Themacoördinator Dienstenvoorzieningen, Den Haag

Omschrijving:
Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Themacoördinator Dienstenvoorzieningen.

Over VNG Realisatie:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de unit Infrastructuur en Collectieve Inkoop:
De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise.
Team GDI-regie is onderdeel van deze unit.

Doel van de opdracht:
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan.
Deze verregaande (financiële) verplichtingen, de toenemende afhankelijkheid van GDIcomponenten en de noodzaak meer sturing te geven op de invoering en het gebruik van GDI-componenten, maken dat het van cruciaal belang is dat gemeenten zowel op strategisch/bestuurlijk als op tactisch/uitvoerend niveau effectief invloed nemen op de GDI. Binnen het team GDI-regie van VNG Realisatie geeft de themacoördinator dienstenvoorzieningen samen met gemeentelijk vertegenwoordigers concreet invulling aan deze regierol ten aanzien van de dossiers dienstenvoorzieningen. De themacoördinator is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de werkzaamheden van medewerkers binnen het team GDI-regie op deze dossiers en op de verdere uitbouw en positionering van de regiefunctie op deze dossiers binnen de VNGorganisatie, het gemeentelijk werkveld en binnen departementen en uitvoeringsorganisaties. Het gaat daarbij onder meer om de volgende (niet uitputtende) activiteiten:
1. Het verder vormgeven van een strategische regiefunctie op dienstenvoorzieningen zoals MijnOverheid in samenwerking met de directie informatiesamenleving van VNG en het doorvertalen daarvan in de inrichting van tactische regievoering bij departementen en uitvoeringsorganisaties.
2. Het vertalen van eisen en wensen vanuit strategische en tactische ontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk binnen het gemeentelijk werkveld naar een strategische (samen met de directie informatiesamenleving van VNG) en tactische doorontwikkelagenda vanuit gemeenten ten aanzien van de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen met daarin een concrete beschrijving van de belangrijkste inhoudelijke thema’s waarop bij de regievoering zal worden ingezet.
3. Het samen met vertegenwoordigers binnen het gemeentelijk werkveld monitoren en beïnvloeden van de ontwikkelingen op het gebied van dienstenvoorzieningen zoals MijnOverheid.
De themacoördinator legt verantwoording af aan de teamcoördinator GDI-regie.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Het leveren van bijdragen aan de strategische en tactische beleidsvorming rondom de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen door VNG beleid.
- Het samen met VNG beleid informeren en debriefen van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de strategische en tactische gremia rond de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen.
- Deelname aan een deel van de strategische en tactische overleggen rondom de ontwikkeling en het gebruik van themacoördinator dienstenvoorzieningen en het informeren van de vertegenwoordigers in de andere strategische en tactische overleggen over relevante ontwikkelingen en standpunten.
- Het verder uitbouwen en onderhouden van een strategische (samen met de directie informatiesamenleving van VNG) en tactische regie-organisatie op de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen binnen VNG Realisatie en het gemeentelijk werkveld ten behoeve van gerichte doorontwikkeling (vraagarticulatie en -sturing) van deze onderwerpen en het nemen van structurele invloed op de onderwerpen themacoördinator dienstenvoorzieningen.
- Het gestructureerd (doen) volgen van en het (samen met de directie informatiesamenleving van VNG) proactief beïnvloeden van ontwikkelingen rond themacoördinator dienstenvoorzieningen in de volle breedte en het vertalen hiervan naar een meerjarig perspectief op relevante collectieve gemeentelijke projecten en activiteiten.
- Het binnen deze programmacontext opstellen van voorstellen voor uit te voeren projecten, zodat besluitvormende gremia beslissingen kunnen nemen over de opstart, faseovergangen en afronding van projecten als onderdeel van het behalen van de strategische doelstellingen van het programma, alsmede het verzorgen van de begeleiding en de sturing van het procesverloop van de besluitvorming.
- Het aansturen van projectleiders voor de verschillende binnen de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen en de programmatische context uitgevoerde projecten.
- Operationeel verantwoordelijk voor het opleveren van onderdelen van (jaar)plannen en maandelijkse voortgangsrapportages ten aanzien van de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen en het zorgen voor tijdige beschikbaarheid van benodigde expertise.
- Het ontwikkelen en onderhouden van een (strategisch, tactisch en operationeel) relatienetwerk binnen gemeenten, gemeentelijke koepelverenigingen, medeoverheden en beheerorganisaties.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent in de profieltekst genoemde data beschikbaar voor een matchgesprek.
- Je bent in de profieltekst genoemde datum beschikbaar voor de opdracht.
- Je hebt een academisch werk- en denkniveau (tenminste Hbo-opleiding en 5 jaar werkervaring op WO-niveau).

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt aantoonbaar ervaring als projectleider of programmamanager met het aansturen van complexe projecten in een continu veranderende omgeving waarin meerdere organisaties zijn betrokken en/of complexe omgevingen binnen een collectief gemeentelijke context, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
- Je hebt aantoonbaar werkervaring als projectleider of adviseur op het gebied van de GDI-voorzieningen met name de voorzieningen DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys, eIDAS en MijnOverheid in de afgelopen 5 jaar.
- Je hebt ervaring als leidinggevende van samengestelde teams van van professionals op HBO- en WO-niveau vanuit verschillende disciplines en/of vaardigheden, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
- Je hebt werkervaring binnen een gemeentelijke overheid of in landelijke projecten die zich richten op de gemeentelijke overheid in de afgelopen 5 jaar.
- Je hebt aantoonbaar een actueel netwerk binnen de identificatie en authenticatiediensten (zoals DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys, eIDAS) en toegangsdiensten zoals MijnOverheid betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke koepelorganisaties? (blijkend uit relevante projectervaringen in de afgelopen 3 jaar).
- Je hebt actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van identificatie en authenticatiediensten (digitale identiteit, DigiD, eHerkenning, Idensys, eIDAS) en toegangsdiensten zoals MijnOverheid.

Competenties:
- Planmatig en structurerend
- Helikopterview
- Resultaatgericht
- Samenwerkingsgericht
- Besluitvaardigheid
- Zelfstandigheid
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-04-2019
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: maximaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-02-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 08-03-2019, tussen 09:00-12:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: Themacoördinator, DienstenvoorzieningenOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-04-2019
referentie:
ITC-ICI01493
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
11-02-2019 15:20:28
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures