Newest IT&T contracts

Senior Developer (Drupal 8 / Angular) Groningen
Voor een pensioenuitvoerder zijn wij op zoek naar een Senior Developer (Drupal 8 / Angular). Omschrijving opdracht: De opdrachtgever zoekt een ervaren Developer (Drupal 8 / Angular JS) om de deelnemersportalen in ons huidige landschap te beheren en verder te ontwikkelen. Doel en opdracht van de functie betreft het zorgdragen voor continuïteit van de huidige operatie en het creëren van vernieuwing. Omgeving: Wij werken in een omgeving van Docker/ Kubernetes, XLdeploy, Jenkins, CI/CD. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt ervaring met Drupal 8, Angular en PHP. - Je hebt 3-5 jaar relevante werkervaring. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met geautomatiseerd testen / test frameworks. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: zsm Duur: NNB, langere tijd Optie op verlenging: NNB Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Projectmanager Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager. Opdracht Omschrijving: De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de politie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. Doelstelling: Het uitvoeren van de taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen. Verantwoordelijkheden: Als senior projectmanager sta jij stevig in je schoenen. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de leiding, maar ook voor je medewerkers, wat blijkt uit je senioriteit en vakbekwaamheid. Jij schakelt moeiteloos op verschillende niveaus, bent maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en hebt goede netwerkvaardigheden. Bij alles wat je doet ben je je bewust van jouw positie binnen de organisatie: hieruit blijkt jouw sterke politieke en organisatiesensitiviteit. Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening, en je draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen. Vakmatige taken: - Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden). - Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen. - Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project. - Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten. - Je inspireert het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten. Leidinggevende taken - Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren. - Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. - De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project. Contacten: Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten, projectmedewerkers, collega's van andere lijnafdelingen. ketenpartners. Inzet in de lijn of project: Inzet in de projectorganisatie. Standplaats: Odijk (het reizen tussen verschillende (politie)locaties kan deel uitmaken van de opdracht) Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-12-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica, technische bedrijfskunde of vergelijkbaar. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als ICT projectmanager van complexe (sterk organisatorische) projecten waarbij je ook geschakeld hebt met ketenpartners. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar vergelijkbare projecten uitgevoerd. - Je hebt werkervaring met projectmatig werken conform Prince2 in de afgelopen drie jaar. - Je hebt kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) in de afgelopen drie jaar. - Je hebt ervaring met verandermanagement, bijv. met de inbedding van nieuwe processen. - Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie bij een organisatie met minimaal 5000 gebruikers. - Je beschikt over een IPMA-C certificering of vergelijkbaar certificaat. Competenties: - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Maatschappelijke Oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 03-12-2018 Duur: 30-11-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. De opdrachtgever: Je zal gaan werken in de programma-organisatie Modernisering Informatie Voorziening voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Je zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie Wonen. De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente Amsterdam mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de informatiebehoeftes van de business naar bruikbare informatievoorzieningsoplossingen. - Vastleggen van informatiemodel, informatiebehoeften, vereisten en regelementen voor het programma. - Ongevraagd en gevraagd advies geven. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma. - Je hebt kennis en ervaring van (diverse) methoden van informatieanalyse en bedrijfsanalyse. - Je hebt kennis en ervaring met het moderniseren van informatievoorziening en digitaliseren van processen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties. - Je beschikt over een opleiding op WO niveau. - Je hebt kennis en ervaring met soortgelijke processen bij de overheid en / of ruimtelijk domein. - Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met werken voor een G4 gemeente. Competenties (expert): - Analytisch vermogen en uitdrukkingsvaarheden - Omgevingsbewustzijn - Organisatiesensitiviteit - Besluitvaardig en innovatief - Zelfstandig en klantgericht - Onafhankelijk en klantgericht - Innovatief handelen en oordeelsvorming Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15 - 22 oktober 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Enterprise Architect Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect. De opdrachtgever: De architect zal onder andere gaan werken in de programma-organisatie Modernisering IV voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn er binnen het cluster R & E nog andere projecten waarbij ondersteuning in architectuur noodzakelijk is. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich flexibel toont qua inzetgebied. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Je zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie Wonen. De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente Amsterdam mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence' , samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Maken van de bedrijfsarchitectuur van Wonen met DEMO, bestaand uit constructie- en feitenmodel(len) - Deze bedrijfsarchitectuur verder uitwerken tot een informatiearchitectuur die inzicht geeft in processen, functies, services, applicatiecomponenten en informatieobjecten - Opstellen van projectstartarchitecturen - Samenwerken met de lead architect van Ruimte en Economie - De samenhang en afhankelijkheden in werkwijzen en de ruimtelijke keten in kaart brengen en mogelijke informatie oplossingsscenario's uitwerken - Onderhouden van de informatiearchitectuur om aan te sluiten op de lv DSO en een nadere uitwerking van de wet en ambitie organisatie (40%) die nu nog niet vastligt en (collectieve) digitale voorziening in aanvulling op de lv DSO - Afstemming en kennisoverdracht aan (architect) collega's binnen Amsterdam en G4/ VNG - Ongevraagd en gevraagd advies Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma. - Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met architectuur standaarden, open standaarden en services. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur voor een overheid en/of ruimtelijk domein. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van de architectuur in DEMO. - Je kan jouw kennis over architectuur standaarden, open standaarden en service in heldere en duidelijke taal weergeven, in het bijzonder aan mensen die niet bekend zijn met informatie architectuur. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur in het kader van de Service Oriented Architecture. - Je bent minimaal in het bezit van een erkende DEMO-Bachelor certificaat. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur voor een van de volgende gemeentes: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag. Competenties (expert): - Analytisch vermogen - Inventiviteit - Visie - Omgevingsbewustzijn - Klantgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Besluitvaardig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 30-10-2019 Optie op verlenging: 6 tot 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Mendix Developer / Scrum Master Sr. Apeldoorn
Referentienummer: BTIT21567 Omgeving: Apeldoorn Startdatum: 1 oktober 2018 Einddatum: 30 november 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 27 september om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Mendix Developer / Scrum Master voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Mendix Developer / Scrum Master. Het Klant Contact Center binnen onze opdrachtgever verwerkt verzoeken om een perceel te splitsen of de grens tussen twee percelen te reconstrueren. Het project heeft als doel om proces van aanvraag tot offerte of opdracht verder te automatiseren om de kwaliteit te verbeteren en kosten te besparen. Dit doel willen ze behalen door enerzijds de user engagement te verhogen en anderzijds door de operational efficiency te verhogen. Het project zal een MVP opleveren waarin de eerste doelstellingen zijn gerealiseerd. Het project wordt gepositioneerd binnen te vormen ontwikkelstraat, waarin Mendix Agile Scrum georganiseerde projecten zullen worden gepositioneerd. Het is de verwachting dat het te vormen projectteam na deze MVP vanuit de ontwikkelstraat ingezet wordt voor andere Mendix Projecten. Voor de ontwikkelstraat Mendix zoeken wij enthousiaste communicatieve en resultaatgerichte Mendix Developer. Je bent specialist op Mendix en bent in staat om in samenwerking met de business representanten de voordelen van een Low-code platform optimaal te benutten. Kwaliteit staat hoog in jouw vaandel en je hebt kennis en ervaring met APM en ATS om dit ook in het proces te borgen. Je bent zowel Senior in de Mendix ontwikkel methodiek als in Agile Scrum en kunt als Scrum Master de Product Owner helpen bij het opstellen van een backlog en het team ondersteunen in het opstellen en behalen van de sprintdoelen. Je kunt leunen op een gerenommeerde Mendix Organisatie met een significant aantal Mendix Certified Consultants. Taken/werkzaamheden: Maken User Stories; Ontwerpen UX/UI; Ontwikkelen van de Mendix Applicaties; Inrichting automatische test en kwaliteitsprocessen (ATS/APM); Je organiseert de Agile Scrum processen van het project (Scrum Master). KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het ontwikkelen op het Mendix Low-code platform. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met UX/UI, APM en ATS. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met Scrum als ontwikkelmethodiek en specifiek in de rol van Scrum Master. Je hebt kennis en ervaring met Mendix op SAP (RAD by Mendix). Je hebt kennis en ervaring met Agile Scrum. Je hebt kennis en ervaring met APM en ATS. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent gecertificeerd Mendix Advanced Developer. Je hebt kennis en ervaring met Web-standaarden (HTML, Javascript, XML, SOAP, JSON, SSL). Je hebt basiskennis van GEO-informatica (geometrieën, projecties). Je hebt ervaring met informatiesystemen en standaarden van de overheid. Overig: Inzet op kernkwaliteiten en coaching minder ervaren collega’s. Opgebouwd netwerk en gebruikmaking daarvan. Betrokkenheid bij productontwikkeling.
Solution Architect (Infra/Security) (QR6032) Amsterdam
Functie: Solution Architect (Infra/Security) (QR6032) Start: 1-10-2018, 40 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in omgeving Amsterdam zijn we op zoek naar een Solution Architect met aantoonbare ervaring in het uitvoeren van projecten in netwerkinfra en security omgevingen. De rol: De Solution Architect volgt gestandaardiseerde ontwerpprincipes en werkt nauw samen met onze leveranciers om de architectuur en de benodigde oplossing te creëren. Omdat veiligheid een van de geprioriteerde pijlers is, verdient een goede kennis van veiligheidsconcepten de voorkeur. Als Solution Architect werk je in meerdere projecten met een netwerk- en securityfocus. Profiel: - Minimaal een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld Bedrijfskundige Informatica) of gelijkwaardige en relevante vaktechnische certificeringen - Ruime ervaring (5+ jaar) als Solution Architect in Networking-, Infra- en Security architectuur, ontwerp en implementatie en migraties - Ervaring met het werken in multidisciplinaire teams en uitbestede dienstverlening Competenties: Als persoon ben je (uiteraard) proactief, gezond kritisch en een sterke communicator. Je bent zeer goed in staat om requirements te verzamelen, te analyseren en te vertalen naar een kwalitatieve en bruikbare technische oplossing waarbij goede afstemming met de opdrachtgever en je projectteam vanzelfsprekend is. Je bent in staat autonoom en gestructureerd te werken. Naast Nederlands ben je ook schriftelijk en mondeling goed in Engels. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Mendix Developer Mr. Apeldoorn
Referentienummer: BTIT21565 Omgeving: Apeldoorn Startdatum: 1 oktober 2018 Einddatum: 30 oktober 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 27 september om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medior Mendix Developer voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Medior Mendix Developer. Het Klant Contact Center binnen onze opdrachtgever verwerkt verzoeken om een perceel te splitsen of de grens tussen twee percelen te reconstrueren. Het project heeft als doel om proces van aanvraag tot offerte of opdracht verder te automatiseren om de kwaliteit te verbeteren en kosten te besparen. Dit doel willen ze behalen door enerzijds de user engagement te verhogen en anderzijds door de operational efficiency te verhogen. Het project zal een MVP opleveren waarin de eerste doelstellingen zijn gerealiseerd. Het project wordt gepositioneerd binnen te vormen ontwikkelstraat, waarin Mendix Agile Scrum georganiseerde projecten zullen worden gepositioneerd. Het is de verwachting dat het te vormen projectteam na deze MVP vanuit de ontwikkelstraat ingezet wordt voor andere Mendix Projecten. Voor de ontwikkelstraat Mendix zoeken wij enthousiaste communicatieve en resultaatgerichte Mendix Developer. Je bent specialist op Mendix en bent in staat om in samenwerking met de business representanten de voordelen van een Low-code platform optimaal te benutten. Kwaliteit staat hoog in jouw vaandel en je hebt kennis en ervaring met APM en ATS om dit ook in het proces te borgen. Je bent ervaren in de Mendix ontwikkel methodiek en voelt je thuis in de Agile Scrum context. Je kunt leunen op een gerenommeerde Mendix Organisatie met een significant aantal Mendix Certified Consultants. Taken/werkzaamheden: Ontwerpen UX/UI; Ontwikkelen van de Mendix Applicaties; Inrichting automatische test en kwaliteitsprocessen (ATS/APM). KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen op het Mendix Low-code platform. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met UX/UI, APM en ATS. Je hebt kennis en ervaring met Mendix op SAP (RAD by Mendix). Je hebt kennis en ervaring met Agile Scrum. Je hebt kennis en ervaring met APM en ATS. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent gecertificeerd Mendix Rapid Developer. Je hebt kennis en ervaring met Web-standaarden (HTML, Javascript, XML, SOAP, JSON, SSL). Je hebt basiskennis van GEO-informatica (geometrieën, projecties). Je hebt ervaring met informatiesystemen en standaarden van de overheid. Overig: Zelfstandig functioneren staat voorop. Kernkwaliteiten zijn zichtbaar en worden waar mogelijk benut. Coachen kan een onderdeel van de werkzaamheden worden.
