandertrajecten hebben op de zachte kant van de organisatie. Je hebt een ondernemende en klantgerichte instelling. Je bent analytisch sterk, flexibel en resultaatgericht. Je hebt samenwerken hoog in het vaandel staan. Daarbij beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Wat we jou bieden: Een uitdagende functie binnen een landelijke organisatie die een grote transformatie doormaakt en maatschappelijk relevant is. Een functie waar je je passie in kwijt kunt en dagelijks nieuwe mogelijkheden tegenkomt. Met veel ruimte en vrijheid om zelfstandig te handelen en tot mooie resultaten te komen: Deta-vast: Let op! Betreft een deta-vast constructie waarbij je na 6 maanden in dienst treedt bij de opdrachtgever. Het betreft dan een fulltime functie met een passend salaris ARAR schaal 11 max 5076,84 bij 40 uur (bij 32 uur werken is er geen sprake van een vaste parttime dag). Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde WO opleiding op het gebied van Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde of Accountancy of Controlling. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met business control. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het adviseren van klanten op het gebied van Business Control onderwerpen in de rol van bijvoorbeeld consultant. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent geregistreerd Register Controller (RC). - Je hebt ervaring met minimaal 2 productintroducties (offline en/of offline). - Je hebt meerdere jaren (minimaal2) werkervaring in de publieke sector of bij een ZBO. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met projectmanagement/leider/advisering binnen organisaties met minimaal 500 fte. Competenties: - Analytisch vermogen: De kandidaat onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. - Creativiteit: De kandidaat bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën. - Klantgerichtheid: De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega¡¦s van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop. - Resultaatgericht: De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. - Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 10-12-2018 Duur: 6 maanden (en vervolgens in dienst bij opdrachtgever) Optie op verlenging: nvt Inzet: minimaal 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-12-2018 tussen 10:00 en 16:00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAS Mainframe specialist Apeldoorn
Functieomschrijving:In jouw rol als senior SAS mainframe specialist neem jij het voortouw in uitdagende opdrachten waardoor nieuwe opties mogelijk worden. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van een nieuw platform voor de ondersteuning van en rapportage over de vooringevulde aangifte. Deze organiseren we op het mainframe platform met behulp van SAS 9.4 software. Een uitdagende opdracht waar vele lijntjes samenkomen en nieuwe opties mogelijk worden.Jij neemt het voortouw in opzet, uitvoering en borging van dit project. Je begeleidt de overgang van de operationele rapportage voorzieningen naar SAS 9.4. Met jouw kennis van migraties van SAS-versies binnen de mainframe-omgeving onderken je de haken en ogen van deze overgang. Je brengt die in kaart en borgt een vlekkeloze overgang naar SAS 9.4 en afbouw van SAS 9.3.Hierbij ligt de uitdaging in de combinatie van een ongekende en unieke mainframe-omgeving, de vakinhoudelijke verdieping en bijdragen aan de vernieuwingsopdracht van de Belastingdienst. Kortom, een project waarin voor een SAS z/OS specialist alle expertises en skills samenkomen.Functie-eisen:3 jaar ervaring met SAS z/OS;3 jaar ervaring met koppeling DB2;3 jaar ervaring met de inrichting van WLM;2 jaar ervaring met installatie van SAS software in een Sysplex Mainframe omgeving.Competenties:Samenwerken, organisatiesensitiviteit;Resultaatgericht, overtuigingskracht;plannen en organiseren.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAS-VA specialist Apeldoorn
Functieomschrijving:Als SAS VA ontwikkelaar lever je een bijdrage aan de inrichting van een nieuw te ontwikkelen rapportagesysteem gebaseerd op real-time XML output uit IBM FileNet Case manager en IBM BPM met behulp van SAS Enterprise Guide en SAS Visual Analytics. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:Coderen, op basis van de specificaties van programmatuur;Ontwikkelen van een ETL-stroom op basis van XML naar SAS EG;In samenwerking met gebruikers ontwikkelen van rapportages met behulp van SAS VA;Opstellen en uitvoeren van unit tests om correcte werking van programma vast te stellen;Bijdrage aan uitvoering van functionele acceptatie tests.Achtergrond opdracht:Binnen GBS / IV-accent wordt de ondersteuning van de medewerkers van de Belastingdienst vernieuwd. Er worden nieuwe systemen ingericht met producten als IBM Filenet Case Manager om werk zaak gestuurd af te handelen en de documenthuishouding vorm te geven . Voor deze systemen krijgt stuurinformatie een steeds belangrijkere rol. Stuurinformatie wordt ingedeeld in twee categorieën.1. Strategische verantwoordingsinformatie, gerealiseerd middels een datawarehouse en SAS producten, met een wekelijkse verversingsgraad.2. Operationele stuurinformatie, gerealiseerd met SAS Visual analytics. Via een XML import in SAS Enterprise Guide (ETL) wordt een SAS dataset gerealiseerd die kan worden ingeladen in SAS VA, met een near real time verversingsgraad.Voor categorie 2, de operationele stuurinformatie zoeken wij een SAS VA ontwikkelaar. De projecten worden op een agile manier in hechte samenwerking met de business gerealiseerd. In je rol als ontwikkelaar werk je zelfstandig en in goede samenwerking met collegas aan het realiseren van nieuwe oplossingen.Functie-eisen:2 jaar kennis van en ervaring met SAS Visual Analytics;2 jaar kennis van en ervaring met SAS Enterprise Guide;2 jaar kennis van en ervaring met XML.Competenties:communicatieve vaardigheden;flexibiliteit;samenwerken.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Online Media Analist Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Online Media Analist. Omschrijving opdrachtgever: Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Omschrijving opdracht: Als online media analist bij de gemeente Amsterdam maak je deel uit van het corporate social media team. Dit team bestaat uit meerdere adviseurs en een eindredacteur die content maken voor social media, webcare en online monitoring in hun takenpakket hebben. We zijn een klein team en als de situatie daarom vraagt, kunnen we elkaar vervangen. Momenteel maken we gebruik van de kanalen LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Jij bent binnen dit team het aanspreekpunt voor (social) mediamonitoring en analyse en zo help je de online reputatie van de gemeente Amsterdam mede te verbeteren. Je weet wat er speelt in de stad door (online) onderzoeken en data-analyses. De uitkomsten van deze analyses deel je met collega's van advies, stadsdelen en binnen je team. Op basis van deze resultaten voer je zo nodig veranderingen door en adviseer je communicatieadviseurs en beleid. Ook train je zo nodig collega's in de stad om te werken met de online media monitoring tool. Daarnaast verzorg je de online dialoog samen met de collega's door mee te draaien in webcarediensten van corporate communicatie. Werkzaamheden: - Je bent (mede) verantwoordelijk voor online monitoring en het maken van rapportages, dashboards en omgevingsanalyses met behulp van Coosto, LexisNexis en andere instrumenten. - Je adviseert, begeleidt en verzorgt trainingen voor collega's over monitoring en het gebruik in met monitoringtools. - Je rapporteert diverse rapportages aan de corporate communicatieadviseur social media en eindredacteur social media. - Productontwikkeling voor verdere professionalisering van het monitoren van online media. - Je ondersteunt je collega's uit het corporate social media team met webcare en adviseert over follow-up. - Je ondersteunt je collega's uit het corporate social media team met het samenstellen social media content (schrijven, redigeren, beeldredactie). - Je draait mee in de nieuwsredactie in de corporate newsroom en het gemeentelijke hard piket voor social/online. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkende hbo/wo diploma. - Je hebt binding met Amsterdam en vindt het niet erg om op vrije dagen de monitoring te verzorgen tijdens events in de stad zoals Canal Parade of Koningsdag. - Je hebt minimaal 3 aar aantoonbare werkervaring met alle facetten van Social Media. - Je hebt ervaring met Social mediamonitoring en bent een expert in het werken met programma's zoals Coosto, LexisNexis of OBI4wan. - Je hebt ervaring in het verzorgen van trainingen voor collega's. - Je kan een monitoringsdashboard inrichten, zoekopdrachten en alerts opstellen en rapportages verzorgen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring in Stakeholdermanagement. - Je hebt ervaring in Issuemanagement. - Je hebt ervaring in Marketing en campagne. Competenties (gevorderd): - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: nee Inzet: 32 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior ICT specialist
Requirements: 5 years Filenet, Case Manager and Content Collector 5 years Experience as systems engineer Wishes: flexible, analytical result- oriented, environment-conscious collaboration and self-development • Experience with Continuous Integration and Continuous Delivery (CICD) tooling as Jenkins, Maven, JUnit, Selenium, Jira, Nexus , Git, Robot Framework, SonarQube, etc. is a plus • You also have experience in working within a self-managing and / or self-regulating (scrum) team • You have vision and know how to keep an overview where complex technological, organizational and substantive connections are concerned. • You are experienced in working according to the Agile manifesto. • As a senior, you have several years of experience with coaching starters in their development and coaching colleagues. The assignment: As a senior ICT specialist, with emphasis on systems engineer, you develop in the disciplines analysis, design, development, testing, implementation and management of technical solutions. You help to make the applications of the Tax and Customs Administration less of a customization and to put more together on the basis of standard market solutions. You stay involved from the beginning to the end of the projects you are working on, so you actually see the result of your efforts. Within this position you come across various areas of expertise, including FileNet, Case Manager and Content Collector. With your experience, we expect you to be able to coordinate activities and to guide starters and / or trainees and the knowledge you have to transfer.
