ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Assetmanager Huisvesting.

Omschrijving opdracht:
Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van huisvesting? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De sector Huisvesting zoekt een Assetmanager voor de Eenheid Noord-Nederland (provincies Groningen, Friesland en Drenthe). Van deze Assetmanager wordt verwacht dat zij onder andere de volgende taken uitvoert:
- Aanspreekpunt en adviseur namens de sector huisvesting voor huisvestingvragen van de eenheid.
- Vorm en inhoud geven aan de gewenste portefeuillesturing.
- Actualiseren van het huisvestingplan voor de eenheid.
- Objectvisies opstellen voor de objecten binnen de portefeuille van de eenheid.
- Initiëren nieuwe huisvestingsprojecten die passen binnen het meerjaren programma huisvesting politie.
- Impact analyses op huisvesting van nieuw en/of gewijzigde wetgeving.

Doelstelling:
De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang. Nadere informatie omtrent de opgave waarvoor de Sector Huisvesting staat, kan worden gevonden via de link naar de Bouwcampus.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Als assetmanager fungeer je als gedelegeerd eigenaar van de vastgoedportefeuille van jouw eenheid en voer je een breed pallet aan werkzaamheden uit waaronder:
- Het volgen van ontwikkelingen binnen de politie en identificeren welke gevolgen die ontwikkelingen hebben op de huisvesting van de eenheid.
- Het actueel houden van het huisvestingsplan van de eenheid.
- Het (mede) ontwikkelen van objectvisies.
- Het overleggen met operationele teams om ongeplande huisvestingsvraagstukken te beoordelen op nut en noodzaak en voor te bereiden voor besluitvorming.
- Het overleggen met gemeentes over vastgoedvraagstukken.

Omschrijving taken:
- De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied binnen de politie zoals methodes en technieken, mede op basis van marktontwikkelingen.
- Het bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit je ervaring specialistische kennis en vaardigheden over te dragen.
- Tevens beoordeel je als mentor de vakvolwassenheid van collega’s.

Contacten:
Je onderhoudt op tactisch en strategisch niveau (met zwaartepunt op tactisch niveau) contacten met:
- Medewerkers sector huisvesting Politiedienstencentrum.
- Medewerkers facilitaire services Politiedienstencentrum.
- Management team en operationeel leidinggevenden van de politie eenheid Noord-Nederland.
- Vastgoedpartijen zoals verhuurders.
- Gemeenten.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 18-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2020 voor 32 - 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal een HBO-opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek, Planologie of gelijkwaardig.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring als Asset Manager of gelijkwaardige rol in een aantoonbaar politiek bestuurlijk gevoelige organisatie.
4. Je hebt minimaal 8 jaar relevante en aantoonbare adviesvaardigheden op het gebied van integrale huisvesting.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring met managen van besluitvormingsprocessen in complexe organisatorische politiek bestuurlijke omgevingen.
2. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring in het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van Huisvestingsplannen en objectvisies voor (non-profit) organisaties met meerdere objecten variërend in grootte tussen 1.000 en > 5.000m2. In die jaren dienen de werkzaamheden overwegend in het teken gestaan te hebben van het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van huisvestingsplannen en objectvisies.
3. Je hebt afgeronde erkende WO opleiding in de richting van (Technische) Bedrijfskunde, Bouwkunde of Facility Management of gelijkwaardig.

Competenties:
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Politiek bestuurlijk sensitief: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
- Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Groningen, bereidheid om voor overleggen naar Rotterdam of andere politielocatie
Startdatum: 18-11-2019
Duur: 30-11-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 05-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 38

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Assetmanager Huisvesting, Senior, Assetmanager, HuisvestingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Groningen
provincie:
Groningen
uurtarief:
Marktconform
start project:
18-11-2019
referentie:
ITC-ICI03202
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-08-2019 12:45:05