Consultant SAP Sr. Utrecht
Referentienummer: BTIT21564 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. (let op screening van 6 tot 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 26 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: minimaal 32 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 41 en 42. Sluitingsdatum: Donderdag 4 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Consultant SAP voor minimaal 32 uur per week. Let op mogelijkheid tot langdurige inzet zeer aanwezig! Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Consultant SAP. Vast personeel binnen de opdrachtgever is ingezet bij diverse langlopende projecten. Het gevaar dreigt nu dat de bestaande kernel aan stabiliteit gaat inboeten, dit is zeer onwenselijk. Tevens is de opdrachtgever van plan S4 for Hana te gaan invoeren, waarbij vast personeel betrokken is. Hiervoor is extra capaciteit nodig om samen met diverse landen de requirements op te stellen en daarna te testen. Taken/werkzaamheden: Samen met de Ontwerpers vormgeven van proces-ontwerpen; Het initiëren van procesmatige wijzigingsvoorstellen; Afhandelen van productieverstoringen; Deelnemen in interne SAP M&F beheerprojecten (vb reductie maatwerk); Customizen SAP-MM/DFSP; Opleiden toekomstige Functioneel Beheerders; Faciliteren van workshops; Coaching en begeleiding van Klantmedewerkers bij het ontwerpen van bedrijfsprocessen. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO opleiding bedrijfskunde en/of informatica. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een SAP beheerorganisatie of implementatietrajecten. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het inrichten (customizen) van SAP modulen MM. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring waar je eindverantwoordelijk bent geweest voor product delivery (graag aangeven binnen welk project of afdeling je verantwoordelijk bent geweest en welke methodiek je hebt gebruikt om het proces te managen). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met de modelleertool Aris. Je bent in het bezit van een certificering in Aris en/of Scrum en/of Agile. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis (bij voorkeur meer dan 2 jaar) van logistieke processen binnen Defensie. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met SAP DFSP. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met SAP TM. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met SAP HRM-Organisatiemanagement. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 1 jaar) met Scrum en Agile. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 1 jaar) met SSM. Competenties: Analyseren Communiceren Beïnvloeden Conceptueel denken Flexibel Klantvriendelijk
Projectondersteuner IV Sr. Odijk
Referentienummer: BTIT21561 Omgeving: Odijk Startdatum: 3 december 2018 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 november 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 41. Sluitingsdatum: Dinsdag 2 oktober om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Let op mogelijkheid tot langdurige inzet zeer aanwezig! BlueTrail is op zoek naar een Senior Projectondersteuner IV voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Projectondersteuner IV. De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de organisatie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen in de uitvoering van diverse IV gerelateerde projecten. Als Projectondersteuner ben je als rechterhand van de projectmanager mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en dragen mede zorg voor de implementatie van de oplossingen. Taken/werkzaamheden: Assisteren van de Programma- en Projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan. Voortgangsoverzichten verzamelen en afwijkingen signaleren en analyseren. De Programma- en Projectmanager assisteren bij het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan. Periodieke programma- / projectrapportages samenstellen en rapportagetermijnen bewaken. Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor. Methodische ondersteuning geven voor Prince 2 en/of Agile Scrum aan Programma- en Projectmanagers. Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma's. Zorgdragen voor de invulling en bewaking van de richtlijnen van risicomanagement voor de projecten/programma's. Bewaken en registreren resourcemanagement van de projecten/programma's. KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als Projectondersteuner binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Je hebt werkervaring (opgedaan in de afgelopen 2 jaar) binnen een Agile/Scrum omgeving. Je hebt werkervaring (opgedaan in de afgelopen 2 jaar) binnen een Prince2 omgeving. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring (opgedaan in de afgelopen 4 jaar) met het ondersteunen van verschillende projecten. (Weging 40%) Je hebt werkervaring (opgedaan in de afgelopen 2 jaar) met de Principal Toolbox of vergelijkbare tool. (Weging 40%) Je hebt een behaalde IPMA-D en/of IPMA-PMO certificering. Kopie van certificaat is vereist. Je hebt een behaalde Prince 2 Practitioner certificering. Kopie van certificaat is vereist. Competenties: Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Organisatievermogen - Kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren om de gestelde doelen te bereiken. Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Sociale vaardigheid - Beweegt zich tactvol en gemakkelijk in contacten met anderen. Is in staat met zijn optreden emoties en de sociale interactie te beïnvloeden. Een volwaardige gesprekspartner die moeiteloos schakelt op verschillende niveau's.
Programmamanager IV Odijk
Referentienummer: BTIT21562 Omgeving: Odijk Startdatum: 3 december 2018 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 november 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 41. Sluitingsdatum: Dinsdag 2 oktober om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Let op mogelijkheid tot langdurige inzet zeer aanwezig! BlueTrail is op zoek naar een Programmamanager IV voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Programmamanager IV. De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interimmanagement, Projectondersteuners en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de organisatie. Deze programma's en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten. Daarnaast levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Porftolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten IM en ICT. Dit kunnen zowel technische ICT-projecten zijn als integrale IV-ontwikkel- en implementatieprojecten. Als Programmamanager bij de sector Project-, Programma en Interimmanagement word je binnen de organisatie aangesteld om veranderdoelen van de korpsleiding (vertegenwoordigd door de Aandachtsgebiedhouder) te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van de opdrachtgever en de ketenpartners. De opdrachtgever is een informatieverwerkend bedrijf, de informatievoorziening is daarmee een belangrijke component binnen het realiseren van veranderdoelen. Als Programmamanager ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van een groep programma- en projectmanagementprofessionals die zich bezig houden met hoogcomplexe programma’s en projecten binnen een of meerdere aandachtsgebieden. Taken/werkzaamheden: Je speelt een cruciale rol om de strategische programma’s binnen de opdrachtgever tot een succesvol resultaat te brengen. Je stuurt op de kwaliteit binnen het programma. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor de leiding van het korps op basis van senioriteit en vakbekwaamheid en bent daarnaast een bezielend leider. Je ondersteunt en coacht medewerkers van de sector PPI in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Je organiseert de strategische samenwerking binnen de totale organisatieketen. Je zorgt mede voor verdere professionalisering op de onderwerpen Governance en Hygiëne rond PPI-opdrachten. Je leidt strategische programma’s en draagt zorg voor de realisatie van de relevante managementproducten. Je lost vraagstukken op en levert producten en diensten door onderzoek te doen en methoden en technieken te ontwikkelen. Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde en erkende WO opleiding. Kopie van diploma is vereist. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als Programmamanager met grote verandertrajecten in een sterk politiek (bestuurlijk) gevoelige omgeving, waarbij je besluiten hebt genomen op bedrijfsvoeringsniveau. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 6 jaar) met het coachen van hoogopgeleide professionals binnen het vakgebied programma- en projectmanagement. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 3 jaar kennis en werkervaring met Informatie Voorziening en het besturen van ketens in een multidisciplinaire omgeving. (Weging 45%) Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar, opgedaan in de afgelopen 5 jaar) binnen het vakgebied Programmamanagement en binnen de overheid. Je hebt werkervaring met de projectmanagementmethode Prince2. Je hebt kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) Je bent in het bezit van een MSP Practitioner certificering. Kopie van certificaat is vereist. (Weging 15%) Je bent in het bezit van een IPMA-B certificering. Kopie van certificaat is vereist. Competenties: - Veranderingsgerichtheid: Implementeert en ondersteunt initiatieven tot verandering. Speelt effectief in op veranderende omstandigheden. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de organisatie.
Information Security Officer Rotterdam
FunctieomschrijvingMet je inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van cybersecurity ben je in staat op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau met je opdrachtgever mee te denken en hen te adviseren over zaken als: security policies en richtlijnen, governance, risk & compliance, awareness, cybersecurity aspecten rondom Cloud, IoT, Big Data en de AVG, het maken van een security roadmap (IT én OT) en het onderzoeken en adviseren over technische hulpmiddelen en managed security services.Je bent ook nauw betrokken bij:het Compliance Management Programma (CMP) Privacy, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); o.a. betrokken bij awareness, het maken van Privacy Impact Assessments, het onderzoeken en registreren van datalekken (in samenwerking met de bedrijfsjurist van de klant). het voldoen aan de nieuwe wetgeving voor de vitale sectoren, de Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (WBNI), waar ook de watersector aan moet voldoen. Deze wet is binnen de klant vooral van toepassing in de drinkwaterproductie omgeving (OT, binnen de klant procesautomatisering genoemd).Functie-eisenJe beschikt over:Een afgeronde academische/HBO opleiding relevant voor de technische en/of organisatorische aspecten van cybersecurity; Een bewezen trackrecord in opleidingen binnen het vakgebied van cybersecurity (IT en OT); bijvoorbeeld CISSP, CCSK, CISA, CRISC, CISM, GICSP of vergelijkbare certificeringen; Minimaal 5 jaar gedegen cybersecurity ervaring (Information Security Officer / Adviseur / Consultant) bij diverse organisaties (bedrijfsleven en (semi-) overheid) zowel in kantoor (IT)- als procesautomatisering (OT) omgevingen; Een gezonde dosis relativeringsvermogen die je in staat stelt om situaties vanuit nieuwe invalshoeken te bezien; Een actief netwerk binnen de publieke/private sector en organisaties uit de vitale infrastructuur (water, energie, telecom, e.a.).ArbeidsvoorwaardenStartdatum: Zo snel mogelijk Duur van het project: 6 maanden+ Uren per week: Fulltime, 40 uur per week Locatie: RotterdamBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Information Security Officer of solliciteer online op de vacature Information Security Officer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Information Security Officer of solliciteer online op de vacature Information Security Officer.
Senior Consultant SAP Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Consultant SAP. Omschrijving opdracht: Inhuur is gewenst omdat binnen de Defensie Organisatie en JIVC vast personeel is ingezet bij andere langlopende projecten. Het gevaar dreigt nu dat de bestaande kernel aan stabiliteit gaat inboeten. Dit is zeer onwenselijk. Tevens is Defensie van plan S4 for Hana te gaan invoeren, waarbij. Vast personeel betrokken is. Hiervoor is extra capaciteit nodig om samen met diverse landen de requirements voor DFSP op te stellen en daarna te testen. Binnen DFSP is er een vaste medewerker aangenomen die opgeleid moet gaan worden. De volgende taken zijn voorzien: - Samen met defensie ontwerpers vormgeven van procesontwerpen. - Het initiëren van procesmatige wijzigingsvoorstellen. - Afhandelen van productieverstoringen. - Deelnemen in interne SAP M&F beheerprojecten (vb reductie maatwerk). - Customizen SAP-MM/DFSP. - Opleiden toekomstige functioneel beheerders. - Faciliteren van workshops. - Coaching en begeleiding van klantmedewerkers bij het ontwerpen van bedrijfsprocessen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal afgeronde HBO-opleiding bedrijfskunde en/of informatica. - Je hebt 3-6 jaar aantoonbare werkervaring in SAP beheerorganisatie of implementatietrajecten. - Je hebt 3- 6 jaar aantoonbare werkervaring in het inrichten (customizen) van SAP modulen MM. - Je hebt minimaal 5 jaar eindverantwoordelijk zijn geweest voor productdelivery. Hierbij dient aangetoonde te worden binnen welk project of afdeling u verantwoordelijk bent geweest en welke methodiek u heeft gebruikt om het proces te managen. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de modelleertool Aris. - Je hebt minimaal in bezit zijn van een certificering van Aris, ofwel Scrum, ofwel Agile. - Je hebt minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van logistieke processen van Defensie. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SAP DFSP. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SAP TM. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SAP HRM Organisatiemanagement. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Scrum en Agile. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SSM. Competenties: - Analyseren - Communiceren - Beïnvloeden - Conceptueel denken - Flexibel - Klantvriendelijk Inzet Periode: Schatting 3680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. december Duur: 3680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 41/42 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data scientist Den Haag
Functieomschrijving:De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gehele SZW-terrein: arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Op haar domein spoort ze ernstige fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risicos op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Voor het ministerie van VWS treedt de Inspectie SZW op als opsporingsorganisatie voor fraude met persoonsgebonden budgetten en zorgdeclaraties. De Inspectie werkt hierbij samen met partners zoals de andere (lokale) toezichthouders en inspecties, de politie, de Belastingdienst, UWV, SVB, VNG, gemeenten, brancheorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties.De komende jaren investeert de Inspectie SZW enerzijds in extra inspecteurs. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in meer innovatieve e/o andere manieren van werken ten einde het maatschappelijke effect van interventies te vergroten. Middels pilots wordt een start gemaakt om meer innovatieve e/o andere manieren van (samen)werken in de praktijk te gaan brengen. Als datascientist werk je met IT-specialisten, inspecteurs, analisten en onderzoekers aan pilots.De kern van jouw werk bestaat uit het verrijken en waarderen van data op basis van business logica, het toepassen van geavanceerde statistische analyses zoals voorspellende modellen. Hiertoe zal de data eerst moeten worden onderzocht op anomaliteiten en nog onbekende patronen. Tevens zullen complexe bedrijfsstructuren in kaart worden gebracht zodat deze inzichtelijk worden voor de inspecteurs.Je werkt in een multidisciplinair team, waarbij een agile aanpak en moderne klantcommunicatie centraal staan. Als datascientist zorg je voor de correcte interpretatie van de bevindingen die nauwkeurig en zorgvuldig worden gerapporteerd. In teamverband zet je samen met vertegenwoordigers van de business en het projectteam direct resultaat neer.Opdrachtgever Inspectie SZW, realisatiegroep Informatie Gestuurd WerkenFunctie-eisen:Je hebt een HBO of WO opleiding, studierichting: Econometrie, Wiskunde, Informatica of andere vergelijkbare studierichting met een sterk kwantitatief component.Je hebt minimaal 2 jaar hands-on ervaring met data-analyse op één of meer van de volgende terreinen: data visualisatie, anomaliteiten onderzoek, webscraping, textmining, profiling.Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van (geavanceerde) kwantitatieve data analyses met gebruik van Open Source tools.Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met werken in agile projectomgevingen.Competenties:Je werkt methodisch en systematisch, en zorgt dat je werkwijze en relevante overwegingen navolgbaar en verifieerbaar zijn.Je bent in staat om de toegepaste methoden en resultaten in begrijpelijke taal uit te leggen aan derden.Pré's:Je bent bekend met de AVG eisen voor data profilering en data verwerking.Je hebt kennis en ervaring met het werken met Analyst Notebook en SQL server.Je hebt kennis en ervaring met visualisatie en presentatietechnieken om beter inzicht te geven aan niet- data analisten.Je hebt ervaring in het begeleiden van minder ervaren teamgenoten.Je hebt kennis van en ervaring met werken bij de (rijks)overheid.Je bent per 1 oktober as. beschikbaar.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
IT Change & Release Manager Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar eenIT Change & Release Manager. Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maanden +Inzet: 40 uur per weekBijzonderheden: Deadline om te reageren is woensdag 26 september 14:00 uur. FunctieHet beheren en continu verbeteren van de Change en Release Management processen, met focus op operational excellence. Je stuurt als procesmanager één of meer medewerkers functioneel aan. Je rapporteert functioneel aan Corporate Service Management (CSM) en je bent samen met het IT Service Managementteam verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de IT Service Management processen van de klant. Je werkt afdeling overschrijdend en je coördineert alle werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de processen. Je zorg voor de organisatie van de processen waar je voor verantwoordelijk bent, de benodigde overlegstructuur, evaluaties, eventuele aanpassingen van het proces en de afstemming met andere processen en lopende projecten. Naar wie zijn we op zoek?Je hebt energie voor tien en blijft doorgaan totdat de klus geklaard is, want hoe goed alles ook wordt doordacht, verbeterpotentie is er altijd.Je voelt je als een vis in het water om continue uitgedaagd te worden en je bemoeit je gevraagd en ongevraagd met zaken die betrekking hebben op jouw werkveld.Je durft zelf beslissingen te nemen, bent wel een teamplayer en behandelt mensen met tact en respect.Je hebt een grote eigen verantwoordelijkheid, bent zelfstandig en je houdt jezelf af en toe een spiegel voor. Daarnaast vinden anderen het prettig om met jou samen te werken. Wat ga je doen?Je ontwikkelt de kaders en richtlijnen voor de processen Configuration- en ChangeManagement (strategisch, tactisch en operationeel);Je monitort de uitvoering van de processen op kwaliteit, effectiviteit en efficiency en zorgt ervoor dat deze processen in lijn zijn met de IT doelstellingen door middel van rapportages/stuurmiddelen;Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van procesbeschrijving, procedures en werkinstructies, review, toetsen, implementatie binnen IT beheer, de voortgang van de uitvoering en de procesoptimalisatie daarnaast specificeer je de de inrichting van tool die daarvoor nodig zijnJe zorgt voor voorlichting, communicatie en training in het proces;Je professionaliseert, verbeteren het Configuration- en Change Management proces (scope en structuur) in overleg met direct betrokkenen; VereistenJe bent een ervaren change & releasemanager (minimaal 3 jaar relevante ervaring);minimaal een hbo – diploma in een relevante studierichting;gecertificeerd ITIL procesmanager en ervaring met Topdesk;Je vindt het leuk om collega’s te ondersteunen en te instrueren rondom het change & release proces;Ervaring met het analyseren en optimaliseren van testprocessen;Je bent in staat structuur aan te brengen in changes & releases;Je toont eigenaarschap van de genoemde processen. Competenties:Zelfstandig werkend;Flexibel;Klantgericht communiceren;Humor;Collegiaal;Loyaal;Doorzettingsvermogen;Resultaatgericht;Omgevingssensitief;Security bewust.