Junior .NET ontwikkelaar Den Haag
Functieomschrijving:We zijn op zoek naar een junior .NET ontwikkelaar om ons bestaande team te versterken. We werken volgens agile/scrum aan het onderhouden en uitbreiden van een aantal ICT systemen. De ontwikkelaar moet met de solution architect en de andere ontwikkelaars werken aan refinement, ontwerp, planning en realisatie van de functionele wensen van de business (product owner). De dagelijkse werkzaamheden zijn het ontwikkelen van software.Functie-eisen:Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een diploma in een voor de functie relevante richting.Je hebt aantoonbare werkervaring in de ontwikkeling van webgebaseerde en service georiënteerde enterprisesystemen.Je kan met de lead developer sparren en de ontwerpen valideren en realiserenJe bent een ontwikkelaar op het .Net Framework en hebt kennis van en ervaring met Microsoft-technologieën zoals ASP.Net, C#.Net, .Net Framework, Visual Studio en SQL-Server en met ontwikkelprocessen zoals Scrum, Agile en TDD. (tenminste 1 jaar)Competenties:analytisch denkvermogenDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Voor de registratie en de aanvraag van energielabels voor woningen hebben we een aantal systemen. Hier gaan we komend jaar grootschalige uitbreidingen op doorvoeren. Daarom zijn we op zoek naar uitbreiding van het bestaande devops team.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Analist Capaciteitsmanagement Amsterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Analist Capaciteitsmanagement. Omschrijving opdracht: Analyse van de capaciteitsmodellen die de Politie Amsterdam heeft gemaakt in een Excel-format. Dit format doorlichten en bekijken op praktische toepasbaarheid, met name voor de piekbelasting in het district Centrum-Noord. Daarnaast samen met de inzet coördinatoren en de capaciteitsmanagement adviseur het proces van plannen doornemen. Hoe doen we het nu? Wat kan er beter, werken we daarin efficiënt/ effectief? Doelstelling: Meer inzicht genereren in de capaciteitsproblemen en het planproces van het district Centrum-Noord. Omschrijving verantwoordelijkheden: Drie van de 4 Basisteams in district Centrum-Noord hebben te maken met een zogenaamde piekbelasting. Dat betekent dat relatief veel inzet gevraagd is in de weekenden (vrijdagnacht t/m zondagnacht). Wet- en regelgeving, maar ook de wens om collega’s een sociaal rooster aan te bieden, zorgt ervoor dat we op de momenten dat het veiligheidsvraagstuk het meest “prangend” is, collega’s niet onbeperkt kunnen inzetten. Deze spanning tussen het rooster, de capaciteit modellen en de regelgeving komt nu niet tot uitdrukking in de gevoelde tekorten. Voor dit project zijn we op zoek naar een analist die daar met een professionele blik naar kijkt en een model oplevert die deze problemen inzichtelijk kan maken. Daarnaast dient een analyse gemaakt te worden van de workload en invulling van het werk van de inzetcoördinatoren en hoe zij beter het hoofd kunnen bieden aan het zichtbaar maken van de capaciteitsproblematiek en het vullen van de piekbelasting. Contacten: Contact met de afdeling planning, de inzet coördinatoren van de 4 basisteams in district Centrum-Noord, sporadisch contact met de Teamchefs en/of Sectorleiding. Inzet in de lijn of project: Inzet op een project. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 21-01-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2019 voor 30 uur per week. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de richting Bedrijfskunde, Management & Organisatie of een vergelijkbare richting. - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minstens drie jaar ervaring als data-analist in een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minstens een jaar ervaring met de verwerking van grote hoeveelheden data in Excel. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met data modellen en het vertalen van analyses naar uitvoerbare plannen. - Je hebt kennis van en ervaring met het analyseren van capaciteitsvraagstukken. - Je hebt een afgeronde studie Big data business analist of vergelijkbaar. - Je hebt ervaring binnen het veiligheidsdomein, bij voorkeur bij de politie. Competenties: - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 21-01-2019 Duur: 31-03-2019 Optie op verlenging: nee Inzet: 30 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 49 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwerper IAM/ Sailpoint Soesterberg
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Ontwerper IAM/ Sailpoint. Omschrijving opdracht: De 1e Ontwerper is belast met het in teamverband uitwerken tot bruikbare bouwstenen van de architecturen en kaders die worden ontvangen via productmanagement en de sturende clusters. Binnen het lifecyclemanagement van een bouwsteen een continue proces. De functionaris maakt voor de bouwstenen generieke en specifieke ontwerpen waarbij de bruikbaarheid, beheerratio, automatisering en schaalvergroting voorop staan. De functionaris onderzoekt/analyseert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp en ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren. De functionaris is ook belast met productontwikkeling van de ingezette en nieuwe bouwstenen binnen de Defensie (en klant) architectuur. De werkzaamheden van de afdeling Identity Management worden uitgevoerd binnen het cluster Security & Identity (S&I). Het cluster S&I garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van het Ministerie van Defensie en haar ketenpartners, zodat zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens. Daarmee levert het cluster S&I een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van het Ministerie van Defensie en haar ketenpartners. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO Opleiding. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het ontwerpen van IAM Implementaties. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Sailpoint IIQ. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 2 jaar ontwerpervaring met de producten Cyberark en/of IBM SDI/SDS. - Je hebt kennis en ervaring met Java. - Je hebt kennis en ervaring met MS SQL. - Je hebt kennis en ervaring met My SQL. - Je hebt kennis en ervaring met Active Directory. - Je hebt kennis vna Defensie ICT omgeving. - Je hebt een afgeronde HBO informatica of computertechniek opleiding. - Je hebt aantoonbare ervaring met Sailpoint IIQ. - Je hebt aantoonbare ervaring met ontwerpen van IAM implementaties. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Soesterberg Startdatum: zsm na screening ca. februari Duur: 1680 uur Optie op verlenging: 3x 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder Den Haag Den Haag
Het team IT Enablement is binnen het project WMO2020 verantwoordelijk voor het inrichten van alle randvoorwaarden, die nodig zijn om de nieuwe software producten te kunnen ontwikkelen, deployen en bij aanschaf beschikbaar te stellen. Binnen het project WMO2020 wordt een nieuwe platform voor de uitvoering van de WMO per 2020 gerealiseerd. Vanaf 2020 wordt vanuit dit systeem een abonnementstarief opgelegd en geïnd. Daarbij worden de systemen zo gerealiseerd, dat een verhoogde flexibiliteit ontstaat voor het toekomstig inpassen van nieuwe of wijzigende wetgeving. Voor het inrichten van de nieuwe .NET omgevingen en het beheren en inrichten van onze Azure Devops pipelines (CI/CD) zijn wij op zoek naar een Technisch applicatie beheerder. Als IT specialist in het team Portalen bij onze klant bestaan je dagelijkse werkzaamheden onder andere uit: • Inrichten en beheren .NET (web omgevingen) • Inrichten en beheren Azure DevOps • Onderzoeken en inrichten van nieuwe oplevermanieren Functie eisen: • HBO werk- en denkniveau; • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als technisch applicatiebeheerder of stevige ervaring als systeembeheerder; • Kennis van en ervaring met: o Linux o Windows o IIS (.NET applicaties) o Apache Tomcat (Java applicaties) o Azure Devops (of TFS en Microsoft teamservices) o Powershell is een pré • Termen als APIs, Background-jobs, logging, applicatie monitoring zijn bekend. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 40 uur per week Duur: 01-07-2019 Recruiter: Firoz Habieb - 06 23 80 11 47 – backoffice@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan backoffice@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Adviseur IV-ICT Den Haag
Voor het Openbaar Ministerie zijn wij op zoek naar een Adviseur IV-ICT. Omschrijving opdrachtgever: Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een Landelijk Parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een Functioneel Parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude. Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en aan het hoofd van een ressortsparket staat de hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Beschrijving directie/afdeling: Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Door gerichte handhaving van het strafrecht draagt het bij aan een rechtvaardige samenleving. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving en slachtoffers in het bijzonder. Samen met de Rechtspraak vormt het OM de rechterlijke organisatie. Officieren van justitie en advocaten-generaal zijn lid van de rechterlijke macht. Het OM is een zelfstandige organisatie binnen het domein van justitie en veiligheid. Om de maatschappelijke opdracht van het OM zo goed mogelijk te vervullen, acteert het OM in een breed maatschappelijk- en bestuurlijk netwerk. Dagelijks werkt het OM samen met overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Omschrijving opdracht: Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal (het College). Het College wordt ondersteund door een staforganisatie, het Parket-Generaal (PaG). Het PaG staat onder leiding van een Hoofdofficier van Justitie en is opgebouwd uit een aantal afdelingen met afdelingshoofden die gezamenlijk het MT vormen. Hiernaast zijn vier concerndirecteuren binnen het PaG gepositioneerd die - functioneel aangestuurd door de procureur-generaal die is belast met de portefeuille bedrijfsvoering (PG-bedrijfsvoering) - toezien op landelijke samenhang en strategie in het domein van ICT, financiën en control, organisatieontwikkeling en HRM. Hierbij is een goed samenspel vereist met de leiding van de regionaal georganiseerde OM-onderdelen, verschillende departementen van de Rijksoverheid en ketenpartners van het OM. Werkzaamheden: Voor het OM zijn we op zoek naar een onafhankelijk “boardroom”-adviseur op het onderwerp IV-ICT. Deze adviseur adviseert rechtstreeks aan én in opdracht van de PG bedrijfsvoering. Deze adviseur staat de PG terzijde bij het uitdiepen en beoordelen van voorkomende onderwerpen binnen het IV-ICT domein en bij het bepalen van een succesvolle aanpak. De PG bepaalt de onderwerpen waarbij de adviseur wordt betrokken. De adviseur treedt op als strategische sparringpartner bij thema’s rond bedrijfskritische IV. Het eerste onderwerp betreft de ICT-begroting 2019 van het OM (en de op te stellen meerjaren I-begroting). Andere nu bekende strategische onderwerpen waarbij de adviseur kan worden betrokken zijn de volgende: - Digitale weerbaarheid: samenhang in technische, personele en organisatorische maatregelen - Continuïteit van de informatievoorziening: life-cycle management, Sourcing, migratie Datacentrum en werkplek OM in bedrijfsverzamelgebouw - Toekomstvaste informatiehuishouding: toegang, vindbaarheid, opslag en archivering van gestructureerde en ongestructureerde informatie - Innovatie en ICT Gewenst profiel: Gezien de impact van de adviezen wordt gezocht naar een kandidaat met een zwaar profiel, minimaal 10 jaar ervaring in het IV-ICT werkveld in meerdere rollen. Meer specifiek voldoet de kandidaat aan de in de vragenlijst gestelde eisen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 10-16 uur per week voor 12 maanden. - Je beschikt over academische werk en denkniveau. