ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Assetmanager Landelijk.

Omschrijving opdracht:
- fungeer je als regisseur bij complexe strategische huisvestingsopgaves;
- overleg en onderhandel je met stakeholders over vastgoedvraagstukken;
- vertaal je huisvestingsbehoeftes van de eenheid naar huisvestings- en beheerprogramma’s;
- regisseer je complexe besluitvorming binnen de politie;
- draag je actief bij aan beleids- en organisatieontwikkeling via de ontwikkeling van de huisvestingsopgave.

Doelstelling:
De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- volgen van ontwikkelingen binnen de politie en identificeren welke gevolgen die ontwikkelingen hebben op de huisvesting van jouw eenheid;
- aanspreekpunt en adviseur namens de sector huisvesting voor huisvestingvragen van de eenheid;
- vorm en inhoud geven aan de gewenste portefeuillesturing;
- actualiseren van het huisvestingplan voor de eenheid;
- objectvisies opstellen voor de objecten binnen de portefeuille van de eenheid;
- initiëren nieuwe huisvestingsprojecten die passen binnen het meerjaren programma huisvesting politie;
- overleggen met operationele teams om ongeplande huisvestingsvraagstukken te beoordelen op nut en noodzaak en voor te bereiden voor besluitvorming;
- overleggen met gemeentes en (keten)partners over vastgoedvraagstukken.

Omschrijving taken:
- de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied binnen de politie zoals methodes en technieken, mede op basis van marktontwikkelingen;
- het bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit je ervaring specialistische kennis en vaardigheden over te dragen.
- tevens beoordeel je als mentor de vakvolwassenheid van collega’s.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is op projectmatige basis.

Contacten:
- management team en operationeel leidinggevenden van de Eenheid
- relevante ketenpartners (Rijksvastgoedbedrijf, Defensie, etc.)
- medewerkers sector huisvesting Politiedienstencentrum
- medewerkers facilitaire services Politiedienstencentrum
- vastgoedpartijen zoals verhuurders
- gemeenten

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Minimaal een WO-opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele
2: Minimaal 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar relevante werkervaring als asset manager of gelijkwaardige rol in een aantoonbaar politiek bestuurlijk gevoelige organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van
2. Bij voorkeur minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het zelfstandig realiseren (met

Competenties
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Politiek bestuurlijk sensitief: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
- Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Rotterdam, landelijk werkzaam met focus op omgeving midden van het land
Startdatum: 12-07-2021
Duur: 30-06-2022
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-05-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Senior Assetmanager, LandelijkOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam, landelijk werkzaam met focus op omgevin
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
12-07-2021
referentie:
ITC-ICAP08668
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
04-05-2021 15:45:07