Citrix XenMobile Specialist Den Haag
Functieomschrijving:De gezochte Citrix XenMobile specialist maakt deel uit van het Cloud Werkplek Beheer team en is medeverantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van Citrix XenMobile. In eerste instantie ten behoeve van de Cloud Werkplek voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, later mogelijk ook voor andere klanten van Dictu.Beheer van Citrix XenMobileDoorontwikkelen Citrix XenMobileBijhouden van documentatie Citrix XenMobileFunctie-eisen:Citrix Certified Professional Mobility (CCP M)Citrix ervaringCompetenties:Teamplayer, zelfstandig en pro-actiefToegewijd aan het leveren van resultaatDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.DICTU ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek wordt volgens planning Q2 2018 opgeleverd. Daarna starten pilots en implementatie.In het overall programma CW (Cloud Werkplek) is een deelprogramma CW Generiek voorzien voor het beheer van de basis CW voor o.a. ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ en Klimaat.Binnen dit team wordt de Citrix XenMobile specialist gezocht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Business Consultant Autorisatie Beheer Groningen
Voor een directe opdrachtgever in Groningen is Harvey Nash op zoek naar een Business Consultant Autorisatie Beheer. Start: 8/10/18 Eind: 1/9/2019 (met optie op verlenging) Inzet: 36 uur per week Standplaats: GroningenReactie: uiterlijk donderdag 27/9 10.00 uurHet project Autorisatiebeheer is binnen de opdrachtgever verantwoordelijk voor het neerzetten en implementeren van een nieuw RBAC model mede gebaseerd op de opdrachtgever's Agile manier van werken (WoW). In een voortraject is de IAM Suite van CA Technologies aangeschaft en ingericht voor in- en uit-stroom. Verdere inrichting op basis van het nieuwe RBAC is gewenst. De opdrachtgever zoekt daarom ondersteuning om de organisatie te helpen bij het opzetten van een door de Business beheerd Autorisatiemodel, zodanig dat de businees ten alle tijden grip en inzicht heeft in de verleende autorisaties. Het is van belang dat de opdrachtgever geholpen wordt bij eventueel ontbrekende kaderstellende en richting gevende onderdelen (de governance). En bij het ondersteunen en begeleiden van de business bij het opstellen van het RBAC model. Voor de koppeling van de verschillende systemen aan de CA IAM Suite zal los hiervan een CA specialist worden aangetrokken.De Business Consultants worden onderdeel van het project Autorisatie beheer en leggen verantwoording af aan de Projectleider van dit project. Verder is van belang te weten dat het project Autorisatiebeheer onderdeel is van een groter project waarin ook andere beveiligingsissues worden getackeld.Werkervaring: - Ervaring in het GRC domein, zoals IAM-auditrapportages, IAM- security-processen en overige IAM-gerelateerde securityvraagstukken - IAM-architectuurkennis en -ervaring - Kennis en ervaring in het kunnen toelichten en presenteren van de IAM-projectdoelstellingen en –impact aan de business - Ervaring in het ontwikkelen, beschrijven en uitrollen van IAM-business- en -security-processen - Kennis en ervaring van role mining - Genoemde functie eisen moeten tenminste bij 3 grote organisaties, zoals de rijksoverheid en/of grote financiële instellingen succesvol en verifieerbaar zijn toegepastOpleiding, kennis en certificaten: - HBO/WO niveau - Aantoonbare kennis van het product CA Identity Suite én CA Privileged Access Manager, door het gevolgd hebben van trainingen of workshops - Diepgaande, aantoonbare kennis van RBAC en ABAC autorisatiemodellen - Aantoonbare kennis van IAM oplossingen, de security- en business impact daarvan en het uitrollen van deze concepten in de business Wensen: - Gedegen kennis van de ‘Do’s en Don’ts’ binnen IAM- programma’s - Is enthousiast, heeft passie hebben voor het vakgebied IAM en beschikt over een heldere IAM-toekomstvisie - Is klantgericht, adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen - Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten. Heeft aantoonbaar uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden - Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau en kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen Is goed in staat een reeds voorbereid concept in lijn met de gestelde kaders en visie uit te werken, kan problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen en heeft naast de inhoud oog voor proces en procedures
DevOps Engineer (Linux/WebSphere/Bash) Leeuwarden
Functie: DevOps Engineer (Linux/WebSphere/Bash) (QR6029) Start: 15-10-2018, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Leeuwarden Omschrijving: For our client in Leeuwarden we are looking for a DevOps Engineer (Linux/WebSphere/Bash). The DevOps teams are responsible for the development, delivery, operation and maintenance of applications, associated components and interfaces. A DevOps team consists of two roles: Development Engineer and Operations Engineer but no engineer functionally, exclusively holds just one or the other. Collectively, the DevOps team has full responsibility for the Development, Quality Assurance and Operations of their systems. The squad operates according to the Scrum / Agile development process and strongly believe in the DevOps approach to delivering successful IT solutions. Our focus is on high-quality mission-critical software delivered in time using iterative development with regular milestone demos to the business, so that at the end there are no surprises about what we build. Our squad consists of is responsible for delivering the solution and enables all other business partners (squads) to be successful. Our roadmap leads us from the current NL implementation to the global solution. Profile: You are a driven IT specialist with excellent analytical, technical and programming skills. We believe that business value is delivered by top Agile engineers working together in high performing DevOps teams, according to the Scrum framework. Team-players that are technically passionate, proud of their craft, solution-focused and broadly developed: able to design, develop, test, deliver and maintain high-quality software solutions for our customers. Engineers have a responsibility to ensure delivery across end-to-end application chains. They focus on quality and continuously improve themselves, their products and processes. You have a 24x7 mind-set, and are willing to participate in a standby shift. - You continuously learn and take full ownership of your personal development. You are curious and understand the latest developments in the technical and financial services. - You teach, coach and train our colleagues, you share knowledge. - You have a good understanding of banking in general or you are passionate about learning it. You are able to discuss with your stakeholders and product owner about features and stories and can translate these into software with real business value. - You have a broad understanding of the IT architecture of your domain, have excellent analytical skills and are able to determine the impact of certain choices. You can translate these principles into concrete actions for your team. Must have: - Knowledge of Linux environments - WebSphere - Bash Scripting Nice to have: - Experience with continuous integration and continuous delivery - Experience with performance testing, resilience, execution and analyzing - Capacity/Availability Monitoring experience (Grafana, Syrene) - You handle application risk controls in an efficient way, proactively contributing to prevent security and operational risks - You enforce that the right levels of Confidentiality, Integrity and Availability of the application are preserved - Experience with the Agile/Scrum way of working - Preferably knowledge of and/or experience with IBM MDM, DB2 - Preferably knowledge of and/or experience with Docker, Kubernetes - Able to work under pressure, willing to be on stand-by outside of office hours (rotating schedule) Competences: - Strong analytical skills - Strong negotiator - Innovative - Team player - Structured - Good social and communication skills - Good English, spoken and written Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Full Stack Java Developer (HTML/CSS/JavaScript) Amsterdam
Functie: Full Stack Java Developer (HTML/CSS/JavaScript) (QR6028) Start: 15-10-2018, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Full Stack Java Developer (HTML/CSS/JavaScript). We are looking for a Full Stack Java Developer with a high focus on front-end development to strengthen the team responsible for the proposition. In this squad you will work on the purpose of your team, side-by-side with Customer Journey Experts and User Experience designers delivering the best experience for our customers. How we work: We operate according to an Agile / Scrum development process and strongly believe in the DevOps approach to delivering IT solutions. Our focus is on high-quality software delivered continuously using iterative development. We deliver working software with a continuous delivery mindset. In this way of working we maximize the customers satisfaction/impact and have a short feedback loop. Profile: - Experienced Full Stack Engineer with an expertise in front-end development - Great analytical Developer. You have experience in both conceptual / architectural understanding - Experienced with continuous delivery tooling and mindset - Excellent social and communication skills - Experienced in Agile / Scrum / DevOps / Lean thoughts - Fluent Dutch and English speaking and writing - Your code quality matters Your tech specs are: - Excellent knowledge of front-end development (HTML / CSS / JavaScript) - Good knowledge of back-end development in Java - Working knowledge on designing and building Rest API’s - Knowledge of Performance tuning in front-end development - You love to work on automation, for example test automation - Passionate about code quality - You love technology and naturally stay up-to-date on relevant new developments. You work(ed) and have knowledge with these tools and frameworks: - HTML, CSS, JavaScript, EcmaScript / Typescript - Vanilla WebComponents & Polymer - Grunt, Gulp - NPM, Yarn & Bower - WCT, nGrinder, Chai, Jasmine - Json, Hystrix, JPA/Hibernate, Spring - Git / GitLab / GitLab-CI, Maven, Artifactory, Jenkins, Grunt/Gulp, NodeJS, Bower Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Risk Manager/Amsterdam/IT/Contract Amsterdam
IT RISK MANAGER-Amsterdam-IT-Bank In this job your scope is on IT Risk Management. You will establish IT Risk Management in the Systems or Infrastructure departments as part of the Self Organising Risk team that consists of a.o. Security and Business Continuity Risk Specialists. Besides that you will be part of IT Risk Theme teams that improve and professionalize the IT Risk Management practices and tools. In addition you analyse, report, explain on IT Risk levels in and outside the risk threshold. You will lead IT Risk Management, Risk governance and the implementation for specific departments. The IT Risk Manager advices on the set up of the IT Risk Management practices and framework. Your profile • Master education level • Native Dutch and fluent in English, both verbally and in writing • 3-5 years’ experience IT Risk and Quality Management, performing and organising IT Risk assessments • Sound knowledge of IT Controls incl ITGCs SOx control testing • Ability to translate local and global regulations (a.o. ECB, DNB, MAS, FSA) in adequate IT Risk Management measures and reports • Knowledge and expertise in IT and IT Risk frameworks: COBIT, Risk IT, CMMi, ITIL, ASL • Providing guidance to management for the implementation of quality requirements and functioning as a sparring partner and proactively giving advice Vision on effective implementation and expansion of IT Risk Management Please send your CV to mi@levy.eu.com Note that if you are not contacted within 24 hours please assume you were not successful on this occasion.