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring opgebouwd in het IV-ICT werkveld als “boardroom”-adviseur”, bestuurder en programmadirecteur. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in werken voor en bij de overheid en in veel andere sectoren, inclusief ervaring in (internationale )ICT ontwikkelingen (o.a. sourcing, digitale weerbaarheid, DevOps). - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met complexe vraagstukken in complexe organisaties met bedrijfskritische informatievoorziening. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met programma’s waarin verandervraagstukken hand in hand gaan met ICT implementaties. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met vaak fundamentele aanpassingen van businessmodellen als gevolg van digitalisering. - Je dient binnen 2 weken na gunning beschikbaar te zijn. - Je hebt werkervaring en deskundigheid op het gebied van ICT dienstverlening binnen een geoutsourcete multi-vendor omgeving, bedrijfsvoering in het algemeen en strategische ICT-vraagstukken in het bijzonder. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring en deskundigheid op het gebied van ICT dienstverlening heeft binnen een geoutsourcete multi-vendor omgeving, bedrijfsvoering in het algemeen en strategische ICT-vraagstukken in het bijzonder. - Je hebt ervaring in digitalisering en boardroom-advisering hierover. Competenties: - Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn) - Secuur - Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken) - Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen) - Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten) Interviewcriteria: - Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen - Je bent deskundig en in staat jouw kennis en ervaring snel in te zetten - Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Je past binnen het team - Je beschikt over de gevraagde competenties VOG: Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG BOA in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijlage is bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 17-12-2018 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 12 maanden Inzet: 10-16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 49/50 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Back-end Developer Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Back-end Developer. Omschrijving opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De opdrachtgever is op zoek naar een ervaren Back-end developer die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Een developer die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Een developer die goed in staat is om in een complexe (bestuurlijke) omgeving mensen/partijen met verschillende belangen te boeien en (ver)binden. Werkzaamheden: Als Back-end Developer ben je onderdeel van een Fixxx team, de innovatieteams van DataLab Amsterdam (onderdeel van Onderzoek, Informatie en Statistiek). In Fixxx teams werken we samen met burgers en (uitvoerende) ambtenaren aan het in drie maanden oplossen van tastbare problemen in de stad. Dit doen we op basis van Design Thinking en Agile Development; dat wil zeggen: op locatie, waar het probleem zich afspeelt. Als we een oplossing maken voor toezichthouders op de Nieuwmarkt, dan huren we een marktkraam om daar te ontwikkelen. En als er 's nachts overlast is op het Rembrandtplein, dan zijn we daar dus ook 's nachts te vinden. Op die manier zorgen we voor verandering die echt iets oplost voor burgers, en laten de gemeentelijke organisatie zien welke nieuwe technische mogelijkheden er zijn om te veranderen. Als Back-end Developer in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent. Dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om je oplossing constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Kortom: je bent een sociale ontwikkelaar met oog voor de organisatie en haar processen waarbij je het technische aspect niet uit het oog verliest Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau richting informatica of informatica-gerelateerd. - Je hebt kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten, zoals een Fixxx traject of vergelijkbaar project. - Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met 1. Requirements Engineering 2. Gebruikerstest 3. PHP (i.c.m. Sympfony 3/4) 4. Doctrine 5. PostgresSQL 6. Docker 7. HTML5 8. Git 9. CSS 10. Javascript / Jquery 11. Twig - Je hebt minimaal 6 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als back-end ontwikkelaar in een complexe omgeving. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met brainstormsessies. - Je hebt ervaring met user-centered design methodieken. - Je hebt ervaring met het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen, datastromen, bestaande systemen en koppelingen, en deze omzetten in verbetervoorstellen en werkende oplossingen. Competenties: - Analytisch vermogen - Inlevingsvermogen - Samenwerken - Initiatief - Organisatorisch sensitief - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: max 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 - 18 december 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
User Expert Fixxx Team Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een User Expert Fixxx Team. Omschrijving opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De opdrachtgever is op zoek naar een ervaren User Expert die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Iemand die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Werkzaamheden: Als User Expert ben je onderdeel van een Fixxx team, de innovatieteams van Datalab Amsterdam (onderdeel van Onderzoek, Informatie en Statistiek). In Fixxx teams werken we samen met burgers en (uitvoerende) ambtenaren aan het in 3 maanden oplossen van tastbare problemen in de stad. Dit doen we op basis van Design Thinking en Agile Development; dat wil zeggen: op locatie, waar het probleem zich afspeelt. Als we een oplossing maken voor toezichthouders op de Nieuwmarkt, dan huren we een marktkraam om daar te ontwikkelen. En als er 's nachts overlast is op het Rembrandtplein, dan zijn we daar dus ook 's nachts te vinden. Op die manier zorgen we voor verandering die echt iets oplost voor burgers, en laten de gemeentelijke organisatie zien welke nieuwe technische mogelijkheden er zijn om te veranderen. Als User Expert in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent, dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om ideeën en oplossingen constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. - Je bent in het bezit van minimaal een erkende HBO diploma. - Je hebt kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten, zoals een Fixxx traject of vergelijkbaar project. - Je hebt in de afgelopen zeven jaar minimaal twee jaar aantoonbare recente werkervaring als User Expert. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met user-centered design methodieken. - Je hebt ervaring met het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen en -context, bestaande tools en werkprocessen, en deze omzetten in verbetervoorstellen. - Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het leiden van brainstormsessies. Competenties: - Analytisch vermogen - Inlevingsvermogen - Samenwerken - Initiatief - Organisatorisch sensitief - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: max 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 3 - 14 december Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ETL ontwikkelaar Utrecht
Een van de subafdelingen binnen ICT is het Competence Center Business Intelligence (cc-BI). Het cc-BI ontwikkelt en beheert op verschillende BI platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Informatica Powercenter. De omgevingen bestaan verder uit SQL databases en een presentatie laag middels dashboards en/of rapportages. Hiervoor worden zowel Cognos als Qlikview gebruikt. Binnen het cc BI zijn vijf scrumteams actief aan het ontwikkelen voor de aan hen gekoppelde business afdelingen. Voor één van deze teams zoeken wij een multidisciplinaire BI-specialist. Je werkzaamheden bestaan vooral uit het ontwikkelen van ETL Powercenter programmatuur. Daarnaast is kennis en ervaring met Informatie Analyse en testen vereist. Je draait mee in een bestaand, inhoudelijk goed presterend, scrumteam en neemt je eigen expertise mee. Je voelt je verantwoordelijk voor al het werk dat er in de sprint gedaan moet worden. Dit betekent dat je ook werk oppakt waar van huis uit misschien niet direct jouw expertise ligt. Je bent in staat het team op sleeptouw te nemen en het overzicht te houden over de verschillende soorten werkzaamheden die binnen het team plaats vinden. Zowel in inhoudelijke zin als met jouw natuurlijke enthousiasme. Functie eisen ETL ontwikkelaar • Brede ervaring in datawarehousing • Minimaal 5 jaar recente, aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van ETL componenten middels Informatica Powercenter • Ervaring met informatie analyse, modellering en (geautomatiseerd) testen van BI oplossingen • Goede beheersing van SQL • Ervaring met WSDL, XSD en XML • Ervaring met het via ETL inregelen van processturing en scheduling • Ervaring met Powerdesigner is een pré Overige informatie ETL ontwikkelaar Locatie: Utrecht Start: Januari 2019, 36 uur per week Duur: 3 maanden, met optie tot verlenging Recruiter: Roel Dijkhuizen, recruiterRD@itaq.nl, +31 (0)6 20 98 54 67 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRD@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior PHP Developer (QR6190) Amsterdam
