ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Analist en onderzoeksleider.

Omschrijving opdracht:
In 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Varen deel 1 en in 2020 deel 2 vastgesteld. Het programma Varen is ingesteld om de ambities van het College vorm te geven en te komen tot nieuwe maatregelen om zo Amsterdam leefbaar te houden. Hierbij gaat het onder andere om het opnieuw verdelen en uitbreiden van vergunningen voor passagiersvaartuigen, het opnieuw inrichten en nieuw gebruik van populaire op- en afstaplocaties (de zogenaamde A-locaties) in het centrum, het faciliteren van (nieuwe) ligplaatsen, het opstellen van een nieuw ligplaatsenbeleid en bijbehorende voorzieningen voor de passagiers- en pleziervaart. Voor de ontwikkeling en uitwerking van dit beleid zoekt de gemeente een senior onderzoeker en analist die in nauwe samenwerking met het team voor de beleidsontwikkeling aan de slag gaat met de analyse van de problematiek en de onderbouwing van het nieuwe beleid en daarnaast een gedegen fundament legt voor een evidence-based beleidsproces.

Werkzaamheden:
- Proactief bepalen van belangrijkste analyse- en onderzoeksvragen in samenwerking met het beleids- en vergunningenteam en op basis van de beleids- en onderzoeksagenda;
- Uitzetten en coördineren van de benodigde analyse- en onderzoeksopdrachten;
- Zelf analyses uitvoeren ten behoeve van de ontwikkeling en de uitwerking van het passagiers- en pleziervaartbeleid en transport over water;
- Aansluiting en verbinding zoeken met analyse en onderzoeken die op aanpalende beleidsterreinen worden uitgevoerd;
- Overzicht creëren - samen met de nog te werven senior data-analist - op de beschikbare data en informatie voor het dossiers en de lacunes hierin in beeld brengen;
- Vanuit data analyses en scenario's ondersteuning leveren aan vormgeving van beleid.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdrachtgever:
De grachten zijn uniek en onlosmakelijk verbonden aan onze stad. Niet voor niets maken ze onderdeel uit van het UNESCO werelderfgoed. Om te zorgen dat Amsterdam een leefbare stad blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers zijn duidelijke keuzes nodig. Om deze reden is het noodzakelijk om grenzen te stellen aan het gebruik van het water, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar drukte en overlast door pleziervaart en illegale verhuur van boten. Handhaving, toezicht, helder en transparant beleid leveren een bijdrage aan de leefbare stad. Het programma Varen is ingesteld om bovenstaande ambities van het College vorm te geven en te komen tot nieuwe maatregelen om zo Amsterdam leefbaar te houden.

Het programma Varen is verantwoordelijk voor:
- Nautisch beleid; ontwikkelen & implementeren van beleid voor de plezier-, passagiers- en beroepsvaart;
- Nautisch beheer; het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen en adviseren over nautische consequenties van te nemen maatregelen (bijvoorbeeld kadegebruik/ steigers);
- Vergunningen; het verlenen of weigeren van onder andere exploitatie-, ligplaats- en evenementenvergunningen op basis van vastgesteld beleid;
- Bezwaar en Beroep; het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken inzake afgewezen vergunningsaanvragen.
In het programma werken ongeveer 50 mensen om ervoor te zorgen dat de beleidsnota's worden vastgesteld, maar ook om vergunningen uit te geven, inclusief het bezwaar en beroepsproces op de uitgifte van deze vergunningen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een erkende wo diploma richting Econometrie, Wiskunde, Statistiek of een andere relevante Beta-opleiding.
4. Je hebt aantoonbare ervaring met en kennis van voor het dossier relevante onderzoeksmethodes zoals bijvoorbeeld:
- data-analyse;
- kosteneffectiviteitsanalyses;
- maatschappelijke kosten- en batenanalyses;
- verkeersonderzoek (bijvoorbeeld verkeerstellingen, doorstromingsonderzoeken of verkeersintensiteitsmetingen en capaciteitsonderzoek);
- economische analyse (bijvoorbeeld naar prijselasticiteit of betalingsbereidheid);
- marktonderzoek
5. Je hebt aantoonbare ervaring in het vertalen van complexe data analyses naar concrete goed communiceerbare conclusies en naar bruikbare aanbevelingen voor acties en beleid.
6. Je hebt minimaal 8 jaar:
- aantoonbare ervaring opgedaan als onderzoeker en analist.
- als projectleider van complexe of grote onderzoeksopdrachten en als opdrachtgever van deelonderzoeken.
7. Je hebt aantoonbare ervaring bij een G4 gemeente en met complexe en veelzijdige analyse opgaves.
8. Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van analyses ten behoeve van juridische procedures.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring met de mogelijkheden van innovatieve onderzoeksmethodes en digitalisering.
2. Je hebt aantoonbare kennis van uitstootvrije transport vormen en zowel de technische, bedrijfseconomische en duurzaamheid aspecten hiervan.

Competenties:
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Relatiebeheer
- Initiatief
- Resultaatgerichtheid
- Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 5 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: senior, analist, data, onderzoekOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO05934
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
30-06-2020 22:31:24