Mendix 7 Developer rotterdam
Functie: Mendix 7 Developer (QR6027) Start: 23-10-2018, 36 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Mendix 7 Developer. Honderden collega’s houden zich dagelijks bezig met het beheren, beveiligen en (door)ontwikkelen van alle ICT-dienstverlening. We werken met de meest geavanceerde technologieën om het beter en innovatiever te maken. De functie is onderdeel van de afdeling Informatie-management. Jouw rol: - Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze; - Binnen een agile scrum team werk je als lead-developer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen; - De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant; - Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform; - Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af; - Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen; - Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw uitdaging: Het Stelselbeheer betreft de beheersprocessen van de distributie van data vanuit basisadministraties naar afnemers. Gezien de inhoud van de berichten spelen privacy en beveiliging een rol. Voorheen lagen de ondersteunende werkzaamheden bij technische collega’s (applicatiebeheer / dba), maar de afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden richting Functioneel Beheer. Daar waar de technische kennis minder relevant is en er met een goede GUI door meer collega’s mee gewerkt kan worden. Er is een functionele beschrijving van use cases gemaakt en de impact en prioriteit van de cases zijn ingeschat. De demand vraag is gericht om risico’s op dit gebied te beperken en de verantwoordelijkheid op de juiste plaats te beleggen. Er is een grafische user interface (GUI) nodig op het stelselbeheersysteem (SBS), omdat de huidige manier van werken niet gewenst is. Het dagelijks beheer door Functioneel Beheer wordt namelijk volledig via Toad, SQLDeveloper en SOAPUI op de database gedaan. Dit brengt risico’s met zich mee op het gebied van security en kwaliteit. Daarbij wordt de benodigde technische kennis schaars in de organisatie. Deze opdracht bestaat dan ook uit het ontwerpen, in overleg met betrokkenen, van een GUI om het functioneel beheer uit te voeren. Eisen: - In het bezit van het Certificaat: Mendix Advanced Developer Certified (Blue Badge). - Afgeronde training: Scrummaster. - Een afgeronde opleiding op MBO niveau i.c.m. een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. - Minimaal 2 jaar ervaring met Mendix 7 Platform. - Minimaal 1 jaar ervaring met: o HTML 5; o CSS; o Java – JavaScript; o Agile scrum werken. - Ervaring met Mendix 7 modelleer omgeving. - Beschikbaar per 23 oktober 2018 - Minimaal 36 uur per week beschikbaar Wensen: - Afgeronde opleiding op HBO en/of WO niveau. - Afgeronde opleiding in de studierichting: o Informatica; o Business Informatiemanagement; o Architectuur. - Afgeronde training: o ATS module (testen) ; o Informatiebeveiliging; o APM module (performance) ; o AQM module (kwaliteit). - Ervaring met: o Scrummaster; o UX-UI ontwerp; o Business consultancy; o Werken bij een overheidsinstelling . - Kennis met: o Support op Mendix development; o Stelsel van Basisregistraties; o Infomatie-architectuur; o Informatie beveiliging; o Privacy wetgeving. Competenties: - Resultaatgerichtheid; Integriteit; Flexibiliteit; Klantgerichtheid & Samenwerken; Pro-actief; Analytisch vermogen; Communicatieve vaardigheden; Oplossingsgerichtheid; en Probleemanalyse. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Talent Resourcer Arnhem
Voor onze opdrachtgever in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar eenTalent Resourcer Start: z.s.m. Duur: 6 maanden met optie tot verlengen Uren: 40 Deadline: 26-9 om 17.00 uur Bijzonderheden: CV’s in het Engels aanleveren. Tarief: Zo scherp mogelijkJob Title Talent Resourcing Partner 3. Responsibilities • To provide end to end hands on recruitment support across multiple functions for junior and middle management roles. Will also be responsible for talent pipelining targeted areas at country Level • Personally manages the end to end recruitment delivery of allocated vacancies in the business • Carries out initial screening and the first interview of shortlisted candidates as required for the vacancies allocated; • Tracks agreed global and local Key Performance Indicators (KPI’s) and Service Level Agreements (SLA’s) for own area of responsibility • Acts as the custodian of allocated targeted areas assigned by the LCoE and proactively build talent pipelines internally and externally through the use of e-recruitment (ATS) and other means such as Linkedin; • Promotes the clients Employer Branding Proposition across area of responsibility in order to achieve our employer of choice objectives; • Manages the day to day relationships with 3rd party suppliers (recruitment advertising partner, agencies); • Provides appropriate training and support to hiring managers to ensure they are competent & skilled in recruiting in line with processes, best practices and local law; • Proactively looks to drive efficiency of process and reduce associated costs; • Advises and partners with hiring managers on the most suitable route to attracting and selecting candidates and deliver the agreed solution;5. Examples Please give two examples of the typical challenges or problems the job holder faces in their daily work and what they must do to overcome them.  Balancing operational recruitment work with projects and recruitment transformation (like Tech2020)  Ensuring flexibility towards hiring managers and candidates while maintaining compliance with regards rewards and other directives6. Job Requirements Essential educational qualifications, relevant experience and requested skills. Educated to Bachelor’s or Master’s degree  Min. 4 years of relevant work experience in HR, and at least 2 years in a Recruitment role  Good knowledge of trends in recruitment  Ability to deal with global stakeholders and build strong local relations with site and functional leaders  Excellent communication skills, innovative & design thinking skills
Agile Coach / Scrum Master (PSM/CSM) Amsterdam
Functie: Agile Coach / Scrum Master (PSM/CSM) (QR6026) Start: 22-10-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Agile Coach / Scrum Master (PSM/CSM). De Scrum Master / Agile Coach zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van modernisering van de informatievoorziening. De veranderingen die de afdeling wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers (slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Afstemmen Backlog met Product Owner en Programma Manager - Coachen, begeleiden en faciliteren Agile werken van 2 of meerdere scrum teams - Verantwoordelijk voor opstellen Backlogs, Burn down charts en programma-rapportages - Organiseren Backlogssessies, planning pokersessies, sprint reviews en demo's - Ongevraagd en gevraagd advies Eisen (alle gestelde eisen dienen duidelijk genoemd te worden in het cv): - In het bezit van een HBO diploma. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd. - In het bezit van een erkende PSM Certificaat. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd. - Minimaal 1 jaar ervaring met LeSS - Minimaal 3 jaar ervaring als Agile Coach - Minimaal 3 jaar ervaring als Certified Scrum Master® (CSM®). Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet kan de score worden bijgesteld. - Aantoonbare ervaring met het Agile coachen van teams - Ervaring opgedaan bij een overheid en/of ruimtelijk domein - Minimaal 1 (liefst 2) relevante referentie(s): naam organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon Wensen: - In het bezit van het SAFe Agilist certificaat - Ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties - 1 jaar of meer ervaring met SAFe Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Scrum master/Agile Coach Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Scrum master/Agile Coach. Omschrijving opdrachtgever: De Scrum master/Agile coach zal gaan werken in de programma-organisatie Modernisering IV voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De Scrum master/Agile coach zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie Wonen. De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente Amsterdam mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Omschrijving werkzaamheden: - Afstemmen Back log met Product Owner en Programma manager. - Coachen, begeleiden en faciliteren Agile werken van 2 of meerdere scrum teams. - Verantwoordelijk voor opstellen Back logs, Burn down charts en programma-rapportages. - Organiseren Back logssessies, planning pokersessies,sprint reviews en demo's. - Ongevraagd en gevraagd advies. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een HBO diploma. - Je bent in het bezit van een erkende PSM Certificaat. - Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring van LeSS. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring als Agile Coach. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring als Certified ScrumMaster® (CSM®). - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het Agile coachen van teams. - Je hebt aantoonbare ervaring opgedaan bij een overheid en/of ruimtelijk domein. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van het SAFe Agilist certificaat. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties. - Je hebt aantoonbare ervaring met werken voor een van de G4 (Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam). Bij voorkeur in het ruimtelijk domein. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SAFe. Competenties: - Analytisch vermogen - Inventiviteit - Omgevingsbewustzijn - Klantgerichtheid - Coachen - Aansturen - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na de gunning Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: 6 tot 12 maanden Inzet: maximaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 41 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Coördinator Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Test Coördinator. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatiemanagement is onderdeel van directie BCO/IIFO. De afdeling geeft invulling aan de taakgebieden informatie- en demand management en Functioneel beheer. Je wordt gepositioneerd bij het team Functioneel beheer Generieke ICT. Omschrijving opdracht: Als testmanager ben je verantwoordelijk voor de testactiviteiten binnen projecten van BCO, het initiëren en implementeren van kwaliteit verhogende maatregelen en het coachen van de testers en key-users. Je coördineert en prioriteert testactiviteiten, stemt het testbeleid af met de organisatie en denkt op strategisch niveau mee over risico’s, preventieve en mitigerende maatregelen. Je adviseert en rapporteert over voortgang en kwaliteit, faciliteert de teams en testers in het uitvoeren van hun werk en je bent vast aanspreekpunt voor alle test- en kwaliteit gerelateerde vraagstukken. Je ontwikkelt en onderhoudt (vak)kennis en past deze toe ter versterking van de eigen competenties, het vermogen van het team en het vergroten van de productkwaliteit. Daarnaast ben je in staat binnen je eigen vakgebied derden aan te sturen en inhoudelijk te beoordelen. Gewenst profiel: Je hebt een HBO werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. Je bent resultaatgericht, verantwoordelijk, klantgericht, flexibel, analytisch sterk, proactief, vindingrijk en je kunt goed prioriteiten stellen. Vanzelfsprekend kun je zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. Je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren/adviseren op verschillende niveaus. Uitgebreide kennis van en ervaring met TMap Next of ISTQB is een vereiste en bij voorkeur heb je ervaring in Agile werken, testautomatisering en werken binnen een overheidsorganisatie. Een brede kennis van IT systemen, netwerk- en databasetechnologie en diverse projectmethodieken is een pré. Uitgangspunten Wet DBA: Deze aanvraag staat alleen open voor kandidaten waarbij sprake is van een loondienstverband. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent met ingang van startdatum beschikbaar voor 36 uur per week. - Je bent geen ZZP-er. - Je bent geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling). - Er is geen geen sprake geweest van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement. - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau. - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding in één van de volgende genoemde studierichtingen: informatica, bedrijfskunde. - Je dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk: TMap Next Foundation. - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als testcoördinator. - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met: x Testen in de keten (conform TMap) x Gegevensuitwisseling via StUF berichten - Je dient een opleiding dan wel cursus succesvol te hebben afgerond en naar aanleiding daarvan in bezit te zijn van ondergenoemde certificaten: x Certified Agile Tester x Tricentis Certified Professional - Je beschikt over de volgende specifieke kennis: x Testmethodieken: TMAP Next, ISTQB, TestFrame, Risk & Requirement Based Testen x Exploratory testen: Usability testen, TPI Next, Product Risico Analyse x Testtechnieken Grenswaarde analyse, Beslistabel testen, Syntactische en semantische testen x Elementaire vergelijkingen test en Datacombinatie testen - Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Competenties: - Resultaatgerichtheid - Integriteit - Zelfstandigheid - Ketendenker - In staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (helicopterview) - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Gevoel voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm, medio oktober Duur: 01-02-2019 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 - 11 oktober 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java Ontwikkelaar Utrecht
Capgemini is op zoek naar Senior Java Developer om met ons samen te werken aan een contractrol in Nederland (meerdere locaties). Java-ontwikkelaar Als Java-ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het (technische) ontwerp, realisatie en testen van gebruiksgevallen die voldoen aan de productgebruikersvereisten die zijn gedefinieerd in de achterstand. Je bent in staat om complexe omgevingen te overzien en, met behulp van tooling, de klant voorzien van snelwerkende oplossingen in een Agile manier van werken. taken: (Technische) ontwerpen, realiseren en (unit) testen van use cases in sprints in close samenwerking met de eigenaar en het team van het product. Rol binnen het Scrum-team (verfijnen, plannen, uitvoeren, evalueren) Ondersteun producteigenaren en gebruikers tijdens de implementatie van de gewenste oplossingen. Bevordering van een visie op de agile ontwikkelingen in een op Dotnet gebaseerde ontwikkelomgeving overheid Beslissingen nemen bij het ontwerpen en realiseren van use-cases Rapporteer voortgang en knelpunten op het gebied van systeemontwikkeling tijdens dagelijkse stand-ups Doe mee aan stand-ups, demo's, retrospectieve, verfijnings- en planningssessies. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Kennis van en ervaring met Java (EE) 7/8, Spring, databasetechnologieën (d.w.z. SQL) en ontwikkelingstools zoals Maven, Git etc. Kennis van en ervaring met webservices (HTTP / REST), Enterpise-servicebus (ESB) en standaarden zoals JSON en XML wensen Kennis van en ervaring met front-endtechnieken zoals Javascript, JQuery en materiaalontwerp Ervaring met de software ontwikkelmethode SCRUM Ervaring met de software ontwikkelmethode Devops Ervaring met Mule ESB, Redhat JBOSS stack, NoSQL (bijvoorbeeld: ElasticSearch en Cassandra) Ervaring met Angular 2,0 Ervaring Voor medior Dotnet ontwikkelaar 3+ jaar ervaring Voor senior Dotnet-ontwikkelaar 5+ jaar ervaring Als dit je interesseert, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com
Strategisch IV Adviseur Den Haag