Functie: Senior PHP Developer (QR6190) Start: 10-12-2018, 28 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Functieomschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zij wij op zoek naar een ervaren Back-end developer die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Een developer die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Een developer die goed in staat is om in een complexe (bestuurlijke) omgeving mensen/partijen met verschillende belangen te boeien en (ver)binden. Werkzaamheden: Als Back-end Developer in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent. Dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om je oplossing constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Kortom: je bent een sociale ontwikkelaar met oog voor de organisatie en haar processen waarbij je het technische aspect niet uit het oog verliest Eisen: - Minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Aantoonbare kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten - Minimaal 6 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als back-end ontwikkelaar in een complexe omgeving. - Kennis van en aantoonbare ervaring met: - Requirements Engineering - Gebruikerstest - PHP (i.c.m. Sympfony 3/4) - Doctrine - PostgresSQL - Docker - HTML5 - Git - CSS - Javascript / JQuery - Twig - Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. - Minimaal 1 referentie (Organisatie, naam contactpersoon, telefoonnummer) Wensen: - Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met brainstormsessies (3+, 5+ jaar) - Aantoonbare ervaring met user-centered design methodieken (1+, 3+, 5+ of 8+ jaar) - Aantoonbare ervaring met: - het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen - datastromen - bestaande systemen en koppelingen - omzetten in verbetervoorstellen en werkende oplossingen (aantonen welke ervaring je bezit) Competenties: Analytisch vermogen, samenwerken, inititatief, organisatorisch sensitief, resultaatgerichtheid, inlevingsvermogen Motivatie (KO): Geef in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Graag ook alle eisen, wensen en competenties benoemen in de motivatie. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior Front End Developer (QR6189) Amsterdam
Functie: Senior Front End Developer (QR6189) Start: 2-1-2019, 28 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een ervaren Front-end developer die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Een developer die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Een developer die goed in staat is om in een complexe (bestuurlijke) omgeving mensen/partijen met verschillende belangen te boeien en (ver)binden. Werkzaamheden: Als Frontend Developer in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent, dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om je oplossing constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Kortom: je bent een sociale ontwikkelaar met oog voor de organisatie en haar processen waarbij je het technische aspect niet uit het oog verliest Eisen: - Minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Aantoonbare kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten - Kennis van en aantoonbare ervaring met: - Requirements Engineering - Gebruikerstest - PHP - HTML5 - CSS - Javascript - Less/ASS - Twig. - Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) als front-end ontwikkelaar in een complexe omgeving - Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. - Minimaal 1 referentie (Organisatie, naam contactpersoon, telefoonnummer) Wensen: - Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met brainstormsessies - Ervaring met user-centered design methodieken - Aantoonbare ervaring met: - het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen - datastromen - bestaande systemen en koppelingen - omzetten in verbetervoorstellen en werkende oplossingen (aantonen welke ervaring je bezit) Competenties: Analytisch vermogen, samenwerken, inititatief, organisatorisch sensitief, resultaatgerichtheid, inlevingsvermogen Motivatie (KO): Geef in maximaal 1 pagina aan waarom je de meest geschikte is voor deze opdracht. Je motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. Graag ook alle eisen, wensen en competenties benoemen in de motivatie. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Junior Applicatie Proces Consultant Arnhem
Voor onze opdrachtgever in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar eenJunior Consultant Onderhoud op Orde Support team gezocht! Start: z.s.m. Duur: 3 maanden Uren: 20Programma Onderhoud op Orde Het programma ontwikkelt en implementeert een nieuw onderhouds- en inspectieproces binnen de klant. Dit nieuwe proces wordt ondersteunt met nieuwe IT middelen (o.a. tablets) en zorgt voor een grote verandering voor monteurs, planners en uitvoerders. De uitrol van dit programma gaat per regio en zal heel 2019 in beslag nemen. Doel van de functie: Als consultant binnen het Onderhoud op Orde (OoO) Support team ondersteun je gebruikers (monteurs, planners en uitvoerders) bij het gebruik van de IT middelen binnen het onderhouds- en inspectie proces bij de klant. Je hebt een uitvoerende rol en bent via directe ondersteuning (ook op locatie) het eerste aanspreekpunt voor gebruikers. Daarnaast ondersteun je ook telefonisch en leg je alle incidenten/vragen vast in het service management systeem van de klant. In samenwerking met andere IT collega’s los je de incidenten binnen de geldende SLA tijden ook op. Je bent levert eveneens input aan de product owners binnen OoO t.a.v. knelpunten, verbeteringen en wijzigingsverzoeken. Deze verzoeken werk je uit en leg je vast. Daarnaast ondersteun je het programma bij het trainen van nieuwe gebruikers en test je nieuwe functionaliteit. Wat vragen we? Je bent een proactieve, leergierige consultant die niet alleen snapt hoe IT werkt, maar zich ook kan verplaatsen in een monteur die in het veld vastloopt met zijn/haar tablet. Je bent flexibel en bereid om vanuit verschillende locaties deze rol in te vullen. - Minimaal 3 jaar werkervaring binnen IT - Minimaal opleidingsniveau HBO - Kennis van SAP PM/CS is een pré - Kennis van ITIL is een pré - Je leert snel!
Senior Performance Engineer Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar eenSenior Performance EngineerGewenste startdatum* maandag 10 december 2018 Duur: 6 maanden met optie tot verlengen Uren: 16 Opdrachtbeschrijving *: - werkzaamheden of- prestatiedoelstelling van de opdracht Het bouwblok BPM wordt gezien als middel om een strategische doelstellingen op de middellange termijn te realiserendoor de time to market te verkorten en meer wendbare oplossingen te bouwen ten opzichte van standaard Javagecodeerde toepassing.Het Competence center BPM levert versnellers door generieke frameworks op basis van BPMS, BPMA en AIS aan allesoftware ontwikkeltrajecten binnen de klant aan te bieden. In deze context zoeken wij een performance engineer die aantoonbaar diepgaande kennis van en ervaring met grote informatie verwerkende systemen heeft om bottlenecks in de verwerking te kunnen analyseren en te adviseren in de oplossingsreichtingen. Tevens moet hij leiding kunnen geven aan de uitvoering. Achtergrond opdracht* Herstructurerering en nieuwbouw van diverse applicaties Kennis: Java; C#; .Net; Visual Basic; SAP/ERP; Groupware/Lotus Notes; Powerbuilder/Sybase; Cobol/Cics/DB2; Cool Gen Softwareontwerp Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer Methoden en technieken voor agile ontwerp RAD/LAD, RUP Programmeren Functiegroep (FGR) Werkervaring en -denkniveau Bewezenaantal jaar 3 Aanvullende kennis Overige functiewensen Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Engels, kandidaat hoeft de Nederlandse taal niet eigen te zijn Kennis van en ervaring met Mainframe systemen Kennis van en ervaring met X86 systemen Gericht op kennisdeling/-overdracht Teamplayer/samenwerking, communicatie Ervaring met het analyseren en tunen van minimaal een hoog volume transactie systeem (referentie nodig) Ervaring met het analyseren en tunen van diverse andere systemen Opleiding / Certificaat WO denk en werkniveau, minimaal een master diploma EISEN EN WENSEN Kennis van en ervaring met Java Samenwerken in internationale teams Toelichting beschikbaarheid(verplicht indien meetellend voor gunning)
Front-end Developer Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Front-end Developer. Omschrijving opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De opdrachtgever is op zoek naar een ervaren Front-end developer die passie heeft voor user-centered werken, gebruikers onderzoek, innovatie en Agile/Scrum ontwikkelen. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer uitdagingen complex worden. Een developer die de juiste vragen stelt, luistert en doorvraagt om de vraag achter de vraag en de wensen, behoeften en doelen van de belanghebbenden scherp in beeld te krijgen. Een developer die goed in staat is om in een complexe (bestuurlijke) omgeving mensen/partijen met verschillende belangen te boeien en (ver)binden. Werkzaamheden: Als Front-end Developer ben je onderdeel van een Fixxx team, de innovatieteams van Datalab Amsterdam (onderdeel van Onderzoek, Informatie en Statistiek). In Fixxx teams werken we samen met burgers en (uitvoerende) ambtenaren aan het in 3 maanden oplossen van tastbare problemen in de stad. Dit doen we op basis van Design Thinking en Agile Development; dat wil zeggen: op locatie, waar het probleem zich afspeelt. Als we een oplossing maken voor toezichthouders op de Nieuwmarkt, dan huren we een marktkraam om daar te ontwikkelen. En als er 's nachts overlast is op het Rembrandtplein, dan zijn we daar dus ook 's nachts te vinden. Op die manier zorgen we voor verandering die echt iets oplost voor burgers, en laten de gemeentelijke organisatie zien welke nieuwe technische mogelijkheden er zijn om te veranderen. Als Frontend Developer in een Fixxx team werk je gedurende een kort traject intensief samen in een klein, autonoom, multidisciplinair team van creatieve ontwerpers, ontwikkelaars en ambtenaren uit het probleemdomein. Het is daarom belangrijk dat je senior bent in je eigen vakgebied, en daarnaast breed inzetbaar bent, dat je een goede teamspeler bent, en niet op de laatste plaats dat je het heel leuk vindt om je oplossing constant te toetsen met en bij de eindgebruiker. Kortom: je bent een sociale ontwikkelaar met oog voor de organisatie en haar processen waarbij je het technische aspect niet uit het oog verliest Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Je hebt kennis van en ervaring met user-centered innovatie trajecten, zoals een Fixxx traject of vergelijkbaar project. - Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met: 1. Requirements Engineering 2. Gebruikerstest 3. PHP 4. HTML5 5. CSS 6. Javascript 7. Less/ASS 8. Twig - Je hebt minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) als front-end ontwikkelaar in een complexe omgeving. