Verandermanager Ketenpartners, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Verandermanager Ketenpartners

Omschrijving opdrachtgever:
Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico's zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren. Vanaf najaar 2017 werken de gemeente (Metro en Tram) als beheerder en GVB RS (als opdrachtnemer van het operationeel beheer) nauw samen in de opzet van de zogenaamde Regieorganisatie. Dit is een samenwerkingsvorm verantwoordelijk voor het tactisch en operationeel assetmanagement van het tram- en metroareaal. Directe aanleiding voor het instellen van de regieorganisatie, naast de wens van beide directies om nauwer samen te werken is het sinds de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn "naast" elkaar opereren van meerdere serviceproviders/onderhoudsorganisaties op het railnetwerk. De service providers zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van delen van het areaal, en daarmee is er meer dan voorheen behoefte aan een regie voerende functie die toeziet op een integrale werking van het geheel, en die onafhankelijk van de uitvoering functioneert. De regieorganisatie staat voor de opgave om het tactisch en operationeel assetmanagement meer integraal, gestructureerd en daarmee effectiever en efficiënter in te richten. Dit in het licht van de financiële middelen voor het beheer en onderhoud van het Amsterdamse tram- en metroareaal, die steeds verder onder druk komen te staan.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
De Verandermanager Ketenpartners is verantwoordelijk voor de inrichting van de samenwerking tussen Metro en Tram, GVB en de overige serviceproviders met betrekking tot het tactisch en operationeel assetmanagement. Deze samenwerking beoogt enerzijds de samenwerking op tactisch en operationeel niveau efficiënter te maken en anderzijds de verhouding met de serviceproviders te verzakelijken en professionaliseren. Dit alles met als doel dat het beheer en onderhoud van het Amsterdamse metroareaal op de langere termijn structureel goedkoper kan worden uitgevoerd in relatie tot de te leveren performance. Dit vraagt zowel aandacht voor structuren en processen als voor veranderkundige vraagstukken als voor inhoudelijke thema's zoals het behouden van vakkundigheid, gebruiken van nieuwe technieken en toepassen van assetmanagement concepten. De Verandermanager Ketenpartners rapporteert namens het samenwerkingsverband aan het Hoofd van GVB Railservices en de Directeur van Eigendom & Beheer van Metro en Tram. De Verandermanager Ketenpartners is tevens beoogd manager van het samenwerkingsverband.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden bestaan onder ander uit:
- Het dagelijks leidinggeven aan de direct betrokken medewerkers van dit samenwerkingsverband en samen met hen invulling geven aan het verandertraject;
- Bouwen aan een gezamenlijke ambitie en cultuur, ondanks de verschillen in de moederorganisaties Metro en Tram en GVB. Verbinden van tactisch en operationeel assetmanagement;
- Professionaliseren van de verhouding met serviceproviders (waaronder GVB zelf);
- Voorstellen doen voor het verder ontwikkelen van de samenwerking, o.a. op het gebied van strategisch assetmanagement, inwinnen en benutten van assetinformatie, kosten beheersing, checks and balances e.d.;
- Voorstellen doen voor kansen waar het tactisch en operationeel beheer en onderhoud structureel goedkoper kan worden uitgevoerd in relatie tot de te leveren performance. Bij die kansen - mede op basis van leerervaringen elders - nadrukkelijk onderzoeken wat digitalisering van assetmanagement processen kan betekenen voor de continue verbetercyclus;
- Het stimuleren van transparanter werken. Het management voorzien van passende stuurinformatie, ook ten behoeve van tijdige en correcte verantwoording aan opdrachtgevers, bestuur en de Vervoerregio als subsidieverlener.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met organisatie verandering(en) in een operationele organisatie.
4. Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met assetmanagement en/of contractmanagement voor service- en onderhoudscontracten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring m.b.t. OV en/of rail gerelateerde infrastructuur.
2. Je hebt ervaring met vergelijkbare veranderingen in het assetmanagement.

Competenties:
- Verbinder met sterke persoonlijkheid
- Hands-on mentaliteit
- Resultaat- en doelgericht
- Teamspeler

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 12-08-2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: verander, manager, transitie, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
12-08-2019
referentie:
ITC- ICBO02879
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
12-07-2019 11:15:52