Als strategisch IV adviseur adviseer je de portefeuillehouder IV over de gevolgen van innovatieve e/o andere manieren van werken voor het organiseren van de informatievoorziening, voor het managen van informatie en voor het inrichten van het ICT landschap van de organisatie. Je werkt mee aan de realisatie van de IV strategie. Zowel binnen de organisatie, maar ook in de samenwerking met ketenpartners lopen initiatieven en zijn er voorstellen voor innovatieve en andere manieren van werken, ten einde het maatschappelijk effect te vergroten. Jouw werk bestaat uit het in samenhang inventariseren van initiatieven en voorstellen èn het adviseren over: • het organiseren van de informatievoorziening, in het bijzonder de gevolgen voor het organiseren van de vraagzijde en de aanbodzijde; • het managen van informatie, in het bijzonder de gevolgen voor het voeren van regie op vraag en aanbod van informatie; • het inrichten van een passend ICT landschap, afgeleide van veranderingen in het organiseren van de informatievoorziening en van veranderingen in het managen van informatie organiseren. Als strategisch IV adviseur schakel je met de interne – en externe stakeholders. Je bent je daarbij bewust van de politieke en organisatorische context. Je maakt onderdeel uit van een projectteam en rapporteert aan de portefeuillehouder IV. Functie eisen: • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante universitaire of HBO-studie afgerond. • Je hebt relevante ervaring met advisering op strategisch en tactisch niveau binnen de (Rijks)overheid. • Je hebt ervaring met het opstellen van een Informatievoorziening (IV) strategie binnen de (Rijks)overheid. • Je hebt ervaring met services architectuur, business process management en informatie analyse. • Je coacht en begeleidt je directe collegae en stimuleert hen om zelf taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op zich te nemen. • Je adviseert het senior management. • Het is een pré als je kennis hebt van de beleidsuitgangspunten (BIR) en ervaring met het implementeren binnen de (Rijks)overheid. • Het is een pré als je kennis hebt van de beleidsuitgangspunten van de AVG en ervaring met het implementeren binnen de (Rijks)overheid. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 8 Oktober 2018 (36 uur) Einddatum: 31 maart 2019 Recruiter voor deze rol: Kathleen van Schepen, RecruiterKS@itaq.nl, 06 5338 8636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Senior Developer (Drupal 8 / Angular) Groningen
Voor een pensioenuitvoerder zijn wij op zoek naar een Senior Developer (Drupal 8 / Angular). Omschrijving opdracht: De opdrachtgever zoekt een ervaren Developer (Drupal 8 / Angular JS) om de deelnemersportalen in ons huidige landschap te beheren en verder te ontwikkelen. Doel en opdracht van de functie betreft het zorgdragen voor continuïteit van de huidige operatie en het creëren van vernieuwing. Omgeving: Wij werken in een omgeving van Docker/ Kubernetes, XLdeploy, Jenkins, CI/CD. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt ervaring met Drupal 8, Angular en PHP. - Je hebt 3-5 jaar relevante werkervaring. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met geautomatiseerd testen / test frameworks. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: zsm Duur: NNB, langere tijd Optie op verlenging: NNB Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Projectmanager Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager. Opdracht Omschrijving: De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de politie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. Doelstelling: Het uitvoeren van de taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen. Verantwoordelijkheden: Als senior projectmanager sta jij stevig in je schoenen. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de leiding, maar ook voor je medewerkers, wat blijkt uit je senioriteit en vakbekwaamheid. Jij schakelt moeiteloos op verschillende niveaus, bent maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en hebt goede netwerkvaardigheden. Bij alles wat je doet ben je je bewust van jouw positie binnen de organisatie: hieruit blijkt jouw sterke politieke en organisatiesensitiviteit. Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening, en je draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen. Vakmatige taken: - Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden). - Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen. - Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project. - Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten. - Je inspireert het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten. Leidinggevende taken - Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren. - Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. - De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project. Contacten: Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten, projectmedewerkers, collega's van andere lijnafdelingen. ketenpartners. Inzet in de lijn of project: Inzet in de projectorganisatie. Standplaats: Odijk (het reizen tussen verschillende (politie)locaties kan deel uitmaken van de opdracht) Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-12-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica, technische bedrijfskunde of vergelijkbaar. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als ICT projectmanager van complexe (sterk organisatorische) projecten waarbij je ook geschakeld hebt met ketenpartners. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar vergelijkbare projecten uitgevoerd. - Je hebt werkervaring met projectmatig werken conform Prince2 in de afgelopen drie jaar. - Je hebt kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) in de afgelopen drie jaar. - Je hebt ervaring met verandermanagement, bijv. met de inbedding van nieuwe processen. - Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie bij een organisatie met minimaal 5000 gebruikers. - Je beschikt over een IPMA-C certificering of vergelijkbaar certificaat. Competenties: - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Maatschappelijke Oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 03-12-2018 Duur: 30-11-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. De opdrachtgever: Je zal gaan werken in de programma-organisatie Modernisering Informatie Voorziening voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Je zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie Wonen. De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente Amsterdam mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de informatiebehoeftes van de business naar bruikbare informatievoorzieningsoplossingen. - Vastleggen van informatiemodel, informatiebehoeften, vereisten en regelementen voor het programma. - Ongevraagd en gevraagd advies geven. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma. - Je hebt kennis en ervaring van (diverse) methoden van informatieanalyse en bedrijfsanalyse. - Je hebt kennis en ervaring met het moderniseren van informatievoorziening en digitaliseren van processen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties. - Je beschikt over een opleiding op WO niveau. - Je hebt kennis en ervaring met soortgelijke processen bij de overheid en / of ruimtelijk domein. - Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met werken voor een G4 gemeente. Competenties (expert): - Analytisch vermogen en uitdrukkingsvaarheden - Omgevingsbewustzijn - Organisatiesensitiviteit - Besluitvaardig en innovatief - Zelfstandig en klantgericht - Onafhankelijk en klantgericht - Innovatief handelen en oordeelsvorming Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15 - 22 oktober 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Enterprise Architect Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect. De opdrachtgever: De architect zal onder andere gaan werken in de programma-organisatie Modernisering IV voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn er binnen het cluster R & E nog andere projecten waarbij ondersteuning in architectuur noodzakelijk is. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich flexibel toont qua inzetgebied. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Je zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie Wonen. De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente Amsterdam mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence' , samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Maken van de bedrijfsarchitectuur van Wonen met DEMO, bestaand uit constructie- en feitenmodel(len) - Deze bedrijfsarchitectuur verder uitwerken tot een informatiearchitectuur die inzicht geeft in processen, functies, services, applicatiecomponenten en informatieobjecten - Opstellen van projectstartarchitecturen - Samenwerken met de lead architect van Ruimte en Economie - De samenhang en afhankelijkheden in werkwijzen en de ruimtelijke keten in kaart brengen en mogelijke informatie oplossingsscenario's uitwerken - Onderhouden van de informatiearchitectuur om aan te sluiten op de lv DSO en een nadere uitwerking van de wet en ambitie organisatie (40%) die nu nog niet vastligt en (collectieve) digitale voorziening in aanvulling op de lv DSO - Afstemming en kennisoverdracht aan (architect) collega's binnen Amsterdam en G4/ VNG - Ongevraagd en gevraagd advies Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma. - Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met architectuur standaarden, open standaarden en services. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur voor een overheid en/of ruimtelijk domein. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van de architectuur in DEMO. - Je kan jouw kennis over architectuur standaarden, open standaarden en service in heldere en duidelijke taal weergeven, in het bijzonder aan mensen die niet bekend zijn met informatie architectuur. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur in het kader van de Service Oriented Architecture. - Je bent minimaal in het bezit van een erkende DEMO-Bachelor certificaat. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur voor een van de volgende gemeentes: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag. Competenties (expert): - Analytisch vermogen - Inventiviteit - Visie - Omgevingsbewustzijn - Klantgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Besluitvaardig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 30-10-2019 Optie op verlenging: 6 tot 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Mendix Developer / Scrum Master Sr. Apeldoorn
Referentienummer: BTIT21567 Omgeving: Apeldoorn Startdatum: 1 oktober 2018 Einddatum: 30 november 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 27 september om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Mendix Developer / Scrum Master voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Mendix Developer / Scrum Master. Het Klant Contact Center binnen onze opdrachtgever verwerkt verzoeken om een perceel te splitsen of de grens tussen twee percelen te reconstrueren. Het project heeft als doel om proces van aanvraag tot offerte of opdracht verder te automatiseren om de kwaliteit te verbeteren en kosten te besparen. Dit doel willen ze behalen door enerzijds de user engagement te verhogen en anderzijds door de operational efficiency te verhogen. Het project zal een MVP opleveren waarin de eerste doelstellingen zijn gerealiseerd. Het project wordt gepositioneerd binnen te vormen ontwikkelstraat, waarin Mendix Agile Scrum georganiseerde projecten zullen worden gepositioneerd. Het is de verwachting dat het te vormen projectteam na deze MVP vanuit de ontwikkelstraat ingezet wordt voor andere Mendix Projecten. Voor de ontwikkelstraat Mendix zoeken wij enthousiaste communicatieve en resultaatgerichte Mendix Developer. Je bent specialist op Mendix en bent in staat om in samenwerking met de business representanten de voordelen van een Low-code platform optimaal te benutten. Kwaliteit staat hoog in jouw vaandel en je hebt kennis en ervaring met APM en ATS om dit ook in het proces te borgen. Je bent zowel Senior in de Mendix ontwikkel methodiek als in Agile Scrum en kunt als Scrum Master de Product Owner helpen bij het opstellen van een backlog en het team ondersteunen in het opstellen en behalen van de sprintdoelen. Je kunt leunen op een gerenommeerde Mendix Organisatie met een significant aantal Mendix Certified Consultants. Taken/werkzaamheden: Maken User Stories; Ontwerpen UX/UI; Ontwikkelen van de Mendix Applicaties; Inrichting automatische test en kwaliteitsprocessen (ATS/APM); Je organiseert de Agile Scrum processen van het project (Scrum Master). KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het ontwikkelen op het Mendix Low-code platform. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met UX/UI, APM en ATS. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met Scrum als ontwikkelmethodiek en specifiek in de rol van Scrum Master. Je hebt kennis en ervaring met Mendix op SAP (RAD by Mendix). Je hebt kennis en ervaring met Agile Scrum. Je hebt kennis en ervaring met APM en ATS. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent gecertificeerd Mendix Advanced Developer. Je hebt kennis en ervaring met Web-standaarden (HTML, Javascript, XML, SOAP, JSON, SSL). Je hebt basiskennis van GEO-informatica (geometrieën, projecties). Je hebt ervaring met informatiesystemen en standaarden van de overheid. Overig: Inzet op kernkwaliteiten en coaching minder ervaren collega’s. Opgebouwd netwerk en gebruikmaking daarvan. Betrokkenheid bij productontwikkeling.
Solution Architect (Infra/Security) (QR6032) Amsterdam
Functie: Solution Architect (Infra/Security) (QR6032) Start: 1-10-2018, 40 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in omgeving Amsterdam zijn we op zoek naar een Solution Architect met aantoonbare ervaring in het uitvoeren van projecten in netwerkinfra en security omgevingen. De rol: De Solution Architect volgt gestandaardiseerde ontwerpprincipes en werkt nauw samen met onze leveranciers om de architectuur en de benodigde oplossing te creëren. Omdat veiligheid een van de geprioriteerde pijlers is, verdient een goede kennis van veiligheidsconcepten de voorkeur. Als Solution Architect werk je in meerdere projecten met een netwerk- en securityfocus. Profiel: - Minimaal een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld Bedrijfskundige Informatica) of gelijkwaardige en relevante vaktechnische certificeringen - Ruime ervaring (5+ jaar) als Solution Architect in Networking-, Infra- en Security architectuur, ontwerp en implementatie en migraties - Ervaring met het werken in multidisciplinaire teams en uitbestede dienstverlening Competenties: Als persoon ben je (uiteraard) proactief, gezond kritisch en een sterke communicator. Je bent zeer goed in staat om requirements te verzamelen, te analyseren en te vertalen naar een kwalitatieve en bruikbare technische oplossing waarbij goede afstemming met de opdrachtgever en je projectteam vanzelfsprekend is. Je bent in staat autonoom en gestructureerd te werken. Naast Nederlands ben je ook schriftelijk en mondeling goed in Engels. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Mendix Developer Mr. Apeldoorn
Referentienummer: BTIT21565 Omgeving: Apeldoorn Startdatum: 1 oktober 2018 Einddatum: 30 oktober 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 27 september om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medior Mendix Developer voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Medior Mendix Developer. Het Klant Contact Center binnen onze opdrachtgever verwerkt verzoeken om een perceel te splitsen of de grens tussen twee percelen te reconstrueren. Het project heeft als doel om proces van aanvraag tot offerte of opdracht verder te automatiseren om de kwaliteit te verbeteren en kosten te besparen. Dit doel willen ze behalen door enerzijds de user engagement te verhogen en anderzijds door de operational efficiency te verhogen. Het project zal een MVP opleveren waarin de eerste doelstellingen zijn gerealiseerd. Het project wordt gepositioneerd binnen te vormen ontwikkelstraat, waarin Mendix Agile Scrum georganiseerde projecten zullen worden gepositioneerd. Het is de verwachting dat het te vormen projectteam na deze MVP vanuit de ontwikkelstraat ingezet wordt voor andere Mendix Projecten. Voor de ontwikkelstraat Mendix zoeken wij enthousiaste communicatieve en resultaatgerichte Mendix Developer. Je bent specialist op Mendix en bent in staat om in samenwerking met de business representanten de voordelen van een Low-code platform optimaal te benutten. Kwaliteit staat hoog in jouw vaandel en je hebt kennis en ervaring met APM en ATS om dit ook in het proces te borgen. Je bent ervaren in de Mendix ontwikkel methodiek en voelt je thuis in de Agile Scrum context. Je kunt leunen op een gerenommeerde Mendix Organisatie met een significant aantal Mendix Certified Consultants. Taken/werkzaamheden: Ontwerpen UX/UI; Ontwikkelen van de Mendix Applicaties; Inrichting automatische test en kwaliteitsprocessen (ATS/APM). KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen op het Mendix Low-code platform. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met UX/UI, APM en ATS. Je hebt kennis en ervaring met Mendix op SAP (RAD by Mendix). Je hebt kennis en ervaring met Agile Scrum. Je hebt kennis en ervaring met APM en ATS. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent gecertificeerd Mendix Rapid Developer. Je hebt kennis en ervaring met Web-standaarden (HTML, Javascript, XML, SOAP, JSON, SSL). Je hebt basiskennis van GEO-informatica (geometrieën, projecties). Je hebt ervaring met informatiesystemen en standaarden van de overheid. Overig: Zelfstandig functioneren staat voorop. Kernkwaliteiten zijn zichtbaar en worden waar mogelijk benut. Coachen kan een onderdeel van de werkzaamheden worden.
