Senior Adviseur/Senior Projectmanager, Odijk

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur/Senior Projectmanager.

Omschrijving opdracht:
De IV-organisatie (Informatie Voorziening) van de Nationale Politie staat voor de continue uitdaging om de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) voor de politie te verbeteren, te harmoniseren, te standaardiseren dan wel te vernieuwen. Binnen deze context bestaan er zogenaamde Eigen Beheerde Omgevingen (EBO’s). Dit zijn ICT oplossingen voor decentrale informatiebehoeften van de operatie. Binnen het programma EBO’s wordt invulling gegeven aan de transitie van deze applicaties naar de informatiehuishouding van de Nationale Politie. Deze transitie wordt met behulp van diverse ICT project gerealiseerd.

Doelstelling:
Als Senior Adviseur/Senior Projectmanager geef je leiding aan één of meerdere ICT projecten en ben je in die hoedanigheid een sparringpartner van de Programmamanager.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Als eindverantwoordelijke zorg je voor de dagelijkse aansturing van complexe ICT infrastructuur projecten op gebied van o.a. Microsoft/IBM/Oracle. De senior projectmanager zorgt voor het inrichten van de projectorganisatie en een adequate bezetting van de functies. Hij stelt met de betrokken disciplines een projectplan op en stuurt op een efficiënte en doelgerichte voorgang wat betreft de projectscope, de kwaliteit en de voortgang. Hij zorgt voor een actieve betrokkenheid van de stakeholders op tactisch en strategisch niveau. Je zorgt ervoor dat de resultaten goed worden geborgd in de staande beheerorganisatie. Hij zorgt hierin voor een goede afstemming op alle niveaus en betrokken disciplines (sterk ontwikkelde organisatiesensitiviteit en politiek-bestuurlijk bewustzijn). Je geeft leiding aan de specialisten binnen de projecten en is als senior adviseur een belangrijke sparringpartner voor de programmamanager rondom ICT - en inrichtingsvraagstukken. Hij rapporteert aan de programmamanager EBO’s.

Omschrijving taken:
- Eindverantwoordelijk voor de uitvoering, de oplevering en borging van portfolio van complexe ICT projecten.
- Zorgdragen voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
- Sturen op resultaat en zorgen voor de productieve inzet van de projectmedewerkers.
- Overleg en afstemming binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.
- Verantwoordelijk voor actief betrekken stakeholders.
- Adviseren programmamanager op ICT - en inrichtingsvraagstukken.
- Operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.

Leidinggevende taken:
Aan ICT- specialisten in de projectorganisatie.

Contacten:
Vanuit deze rol heb je veel contact met de programmamanager, diverse deelprojectmanagers, stakeholders binnen de IV-organisatie en contactpersonen binnen de operationele eenheden.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in het project.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent inzetbaar vanaf 17 december 2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31 december 2019 voor 36 uur per week.
- Je hebt minimaal een afgeronde erkende HBO opleiding, bij voorkeur technische ICT.
- Je hebt minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring als ICT projectmanager van complexe (sterk organisatorische) ICT projecten. In deze trajecten heb je ervaring opgedaan met ketensamenwerking en outsourcingstrajecten.
- Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als senior organisatieadviseur in politiek bestuurlijke en complexe organisatie, waarbij kennis en ervaring is opgedaan met organisatie inrichting en –sturing.
- Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken op directieniveau.
- Je hebt aantoonbare ervaring met verandermanagement bij een organisatie met minimaal 10.000 medewerkers, bijvoorbeeld met de inbedding van nieuwe processen.
- Je hebt aantoonbare kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) in de afgelopen drie jaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt aantoonbare ervaring met infrastructurele projecten op het gebied van Microsoft/IBM/Oracle.
- Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams.
- Je hebt aantoonbare ervaring met een coachende stijl van leidinggeven (bijvoorbeeld aangetoond d.m.v. aanvullende leiderschapstraining(en)).
- Je hebt aantoonbare ervaring met het creëren van een gemeenschappelijk richting in speelveld met stakeholders waar uiteenlopende belangen spelen.
- Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen grote overheidsorganisaties.

Competenties:
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
- Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 17-12-2018
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: 12 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-10-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 43

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Adviseur/Senior Projectmanager, Senior Adviseur, Senior Projectmanager, ICT, Technisch, Agile, SAfe, LeSSOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
17-12-2018
referentie:
ITC-ICI00649
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
11-10-2018 12:15:39
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures