ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder.

Omschrijving opdrachtgever:
Het cluster Interne Dienstverlening biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega's en het bestuur. Zo leveren medewerkers van het cluster bijvoorbeeld up-to-date managementinformatie, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening (IV-ID). Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zodanig is ingericht, dat het bij draagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.

Team Functioneel Beheer:
Binnen de afdeling informatievoorziening (IV-ID) is het Team Functioneel Beheer F (FB-F) actief.
Het team verzorgt en bestuurt het functioneel en -technisch beheer van het financieel domein in de vorm van expertise, processen en diensten. FB-F onderhoudt en optimaliseert, binnen de kaders van de afgesloten SLA('s), de informatievoorziening zodanig dat deze blijft voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers en ketenpartners van de gemeente Amsterdam. Het team bestaat uit circa 20 medewerkers verdeeld over redelijk zelfsturende teams die met elkaar en gebruik makend van ieders kwaliteit - de onderliggende applicaties beheren en de ketens optimaliseren.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
Voor een aantal complexe wijzigingen in AFS (financieel systeem) is extra kennis en inzet nodig. Het is in het bedrijfsbelang dat deze wijzigingen snel worden doorgevoerd. Het levert namelijk veel medewerkers in de stad voordelen op in de zin van gebruiksgemak en efficiency. In verband met andere cruciale projecten (o.a.de invoering module FIV) is er geen capaciteit beschikbaar. Daarnaast zijn er binnen het team een aantal medewerkers elders gedetacheerd in verband met mobiliteit, waardoor minder capaciteit beschikbaar is.

Omschrijving werkzaamheden:
Deelname aan het agile Wijzigingenteam AFS: het door (laten) voeren van een aantal complexe wijzigingen.

1. Functionaliteitenbeheer:
- Opstellen functionele specificaties (requirements) voor informatiesystemen en administratieve organisatie.
- (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest.
- Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen.
- (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen.
- Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen.

2. Deelnemen aan project- en werkgroepen:
- Leveren specialistische ondersteuning in projecten.
- Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen.
- Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je hebt HBO-werk en denkniveau informatiemanagement, ICT of vergelijkbare studie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
4. Je hebt ruime ervaring (> 5 jaar) met beheertaken AFS (JD-Edwards).
5. Je hebt ervaring met werken in een agile Wijzigingenteam.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met werken in een agile Wijzigingenteam.
2. Je hebt werkervaring bij de gemeente amsterdam.

Competenties:
- Klantgerichtheid: De oriëntatie op de wensen en behoeftes van gebruikers loopt als een rode draad door de werkzaamheden van Functioneel Beheer. Zo kunnen niet alle vraagstukken van gebruikers direct opgelost worden of kunnen wensen van gebruikers m.b.t. de functionaliteit van de applicatie niet realistisch zijn. Het is in dergelijke situaties essentieel dat Functioneel Beheer zich kan verplaatsen in andermans behoefte en mogelijke irritaties. Betrokkene denkt niet in onmogelijkheden maar denkt actief met gebruikers mee over mogelijkheden.
- Oordeelsvorming en flexibiliteit: Functioneel beheer kan in het functionele overleg met gebruikers geconfronteerd worden met diverse en ook tegenstrijdige wensen en verlangens over de functionaliteit van systemen. Het is in dergelijke situaties van belang dat Functioneel Beheer argumenten onderling kan wegen, vraagstukken inzichtelijk maakt en keuzes voorlegt en zorgvuldig en flexibel in kan spelen op de achterliggende motivatie en belangen van de spelers.
- Analyserend vermogen: Voorgenomen wijzigingen in applicaties hebben vrijwel altijd samenhangen met en consequenties voor andere onderdelen van systemen. Ook indien de wijziging standaard is, kan de samenhang complex zijn. Centraal hierbij staat het vermogen van Functioneel Beheer om de mogelijke samenhang te kunnen overzien en risico's te kunnen schatten en daarover te adviseren

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: na 24 aug. 2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Functioneel Beheerder, Senior, Functioneel, BeheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Sjoerdtje Bolt
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICI06129
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
30-07-2020 08:50:22