Consultant SAP Sr. Utrecht
Referentienummer: BTIT21564 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. (let op screening van 6 tot 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 26 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: minimaal 32 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 41 en 42. Sluitingsdatum: Donderdag 4 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Consultant SAP voor minimaal 32 uur per week. Let op mogelijkheid tot langdurige inzet zeer aanwezig! Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Consultant SAP. Vast personeel binnen de opdrachtgever is ingezet bij diverse langlopende projecten. Het gevaar dreigt nu dat de bestaande kernel aan stabiliteit gaat inboeten, dit is zeer onwenselijk. Tevens is de opdrachtgever van plan S4 for Hana te gaan invoeren, waarbij vast personeel betrokken is. Hiervoor is extra capaciteit nodig om samen met diverse landen de requirements op te stellen en daarna te testen. Taken/werkzaamheden: Samen met de Ontwerpers vormgeven van proces-ontwerpen; Het initiëren van procesmatige wijzigingsvoorstellen; Afhandelen van productieverstoringen; Deelnemen in interne SAP M&F beheerprojecten (vb reductie maatwerk); Customizen SAP-MM/DFSP; Opleiden toekomstige Functioneel Beheerders; Faciliteren van workshops; Coaching en begeleiding van Klantmedewerkers bij het ontwerpen van bedrijfsprocessen. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO opleiding bedrijfskunde en/of informatica. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een SAP beheerorganisatie of implementatietrajecten. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het inrichten (customizen) van SAP modulen MM. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring waar je eindverantwoordelijk bent geweest voor product delivery (graag aangeven binnen welk project of afdeling je verantwoordelijk bent geweest en welke methodiek je hebt gebruikt om het proces te managen). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met de modelleertool Aris. Je bent in het bezit van een certificering in Aris en/of Scrum en/of Agile. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis (bij voorkeur meer dan 2 jaar) van logistieke processen binnen Defensie. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met SAP DFSP. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met SAP TM. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met SAP HRM-Organisatiemanagement. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 1 jaar) met Scrum en Agile. Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 1 jaar) met SSM. Competenties: Analyseren Communiceren Beïnvloeden Conceptueel denken Flexibel Klantvriendelijk
Projectondersteuner IV Sr. Odijk
Referentienummer: BTIT21561 Omgeving: Odijk Startdatum: 3 december 2018 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 november 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 41. Sluitingsdatum: Dinsdag 2 oktober om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Let op mogelijkheid tot langdurige inzet zeer aanwezig! BlueTrail is op zoek naar een Senior Projectondersteuner IV voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Projectondersteuner IV. De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de organisatie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen in de uitvoering van diverse IV gerelateerde projecten. Als Projectondersteuner ben je als rechterhand van de projectmanager mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en dragen mede zorg voor de implementatie van de oplossingen. Taken/werkzaamheden: Assisteren van de Programma- en Projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan. Voortgangsoverzichten verzamelen en afwijkingen signaleren en analyseren. De Programma- en Projectmanager assisteren bij het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan. Periodieke programma- / projectrapportages samenstellen en rapportagetermijnen bewaken. Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor. Methodische ondersteuning geven voor Prince 2 en/of Agile Scrum aan Programma- en Projectmanagers. Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma's. Zorgdragen voor de invulling en bewaking van de richtlijnen van risicomanagement voor de projecten/programma's. Bewaken en registreren resourcemanagement van de projecten/programma's. KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als Projectondersteuner binnen een ICT of IM gestuurde omgeving. Je hebt werkervaring (opgedaan in de afgelopen 2 jaar) binnen een Agile/Scrum omgeving. Je hebt werkervaring (opgedaan in de afgelopen 2 jaar) binnen een Prince2 omgeving. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring (opgedaan in de afgelopen 4 jaar) met het ondersteunen van verschillende projecten. (Weging 40%) Je hebt werkervaring (opgedaan in de afgelopen 2 jaar) met de Principal Toolbox of vergelijkbare tool. (Weging 40%) Je hebt een behaalde IPMA-D en/of IPMA-PMO certificering. Kopie van certificaat is vereist. Je hebt een behaalde Prince 2 Practitioner certificering. Kopie van certificaat is vereist. Competenties: Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Organisatievermogen - Kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren om de gestelde doelen te bereiken. Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Sociale vaardigheid - Beweegt zich tactvol en gemakkelijk in contacten met anderen. Is in staat met zijn optreden emoties en de sociale interactie te beïnvloeden. Een volwaardige gesprekspartner die moeiteloos schakelt op verschillende niveau's.
Programmamanager IV Odijk
Referentienummer: BTIT21562 Omgeving: Odijk Startdatum: 3 december 2018 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 november 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 41. Sluitingsdatum: Dinsdag 2 oktober om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Let op mogelijkheid tot langdurige inzet zeer aanwezig! BlueTrail is op zoek naar een Programmamanager IV voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Programmamanager IV. De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interimmanagement, Projectondersteuners en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de organisatie. Deze programma's en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten. Daarnaast levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Porftolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten IM en ICT. Dit kunnen zowel technische ICT-projecten zijn als integrale IV-ontwikkel- en implementatieprojecten. Als Programmamanager bij de sector Project-, Programma en Interimmanagement word je binnen de organisatie aangesteld om veranderdoelen van de korpsleiding (vertegenwoordigd door de Aandachtsgebiedhouder) te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van de opdrachtgever en de ketenpartners. De opdrachtgever is een informatieverwerkend bedrijf, de informatievoorziening is daarmee een belangrijke component binnen het realiseren van veranderdoelen. Als Programmamanager ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van een groep programma- en projectmanagementprofessionals die zich bezig houden met hoogcomplexe programma’s en projecten binnen een of meerdere aandachtsgebieden. Taken/werkzaamheden: Je speelt een cruciale rol om de strategische programma’s binnen de opdrachtgever tot een succesvol resultaat te brengen. Je stuurt op de kwaliteit binnen het programma. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor de leiding van het korps op basis van senioriteit en vakbekwaamheid en bent daarnaast een bezielend leider. Je ondersteunt en coacht medewerkers van de sector PPI in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Je organiseert de strategische samenwerking binnen de totale organisatieketen. Je zorgt mede voor verdere professionalisering op de onderwerpen Governance en Hygiëne rond PPI-opdrachten. Je leidt strategische programma’s en draagt zorg voor de realisatie van de relevante managementproducten. Je lost vraagstukken op en levert producten en diensten door onderzoek te doen en methoden en technieken te ontwikkelen. Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde en erkende WO opleiding. Kopie van diploma is vereist. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als Programmamanager met grote verandertrajecten in een sterk politiek (bestuurlijk) gevoelige omgeving, waarbij je besluiten hebt genomen op bedrijfsvoeringsniveau. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 6 jaar) met het coachen van hoogopgeleide professionals binnen het vakgebied programma- en projectmanagement. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 3 jaar kennis en werkervaring met Informatie Voorziening en het besturen van ketens in een multidisciplinaire omgeving. (Weging 45%) Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar, opgedaan in de afgelopen 5 jaar) binnen het vakgebied Programmamanagement en binnen de overheid. Je hebt werkervaring met de projectmanagementmethode Prince2. Je hebt kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) Je bent in het bezit van een MSP Practitioner certificering. Kopie van certificaat is vereist. (Weging 15%) Je bent in het bezit van een IPMA-B certificering. Kopie van certificaat is vereist. Competenties: - Veranderingsgerichtheid: Implementeert en ondersteunt initiatieven tot verandering. Speelt effectief in op veranderende omstandigheden. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de organisatie.
Information Security Officer Rotterdam
FunctieomschrijvingMet je inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van cybersecurity ben je in staat op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau met je opdrachtgever mee te denken en hen te adviseren over zaken als: security policies en richtlijnen, governance, risk & compliance, awareness, cybersecurity aspecten rondom Cloud, IoT, Big Data en de AVG, het maken van een security roadmap (IT én OT) en het onderzoeken en adviseren over technische hulpmiddelen en managed security services.Je bent ook nauw betrokken bij:het Compliance Management Programma (CMP) Privacy, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); o.a. betrokken bij awareness, het maken van Privacy Impact Assessments, het onderzoeken en registreren van datalekken (in samenwerking met de bedrijfsjurist van de klant). het voldoen aan de nieuwe wetgeving voor de vitale sectoren, de Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (WBNI), waar ook de watersector aan moet voldoen. Deze wet is binnen de klant vooral van toepassing in de drinkwaterproductie omgeving (OT, binnen de klant procesautomatisering genoemd).Functie-eisenJe beschikt over:Een afgeronde academische/HBO opleiding relevant voor de technische en/of organisatorische aspecten van cybersecurity; Een bewezen trackrecord in opleidingen binnen het vakgebied van cybersecurity (IT en OT); bijvoorbeeld CISSP, CCSK, CISA, CRISC, CISM, GICSP of vergelijkbare certificeringen; Minimaal 5 jaar gedegen cybersecurity ervaring (Information Security Officer / Adviseur / Consultant) bij diverse organisaties (bedrijfsleven en (semi-) overheid) zowel in kantoor (IT)- als procesautomatisering (OT) omgevingen; Een gezonde dosis relativeringsvermogen die je in staat stelt om situaties vanuit nieuwe invalshoeken te bezien; Een actief netwerk binnen de publieke/private sector en organisaties uit de vitale infrastructuur (water, energie, telecom, e.a.).ArbeidsvoorwaardenStartdatum: Zo snel mogelijk Duur van het project: 6 maanden+ Uren per week: Fulltime, 40 uur per week Locatie: RotterdamBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Information Security Officer of solliciteer online op de vacature Information Security Officer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Information Security Officer of solliciteer online op de vacature Information Security Officer.
Senior Consultant SAP Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Consultant SAP. Omschrijving opdracht: Inhuur is gewenst omdat binnen de Defensie Organisatie en JIVC vast personeel is ingezet bij andere langlopende projecten. Het gevaar dreigt nu dat de bestaande kernel aan stabiliteit gaat inboeten. Dit is zeer onwenselijk. Tevens is Defensie van plan S4 for Hana te gaan invoeren, waarbij. Vast personeel betrokken is. Hiervoor is extra capaciteit nodig om samen met diverse landen de requirements voor DFSP op te stellen en daarna te testen. Binnen DFSP is er een vaste medewerker aangenomen die opgeleid moet gaan worden. De volgende taken zijn voorzien: - Samen met defensie ontwerpers vormgeven van procesontwerpen. - Het initiëren van procesmatige wijzigingsvoorstellen. - Afhandelen van productieverstoringen. - Deelnemen in interne SAP M&F beheerprojecten (vb reductie maatwerk). - Customizen SAP-MM/DFSP. - Opleiden toekomstige functioneel beheerders. - Faciliteren van workshops. - Coaching en begeleiding van klantmedewerkers bij het ontwerpen van bedrijfsprocessen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal afgeronde HBO-opleiding bedrijfskunde en/of informatica. - Je hebt 3-6 jaar aantoonbare werkervaring in SAP beheerorganisatie of implementatietrajecten. - Je hebt 3- 6 jaar aantoonbare werkervaring in het inrichten (customizen) van SAP modulen MM. - Je hebt minimaal 5 jaar eindverantwoordelijk zijn geweest voor productdelivery. Hierbij dient aangetoonde te worden binnen welk project of afdeling u verantwoordelijk bent geweest en welke methodiek u heeft gebruikt om het proces te managen. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de modelleertool Aris. - Je hebt minimaal in bezit zijn van een certificering van Aris, ofwel Scrum, ofwel Agile. - Je hebt minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van logistieke processen van Defensie. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SAP DFSP. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SAP TM. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SAP HRM Organisatiemanagement. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Scrum en Agile. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SSM. Competenties: - Analyseren - Communiceren - Beïnvloeden - Conceptueel denken - Flexibel - Klantvriendelijk Inzet Periode: Schatting 3680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. december Duur: 3680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 41/42 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data scientist Den Haag
Functieomschrijving:De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gehele SZW-terrein: arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Op haar domein spoort ze ernstige fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risicos op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Voor het ministerie van VWS treedt de Inspectie SZW op als opsporingsorganisatie voor fraude met persoonsgebonden budgetten en zorgdeclaraties. De Inspectie werkt hierbij samen met partners zoals de andere (lokale) toezichthouders en inspecties, de politie, de Belastingdienst, UWV, SVB, VNG, gemeenten, brancheorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties.De komende jaren investeert de Inspectie SZW enerzijds in extra inspecteurs. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in meer innovatieve e/o andere manieren van werken ten einde het maatschappelijke effect van interventies te vergroten. Middels pilots wordt een start gemaakt om meer innovatieve e/o andere manieren van (samen)werken in de praktijk te gaan brengen. Als datascientist werk je met IT-specialisten, inspecteurs, analisten en onderzoekers aan pilots.De kern van jouw werk bestaat uit het verrijken en waarderen van data op basis van business logica, het toepassen van geavanceerde statistische analyses zoals voorspellende modellen. Hiertoe zal de data eerst moeten worden onderzocht op anomaliteiten en nog onbekende patronen. Tevens zullen complexe bedrijfsstructuren in kaart worden gebracht zodat deze inzichtelijk worden voor de inspecteurs.Je werkt in een multidisciplinair team, waarbij een agile aanpak en moderne klantcommunicatie centraal staan. Als datascientist zorg je voor de correcte interpretatie van de bevindingen die nauwkeurig en zorgvuldig worden gerapporteerd. In teamverband zet je samen met vertegenwoordigers van de business en het projectteam direct resultaat neer.Opdrachtgever Inspectie SZW, realisatiegroep Informatie Gestuurd WerkenFunctie-eisen:Je hebt een HBO of WO opleiding, studierichting: Econometrie, Wiskunde, Informatica of andere vergelijkbare studierichting met een sterk kwantitatief component.Je hebt minimaal 2 jaar hands-on ervaring met data-analyse op één of meer van de volgende terreinen: data visualisatie, anomaliteiten onderzoek, webscraping, textmining, profiling.Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van (geavanceerde) kwantitatieve data analyses met gebruik van Open Source tools.Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met werken in agile projectomgevingen.Competenties:Je werkt methodisch en systematisch, en zorgt dat je werkwijze en relevante overwegingen navolgbaar en verifieerbaar zijn.Je bent in staat om de toegepaste methoden en resultaten in begrijpelijke taal uit te leggen aan derden.Pré's:Je bent bekend met de AVG eisen voor data profilering en data verwerking.Je hebt kennis en ervaring met het werken met Analyst Notebook en SQL server.Je hebt kennis en ervaring met visualisatie en presentatietechnieken om beter inzicht te geven aan niet- data analisten.Je hebt ervaring in het begeleiden van minder ervaren teamgenoten.Je hebt kennis van en ervaring met werken bij de (rijks)overheid.Je bent per 1 oktober as. beschikbaar.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
IT Change & Release Manager Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar eenIT Change & Release Manager. Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maanden +Inzet: 40 uur per weekBijzonderheden: Deadline om te reageren is woensdag 26 september 14:00 uur. FunctieHet beheren en continu verbeteren van de Change en Release Management processen, met focus op operational excellence. Je stuurt als procesmanager één of meer medewerkers functioneel aan. Je rapporteert functioneel aan Corporate Service Management (CSM) en je bent samen met het IT Service Managementteam verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de IT Service Management processen van de klant. Je werkt afdeling overschrijdend en je coördineert alle werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de processen. Je zorg voor de organisatie van de processen waar je voor verantwoordelijk bent, de benodigde overlegstructuur, evaluaties, eventuele aanpassingen van het proces en de afstemming met andere processen en lopende projecten. Naar wie zijn we op zoek?Je hebt energie voor tien en blijft doorgaan totdat de klus geklaard is, want hoe goed alles ook wordt doordacht, verbeterpotentie is er altijd.Je voelt je als een vis in het water om continue uitgedaagd te worden en je bemoeit je gevraagd en ongevraagd met zaken die betrekking hebben op jouw werkveld.Je durft zelf beslissingen te nemen, bent wel een teamplayer en behandelt mensen met tact en respect.Je hebt een grote eigen verantwoordelijkheid, bent zelfstandig en je houdt jezelf af en toe een spiegel voor. Daarnaast vinden anderen het prettig om met jou samen te werken. Wat ga je doen?Je ontwikkelt de kaders en richtlijnen voor de processen Configuration- en ChangeManagement (strategisch, tactisch en operationeel);Je monitort de uitvoering van de processen op kwaliteit, effectiviteit en efficiency en zorgt ervoor dat deze processen in lijn zijn met de IT doelstellingen door middel van rapportages/stuurmiddelen;Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van procesbeschrijving, procedures en werkinstructies, review, toetsen, implementatie binnen IT beheer, de voortgang van de uitvoering en de procesoptimalisatie daarnaast specificeer je de de inrichting van tool die daarvoor nodig zijnJe zorgt voor voorlichting, communicatie en training in het proces;Je professionaliseert, verbeteren het Configuration- en Change Management proces (scope en structuur) in overleg met direct betrokkenen; VereistenJe bent een ervaren change & releasemanager (minimaal 3 jaar relevante ervaring);minimaal een hbo – diploma in een relevante studierichting;gecertificeerd ITIL procesmanager en ervaring met Topdesk;Je vindt het leuk om collega’s te ondersteunen en te instrueren rondom het change & release proces;Ervaring met het analyseren en optimaliseren van testprocessen;Je bent in staat structuur aan te brengen in changes & releases;Je toont eigenaarschap van de genoemde processen. Competenties:Zelfstandig werkend;Flexibel;Klantgericht communiceren;Humor;Collegiaal;Loyaal;Doorzettingsvermogen;Resultaatgericht;Omgevingssensitief;Security bewust.
