ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Senior Analist / Onderzoeker.

Omschrijving opdracht:
De te werven Senior analist/onderzoeker maakt voor de duur van de opdracht onderdeel uit van kenniscentrum analyse. Kenniscentrum analyse voert regelmatig impactanalyses en uitvoeringstoetsen uit op wettelijke wijzigingen waar gemeenten mee te maken krijgen. Dat wordt gedaan op basis van de afspraken over samenwerking tussen Rijk en gemeenten bij voorgenomen wet- en regelgeving zoals die gemaakt zijn in de Code Interbestuurlijke Verhoudingen. Daarbij is afgesproken dat het Rijk bij beleidsvoornemens die relevant zijn voor gemeenten, inzicht biedt in de financiële consequenties en in de bestuurlijke, praktische en informatiekundige gevolgen. Door in nauwe samenwerking met gemeenten gedegen onderzoek uit te voeren, geeft VNG Realisatie invulling aan deze afspraken.
VNG Realisatie heeft een gestandaardiseerde methodiek voor het doen van uitvoeringstoetsen. Daarbij hanteren wij het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) als basis. Vanuit VNG Realisatie maken we gebruik van een gestandaardiseerd analysekader om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
De resultaten van de impactanalyse/ uitvoeringstoets worden vastgelegd in een, met gemeenten afgestemde, rapportage. Om tot die rapportage te komen worden in ieder geval de volgende activiteiten uitgevoerd (gedurende de Corona-periode worden de meeste activiteiten op afstand uitgevoerd):
- Deskresearch
- Expertinterviews/ -sessies
- Interviews/workshops bij gemeenten
- Uitzetten online vragenlijst
- Analyseren verzamelde input
- Toetsen analyse bij klankbordgroep
- Vastleggen resultaten in rapportage
- Adviseren over vervolgacties o.b.v. bevindingen analyse. Het proces wordt begeleid door een begeleidingscommissie.
Naast de onderzoeken die gedaan worden bij nieuwe wetten of wetswijzigingen, vinden in toenemende mate onderzoeken plaats naar projecten die al in het portfolio van VNG Realisatie zitten. Dit noemen we opschalingsanalyses. De gehanteerde methodiek is vergelijkbaar met die van een impactanalyse. De centrale vraag in deze analyses richt zich echter meer op wat nodig is om een bepaald project naar een volgende fase te brengen (op te schalen). Deze analyses dienen als basis voor besluitvorming in de VNG- governance over de volgende fase van projecten en eventuele collectieve investeringen.
De senior analist/onderzoeker voert zelfstandig (werkend in duo) analyses uit binnen het kenniscentrum analyses.
De onderwerpen waarop analyses gedaan worden zijn divers. Van oudsher hadden de onderzoeken vaak betrekking op e-overheid- en dienstverleningsvraagstukken. Inmiddels worden voor alle ministeries en in alle domeinen onderzoeken uitgevoerd.
De analyses vormen de basis voor bestuurlijke besluitvorming. Het kunnen zorgdragen voor en kunnen formuleren van een goed onderbouwd en gedragen advies is belangrijk. De besluitvorming op basis van de analyse/het advies is namelijk richtinggevend voor het portfolio en de daarbij behorende inzet van middelen.
Het uitvoeren van genoemde analyses vraagt van de senior analist een open en onderzoekende houding. Kandidaten beschikken over ruime werkervaring en zijn tegelijkertijd in staat hun persoonlijke mening opzij te schuiven. Kandidaten zijn in staat de rode draad uit een combinatie van bureaustudie en de input van veel stakeholders te halen en feiten van meningen te scheiden. Kandidaten kunnen zich baseren op inhoudelijke kennis over gemeentelijke uitvoering en voor gemeenten relevante ontwikkelingen, maar zijn ook in staat uit de expertrol te blijven en de rol van praktijkonderzoeker op zich te nemen. Kennis van en ervaring met vraagstukken rondom digitalisering binnen de overheid zijn een pre voor het vervullen van deze rol. Daarnaast is het prettig als een kandidaat op de hoogte is van ontwikkelingen in het ruimtelijk en/of sociaal domein en snapt welke vraagstukken gemeenten op dit vlak bezighouden. Voor deze rol is het belangrijk om makkelijk te schakelen met verschillende mensen.
Daarnaast is het van belang dat kandidaten helder, gestructureerd en to the point bevindingen op kunnen schrijven. Ervaring met het werken in een omgeving waar (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen bestaan is van belang. Je ziet dit eerder als een uitdaging, waarin jij bij kunt dragen aan ‘betere besluitvorming’.
Een positie waarbij je –op basis van input uit de uitvoeringspraktijk en verschillende expertises- adviseert over implementatie, waarna anderen de daadwerkelijke implementatie oppakken, past bij je. Afstemming is een belangrijk onderdeel van de rol. Dit is normaliter geen rol die alleen op afstand vervuld wordt. We verwachten van een kandidaat dat deze onderdeel is van een team en in staat en normaliter bereid is regelmatig aanwezig te zijn op kantoor bij de VNG voor overleg en afstemming. Een deel van de tijd ben je normaliter in het land bij gemeenten.
Zolang er Corona-beperkingen zijn, ben je in lijn met de richtlijnen die VNG hanteert grotendeels thuis aan het werk. VNG Realisatie beschikt over een goede digitale infrastructuur om thuiswerken te ondersteunen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van impactanalyses, uitvoeringstoetsen en opschalingsanalyses. De analist/ onderzoeker maakt daarbij gebruik van de gestandaardiseerde aanpak voor het doen van uitvoeringstoetsen die VNG Realisatie hanteert.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Het door middel van deskresearch, expertinterviews/- sessies, interviews bij gemeenten
en andere stakeholders en het uitzetten van enquetes:
a. In beeld brengen op welke wijze wetgeving/projecten bijdragen aan realisatie van de strategische doelen en opgaven van gemeenten;
b. In beeld brengen wat stakeholders zijn rondom een thema;
c. In beeld brengen wat de gevolgen van nieuwe wetgeving/nieuwe projecten voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk zijn;
d. In beeld brengen van de financiële effecten van nieuwe wet- en regelgeving of projecten;
e. In beeld brengen van de benodigde implementatieondersteuning op alle niveaus, zodat voor een eventuele implementatie benodigde instrumenten kunnen worden ontwikkeld;
f. Opstellen van een overzicht van risico’s randvoorwaarden bij gemeenten en andere belanghebbenden (leveranciers, ontwikkel- en beheerorganisaties, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.) die relevant zijn om te kunnen komen tot een succesvolle implementatie.
- Het vastleggen van de resultaten van de analyse in een gedragen/ afgestemde rapportage:
a. Opleveren van rapportages omtrent de analyses waarin betrokkenen en belanghebbenden zich herkennen, alsmede voorstellen en planningen voor het vervolg, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden;
b. Afstemmen van de uitkomsten van analyses met stakeholders;
c. Voorbereiden en uitvoeren van klankbordgroepen en begeleidingscommissies.

