ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectmanager -leider.

Omschrijving opdrachtgever:
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer. Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk. De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
Het technisch én organisatorisch realiseren van een nieuwe scanvoorziening binnen de afdeling Werk Participatie en Inkomen.Er is een nieuwe scanvoorziening aangeschaft via een europese aanbesteding. Dit project bevindt zich momenteel in de realisatiefase. De scanvoorziening zal zowel gebruikt worden om 'normale' inkomende post mee te digitaliseren, als voor gedefinieerde formulieren die automatisch uitgelezen en verwerkt moeten worden. De scanvoorziening omvat ook een Digitaal Postverwerking Systeem waarmee documenten (zoveel mogelijk automatisch) worden gemetadateerd, notificaties worden verstuurd aan behandelaars, en vervolgens worden aangeleverd aan de betreffende document opslag locaties. De projectleider is verantwoordelijk voor de technische implementatie en in beheer name van de scanvoorziening. Hiertoe is een multidisciplinair team opgezet waarin de leverancier, ICT, Functioneel Beheer, Informatiebeheer, Informatievoorziening, Facilitair/huisvesting en de business vertegenwoordigd zijn. De projectleider is tevens verantwoordelijk voor de organisatorische implementatie van de scanvoorziening. Hiertoe wordt een reorganisatie uitgevoerd welke momenteel in het besluitvormingsproces zit. De projectleider geeft leiding aan een multidisciplinair team voor de reorganisatie. In dat team zijn functionarissen vertegenwoordigd vanuit P&O, communicatie, en het management. De projecten doorlopen het gemeentelijk project portfolio management proces op basis van Prince2 waarbij een aantal management producten verplicht op te leveren zijn. De projectleider is verantwoordelijk voor zowel de technische als de organisatorische implementatie van de scanvoorziening en de voorbereiding van stuurgroepen en bestuurlijke besluitvorming.

Werkzaamheden:
De projectleider zal richting en sturing geven aan het voorbereiden en realiseren van de beide onderdelen van dit project. Hieraan werken vanuit de betrokken lijnafdelingen en vanuit diverse ondersteunende afdelingen (P&O, ICT, IV, Informatiebeheer, Communicatie, Juridische zaken, Financiën, Facilitair) verschillende medewerkers mee op zowel directie als concernniveau. Ter bewaking van voortgang en samenhang, is het inrichten van een projectorganisatie per deelproject en strakke leiding nodig. De werkzaamheden richten zich primair op het intern afstemmen met adviseurs van de ondersteunende afdelingen, het voorbereiden en geven van presentaties en voorlichting aan personeel en het opstellen en afstemmen van op te leveren projectplannen zoals het technische implementatieplan en reorganisatieplan.

Als projectleider:
- Manage je de projectactiviteiten en de benodigde resources om de projectdoelstellingen te halen;
- Treed je op als intermediair tussen gebruikersorganisatie, medewerkers van IV Sociaal, de leverancier, team Facilitair en de directie ICT om de business informatiebehoefte, de informatieoplossingen en de onderliggende infrastructuur met elkaar te verbinden;
- Treed je op als intermediair tussen gebruikersorganisatie, P&O, Financiën, communicatie, management en medezeggenschap om de bestaande beleidsregels, organisatorische wensen en technische mogelijkheden te verbinden aan de organisatorische veranderingen;
- Rapporteer je maandelijks aan de stuurgroep;
- Heb je zorg voor de beheerbaar(s)heid van het eindresultaat;
- Bewaak je de opgelegde eisen m.b.t. security en privacy wetgeving;
- Bewaak je projectbudgetten en communiceer je op een heldere wijze benodigde investeringen

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview.
2. Je bent na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
3. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
4. Je beschikt minimaal over aantoonbaar HBO of academisch werk- en denkniveau opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO-/WO-diploma (bijvoorbeeld Master of Information Management of Master Bestuurskunde).
5. Je bent per 1 november beschikbaar voor minimaal een halfjaar voor 36 uur per week.
6. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan binnen het IV/ICT-werkveld (bij voorkeur de implementatie van een scanvoorziening) in een complexe organisatie (organisatie met minimaal 1000 fte).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectmatig werken middels de methodiek PRINCE2 Practicioner, IPMA-C of een vergelijkbare opleiding.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als projectleider met de implementatie van een scanvoorziening bij een complexe overheidsorganisatie (meer dan 1000 fte) op het snijvlak van business-behoeftes en IV.
3. Je hebt in de afgelopen 4 jaar ervaring opgedaan met het organiseren en begeleiden van een reorganisatie in een complexe overheidsorganisatie (meer dan 1000 fte) waarbij een significante krimp in formatie van toepassing was.

Competenties:
- Samenwerken
- Omgevingsbewustzijn
- Communicatieve eigenschappen
- Overtuigingskracht
- Initiatief
- Resultaatgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-11-2019
Duur: 31-05-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.



Trefwoorden: project, manager, leider, scan, kantoor, gemeente



OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO03674
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
09-10-2019 21:09:26