ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior implementatieadviseur GGU.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
- verbeteren van de dienstverlening;
- een efficiënte en wendbare organisatie;
- anticiperen op de toekomst.

Over Samen organiseren:
Het Basisteam Samen Organiseren is verantwoordelijk voor het coördineren van het organisatiebrede stakeholder- en relatiemanagement met gemeenten, koepelorganisaties, rijksoverheid en ketenpartners. Ook worden vanuit dit basisteam de Taskforce Samen Organiseren, het College van Dienstverleningszaken en het Kloosterhoeveberaad ondersteund. Daarnaast is het basisteam verantwoordelijk voor de coördinatie van de organisatiebrede activiteiten op het terrein van kennismanagement en implementatieondersteuning. Dit alles met als doel om gemeenten te verbinden met elkaar en de VNG en te ondersteunen bij gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.

Omschrijving van de opdracht:
Als vraaggerichte organisatie helpen wij gemeenten hun vraag concreet te maken, en vertalen deze naar de onderliggende behoefte. In de verkenning van vraag en behoefte houden we van meet af aan rekening met de praktische kant van de implementatiemogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie. Binnen team samen organiseren valt daarom ook het onderdeel implementatieondersteuning. Team implementatieondersteuning zorgt voor de ontwikkeling van een implementatie-instrumentarium, afgestemd op de behoefte van gemeenten. Het team ondersteunt groepen van gemeenten bij de implementatiepraktijk door bijvoorbeeld de organisatie van regiobijeenkomsten. Door de generieke implementatieondersteuning wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen er spelen en hoe gemeenten daar samen met ketenpartners mee om kunnen gaan. De ondersteuning gaat van kennisdeling met en tussen betrokken partijen, tot handreikingen en checklists, tot leeromgevingen, games en standaard contracten. Deze opdracht betreft de generieke implementatieondersteuning en heeft als doel om ervoor te zorgen dat er een eenduidige lijn is in de implementatie strategieën vanuit de VNGR, zodat het voor gemeenten herkenbaar, adequaat en gemakkelijk is.

Binnen het aanbod van producten en diensten bij de VNGR werken in de afzonderlijke projecten ook specialistische implementatieondersteuners. Zij ondersteunen de daadwerkelijke implementatie van de betreffende producten en diensten. De implementatieadviseurs GGU hebben in deze samenwerking een coördinerende en adviserende rol. Uitgangspunt is dat de implementatieadviseur vragen kan afhandelen op basis van het bestaande ondersteuningsaanbod, en waar nodig doorzet naar collega-gemeenten, de specialistische implementatieadviseurs of specialisten in de programmaorganisatie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Je werkt generieke implementatiestrategieën uit en zorgt ervoor dat deze landen in de VNG organisatie en bij relevante stakeholders in het netwerk.
- Je hebt een coördinerende en adviserende rol richting de specialistische implementatieadviseurs in de verschillende projecten zodat de implementatieondersteuning vanuit de VNG herkenbaar en adequaat is voor gemeenten.
- Je ondersteunt groepen gemeenten door te wijzen op producten en diensten in het GGU portfolio (het VNG e.o. instrumentarium) die voor hen zijn ontwikkeld, en biedt handelingsperspectief door het implementatiepakket te presenteren.
- Je stimuleert gemeenten en uitvoeringsorganisaties om voorbereidingen te treffen voor de implementatie van producten en diensten. Je activeert ze om aan de slag te gaan met het GGU portfolio, bijvoorbeeld door middel van deelname aan presentaties in diverse overleggremia,- praktijkproeven en- aan inhoudelijke interactieve sessies.
- Je zorgt voor de opbouw en het beheer van kennis over implementatievraagstukken:
a. Aansluiting zoeken met programmamedewerkers met de juiste kennis en kunde;
b. Bewaken kwaliteit en gelijksoortigheid van de kennis en kunde;
c. Bijdrage leveren aan het borgen van kennis van en het afstemmen over implementatievraagstukken binnen VNG.
- Signalen en behoeften binnen brengen zodat producten en diensten verbeterd kunnen worden of waar nodig nog worden ontwikkeld.
- Adviseren over en bijdragen aan het tot stand komen van de diverse implementatieplannen in nauw overleg met de projectleiders van verschillende projecten, gemeenten en koepels; • Agendeert, signaleert en escaleert knelpunten tijdig bij coördinator en basisteammanager.

Resultaat van de opdracht:
- Je bewaakt – en coördineert de implementatieondersteuning VNGR-breed. Dit zorgt voor een herkenbaar beeld naar buiten.
- Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn geïnformeerd over de voor hen ontwikkelde producten en diensten, en herkennen de implementatiemogelijkheden en toolkits die hiervoor beschikbaar zijn.
- Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn door het herkenbare ondersteuningsaanbod van de VNG beter in staat om de producten en diensten uit GGU portfolio in de eigen organisatie te implementeren.
- De VNG organisatie heeft op basis van je terugkoppeling en signalen een beter beeld van de uitdagingen en issues in implementatiepraktijk van gemeenten.
- Advies in vroeg stadium over implementatiebehoefte bij specifieke projecten.
- Uitwerking van generieke implementatiestrategieën
- Uitgebreid en solide netwerk onder gemeenten op tactisch-operationeel niveau.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Je beschikt over een afgeronde WO opleiding op bestuurskundig, bedrijfskundig of informatiekundig gebied.
4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van implementatietrajecten met een complex krachtenveld (een complex krachtveld is bij onder andere verschillende belangen, schakelen tussen strategisch-tactisch-operationeel niveau) binnen de overheid.
5. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ruime ervaring in de rol van coördinator of adviseur met betrekking tot landelijke projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn.
2. Je hebt inhoudelijk goede en actuele kennis (voortvloeiend uit opleiding en werkervaring in de laatste 5 jaar) van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen.
3. Je hebt ervaring met het plannen en coördineren van meerdere (minimaal 2) complexe trajecten in verschillende fasen van ontwikkeling (van ontwerp tot uitvoeringsfase).
4. Je hebt bewezen in staat te zijn om draagvlak en activatie te creëren onder gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Competenties:
- Hands-on, Pro-actief
- Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
- Zelfstartend vermogen, Resultaatgerichtheid
- Analyseren
- Samenwerken, verbindend
- Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 16 maart 2020
Duur: 30 juni 2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 04-03-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 13 maart 2020, van 9.00 tot 12.00 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: implementatie, adviseur, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
16 maart 2020
referentie:
ITC-ICBO04854
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-02-2020 09:34:30