Freelance ICT-markt in 2009 voornamelijk leerzaam

Toename aantal freelancers in 2010 verwacht

Nadat de markt voor freelance ICT'ers in november flink daalde, toont de IT-Contracts Flex-index over december een kleine stijging. De iets toegenomen vraag naar externe automatiseringsdeskundigen deed de index twee punten stijgen tot 64 punten. Met deze stand wordt het jaar 2009 afgesloten op een iets lager niveau dan de start van 67 indexpunten in januari (januari 2008=100 punten).

December is traditioneel een slappe maand voor de ICT ZZP-markt en die van 2009 was dan ook één van de slechtere maanden van het afgelopen jaar. Toch zien we ondanks de feestdagen en de daarmee gepaard gaande vakantieperiode een lichte verbetering ten opzichte van november. Waar in voorgaande jaren in de tweede helft van december de handel zo goed als volledig stil lag, waren nu enkele recruiters zelfs direct voor, tijdens en na de Kerstdagen nog enthousiast op zoek naar kandidaten. Net als in november valt met name de grote vraag naar project- en programmamanagers op.

De gebruikersintensiteit, die inzichtelijk maakt hoeveel moeite zelfstandige IT'ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden, zakte daarentegen met maar liefst 35 punten naar 207. De feestdagen maakte dat ZZP'ers hun zoektocht naar een nieuw project tijdelijk in de koelkast zetten.

Freelance ICT markt monitor 2009


2009: lastig, saai en leerzaam

Het jaar 2009 gaat de boeken in als crisisjaar. Toch maakt de IT-Contracts Flex-index inzichtelijk dat de structurele neergang van het aantal aanvragen voor flexibele externe ICT'expertise al in april 2008 startte en eind 2008 al gestopt is. Het aantal aanvragen is in 2009 vrij stabiel op 2/3 van het niveau van januari 2008 gebleven. Ondanks diverse positieve signalen in de loop van het jaar lukte het maar niet om met elkaar een substantiële verbetering te bewerkstelligen. Inhuurstops werden maar mondjesmaat teruggedraaid, grote groepen bankzitters verhinderden de inhuur van freelancers, veel grote ICT-investeringen bleven achterin de koelkast staan, en de uitspraak "alle externen eruit" werd veelvuldig uitgesproken. Toch lijken de gevolgen van de Kredietcrisis minder extreem dan het uiteenspatten van de Internetbubble in 2001. Zagen we toen veel bemiddelingsbureaus van de markt verdwijnen, nu lijken veel spelers genoeg vet op de botten te hebben en sneller in de bedrijfsvoering in te grijpen om faillissementen te voorkomen.

Door recruiters wordt 2009 vooral gezien als een lastig, saai maar zeker ook leerzaam jaar. In 18 maanden tijd is de markt veranderd van een krappe arbeidsmarkt waar nauwelijks geschikte kandidaten voor de continue stroom aanvragen te vinden waren in een markt waar voor iedere aanvraag gestreden moet worden en waarvoor soms wel 50 kandidaten geschikt en beschikbaar blijken – iets wat duidelijk blijkt uit de toegenomen gebruikersintensiteit in de Flex-index. Het lagere aantal aanvragen heeft niet per se gevolgen voor het bedrijfsresultaat; het aantal plaatsingen en de marge bepalen het succes van een recruiter. Het lagere aantal aanvragen, de druk op tarieven van kandidaten en marges van bureaus maakt dat de concurrentie enorm in hevigheid is toegenomen. Succesvolle recruiters hebben hun scoringsratio sterk weten te verbeteren door met name efficiëntie, creativiteit, snelheid en de juiste kanaalkeuze.

Explosieve toename freelancers vanaf tweede helft 2010 verwacht

Voor veel ICT-functies is een combinatie van recente kennis en certificeringen op het gebied van technologie, communicatie, informatie en/of bedrijfskunde vereist. Doordat ICT-budgetten zijn ingekrompen, zijn werkgevers minder geneigd te investeren in eigen personeel door middel van om- en bijscholing. Hierdoor zien we zelfs in de huidige markt tegelijkertijd een tekort aan hoogopgeleide ICT'ers en 10.000 werkzoekende ICT'ers (UWV). Branchevereniging ITC~Office spreekt momenteel over een tekort van 1.000 personen.

Zelfs in een markt waarin meer ICT'specialisten beschikbaar zijn dan opdrachten, blijkt het voor werkgevers nog steeds moeilijk te zijn passende kandidaten te vinden. IT-Contracts verwacht dat het aantal vacatures in de tweede helft van 2010 enorm zal groeien en dat met name flexibele arbeidskrachten hiervan zullen profiteren.

Een ZZP-er investeert zelf in zijn opleidingstrajecten en weet zo beter aansluiting bij de markt te vinden. Zijn tarief is afhankelijkheid van kennis, ervaring en vaardigheden en biedt de opdrachtgever dus optimaal 'waar voor zijn geld'. De vraag naar ICT'ers zal tegelijk met de groei aan investeringen in 2010 aantrekken. Een vaste baan biedt (o.a. door de versoepeling van het ontslagrecht) steeds minder zekerheden voor werknemers en IT-Contracts verwacht daarom dat de sterke toename van zzp-ers, die in 2009 is gestagneerd, vanaf het derde kwartaal van 2010 weer in alle hevigheid zal losbarsten.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008