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een Scrum/Agile omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met brainstormsessies. - Je hebt ervaring met user-centered design methodieken. - Je hebt ervaring met het in kaart brengen en analyseren van gebruikerswensen, datastromen, bestaande systemen en koppelingen, en deze omzetten in verbetervoorstellen en werkende oplossingen. Competenties: - Analytisch vermogen - Samenwerken - Initiatief - Organisatorisch sensitief - Resultaatgerichtheid - Inlevingsvermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 1 jaar Optie op verlenging: ja Inzet: max. 28 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 - 18 december 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:Ontwikkelen aan de nieuwe Erf- en Schenkbelasting systemen. Zal veelal bugs en kwaliteits issues oppakken voor zowel de schenk- als Erfsystemen. Daarnaast veel in contact met andere Agileteams om kennis en ervaringen te delen via een COP.Ontwikkeld als javaontwikkelaar mee in een scrumteam waar begrippen CI,CD en Devops normaal zijn. Daarnaast is testautomatisering niet weg te denken dus kennis daarvan is een must.Functie-eisen:Ontwikkeld als javaontwikkelaar mee in een scrumteam waar begrippenCI,CD en Devops normaal zijn.Kennis en ervaring met testautomatiseringBekend met Xml, Xslt, X-path en XSDAantoonbare werkervaring met Agile / ScrumCompetenties:Gericht op samenwerken / teamspelerAssertief, overtuigingskracht, besluitvaardigheidBekend met infra zoals MQ, Mainframe en DB2 etc is een pré. De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAS VA Specialist Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een SAS VA SpecialistGewenste startdatum* dinsdag 1 januari 2019Duur: 6 maanden met optie tot verlengen Uren: 36Als SAS VA ontwikkelaar lever je een bijdrage aan de inrichting van een nieuw te ontwikkelen rapportagesysteem gebaseerd op real-time XML output uit IBM FileNet Case manager en IBM BPM met behulp van SAS Enterprise Guide en SAS Visual Analytics. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:• Coderen, op basis van de specificaties van programmatuur;• Ontwikkelen van een ETL-stroom op basis van XML naar SAS EG;• In samenwerking met gebruikers ontwikkelen van rapportages met behulp van SAS VA;• Opstellen en uitvoeren van unit tests om correcte werking van programma vast te stellen;• Bijdrage aan uitvoering van functionele acceptatie tests. Achtergrond opdracht* Binnen de klant wordt de ondersteuning van de medewerkers van de klant vernieuwd. Er worden nieuwe systemen ingericht met producten als IBM Filenet Case Manager om werk zaak gestuurd af te handelen en de documenthuishouding vorm te geven . Voor deze systemen krijgt stuurinformatie een steeds belangrijkere rol. Stuurinformatie wordt ingedeeld in twee categorieën. 1. Strategische verantwoordingsinformatie, gerealiseerd middels een datawarehouse en SAS producten, met een wekelijkse verversingsgraad.2. Operationele stuurinformatie, gerealiseerd met SAS Visual analytics. Via een XML import in SAS Enterprise Guide (ETL) wordt een SAS dataset gerealiseerd die kan worden ingeladen in SAS VA, met een near real time verversingsgraad.Voor categorie 2, de operationele stuurinformatie zoeken wij een SAS VA ontwikkelaar. De projecten worden op een agile manier in hechte samenwerking met de business gerealiseerd. In je rol als ontwikkelaar werk je zelfstandig en in goede samenwerking met collega’s aan het realiseren van nieuwe oplossingen. Werkervaring en -denkniveau Bewezenaantal jaar 2 Aanvullende kennis Overige functiewensen SAS Visual Analytics SAS Enterprise Guide flexibiliteit communicatieve vaardigheden Opleiding / Certificaat EISEN EN WENSEN XML samenwerken
Digital Product Designer Schiphol-Rijk
Digital Product Designers are specialized in translating research and business needs into structured (super simple) solutions via wireframes that will lean the base to rich and pixel perfect screens, always supported by the style and brand guidelines. DPD have a picky eye for details and micro-interactions, they will make sure the UX is enhanced and evangelized from start to finish.DPDs are embedded in the product teams, therefore they need to understand technical environments & limitations in order to challenge them. Being the product teams UX representative also means to constantly balance customer and business needs/requirements and being aware of the projects backlog as well as the priorities. We are looking for a medior IXD/VD Designer to support the Content Board and the teams responsible for KLM.com, CMS and Shop management. You will mainly work together with the CMS Feature and CMS Tridion product teams at KLM Headquarters to create new and improve current functionalities. The majority of the work will be interaction design however basic knowledge of visual design is required. Besides these projects you will be part of the joint KLM and Air France Design team and will be asked to support in smaller, ad-hoc assignments as welFunctie-eisen:Medior: 3-5 years experienceUX / UI DesignVisual Design according to Digital and Brand styleguidePrototypingUser researchStakeholder managementExperience with design tools (Sketch, Invision, Zeplin etc.)Agile way of workingEnthusiastic and self-assuredLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAS Mainframe Specialist Apeldoorn
Voor mijn opdrachtgever in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een SAS Mainframe SpecialisGewenste startdatum* maandag 10 december 2018 Initiële einddatum* maandag 31 december 2018 Optie op verlenging* Ja Uren per week* 36In jouw rol als senior SAS mainframe specialist neem jij het voortouw in uitdagende opdrachten waardoor nieuwe opties mogelijk worden. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van een nieuw platform voor de ondersteuning van en rapportage over de vooringevulde aangifte. Deze organiseren we op het mainframe platform met behulp van SAS 9.4 software. Een uitdagende opdracht waar vele lijntjes samenkomen en nieuwe opties mogelijk worden. Jij neemt het voortouw in opzet, uitvoering, borging en installatie van de software van dit project. Je begeleidt de overgang van de operationele rapportage voorzieningen naar SAS 9.4. Met jouw kennis van migraties van SAS-versies binnen de mainframe-omgeving onderken je de haken en ogen van deze overgang. Je brengt die in kaart en borgt een vlekkeloze overgang naar SAS 9.4 en afbouw van SAS 9.3. Hierbij ligt de uitdaging in de combinatie van een ongekende en unieke mainframe-omgeving, de vakinhoudelijke verdieping en bijdragen aan de vernieuwingsopdracht van de klant. Kortom, een project waarin voor een SAS z/OS specialist alle expertises en skills samenkomen. Achtergrond opdracht* De afdeling binnen de klant zorgt voor versnelling van de IT-processen en ontwikkelt nieuwe applicaties om de dienstverlening aan burgers en bedrijven in Nederland te verbeteren. Het werk is innovatief en resultaatgericht, de cultuur snel en wendbaar, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Binnen IV-accent zorgt het team Analytics voor vernieuwende systemen en platformen die het mogelijk maken elders binnen de data te analyseren en rapportages te maken. Werkervaring en -denkniveau Bewezen aantal jaar: 3 jaarOpleiding / Certificaat EISEN EN WENSEN Ervaring met de inrichting van WLM Ervaring met SAS z/OS Ervaring met koppeling DB2 Resultaatgericht, overtuigingskracht Samenwerken, organisatiesensitiviteit Opleiding / Certificaat installatie van SAS software in een Sysplex Mainframe omgeving.
Medior/Senior Ontwerper Apeldoorn
Voor een eindklant van Harvey Nash in Apeldoorn zijn we op zoek naar Medior/Senior Ontwerper.Voor de Agile Release Train (ART) Inwinnen zijn we op zoek naar een ontwerpers. Bij voorkeur T-Shaped, het betreft ontwerp voor Java/Mainframe.Als ontwerper ben je verantwoordelijk voor het maken van specificaties (user stories) voor realisatie binnen de kaders van de architectuur en het doen van onderzoek in opdracht van en in samenwerking met de productowner naar de specifieke gebruikers wensen zodat deze vertaald worden in een ontwerp voor het development team. In deze ontwerpproducten komen de mogelijkheden van de techniek/systeemvereisten, wet- en regelgeving enbedrijfsvoering samen. Je ondersteunt met de productmanager, architect(en) en product owner(s) bij het opstellen c.q. refinen van de features zodat deze door ontwikkelteam(s) verder kunnen worden opgepakt t.b.v. realisatie.Je hebt of bouwt kennis op van de bestaande wet- en regelgeving, systeemvereisten, procedures en houdt goed zicht op de actuele informatiebehoefte.Binnen IV Gegevens word je ingezet bij het onderdeel Standaard Transactie services (STS), afdeling Gegevens. STS/Gegevens is onderdeel van de IV-organisatie, die staat voor de informatievoorziening van de gehele Belastingdienst en heeft als doel de dienst optimaal te ondersteunen. Gegevens is verantwoordelijk voor de Informatie Voorziening van de uitvoeringsorganisatie CAP/Gegevens t.b.v. de klantregistraties, het inwinnen, in beheer nemen en beschikbaar stellen, bewaken en houden van de kwaliteit van gegevens en aansluitingen op het stelsel van Basis Registraties. Je wordt ingezet bij één van de IV teams bij de Agile Release Train Klantregistraties/Basisregistraties.De werkzaamheden vinden vooral plaats in Apeldoorn. Het komt sporadisch voor dat bezoeken aan locaties van ketenpartners noodzakelijk zijn. IV Gegevens omarmt Het Agile Gericht Werken. Omdat je werkt in een hecht en multidisciplinair team wordt er voornamelijk gewerkt op de lokatie Apeldoorn. In bepaalde gevallen en afstemming met de team/scrummaster/integraal manager is offsite werken een optie.Eisen.4 jaar - (werk)ervaring en expertise op het gebied van het procesontwerp en gegevensmodellering;kennis en kunde t.a.v. methoden en technieken op het terrein vanAlgemeen (proces)ontwerp, zoals BPMN en UML;bekend met de SCOPAFIJTH-methode of iets vergelijkbaars en ervaring in het werken met impactanalyses;3 jaar ervaring ontwerpen binnen een Scrum AGILE-team en –methodiek3 jaar bekend met de SCOPAFIJTH-methode of iets vergelijkbaars en hebt ervaring in het werken met impactanalyses.3 jaar ervaring met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Cas Specifiek realisations en User stories2 jaar bedreven met GIT JIRA.Wensen.Van onze toekomstige nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij, als volwaardig teamlid, participeert in het Agile-proces.Je ondersteunt en werkt nauw samen met de productmanager, architect(en)Gewenste competenties en product owner(s) bij het opstellen c.q.refinen van de features en user stories zodat deze door ontwikkelteam(s)verder kunnen worden opgepakt t.b.v. realisatie. Teamplayer samenwerking, analistisch sterk, assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een oplossingsgerichte mentaliteitGericht op kennisdeling - overdracht, omgevingssensitief, stakeholdermanagement .Als je beschikt over kennis van BES (BIZZdesign Enterprise Studio) is datzeker een pré.Je beschikt over kennis van organisatieveranderings-, inrichtings-, en procesprincipes, bij voorkeur binnen complexe processen zoals die van de Belastingdienst.Ervaring als scrummaster (2 jaar) en het hebben van een scrummasterOverige functiewensen certificaat is een pré .6 maanden 40 uur per week.