Resultaat van de opdracht:
- Afgeronde impactanalyses en uitvoeringstoetsen waarin stakeholders zich herkennen.
- Geleverde bijdrage aan de continue verbetering van de methodiek.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
- verbeteren van de dienstverlening;
- een efficiënte en wendbare organisatie;
- anticiperen op de toekomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Afgeronde WO- opleiding
4. Beschikt over 7 jaar werkervaring op WO-werk- en denkniveau
5. Minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren van onderzoeken
6. Kandidaten hebben hun onderzoekskennis in de praktijk toegepast bij voor het opstellen van impactanalyses of (maatschappelijke) kosten batenanalyses.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Kennis van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.
2. Kennis van ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en e-overheid (Brede kennis van ontwikkelingen, zowel landelijk als bij gemeenten).
3. Kennis van het sociaal of ruimtelijk domein.
4. Ervaring met het ramen van organisatiebrede uitvoeringskosten, niet alleen voor een enkele organisatie maar ook met het veralgemeniseren van kosten voor een groep van organisaties (denk bijvoorbeeld aan onderzoek in het kader van de wet Financiële verhoudingen of t.b.v. een Memorie van Toelichting).

Competenties:
- Resultaatgerichtheid
- Klantgerichtheid
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerkend
- Integriteit
- Zelfontwikkeling
- Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is
- Analytisch
- Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Duur: 31 december 2021.
Optie op verlenging: Ja, steeds per 3 maanden. Maximale inzetduur 36 maanden.
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-10-2021
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 2 november, van 9.00 tot 10.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Senior Analist / Onderzoeker, impactanalyses, uitvoeringstoetsenOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag/thuis
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICAP10903
duur opdracht:
2 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
14-10-2021 12:09:28