Senior Scrummaster, Odijk en Utrecht

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Scrummaster.

Omschrijving opdracht:
De Nationale Politie heeft Agile werken opgeschaald tot een niveau waarbij de gehele IV-keten wordt betrokken, passend bij de complexe, snel veranderende wereld waarin de Nationale Politie opereert. Er wordt in multidisciplinaire teams gewerkt, die in korte sprints werkende software opleveren. Business en IV werken op een agile manier samen om sneller en beter business doelen te realiseren. Nu praten we echter niet langer meer over enkele teams die met Agile werken, maar over de toepassing van Agile concepten voor hele delen van de organisatie of de organisatie als geheel: het schalen van Agile. De senior Scrummaster werkt voor één of meerdere teams en daarnaast volgens het politiemodel adviseert zowel het transitieteam als de managementteams van de projecten en domeinen in de omgeving van zijn teams. De focus van de senior Scrummaster is volgens LESS waar een transitie van 'oud' naar 'nieuwe' nog steeds belangrijk is. De kennis en kunde van de Senior Scrummaster ligt besloten in jarenlange gedegen ervaring met agile alswel aantoonbare ervaring met agile transities bij overheidsorganisaties. De Scrummaster kan aantonen over de vaardigheid te beschikken deze verandering gezamenlijk met andere Scrummasters te kunnen begeleiden en faciliteren. Een gedegen kennis van en het werken met de politieorganisatie is daarbij nodig gezien de complexiteit van deze transitie.

Doelstelling:
Samen met collega Scrummasters het schaalbare politiemodel verder te implementeren in het productiehuis en de directe werkomgeving van het productiehuis. Hiermee zal de productiviteit en flexibiliteit van het productiehuis verhoogd worden met het doel om snel en wendbaar te zijn.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Faciliteren en coachen van één of meer scrumteams (productieteams en productowners) en het managen van de impediments in een zeer complexe omgeving.
- Het zichtbaar maken van de productiviteit van de teams en de gemaakte progressie.
- Samen met collega's Scrummasters het opzetten en uitwerken van activiteiten gericht op het opschalen van Agile in de organisatie. Dit specifiek afgestemd op de organisatie van de Nationale Politie. Denk hierbij aan de specifieke taakstelling van de organisatie, de wettelijke kaders die mee zijn gegeven en de specifieke richtlijnen voor de uitvoering.

Omschrijving taken:
- Samen met collega Scrumasters het begeleiden van het productiehuis van de Nationale Politie in haar ontwikkeling om een lerende organisatie te worden, waarbij teams, clusters en domeinen op basis van self assessments zich verder kunnen ontwikkelen.
- Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het Agile Politiemodel en het implementeren daarvan bij het productiehuis. Dit model bevat componenten en principes vanuit Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus.
- Het bieden van proactieve ondersteuning bij de transitie naar het tot stand komen van een snelle en wendbare organisatie en het creëren van awareness buiten de scrumteams.
- Samen met collega Scrummasters vormgeven en bijstellen van de transitie en waar nodig het verhelpen van belemmeringen zowel inhoudelijk als procesmatig.
- Coaching op het gebied van de samenwerking, managementstijl, teamontwikkeling, houding en gedrag en het faciliteren van workshops om alignment te creëren van verschillende partijen.
- Medeverantwoordelijk voor het zichtbaar maken van de productiviteit van de verschillende teams en de gemaakte progressie. Hierdoor zijn we als organisatie transparant en voorspelbaar.

Contacten:
- Teamleden Productiehuis.
- Managementteams.
- SPO-, PO en ontwikkelteam.
- Managementteams Domeinen.
- Operationele teams.

Inzet in de lijn of project:
Beide.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 09-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 08-09-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Senior Scrummaster in een complexe (= meer dan 50 DevOps teams waarvan Schaling een duidelijke rol speelt), grote (= 1000+) organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Senior Scrummaster, met het coachen en het trainen van teams die bestaan uit verschillende samenstellingen (component / feuture teams) op het gebied van agility, Lean en de wijze waarop de organisatie het agile werken heeft geschaald.
2. Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als Senior Scrummaster, met het coachen van de organisatie (naast het faciliteren van één of meer scrumteams) op het gebied van agility, Lean en de wijze waarop de organisatie het agile werken heeft geschaald.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, met Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD) en Nexus.
4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het agile speelveld, waaronder Scrum, Kanban, Lean, Agile Portfolio Management en Beyond Budgeting.
5. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Bedrijfskundige Informatica. Certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.

Competenties:
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk en Utrecht
Startdatum: 09-09-2019
Duur: 08-09-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-06-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 26/27

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Scrummaster, Senior, Scrummaster, Agile, LeSSOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk en Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
09-09-2019
referentie:
ITC-ICI02583
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-06-2019 09:31:57
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures