ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Kadaster zijn wij op zoek naar eenSenior PMO/Communicatie adviseur TBO.

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team TBO is op zoek naar een Senior PMO/Communicatie adviseur TBO.De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
- De verschillen tussen regio’s.

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1-7-2023. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.
Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2023 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het inwerkingtredingsniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
Om slagvaardig het tactisch beheer te kunnen richten en uitvoeren, zoeken wij een ervarenSenior Project Management Officer (PMO) TBOmet een bewezen track record als communicatie adviseur.
Als senior PMO TBO ben je faciliterend aan de programmadirecteur en het team. Het werkgebied is zeer gevarieerd. Je ondersteunt bij het beheren van de product backlog van het DSO-LV. Je bewaakt projecten en budgetten en ondersteunt bij het opstellen van voortgangs- en managementrapportages. Naast het notuleren en bijhouden van actielijsten en issue/risico logs, signaleer je issues en doet voorstellen voor oplossingen. Je plant en organiseert team en DSO-LV brede bijeenkomsten. Je begeleidt inkooptrajecten en je zorgt voor de administratieve verwerking daarvan.

Verantwoordelijkheden:
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn
Gezien de fase waarin de TBO zich nu bevindt, ligt een belangrijk accent op Communicatie. Waaronder het in nauwe afstemming met onze opdrachtgever de Strategische Beheerorganisatie (SBO) opstellen van het communicatiebeleid en een daarvan afgeleid communicatieplan. Hierbij hoort o.a. het organiseren, plannen, coördineren, controleren en uitvoeren van de communicatie binnen TBO en afstemming met de interbestuurlijke organisaties. Tevens geef je communicatieadvies en ondersteuning aan het TBO team.
Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden.


Functie eisen (knock-out criteria):

 1. De kandidaat is inzetbaar vanaf 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor 36 uur

 2. Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken

 3. Academisch werk- en denkniveau.

 4. Zeer ruime ervaring (Minimaal 7 jaar) als PMO met het opzetten en onderhouden van projectadministraties binnen IT samenwerkingsprogramma’s of zeer grote projecten binnen de overheid.

 5. Ruime ervaring met communicatie trajecten binnen (overheids) programma’s, aangetoond in meerdere opdrachten.

 6. Recente ervaring (in de afgelopen 10 jaar Minimaal 5 jaar) binnen een organisatie die als ZBO wettelijke taken uitvoert.

 7. Ervaring met het schrijven en uitvoeren van Communicatie plannen. Aangetoonde ervaring middels uitgevoerde opdracht.

 8. Ervaring met inkoopprocessen middels een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) en administreren van contracten.

 9. Ruime ervaring met Scaled Agile/SAFe (minimaal 5 jaar ervaring).

 10. Kennis van de Principal Toolbox en Jira (minimaal 3 jaar ervaring).

 11. MSP en PRINCE2 gecertificeerd.Functie wensen (gunningscriteria):

 1. Beschrijf hoe u de door u geleverde expertise en competenties (hard en soft skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage kunt leveren aan te behalen resultaten aan de hand van één of meerdere concrete voorbeelden (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden, en gevraagde competenties).

 2. Geeft een concreet voorbeeld van een rol en beschrijf de resultaten die u daarbij heeft behaald. De voorkeur gaat daarbij uit naar IT gerelateerde projecten of programma’s, of een rol als communicatie adviseur, of een combinatie van beide.

 3. Beschrijf hoe u een bijdrage heb geleverd aan het ondersteunen van inkooptrajecten in een project- of programmaorganisatie.
Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn, Utrecht, Den Haag (en remote)

Startdatum: 02-01-2023

Duur: 31-12-2023

Optie op verlenging: Geen

Inzet: 36 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 2 december 2022

Sluitingstijd: 9.00

Intakegesprek: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 9 december 2022 via MS Teams.


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Senior PMO/Communicatie Adviseur TBOOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn, Utrecht, Den Haag (en remote)
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
02-01-2023
referentie:
ITC-ICAP19023
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
24-11-2022 12:25:45