Senior Linux Ops Engineer (Oracle/Tomcat) (QR6187) Amsterdam
Functie: Senior Linux Ops Engineer (Oracle/Tomcat) (QR6187) Start: 10-12-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Linux Ops Engineer Our applications are used every day by millions of people worldwide. While we are busy continuously improving those apps, they also need to be available 24x7 and secured in a professional way. For this job we need Ops Engineers that are both technically skilled and communicative. Job description In your role as Ops Engineer you do whatever is necessary to ensure that your production applications are available to our customers (both internal and external). This means that you join the conversation already during development as a SME on security, performance and monitoring. You make a difference using incident resolution because of your technical knowhow, also because you keep improving your monitoring and alerting as if it were your second nature. Within your squad you make sure that your security mindset is shared among the Customer Journey Exports and Dev Engineers with whom you work very closely. Together with your Chapter colleagues you are always busy with working smarter and automating more. Work environment You will be working in a squad with business and IT together, serving both the Dutch and Belgium markets. Our application landscape is enormous which forces you to take the complete end-to-end chain into account. Our customers are always our main focus. Together with your chapter you build on the best Ops Community in the Netherlands. We do this by challenging each other, going to trainings and visiting and/or speaking on leading conferences. Profile: We expect you have a solid technical background that enables you to think along during the complete software development lifecycle. You are reliable and you always take one hundred percent responsibility for the work that you do. You are precise and set high standards for yourself and your coworkers. Your analytical skills ensure that you solve problems quickly. You are a communicator that is seen as a go-to person for both business and IT. Skills required: - A bachelor degree (with IT in curriculum) - Experience with ITIL processes. - Thorough knowledge of Linux stacks (RedHat) including corresponding monitoring solutions. - Experience with databases (e.g. Oracle, Cassandra). - Experience with application server (e.g. Tomcat, WebSphere) en other middleware (e.g. XFB, TWSd, Messaging). - Experience with multiple testing techniques, especially in the fields of performance and resilience. - Experience with automating deployments and monitoring. For example using Nolio, Jenkins, Gitlab and the Elastic Stack. - Good understanding of network architecture (load balancers, proxies, firewalls, etc.). - Good understanding of API's and corresponding techniques (HTTPS, JSON). - Skilled in a minimum of one scripting language (Bash). You prefer scripting over repetitive work. Therefore you are skilled in a scripting language (i.e. Bash) or comfortable using Ansible (YAML) - You understand that supporting our 24x7 applications includes participating in (paid) standby shifts. It would be great if you have: - Programming (development) experience; preferably using Java. - Certifications always speak in your favor. Think of RHCSA, RHCE and/or CISSP. - Preferably experience in complex application landscapes where you were a part of multiple application chains. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Technisch Specialist Oracle EBS (QR6188) Den Haag
Functie: Technisch Specialist Oracle EBS (QR6188) Start: 3-12-2018, 32-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Den Haag Omschrijving: SPOED AANVRAAG! Graag voor 21 november om 12.00 uur reageren!! Voor onze klant in Den Haag zijn wij op zoek naar een Technisch Specialist Oracle EBS. Taken: - Je adviseert aangaande technisch maatwerk aspecten van Financiële (1FTE) en P&O (1FTE) processen binnen Oracle EBS. - Je doet op basis van onderzoek, inventarisaties en analyses voorstellen met betrekking tot de optimale uitwerking van de technische implicaties van gevraagde projecten/wijzigingen - Je voert incident-, probleem- en wijzigingsbeheer uit - Je draagt zorg voor ontwikkelingen en testen van technische maatwerk oplossingen en - Je verzorgt relevante documentatie rondom deze maatwerkoplossingen - Je treedt op als specialist bij technische applicatie issues en levert derdelijns ondersteuning - Je onderhoudt in voorkomende gevallen contacten met externen leveranciers - Je ondersteunt integratie coördinatie bij complexe technische zaken - Je voert applicatieconfiguratie en -parametrisatie uit met betrekking tot maatwerkfunctionaliteit; en draagt zorg voor het documenteren ervan; bouwt conversieprogrammatuur. Profiel: - WO/HBO werk- en denkniveau - Minimaal 5 jaar ervaring in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen in Oracle EBS, ruime ervaring met webservices en interfaces, j-developer, forms etc. en het vanuit de techniek trekken van projecten - Ruime ervaring in het ontwikkelen van programmatuur in Oracle EBS R12, Oracle database 10/11g en LINUX omgevingen - Ruime ervaring met financiële en/of P&O modules Oracle EBS - Ruime ervaring met het implementeren van projecten irt Oracle EBS - Ruime ervaring met het opzetten van een technisch ontwerp, de ontwikkeling van Extensies, Personalisaties (Forms&OAF), Reports, Workflos, BI Publischer en Interfaces voor Oracle EBS - Ruime ervaring met SQL, PL/SQL, Forms Builder, Reports Buider, jDeveloper, Oracle Workflow builder, OA Framework, Webservices (SOAP&REST), AME, APEX - Ruime ervaring met het overdragen van projecten/wijzigingen naar beheer - Proactieve klantgerichte houding - Teamspeler met een passie voor kennisdeling en planmatig werken Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Model tester Apeldoorn
Voor een eindklant van Harvey Nash in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Model Tester.Ontwikkelen van testplan en aanpak voor testen van (complexe) opwerking t.b.v. datasets voor datavisualisatie;Opstellen test scenario’s en test cases tbv datavisualisatie;Uitvoeren van test activiteiten;Performance testing;Controle van de test documentatie voor ontwikkeleraars en ketenpartners;Overdragen van testkennis en -expertise aan data analisten / -scientisten en overige collega’s binnen het team en de afdeling;Nauwe samenwerking met data analisten.De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een splinternieuwe afdeling vormgeven?Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt de Belastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt. Het product waar jij een bijdrage aan levert is een behandeldashboard waarin op een slimme manier klantdata wordt getoond tbv de uitvoering van het primaire proces.De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Het organisatieonderdeel D&A is verantwoordelijk voor het realiseren van data-gedreven oplossingen om de prestaties van de Belastingdienst te verbeteren.Door middel van het gebruik van analytics, profiling, analyseren, optimaliseren en implementeren we verbeteringen. De analyses worden samen met andere bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst uitgevoerd.Data en Analytics vormen bij al ons werk de basis van ons succes. AFDELING ANALYTICSRicht zich op de ontwikkeling van informatieproducten. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van(samengestelde/complexe/innovatieve) standaardproducten om procesverbeteringen binnen de organisatie te realiserenEisenHBO werk- en denkniveau.3 jaar ervaring met het ontwikkelen van testplannen en aanpak voor testen van (complexe) opwerking t.b.v. datasets voor datavisualisatie3 jaar Ruime ervaring SQL b.v. in datawarehouse trajecten.1 jaar ervaring met een of meerdere statistische tools en programmeertalen zoalsSAS EG, SAS EM, DI Studio 1Kandidaten moeten voldoen aan de Insiderregeling van de Belastingdienst. Nadere informatie over deze regeling is op te vragen bij de Compliance Officer tel 06-51289794.Wensen.Ervaring met Scrum/Agile werken.6 maande 40 uur per week.
