ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager.

Omschrijving opdrachtgever:
Bij het Projectmanagementbureau verzorgen vakmensen het project-, programma- en procesmanagement in de stad. We doen dat voor sociale, fysieke en economische projecten en programma's. Daarnaast ontwikkelen wij samen met opdrachtgevers en maatschappelijke partners nieuwe kennis en werkwijzen die passen bij de vraagstukken van vandaag en morgen. Onze opdrachtgevers zijn: stad, stadsdelen, wijken, buurten en de regio. De afgelopen jaren heeft het Projectmanagementbureau gewerkt aan de ontwikkeling van o.a. de Zuidas, Aanpak Jeugdwerkloosheid, het bouwen van gezonde schoolgebouwen, de ontwikkeling van IJburg, ondersteunen van creatieve broedplaatsen, programma Fiets, Sprong over het IJ en programma Eenzaamheid.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
In 2019 is de gemeente Amsterdam gestart met de doorontwikkeling van de Buurtteams Amsterdam. Op 1 januari 2021 moet de structuur van de nieuwe buurtteams staan en gaan de eerste teams aan de slag met de nieuwe werkwijze. De doorontwikkeling wordt getrokken door een programmateam bestaande uit medewerkers van onder andere OJZ en WPI. Sinds de reorganisatie van 3 landelijke wetten zijn in Amsterdam vier wijkteams actief: WPI activeringsteams, Samen DOEN teams, wijkzorgnetwerken en de Ouder- en Kindteams. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat het voor Amsterdammers niet altijd duidelijk is waar zij met hun vraag naartoe moeten. Organisaties zijn vaak opgedeeld per specialisme (zowel binnen de gemeente als binnen zorgorganisaties). Daardoor lukt het niet altijd om de behoefte van de Amsterdammer in zijn geheel te zien. En als dat wél lukt, dan ervaren professionals dat ze niet altijd kennis, ervaring, invloed en tools hebben om de juiste combinatie van diensten te organiseren die de Amsterdammer nodig heeft. Tegelijkertijd hebben de bestaande teams in de afgelopen jaren ervaringen opgedaan, diensten, producten en werkwijzen ontwikkeld en lessen geleerd die goed werken. Om in de opdrachtverlening aan de toekomstige Buurtteamorganisaties richting te kunnen geven aan de wijze waarop medewerkers van de buurtteams in de toekomst gaan werken, worden huidige ervaringen en best practices opgehaald. Om deze best practices te borgen in de nieuwe werkwijze is het programmateam op zoek naar een Senior projectmanager werkwijze professionals. De doorontwikkeling van de Buurtteams Amsterdam is een complex programma met veel stakeholders. Binnen het programma komen een groot aantal bestaande diensten, structuren en thema's samen. Het programma moet binnen relatief korte tijd worden gerealiseerd; vanaf het najaar 2019 worden de plannen voor de Buurtteams Amsterdam verfijnd en uitgewerkt en wordt de implementatie en de uitvoering van de teams voorbereid. Op januari 2021 moeten de eerste buurtteams operationeel zijn. De (in- en externe) omgeving van het programma is dynamisch door de vele belanghebbenden. Omdat de doorontwikkeling een grootschalige herinrichting betreft die veel Amsterdammers gaat raken, is de maatschappelijke relevantie hoog. Voor de Senior projectmanager betekent dit een korte doorlooptijd voor de opdracht met een strakke planning, veel factoren en stakeholders die de opdracht beïnvloeden en een koers die aan verandering onderhevig kan zijn.

Omschrijving werkzaamheden:
Het programmateam doorontwikkeling Buurtteams Amsterdam is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de structuur en inhoud van de nieuwe Buurtteams Amsterdam, het realiseren en implementeren van de belangrijkste randvoorwaarden het organiseren van (intern, extern en politiek) draagvlak voor de doorontwikkeling, het organiseren van de samenwerking tussen de buurtteams en aanpalende dienstverleningen en het faciliteren van de bestuurlijke besluitvorming. De projectleider is verantwoordelijk voor het coördineren en samenbrengen van de verschillende opdrachten rondom werkprincipes en best practices door het organiseren van een gezamenlijk proces met de relevante belanghebbenden. De projectleider is verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van de opbrengsten van de verschillende opdrachten in een integraal eindadvies over de werkwijze van professionals in de toekomstige Buurtteams Amsterdam. De projectleider neemt deel aan het wekelijkse programma-overleg Buurtteams. Over de voortgang van de opdracht stemt de projectleider af met de Programmamanager Buurtteams. De projectleider:
- Ondersteunt en onderhoudt daartoe contact met de opdrachtnemers van de verschillende best practice opdrachten én met externe betrokkenen.
- Organiseert het proces van afstemming en bewaakt de planning, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaand overleg.
- Zorgt voor kennisdeling en kruisbestuiving tussen de projectleiders en de ontwikkeling van een gezamenlijk, gedragen product en is het aanspreekpunt op het gebied van werkwijze professionals/best practices voor het programmateam Buurtteams Amsterdam.
- Stemt waar nodig proactief af met de projectleiders van andere onderdelen van het programma en neemt deel aan de relevante vergaderingen van het programmateam.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een erkend wo diploma op het gebied van Politicologie of Bestuurskunde.
4. Je hebt een managementleergang / leiderschapsprogramma afgerond.
5. Je hebt kennis opgedaan van het Sociaal Domein door werkervaring bij of met een G4 gemeente (Gemeente Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag).
6. Je hebt minimaal 10-15 jaar ervaring als (Senior) manager, opgedaan als Programmamanager, Kwartiermaker, Procesbegeleider of Lijnmanager binnen het Sociaal Domein op het gebied van Wonen en Zorg.
7. Je hebt minimaal 10-15 jaar bestuurlijke ervaring opgedaan in de rol van Bestuurslid, Bestuursadviseur of Voorzitter bij maatschappelijke organisaties.
8. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het sociale stelsel van zorg, ondersteuning en participatie.
9. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het schrijven van inhoudelijke adviezen.
10. Je hebt een opleiding / training afgerond op het gebied van Verandermanagement.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt bij voorkeur een opleiding / training op het gebied van projectmanagement afgerond.
2. Je hebt meer dan 1 jaar kennis van / ervaring met de denk- en handelwijze van complexe ambtelijk-bestuurlijke organisaties opgedaan.

Competenties:
- Analytisch vermogen
- Projectmatig werken
- Draagvlakvorming en verbinden
- Resultaatgerichtheid
- Overtuigingskracht
- Politieke sensitiviteit

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-11-2019
Duur: 01-11-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na sluiting

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Projectmanager, Senior, Project, managerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-11-2019
referentie:
ITC-ICI03667
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
09-10-2019 14:18:16