Citrix XenMobile Specialist Den Haag
Functieomschrijving:De gezochte Citrix XenMobile specialist maakt deel uit van het Cloud Werkplek Beheer team en is medeverantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van Citrix XenMobile. In eerste instantie ten behoeve van de Cloud Werkplek voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, later mogelijk ook voor andere klanten van Dictu.Beheer van Citrix XenMobileDoorontwikkelen Citrix XenMobileBijhouden van documentatie Citrix XenMobileFunctie-eisen:Citrix Certified Professional Mobility (CCP M)Citrix ervaringCompetenties:Teamplayer, zelfstandig en pro-actiefToegewijd aan het leveren van resultaatDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.DICTU ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek wordt volgens planning Q2 2018 opgeleverd. Daarna starten pilots en implementatie.In het overall programma CW (Cloud Werkplek) is een deelprogramma CW Generiek voorzien voor het beheer van de basis CW voor o.a. ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ en Klimaat.Binnen dit team wordt de Citrix XenMobile specialist gezocht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Business Consultant Autorisatie Beheer Groningen
Voor een directe opdrachtgever in Groningen is Harvey Nash op zoek naar een Business Consultant Autorisatie Beheer. Start: 8/10/18 Eind: 1/9/2019 (met optie op verlenging) Inzet: 36 uur per week Standplaats: GroningenReactie: uiterlijk donderdag 27/9 10.00 uurHet project Autorisatiebeheer is binnen de opdrachtgever verantwoordelijk voor het neerzetten en implementeren van een nieuw RBAC model mede gebaseerd op de opdrachtgever's Agile manier van werken (WoW). In een voortraject is de IAM Suite van CA Technologies aangeschaft en ingericht voor in- en uit-stroom. Verdere inrichting op basis van het nieuwe RBAC is gewenst. De opdrachtgever zoekt daarom ondersteuning om de organisatie te helpen bij het opzetten van een door de Business beheerd Autorisatiemodel, zodanig dat de businees ten alle tijden grip en inzicht heeft in de verleende autorisaties. Het is van belang dat de opdrachtgever geholpen wordt bij eventueel ontbrekende kaderstellende en richting gevende onderdelen (de governance). En bij het ondersteunen en begeleiden van de business bij het opstellen van het RBAC model. Voor de koppeling van de verschillende systemen aan de CA IAM Suite zal los hiervan een CA specialist worden aangetrokken.De Business Consultants worden onderdeel van het project Autorisatie beheer en leggen verantwoording af aan de Projectleider van dit project. Verder is van belang te weten dat het project Autorisatiebeheer onderdeel is van een groter project waarin ook andere beveiligingsissues worden getackeld.Werkervaring: - Ervaring in het GRC domein, zoals IAM-auditrapportages, IAM- security-processen en overige IAM-gerelateerde securityvraagstukken - IAM-architectuurkennis en -ervaring - Kennis en ervaring in het kunnen toelichten en presenteren van de IAM-projectdoelstellingen en –impact aan de business - Ervaring in het ontwikkelen, beschrijven en uitrollen van IAM-business- en -security-processen - Kennis en ervaring van role mining - Genoemde functie eisen moeten tenminste bij 3 grote organisaties, zoals de rijksoverheid en/of grote financiële instellingen succesvol en verifieerbaar zijn toegepastOpleiding, kennis en certificaten: - HBO/WO niveau - Aantoonbare kennis van het product CA Identity Suite én CA Privileged Access Manager, door het gevolgd hebben van trainingen of workshops - Diepgaande, aantoonbare kennis van RBAC en ABAC autorisatiemodellen - Aantoonbare kennis van IAM oplossingen, de security- en business impact daarvan en het uitrollen van deze concepten in de business Wensen: - Gedegen kennis van de ‘Do’s en Don’ts’ binnen IAM- programma’s - Is enthousiast, heeft passie hebben voor het vakgebied IAM en beschikt over een heldere IAM-toekomstvisie - Is klantgericht, adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen - Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten. Heeft aantoonbaar uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden - Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau en kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen Is goed in staat een reeds voorbereid concept in lijn met de gestelde kaders en visie uit te werken, kan problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen en heeft naast de inhoud oog voor proces en procedures
DevOps Engineer (Linux/WebSphere/Bash) Leeuwarden
Functie: DevOps Engineer (Linux/WebSphere/Bash) (QR6029) Start: 15-10-2018, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Leeuwarden Omschrijving: For our client in Leeuwarden we are looking for a DevOps Engineer (Linux/WebSphere/Bash). The DevOps teams are responsible for the development, delivery, operation and maintenance of applications, associated components and interfaces. A DevOps team consists of two roles: Development Engineer and Operations Engineer but no engineer functionally, exclusively holds just one or the other. Collectively, the DevOps team has full responsibility for the Development, Quality Assurance and Operations of their systems. The squad operates according to the Scrum / Agile development process and strongly believe in the DevOps approach to delivering successful IT solutions. Our focus is on high-quality mission-critical software delivered in time using iterative development with regular milestone demos to the business, so that at the end there are no surprises about what we build. Our squad consists of is responsible for delivering the solution and enables all other business partners (squads) to be successful. Our roadmap leads us from the current NL implementation to the global solution. Profile: You are a driven IT specialist with excellent analytical, technical and programming skills. We believe that business value is delivered by top Agile engineers working together in high performing DevOps teams, according to the Scrum framework. Team-players that are technically passionate, proud of their craft, solution-focused and broadly developed: able to design, develop, test, deliver and maintain high-quality software solutions for our customers. Engineers have a responsibility to ensure delivery across end-to-end application chains. They focus on quality and continuously improve themselves, their products and processes. You have a 24x7 mind-set, and are willing to participate in a standby shift. - You continuously learn and take full ownership of your personal development. You are curious and understand the latest developments in the technical and financial services. - You teach, coach and train our colleagues, you share knowledge. - You have a good understanding of banking in general or you are passionate about learning it. You are able to discuss with your stakeholders and product owner about features and stories and can translate these into software with real business value. - You have a broad understanding of the IT architecture of your domain, have excellent analytical skills and are able to determine the impact of certain choices. You can translate these principles into concrete actions for your team. Must have: - Knowledge of Linux environments - WebSphere - Bash Scripting Nice to have: - Experience with continuous integration and continuous delivery - Experience with performance testing, resilience, execution and analyzing - Capacity/Availability Monitoring experience (Grafana, Syrene) - You handle application risk controls in an efficient way, proactively contributing to prevent security and operational risks - You enforce that the right levels of Confidentiality, Integrity and Availability of the application are preserved - Experience with the Agile/Scrum way of working - Preferably knowledge of and/or experience with IBM MDM, DB2 - Preferably knowledge of and/or experience with Docker, Kubernetes - Able to work under pressure, willing to be on stand-by outside of office hours (rotating schedule) Competences: - Strong analytical skills - Strong negotiator - Innovative - Team player - Structured - Good social and communication skills - Good English, spoken and written Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Full Stack Java Developer (HTML/CSS/JavaScript) Amsterdam
Functie: Full Stack Java Developer (HTML/CSS/JavaScript) (QR6028) Start: 15-10-2018, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Full Stack Java Developer (HTML/CSS/JavaScript). We are looking for a Full Stack Java Developer with a high focus on front-end development to strengthen the team responsible for the proposition. In this squad you will work on the purpose of your team, side-by-side with Customer Journey Experts and User Experience designers delivering the best experience for our customers. How we work: We operate according to an Agile / Scrum development process and strongly believe in the DevOps approach to delivering IT solutions. Our focus is on high-quality software delivered continuously using iterative development. We deliver working software with a continuous delivery mindset. In this way of working we maximize the customers satisfaction/impact and have a short feedback loop. Profile: - Experienced Full Stack Engineer with an expertise in front-end development - Great analytical Developer. You have experience in both conceptual / architectural understanding - Experienced with continuous delivery tooling and mindset - Excellent social and communication skills - Experienced in Agile / Scrum / DevOps / Lean thoughts - Fluent Dutch and English speaking and writing - Your code quality matters Your tech specs are: - Excellent knowledge of front-end development (HTML / CSS / JavaScript) - Good knowledge of back-end development in Java - Working knowledge on designing and building Rest API’s - Knowledge of Performance tuning in front-end development - You love to work on automation, for example test automation - Passionate about code quality - You love technology and naturally stay up-to-date on relevant new developments. You work(ed) and have knowledge with these tools and frameworks: - HTML, CSS, JavaScript, EcmaScript / Typescript - Vanilla WebComponents & Polymer - Grunt, Gulp - NPM, Yarn & Bower - WCT, nGrinder, Chai, Jasmine - Json, Hystrix, JPA/Hibernate, Spring - Git / GitLab / GitLab-CI, Maven, Artifactory, Jenkins, Grunt/Gulp, NodeJS, Bower Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Risk Manager/Amsterdam/IT/Contract Amsterdam
IT RISK MANAGER-Amsterdam-IT-Bank In this job your scope is on IT Risk Management. You will establish IT Risk Management in the Systems or Infrastructure departments as part of the Self Organising Risk team that consists of a.o. Security and Business Continuity Risk Specialists. Besides that you will be part of IT Risk Theme teams that improve and professionalize the IT Risk Management practices and tools. In addition you analyse, report, explain on IT Risk levels in and outside the risk threshold. You will lead IT Risk Management, Risk governance and the implementation for specific departments. The IT Risk Manager advices on the set up of the IT Risk Management practices and framework. Your profile • Master education level • Native Dutch and fluent in English, both verbally and in writing • 3-5 years’ experience IT Risk and Quality Management, performing and organising IT Risk assessments • Sound knowledge of IT Controls incl ITGCs SOx control testing • Ability to translate local and global regulations (a.o. ECB, DNB, MAS, FSA) in adequate IT Risk Management measures and reports • Knowledge and expertise in IT and IT Risk frameworks: COBIT, Risk IT, CMMi, ITIL, ASL • Providing guidance to management for the implementation of quality requirements and functioning as a sparring partner and proactively giving advice Vision on effective implementation and expansion of IT Risk Management Please send your CV to mi@levy.eu.com Note that if you are not contacted within 24 hours please assume you were not successful on this occasion.