Model-tester Utrecht
Functieomschrijving:Ontwikkelen van testplan en aanpak voor testen van (complexe) opwerking t.b.v. datasets voor datavisualisatie;Opstellen test scenarios en test cases tbv datavisualisatie;Uitvoeren van test activiteiten;Performance testing;Controle van de test documentatie voor ontwikkelaars en ketenpartners;Overdragen van testkennis en -expertise aan data analisten / -scientisten en overige collegas binnen het team en de afdeling;Nauwe samenwerking met data analisten / -scientisten, front end development en andere stakeholders.Achtergrond opdracht:De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een splinternieuwe afdeling vormgeven? Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt de Belastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt. Het product waar jij een bijdrage aan levert is een behandeldashboard waarin op een slimme manier klantdata wordt getoond tbv de uitvoering van het primaire proces.Functie-eisen:HBO werk- en denkniveau;3 jaar ervaring met het ontwikkelen van testplannen en aanpak voor testen van (complexe) opwerking t.b.v. datasets voor datavisualisatie;3 jaar ervaring met een of meerdere statistische tools en programmeertalen (SQL, SAS EG, SAS EM, DI Studio);Ervaring met Scrum/Agile werkenDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
IB Consultant (Team Lead Incident Response) Omgeving Den Haag
Het SOC van onze organisatie maakt een overgangsfase door waarbij een aantal processen naar een hoger (structureel) plan moeten worden getrokken. Op het gebied van het opzetten van een IR programma hebben we op dit moment niet de juiste kennis in huis. Tevens is er ondersteuning gewenst bij het opzetten van het continue red teaming programma door iemand die hier in de praktijk ervaring mee heeft. Aangezien deze processen binnen het SOC nauw met elkaar verwoven zijn zoeken we een persoon die op beide resultaatgebieden vanuit kennis en ervaring zelfstandig en op hoogstaand niveau kan acteren Opzetten van Incident Response (IR) binnen onze organisatie voor de afhandeling van incidenten en afdichten van waargenomen of verwachtte beveiligingsrisico's en het ondersteunen bij het opzetten van een doorlopend Red Teaming programma Functie eisen: • Kennis en ervaring als teamlead/manager • Kennis en ervaring met Incident Response • Ervaring in een advies rol • OSCP, OSWP, CISSP gecertifeerd. • Kennis van Forensisch onderzoek, hacking/red teaming is een pré. • Ervaring met CTF competities is een pré. Overige informatie: Locatie: Omgeving Den Haag Start: 15 februari 2019 (16-24 uur) Duur: 30 november 2019 met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen - recruiterKS@itaq.nl, +31 (0)6 5338 8636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterMN@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Business Controller Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Business Controller. Omschrijving opdrachtgever: De Kamer van Koophandel helpt ondernemers om succesvol te starten, te innoveren en te ondernemen in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk daar waar de overheid een rol heeft. En wij laten aan de markt over wat de markt zelf kan doen. Waar ga je werken: De Kamer van Koophandel is een landelijke, middelgrote publieke organisatie met een sterke regionale verankering. We zijn te vinden op negentien locaties in Nederland en uiteraard online. Met betrouwbare en actuele digitale informatieproducten en adviezen zorgen we ervoor dat ondernemers groeikansen beter kunnen benutten. Omschrijving opdracht: Als Business Controller ben je een strategische sparringpartner voor het management in een sterk veranderende organisatie. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over performance vraagstukken. Daarnaast voorzie je het management van de juiste sturingsinformatie. Ook heb je een belangrijke rol bij de totstandkoming van het businessplan en de evaluatie van en sturing op de behaalde resultaten. In eerste instantie vervang je een vaste invulling van de business controller. Het is echter mogelijk dat vanwege de omstandigheden je takenpakket veranderd. De ideale kandidaat heeft ervaring met business control binnen de (ontwikkeling van) call center controlling en gesubsidieerde projecten dienstverlening. Verder ondersteun je bij het ontwikkelen en implementeren van control methodieken, bij het financiële en operationele risicomanagement en initieer je op dit gebied. Je werkt intensief samen met managers, teamleiders en collega-controllers. Gewenst profiel: Je hebt bij voorkeur een afgeronde relevante WO en RC-opleiding, met drie jaar relevante werkervaring als business controller. Je begrijpt de business en hebt gevoel voor de uitdagingen waar zij voor staan. Ervaring met performance management is een pre. Je bent een stevige gesprekspartner naar stakeholders toe, je houdt van verandering en je hebt gevoel bij de impact die majeure verandertrajecten hebben op de zachte kant van de organisatie. Je hebt een ondernemende en klantgerichte instelling. Je bent analytisch sterk, flexibel en resultaatgericht. Je hebt samenwerken hoog in het vaandel staan. Daarbij beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Wat we jou bieden: Een uitdagende functie binnen een landelijke organisatie die een grote transformatie doormaakt en maatschappelijk relevant is. Een functie waar je je passie in kwijt kunt en dagelijks nieuwe mogelijkheden tegenkomt. Met veel ruimte en vrijheid om zelfstandig te handelen en tot mooie resultaten te komen: Deta-vast: Let op! Betreft een deta-vast constructie waarbij je na 6 maanden in dienst treedt bij de opdrachtgever. Het betreft dan een fulltime functie met een passend salaris ARAR schaal 11 max 5076,84 bij 40 uur (bij 32 uur werken is er geen sprake van een vaste parttime dag). Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde WO opleiding op het gebied van Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde of Accountancy of Controlling. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met business control. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het adviseren van klanten op het gebied van Business Control onderwerpen in de rol van bijvoorbeeld consultant. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent geregistreerd Register Controller (RC). - Je hebt ervaring met minimaal 2 productintroducties (offline en/of offline). - Je hebt meerdere jaren (minimaal2) werkervaring in de publieke sector of bij een ZBO. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met projectmanagement/leider/advisering binnen organisaties met minimaal 500 fte. Competenties: - Analytisch vermogen: De kandidaat onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. - Creativiteit: De kandidaat bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën. - Klantgerichtheid: De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega¡¦s van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop. - Resultaatgericht: De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. - Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 10-12-2018 Duur: 6 maanden (en vervolgens in dienst bij opdrachtgever) Optie op verlenging: nvt Inzet: minimaal 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-12-2018 tussen 10:00 en 16:00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAS Mainframe specialist Apeldoorn
Functieomschrijving:In jouw rol als senior SAS mainframe specialist neem jij het voortouw in uitdagende opdrachten waardoor nieuwe opties mogelijk worden. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van een nieuw platform voor de ondersteuning van en rapportage over de vooringevulde aangifte. Deze organiseren we op het mainframe platform met behulp van SAS 9.4 software. Een uitdagende opdracht waar vele lijntjes samenkomen en nieuwe opties mogelijk worden.Jij neemt het voortouw in opzet, uitvoering en borging van dit project. Je begeleidt de overgang van de operationele rapportage voorzieningen naar SAS 9.4. Met jouw kennis van migraties van SAS-versies binnen de mainframe-omgeving onderken je de haken en ogen van deze overgang. Je brengt die in kaart en borgt een vlekkeloze overgang naar SAS 9.4 en afbouw van SAS 9.3.Hierbij ligt de uitdaging in de combinatie van een ongekende en unieke mainframe-omgeving, de vakinhoudelijke verdieping en bijdragen aan de vernieuwingsopdracht van de Belastingdienst. Kortom, een project waarin voor een SAS z/OS specialist alle expertises en skills samenkomen.Functie-eisen:3 jaar ervaring met SAS z/OS;3 jaar ervaring met koppeling DB2;3 jaar ervaring met de inrichting van WLM;2 jaar ervaring met installatie van SAS software in een Sysplex Mainframe omgeving.Competenties:Samenwerken, organisatiesensitiviteit;Resultaatgericht, overtuigingskracht;plannen en organiseren.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAS-VA specialist Apeldoorn
Functieomschrijving:Als SAS VA ontwikkelaar lever je een bijdrage aan de inrichting van een nieuw te ontwikkelen rapportagesysteem gebaseerd op real-time XML output uit IBM FileNet Case manager en IBM BPM met behulp van SAS Enterprise Guide en SAS Visual Analytics. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:Coderen, op basis van de specificaties van programmatuur;Ontwikkelen van een ETL-stroom op basis van XML naar SAS EG;In samenwerking met gebruikers ontwikkelen van rapportages met behulp van SAS VA;Opstellen en uitvoeren van unit tests om correcte werking van programma vast te stellen;Bijdrage aan uitvoering van functionele acceptatie tests.Achtergrond opdracht:Binnen GBS / IV-accent wordt de ondersteuning van de medewerkers van de Belastingdienst vernieuwd. Er worden nieuwe systemen ingericht met producten als IBM Filenet Case Manager om werk zaak gestuurd af te handelen en de documenthuishouding vorm te geven . Voor deze systemen krijgt stuurinformatie een steeds belangrijkere rol. Stuurinformatie wordt ingedeeld in twee categorieën.1. Strategische verantwoordingsinformatie, gerealiseerd middels een datawarehouse en SAS producten, met een wekelijkse verversingsgraad.2. Operationele stuurinformatie, gerealiseerd met SAS Visual analytics. Via een XML import in SAS Enterprise Guide (ETL) wordt een SAS dataset gerealiseerd die kan worden ingeladen in SAS VA, met een near real time verversingsgraad.Voor categorie 2, de operationele stuurinformatie zoeken wij een SAS VA ontwikkelaar. De projecten worden op een agile manier in hechte samenwerking met de business gerealiseerd. In je rol als ontwikkelaar werk je zelfstandig en in goede samenwerking met collegas aan het realiseren van nieuwe oplossingen.Functie-eisen:2 jaar kennis van en ervaring met SAS Visual Analytics;2 jaar kennis van en ervaring met SAS Enterprise Guide;2 jaar kennis van en ervaring met XML.Competenties:communicatieve vaardigheden;flexibiliteit;samenwerken.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Online Media Analist Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Online Media Analist. Omschrijving opdrachtgever: Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Omschrijving opdracht: Als online media analist bij de gemeente Amsterdam maak je deel uit van het corporate social media team. Dit team bestaat uit meerdere adviseurs en een eindredacteur die content maken voor social media, webcare en online monitoring in hun takenpakket hebben. We zijn een klein team en als de situatie daarom vraagt, kunnen we elkaar vervangen. Momenteel maken we gebruik van de kanalen LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Jij bent binnen dit team het aanspreekpunt voor (social) mediamonitoring en analyse en zo help je de online reputatie van de gemeente Amsterdam mede te verbeteren. Je weet wat er speelt in de stad door (online) onderzoeken en data-analyses. De uitkomsten van deze analyses deel je met collega's van advies, stadsdelen en binnen je team. Op basis van deze resultaten voer je zo nodig veranderingen door en adviseer je communicatieadviseurs en beleid. Ook train je zo nodig collega's in de stad om te werken met de online media monitoring tool. Daarnaast verzorg je de online dialoog samen met de collega's door mee te draaien in webcarediensten van corporate communicatie. Werkzaamheden: - Je bent (mede) verantwoordelijk voor online monitoring en het maken van rapportages, dashboards en omgevingsanalyses met behulp van Coosto, LexisNexis en andere instrumenten. - Je adviseert, begeleidt en verzorgt trainingen voor collega's over monitoring en het gebruik in met monitoringtools. - Je rapporteert diverse rapportages aan de corporate communicatieadviseur social media en eindredacteur social media. - Productontwikkeling voor verdere professionalisering van het monitoren van online media. - Je ondersteunt je collega's uit het corporate social media team met webcare en adviseert over follow-up. - Je ondersteunt je collega's uit het corporate social media team met het samenstellen social media content (schrijven, redigeren, beeldredactie). - Je draait mee in de nieuwsredactie in de corporate newsroom en het gemeentelijke hard piket voor social/online. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkende hbo/wo diploma. - Je hebt binding met Amsterdam en vindt het niet erg om op vrije dagen de monitoring te verzorgen tijdens events in de stad zoals Canal Parade of Koningsdag. - Je hebt minimaal 3 aar aantoonbare werkervaring met alle facetten van Social Media. - Je hebt ervaring met Social mediamonitoring en bent een expert in het werken met programma's zoals Coosto, LexisNexis of OBI4wan. - Je hebt ervaring in het verzorgen van trainingen voor collega's. - Je kan een monitoringsdashboard inrichten, zoekopdrachten en alerts opstellen en rapportages verzorgen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring in Stakeholdermanagement. - Je hebt ervaring in Issuemanagement. - Je hebt ervaring in Marketing en campagne. Competenties (gevorderd): - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: nee Inzet: 32 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior ICT specialist
Requirements: 5 years Filenet, Case Manager and Content Collector 5 years Experience as systems engineer Wishes: flexible, analytical result- oriented, environment-conscious collaboration and self-development • Experience with Continuous Integration and Continuous Delivery (CICD) tooling as Jenkins, Maven, JUnit, Selenium, Jira, Nexus , Git, Robot Framework, SonarQube, etc. is a plus • You also have experience in working within a self-managing and / or self-regulating (scrum) team • You have vision and know how to keep an overview where complex technological, organizational and substantive connections are concerned. • You are experienced in working according to the Agile manifesto. • As a senior, you have several years of experience with coaching starters in their development and coaching colleagues. The assignment: As a senior ICT specialist, with emphasis on systems engineer, you develop in the disciplines analysis, design, development, testing, implementation and management of technical solutions. You help to make the applications of the Tax and Customs Administration less of a customization and to put more together on the basis of standard market solutions. You stay involved from the beginning to the end of the projects you are working on, so you actually see the result of your efforts. Within this position you come across various areas of expertise, including FileNet, Case Manager and Content Collector. With your experience, we expect you to be able to coordinate activities and to guide starters and / or trainees and the knowledge you have to transfer.
