ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectleider Datatransmissie

Omschrijving opdracht:
1. Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;
2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;
3. Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.
4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden binnen defensie met andere defensieonderdelen.
De kandidaat moet kennis hebben van data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra. Expertise van het operationele domein van de CLAS en kennis van de CLAS-organisatie en haar stakeholders is een pré. De kandidaat is verantwoordelijk voor de coördinatie en realisatie van .... De kandidaat neemt beslissingen over de wijze van projectmanagement, aansturing mensen en over de wijze waarop de verschillende projectfasen worden doorlopen. De kandidaat is een onmisbare schakel tussen de business kant en de IT-kant. De kandidaat is in staat om alle trajecten parallel aan te sturen en overzicht en inzicht te behouden. Als Projectleider heeft de kandidaat een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en kan schakelen tussen het management van de business, de projectstuurgroep, verantwoordelijke en leverende afdelingen van JIVC en stuurt op resultaten. Vanzelfsprekend houdt de Projectleider de dimensies Product, Tijd en Geld hierbij scherp in de gaten en weet bij afwijkingen welk escalatie pad bewandeld dient te worden en zorgt voor vastlegging van de voortgang o.a. in de projectadministratie van Defensie (PTB/FCC).

Omschrijving opdrachtgever:
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Omschrijving achtergrond opdracht:
Midlife Update van bestaande MRRS systemen. De afdeling Operationele IT en Infrastructuur zorgt voor Generieke informatievoorziening en –technologie en infrastructuren binnen de operationele eenheden van Defensie. Binnen deze dienstverlening bestaat de behoefte aan een ervaren projectleider. De binnen de krijgsmacht aanwezige MRRS '[IAF PL CDS.IV.583 MLU MRRS.xlsx]Aanvraag inhuur'!$C$36+C36 die gebruikt worden binnen het TITAAN-C36RE hebben volgens het systeemplan in 2020 hun ELOT bereikt. De huidige systemen vertonen al enige tijd technische problemen en zullen op korte termijn niet meer met de nieuwste TITAAN versie kunnen samenwerken. De Projectkaart voor de vervanging van MRRS is weliswaar al goedgekeurd, maar realisatie laat naar verwachting nog enige jaren op zich wachten. Met een aantal technische aanpassingen kan de ELOT van de huidige MRRS systemen nog een aantal jaren worden verlengd tot aan de vervanging (2026). Momenteel staan al veel systemen stil, omdat niet meer kan worden voldaan aan de
gestelde eisen,zoals betrouwbaarheid, voorzien in grotere bandbreedtes en de nodige koppelingen op TITAAN. Deze update is essentieel voor het weer operationeel inzetbaar krijgen van de MRRS systemen en hiermee een betrouwbare koppeling te maken op het TITAAN netwerk. Als onderdeel van de mix aan middelen is MRRS eigenlijk onmisbaar om op locaties waar SATCOM niet de WAN connectiviteit televeren. Bijvoorbeeld in sterk geaccidenteerd terrein (achter bergketen) en boven de poolcirkels. Zonder MRRS is de afhankelijkheid van SATCOM nog groter, wat tijdens het operationele optreden extra risico’s met zich meebrengt. Een ander afbreukrisico is dat de kennis van straalzenders verwatert, er zit een gap van minimaal 5 jaar tussen opvolgers MMRS die verwacht worden uit het project Datatransmissie

Inzet Periode:
Schatting 2188 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 2188 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Utrecht

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software;
2. Je hebt minimaal 3 jaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen 6 jaar) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams (diverse IT afdelingen i.c.m. Business en / of Juridisch en / of Inkoop en / of Huisvesting / Facilitair);
3. Je hebt minimaal 3 jaar jaar ervaring met projectmanagement van complexe ICT-projecten: software ontwikkeling en –implementatie en/of pakketselectie en -implementatie;
4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring hebben met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra;
5. Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar;
6. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2;
7. Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
8. Je hebt PRINCE2 en of IPMA gevolgd.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring als projectmanager van IT;
2. Je hebt ervaring met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra;
3. Je hebt ervaring als lid van een Agile (Scrum) team;
4. Je hebt ervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement;
5. Je hebt ervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer);
6. Je bent Prince2 gecertificeerd;
7. Je hebt kennis van data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra en kennis van het operationele domein van de CLAS en kennis van de CLAS-organisatie en haar stakeholders.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 24 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-09-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b

- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectleider DatatransmissieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening ca. 3 maanden
referentie:
ITC-ICK17050
duur opdracht:

uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
20-09-2022 13:54:57