Mendix 7 Developer rotterdam
Functie: Mendix 7 Developer (QR6027) Start: 23-10-2018, 36 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Mendix 7 Developer. Honderden collega’s houden zich dagelijks bezig met het beheren, beveiligen en (door)ontwikkelen van alle ICT-dienstverlening. We werken met de meest geavanceerde technologieën om het beter en innovatiever te maken. De functie is onderdeel van de afdeling Informatie-management. Jouw rol: - Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze; - Binnen een agile scrum team werk je als lead-developer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen; - De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant; - Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform; - Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af; - Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen; - Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw uitdaging: Het Stelselbeheer betreft de beheersprocessen van de distributie van data vanuit basisadministraties naar afnemers. Gezien de inhoud van de berichten spelen privacy en beveiliging een rol. Voorheen lagen de ondersteunende werkzaamheden bij technische collega’s (applicatiebeheer / dba), maar de afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden richting Functioneel Beheer. Daar waar de technische kennis minder relevant is en er met een goede GUI door meer collega’s mee gewerkt kan worden. Er is een functionele beschrijving van use cases gemaakt en de impact en prioriteit van de cases zijn ingeschat. De demand vraag is gericht om risico’s op dit gebied te beperken en de verantwoordelijkheid op de juiste plaats te beleggen. Er is een grafische user interface (GUI) nodig op het stelselbeheersysteem (SBS), omdat de huidige manier van werken niet gewenst is. Het dagelijks beheer door Functioneel Beheer wordt namelijk volledig via Toad, SQLDeveloper en SOAPUI op de database gedaan. Dit brengt risico’s met zich mee op het gebied van security en kwaliteit. Daarbij wordt de benodigde technische kennis schaars in de organisatie. Deze opdracht bestaat dan ook uit het ontwerpen, in overleg met betrokkenen, van een GUI om het functioneel beheer uit te voeren. Eisen: - In het bezit van het Certificaat: Mendix Advanced Developer Certified (Blue Badge). - Afgeronde training: Scrummaster. - Een afgeronde opleiding op MBO niveau i.c.m. een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. - Minimaal 2 jaar ervaring met Mendix 7 Platform. - Minimaal 1 jaar ervaring met: o HTML 5; o CSS; o Java – JavaScript; o Agile scrum werken. - Ervaring met Mendix 7 modelleer omgeving. - Beschikbaar per 23 oktober 2018 - Minimaal 36 uur per week beschikbaar Wensen: - Afgeronde opleiding op HBO en/of WO niveau. - Afgeronde opleiding in de studierichting: o Informatica; o Business Informatiemanagement; o Architectuur. - Afgeronde training: o ATS module (testen) ; o Informatiebeveiliging; o APM module (performance) ; o AQM module (kwaliteit). - Ervaring met: o Scrummaster; o UX-UI ontwerp; o Business consultancy; o Werken bij een overheidsinstelling . - Kennis met: o Support op Mendix development; o Stelsel van Basisregistraties; o Infomatie-architectuur; o Informatie beveiliging; o Privacy wetgeving. Competenties: - Resultaatgerichtheid; Integriteit; Flexibiliteit; Klantgerichtheid & Samenwerken; Pro-actief; Analytisch vermogen; Communicatieve vaardigheden; Oplossingsgerichtheid; en Probleemanalyse. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Talent Resourcer Arnhem
Voor onze opdrachtgever in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar eenTalent Resourcer Start: z.s.m. Duur: 6 maanden met optie tot verlengen Uren: 40 Deadline: 26-9 om 17.00 uur Bijzonderheden: CV’s in het Engels aanleveren. Tarief: Zo scherp mogelijkJob Title Talent Resourcing Partner 3. Responsibilities • To provide end to end hands on recruitment support across multiple functions for junior and middle management roles. Will also be responsible for talent pipelining targeted areas at country Level • Personally manages the end to end recruitment delivery of allocated vacancies in the business • Carries out initial screening and the first interview of shortlisted candidates as required for the vacancies allocated; • Tracks agreed global and local Key Performance Indicators (KPI’s) and Service Level Agreements (SLA’s) for own area of responsibility • Acts as the custodian of allocated targeted areas assigned by the LCoE and proactively build talent pipelines internally and externally through the use of e-recruitment (ATS) and other means such as Linkedin; • Promotes the clients Employer Branding Proposition across area of responsibility in order to achieve our employer of choice objectives; • Manages the day to day relationships with 3rd party suppliers (recruitment advertising partner, agencies); • Provides appropriate training and support to hiring managers to ensure they are competent & skilled in recruiting in line with processes, best practices and local law; • Proactively looks to drive efficiency of process and reduce associated costs; • Advises and partners with hiring managers on the most suitable route to attracting and selecting candidates and deliver the agreed solution;5. Examples Please give two examples of the typical challenges or problems the job holder faces in their daily work and what they must do to overcome them.  Balancing operational recruitment work with projects and recruitment transformation (like Tech2020)  Ensuring flexibility towards hiring managers and candidates while maintaining compliance with regards rewards and other directives6. Job Requirements Essential educational qualifications, relevant experience and requested skills. Educated to Bachelor’s or Master’s degree  Min. 4 years of relevant work experience in HR, and at least 2 years in a Recruitment role  Good knowledge of trends in recruitment  Ability to deal with global stakeholders and build strong local relations with site and functional leaders  Excellent communication skills, innovative & design thinking skills
Agile Coach / Scrum Master (PSM/CSM) Amsterdam
Functie: Agile Coach / Scrum Master (PSM/CSM) (QR6026) Start: 22-10-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Agile Coach / Scrum Master (PSM/CSM). De Scrum Master / Agile Coach zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van modernisering van de informatievoorziening. De veranderingen die de afdeling wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers (slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Afstemmen Backlog met Product Owner en Programma Manager - Coachen, begeleiden en faciliteren Agile werken van 2 of meerdere scrum teams - Verantwoordelijk voor opstellen Backlogs, Burn down charts en programma-rapportages - Organiseren Backlogssessies, planning pokersessies, sprint reviews en demo's - Ongevraagd en gevraagd advies Eisen (alle gestelde eisen dienen duidelijk genoemd te worden in het cv): - In het bezit van een HBO diploma. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd. - In het bezit van een erkende PSM Certificaat. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd. - Minimaal 1 jaar ervaring met LeSS - Minimaal 3 jaar ervaring als Agile Coach - Minimaal 3 jaar ervaring als Certified Scrum Master® (CSM®). Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet kan de score worden bijgesteld. - Aantoonbare ervaring met het Agile coachen van teams - Ervaring opgedaan bij een overheid en/of ruimtelijk domein - Minimaal 1 (liefst 2) relevante referentie(s): naam organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon Wensen: - In het bezit van het SAFe Agilist certificaat - Ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties - 1 jaar of meer ervaring met SAFe Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Scrum master/Agile Coach Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Scrum master/Agile Coach. Omschrijving opdrachtgever: De Scrum master/Agile coach zal gaan werken in de programma-organisatie Modernisering IV voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De Scrum master/Agile coach zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie Wonen. De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente Amsterdam mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Omschrijving werkzaamheden: - Afstemmen Back log met Product Owner en Programma manager. - Coachen, begeleiden en faciliteren Agile werken van 2 of meerdere scrum teams. - Verantwoordelijk voor opstellen Back logs, Burn down charts en programma-rapportages. - Organiseren Back logssessies, planning pokersessies,sprint reviews en demo's. - Ongevraagd en gevraagd advies. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een HBO diploma. - Je bent in het bezit van een erkende PSM Certificaat. - Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring van LeSS. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring als Agile Coach. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring als Certified ScrumMaster® (CSM®). - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het Agile coachen van teams. - Je hebt aantoonbare ervaring opgedaan bij een overheid en/of ruimtelijk domein. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van het SAFe Agilist certificaat. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties. - Je hebt aantoonbare ervaring met werken voor een van de G4 (Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam). Bij voorkeur in het ruimtelijk domein. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SAFe. Competenties: - Analytisch vermogen - Inventiviteit - Omgevingsbewustzijn - Klantgerichtheid - Coachen - Aansturen - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na de gunning Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: 6 tot 12 maanden Inzet: maximaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 41 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Coördinator Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Test Coördinator. Omschrijving afdeling: De afdeling Informatiemanagement is onderdeel van directie BCO/IIFO. De afdeling geeft invulling aan de taakgebieden informatie- en demand management en Functioneel beheer. Je wordt gepositioneerd bij het team Functioneel beheer Generieke ICT. Omschrijving opdracht: Als testmanager ben je verantwoordelijk voor de testactiviteiten binnen projecten van BCO, het initiëren en implementeren van kwaliteit verhogende maatregelen en het coachen van de testers en key-users. Je coördineert en prioriteert testactiviteiten, stemt het testbeleid af met de organisatie en denkt op strategisch niveau mee over risico’s, preventieve en mitigerende maatregelen. Je adviseert en rapporteert over voortgang en kwaliteit, faciliteert de teams en testers in het uitvoeren van hun werk en je bent vast aanspreekpunt voor alle test- en kwaliteit gerelateerde vraagstukken. Je ontwikkelt en onderhoudt (vak)kennis en past deze toe ter versterking van de eigen competenties, het vermogen van het team en het vergroten van de productkwaliteit. Daarnaast ben je in staat binnen je eigen vakgebied derden aan te sturen en inhoudelijk te beoordelen. Gewenst profiel: Je hebt een HBO werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. Je bent resultaatgericht, verantwoordelijk, klantgericht, flexibel, analytisch sterk, proactief, vindingrijk en je kunt goed prioriteiten stellen. Vanzelfsprekend kun je zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. Je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren/adviseren op verschillende niveaus. Uitgebreide kennis van en ervaring met TMap Next of ISTQB is een vereiste en bij voorkeur heb je ervaring in Agile werken, testautomatisering en werken binnen een overheidsorganisatie. Een brede kennis van IT systemen, netwerk- en databasetechnologie en diverse projectmethodieken is een pré. Uitgangspunten Wet DBA: Deze aanvraag staat alleen open voor kandidaten waarbij sprake is van een loondienstverband. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent met ingang van startdatum beschikbaar voor 36 uur per week. - Je bent geen ZZP-er. - Je bent geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling). - Er is geen geen sprake geweest van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement. - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau. - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding in één van de volgende genoemde studierichtingen: informatica, bedrijfskunde. - Je dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk: TMap Next Foundation. - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als testcoördinator. - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met: x Testen in de keten (conform TMap) x Gegevensuitwisseling via StUF berichten - Je dient een opleiding dan wel cursus succesvol te hebben afgerond en naar aanleiding daarvan in bezit te zijn van ondergenoemde certificaten: x Certified Agile Tester x Tricentis Certified Professional - Je beschikt over de volgende specifieke kennis: x Testmethodieken: TMAP Next, ISTQB, TestFrame, Risk & Requirement Based Testen x Exploratory testen: Usability testen, TPI Next, Product Risico Analyse x Testtechnieken Grenswaarde analyse, Beslistabel testen, Syntactische en semantische testen x Elementaire vergelijkingen test en Datacombinatie testen - Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Competenties: - Resultaatgerichtheid - Integriteit - Zelfstandigheid - Ketendenker - In staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (helicopterview) - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Gevoel voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm, medio oktober Duur: 01-02-2019 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 - 11 oktober 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java Ontwikkelaar Utrecht
Capgemini is op zoek naar Senior Java Developer om met ons samen te werken aan een contractrol in Nederland (meerdere locaties). Java-ontwikkelaar Als Java-ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het (technische) ontwerp, realisatie en testen van gebruiksgevallen die voldoen aan de productgebruikersvereisten die zijn gedefinieerd in de achterstand. Je bent in staat om complexe omgevingen te overzien en, met behulp van tooling, de klant voorzien van snelwerkende oplossingen in een Agile manier van werken. taken: (Technische) ontwerpen, realiseren en (unit) testen van use cases in sprints in close samenwerking met de eigenaar en het team van het product. Rol binnen het Scrum-team (verfijnen, plannen, uitvoeren, evalueren) Ondersteun producteigenaren en gebruikers tijdens de implementatie van de gewenste oplossingen. Bevordering van een visie op de agile ontwikkelingen in een op Dotnet gebaseerde ontwikkelomgeving overheid Beslissingen nemen bij het ontwerpen en realiseren van use-cases Rapporteer voortgang en knelpunten op het gebied van systeemontwikkeling tijdens dagelijkse stand-ups Doe mee aan stand-ups, demo's, retrospectieve, verfijnings- en planningssessies. Organisatie Je maakt deel uit van het Scrum-team en de scrum-coach geeft advies aan het team. Kennis Vereisten Afgesloten technische studie op HBO- of WO-niveau Kennis van en ervaring met Java (EE) 7/8, Spring, databasetechnologieën (d.w.z. SQL) en ontwikkelingstools zoals Maven, Git etc. Kennis van en ervaring met webservices (HTTP / REST), Enterpise-servicebus (ESB) en standaarden zoals JSON en XML wensen Kennis van en ervaring met front-endtechnieken zoals Javascript, JQuery en materiaalontwerp Ervaring met de software ontwikkelmethode SCRUM Ervaring met de software ontwikkelmethode Devops Ervaring met Mule ESB, Redhat JBOSS stack, NoSQL (bijvoorbeeld: ElasticSearch en Cassandra) Ervaring met Angular 2,0 Ervaring Voor medior Dotnet ontwikkelaar 3+ jaar ervaring Voor senior Dotnet-ontwikkelaar 5+ jaar ervaring Als dit je interesseert, stuur dan je CV terug naar divya.potluri@capgemini.com
Strategisch IV Adviseur Den Haag
Als strategisch IV adviseur adviseer je de portefeuillehouder IV over de gevolgen van innovatieve e/o andere manieren van werken voor het organiseren van de informatievoorziening, voor het managen van informatie en voor het inrichten van het ICT landschap van de organisatie. Je werkt mee aan de realisatie van de IV strategie. Zowel binnen de organisatie, maar ook in de samenwerking met ketenpartners lopen initiatieven en zijn er voorstellen voor innovatieve en andere manieren van werken, ten einde het maatschappelijk effect te vergroten. Jouw werk bestaat uit het in samenhang inventariseren van initiatieven en voorstellen èn het adviseren over: • het organiseren van de informatievoorziening, in het bijzonder de gevolgen voor het organiseren van de vraagzijde en de aanbodzijde; • het managen van informatie, in het bijzonder de gevolgen voor het voeren van regie op vraag en aanbod van informatie; • het inrichten van een passend ICT landschap, afgeleide van veranderingen in het organiseren van de informatievoorziening en van veranderingen in het managen van informatie organiseren. Als strategisch IV adviseur schakel je met de interne – en externe stakeholders. Je bent je daarbij bewust van de politieke en organisatorische context. Je maakt onderdeel uit van een projectteam en rapporteert aan de portefeuillehouder IV. Functie eisen: • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante universitaire of HBO-studie afgerond. • Je hebt relevante ervaring met advisering op strategisch en tactisch niveau binnen de (Rijks)overheid. • Je hebt ervaring met het opstellen van een Informatievoorziening (IV) strategie binnen de (Rijks)overheid. • Je hebt ervaring met services architectuur, business process management en informatie analyse. • Je coacht en begeleidt je directe collegae en stimuleert hen om zelf taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op zich te nemen. • Je adviseert het senior management. • Het is een pré als je kennis hebt van de beleidsuitgangspunten (BIR) en ervaring met het implementeren binnen de (Rijks)overheid. • Het is een pré als je kennis hebt van de beleidsuitgangspunten van de AVG en ervaring met het implementeren binnen de (Rijks)overheid. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 8 Oktober 2018 (36 uur) Einddatum: 31 maart 2019 Recruiter voor deze rol: Kathleen van Schepen, RecruiterKS@itaq.nl, 06 5338 8636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.