Junior .NET ontwikkelaar Den Haag
Functieomschrijving:We zijn op zoek naar een junior .NET ontwikkelaar om ons bestaande team te versterken. We werken volgens agile/scrum aan het onderhouden en uitbreiden van een aantal ICT systemen. De ontwikkelaar moet met de solution architect en de andere ontwikkelaars werken aan refinement, ontwerp, planning en realisatie van de functionele wensen van de business (product owner). De dagelijkse werkzaamheden zijn het ontwikkelen van software.Functie-eisen:Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een diploma in een voor de functie relevante richting.Je hebt aantoonbare werkervaring in de ontwikkeling van webgebaseerde en service georiënteerde enterprisesystemen.Je kan met de lead developer sparren en de ontwerpen valideren en realiserenJe bent een ontwikkelaar op het .Net Framework en hebt kennis van en ervaring met Microsoft-technologieën zoals ASP.Net, C#.Net, .Net Framework, Visual Studio en SQL-Server en met ontwikkelprocessen zoals Scrum, Agile en TDD. (tenminste 1 jaar)Competenties:analytisch denkvermogenDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Voor de registratie en de aanvraag van energielabels voor woningen hebben we een aantal systemen. Hier gaan we komend jaar grootschalige uitbreidingen op doorvoeren. Daarom zijn we op zoek naar uitbreiding van het bestaande devops team.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Analist Capaciteitsmanagement Amsterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Analist Capaciteitsmanagement. Omschrijving opdracht: Analyse van de capaciteitsmodellen die de Politie Amsterdam heeft gemaakt in een Excel-format. Dit format doorlichten en bekijken op praktische toepasbaarheid, met name voor de piekbelasting in het district Centrum-Noord. Daarnaast samen met de inzet coördinatoren en de capaciteitsmanagement adviseur het proces van plannen doornemen. Hoe doen we het nu? Wat kan er beter, werken we daarin efficiënt/ effectief? Doelstelling: Meer inzicht genereren in de capaciteitsproblemen en het planproces van het district Centrum-Noord. Omschrijving verantwoordelijkheden: Drie van de 4 Basisteams in district Centrum-Noord hebben te maken met een zogenaamde piekbelasting. Dat betekent dat relatief veel inzet gevraagd is in de weekenden (vrijdagnacht t/m zondagnacht). Wet- en regelgeving, maar ook de wens om collega’s een sociaal rooster aan te bieden, zorgt ervoor dat we op de momenten dat het veiligheidsvraagstuk het meest “prangend” is, collega’s niet onbeperkt kunnen inzetten. Deze spanning tussen het rooster, de capaciteit modellen en de regelgeving komt nu niet tot uitdrukking in de gevoelde tekorten. Voor dit project zijn we op zoek naar een analist die daar met een professionele blik naar kijkt en een model oplevert die deze problemen inzichtelijk kan maken. Daarnaast dient een analyse gemaakt te worden van de workload en invulling van het werk van de inzetcoördinatoren en hoe zij beter het hoofd kunnen bieden aan het zichtbaar maken van de capaciteitsproblematiek en het vullen van de piekbelasting. Contacten: Contact met de afdeling planning, de inzet coördinatoren van de 4 basisteams in district Centrum-Noord, sporadisch contact met de Teamchefs en/of Sectorleiding. Inzet in de lijn of project: Inzet op een project. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 21-01-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2019 voor 30 uur per week. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de richting Bedrijfskunde, Management & Organisatie of een vergelijkbare richting. - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minstens drie jaar ervaring als data-analist in een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minstens een jaar ervaring met de verwerking van grote hoeveelheden data in Excel. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met data modellen en het vertalen van analyses naar uitvoerbare plannen. - Je hebt kennis van en ervaring met het analyseren van capaciteitsvraagstukken. - Je hebt een afgeronde studie Big data business analist of vergelijkbaar. - Je hebt ervaring binnen het veiligheidsdomein, bij voorkeur bij de politie. Competenties: - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 21-01-2019 Duur: 31-03-2019 Optie op verlenging: nee Inzet: 30 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 49 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwerper IAM/ Sailpoint Soesterberg
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Ontwerper IAM/ Sailpoint. Omschrijving opdracht: De 1e Ontwerper is belast met het in teamverband uitwerken tot bruikbare bouwstenen van de architecturen en kaders die worden ontvangen via productmanagement en de sturende clusters. Binnen het lifecyclemanagement van een bouwsteen een continue proces. De functionaris maakt voor de bouwstenen generieke en specifieke ontwerpen waarbij de bruikbaarheid, beheerratio, automatisering en schaalvergroting voorop staan. De functionaris onderzoekt/analyseert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp en ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren. De functionaris is ook belast met productontwikkeling van de ingezette en nieuwe bouwstenen binnen de Defensie (en klant) architectuur. De werkzaamheden van de afdeling Identity Management worden uitgevoerd binnen het cluster Security & Identity (S&I). Het cluster S&I garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van het Ministerie van Defensie en haar ketenpartners, zodat zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens. Daarmee levert het cluster S&I een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van het Ministerie van Defensie en haar ketenpartners. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO Opleiding. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het ontwerpen van IAM Implementaties. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Sailpoint IIQ. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 2 jaar ontwerpervaring met de producten Cyberark en/of IBM SDI/SDS. - Je hebt kennis en ervaring met Java. - Je hebt kennis en ervaring met MS SQL. - Je hebt kennis en ervaring met My SQL. - Je hebt kennis en ervaring met Active Directory. - Je hebt kennis vna Defensie ICT omgeving. - Je hebt een afgeronde HBO informatica of computertechniek opleiding. - Je hebt aantoonbare ervaring met Sailpoint IIQ. - Je hebt aantoonbare ervaring met ontwerpen van IAM implementaties. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Soesterberg Startdatum: zsm na screening ca. februari Duur: 1680 uur Optie op verlenging: 3x 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder Den Haag Den Haag
Het team IT Enablement is binnen het project WMO2020 verantwoordelijk voor het inrichten van alle randvoorwaarden, die nodig zijn om de nieuwe software producten te kunnen ontwikkelen, deployen en bij aanschaf beschikbaar te stellen. Binnen het project WMO2020 wordt een nieuwe platform voor de uitvoering van de WMO per 2020 gerealiseerd. Vanaf 2020 wordt vanuit dit systeem een abonnementstarief opgelegd en geïnd. Daarbij worden de systemen zo gerealiseerd, dat een verhoogde flexibiliteit ontstaat voor het toekomstig inpassen van nieuwe of wijzigende wetgeving. Voor het inrichten van de nieuwe .NET omgevingen en het beheren en inrichten van onze Azure Devops pipelines (CI/CD) zijn wij op zoek naar een Technisch applicatie beheerder. Als IT specialist in het team Portalen bij onze klant bestaan je dagelijkse werkzaamheden onder andere uit: • Inrichten en beheren .NET (web omgevingen) • Inrichten en beheren Azure DevOps • Onderzoeken en inrichten van nieuwe oplevermanieren Functie eisen: • HBO werk- en denkniveau; • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als technisch applicatiebeheerder of stevige ervaring als systeembeheerder; • Kennis van en ervaring met: o Linux o Windows o IIS (.NET applicaties) o Apache Tomcat (Java applicaties) o Azure Devops (of TFS en Microsoft teamservices) o Powershell is een pré • Termen als APIs, Background-jobs, logging, applicatie monitoring zijn bekend. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 40 uur per week Duur: 01-07-2019 Recruiter: Firoz Habieb - 06 23 80 11 47 – backoffice@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan backoffice@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.