ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Omschrijving organisatie:
Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert ontplooiing van talent. We gaan uit van de kracht van de Rotterdammers. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden (intensieve) hulp en ondersteuning als dat nodig is. Dat doen we in opdracht van het stadsbestuur en samen met maatschappelijke partners.

Omschrijving afdeling:
De afdeling Beleid en Opdrachtgeverschap van de directie Publieke Gezondheid Welzijn & Zorg is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid voor Rotterdammers die ondersteuning of zorg nodig hebben. Het werkveld is divers, (bestuurlijk) complex en dynamisch. Het bevat o.a. (informele) zorg, sociale veiligheid, gezondheid, sociale zekerheid, taal, integratie, participatie en welzijn. Een belangrijke taak is het strategisch adviseren en ondersteunen van het gemeentebestuur en de (cluster)directie en het systematisch verbinden met en faciliteren van de uitvoering. De afdeling Beleid en Opdrachtgeverschap bestaat uit zes teams, die gericht zijn op het ontwikkelen van beleid voor kwetsbare, volwassen Rotterdammers. Het team Zorg & Veilig zijn de belangrijkste thema’s: de Wmo (maatwerkvoorzieningen), wijkteams, huiselijk geweld en kindermishandeling en de verbinding van het domein van de zorg met het veiligheidsdomein belegd. Eén van de belangrijkste opgaven van het team Zorg & Veilig is de ontwikkeling van beleid m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling. De opdracht om een Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling te realiseren is belegd bij dit team.

Omschrijving opdracht:
De gemeente Rotterdam zoekt een projectleider voor de realisatie van een centrum huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Rotterdam Rijnmond. In het kader van de landelijke ontwikkeling op dit gebied wordt in Rotterdam een (regionaal) Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling (CHG) opgezet. Het CHG bestaat uit de volgende componenten:
1. Een aanpak structureel geweld: een uitvoeringsteam (olv een kwartiermaker) dat zich richt op complexe casuïstiek van structureel huiselijk geweld, dat niet door de reguliere hulpverlening (wijkteams en andere partners) opgelost kan worden. Dit team werkt volgens de richtlijnen van de multidisciplinaire aanpak ++ (MDA++).
2. Een aanpak acuut geweld: een one-stop-analyse dat bij acuut geweld diensten biedt mede ter ondersteuning van het onderzoek dat Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)doet. Het gaat hierbij om diensten als medisch forensisch onderzoek, het kunnen doen van aangifte, top tot teen onderzoek etc.
3. Een fysieke plek, gelokaliseerd bij het nieuwe Zorg en Veiligheidshuis, waarin deze werkwijzen uitgevoerd kunnen worden.

Het Rijk heeft hiervoor incidentele middelen ter beschikking gesteld voor een periode van 3 jaar (vanaf 2018, €350.000/jaar). De pilot speelt zich af in het volgende speel- en krachtenveld:
- Het Rijk is financierder van de pilot en heeft daarmee het belang dat de pilot slaagt. Het Rijk wil aan kunnen tonen dat een CHG daadwerkelijk bijdraagt aan een effectievere aanpak.
- De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt grotendeels regionaal plaats. Het betreft de regio Rotterdam Rijnmond, bestaande uit de centrumgemeenten Nissewaard, Vlaardingen (Vlaardingen, Maassluis, Schiedam) en Rotterdam. Onderlinge belangen (o.a.) t.a.v. het CHG verschillen.
- Er is een stevige bestaande structuur bestaande uit een groot aantal betrokken organisaties die een rol hebben in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hun positie en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het CHG is verschillend.
- De opdracht kent drie opdrachtgevers: VTRR, Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en de gemeente Rotterdam.
Het afgelopen jaar is een projectleider met dit traject gestart. De eerste contouren van het centrum zijn geschetst en de eerste voorbereidingen zijn getroffen. Mede vanwege het vertrek van de projectleider i.v.m. het aanvaarden van een andere functie is door de opdrachtgevers opnieuw gekeken naar de opdracht. De belangrijkste uitkomst hiervan is dat de opdracht wordt gesplitst in het randvoorwaardelijke deel en het operationele deel. We zoeken een projectleider voor het randvoorwaardelijke deel. Het project dient projectmatig/planmatig te worden voortgezet, waarbij het realiseren van de randvoorwaarden voor de realisatie nu en voor de borging na twee jaar centraal staan. Een belangrijke uitdaging hierin is het rondkrijgen van structurele financiering en het zorgen voor draagvlak en commitment in de hele regio.

Omschrijving taken:
1. Het opstellen van een projectplan volgens de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (RSPW) waarin o.a. aan de orde komen:
- De projectorganisatie, waaronder de taakverdeling tussen de projectleider en de operationele projectleider.
- De samenwerkingsafspraken met de deelnemende uitvoeringsorganisaties.
- De verdere invulling van het opdrachtgeverschap.
- De projectplanning, inclusief de bestuurlijke besluitvorming lokaal en in de regio.
- De randvoorwaarden voor het welslagen van het project etc.
2. Afgesproken is dat de gemeente Rotterdam gedurende de voorbereidingsfase de eigenaar van de opgave is en dat VTRR dat is in de uitvoeringfase. Het ‘omklapmoment’ tussen deze fase is nog niet beschreven. Onderdeel uit van de opdracht van de projectleider is het project nader te faseren.
3. De verdere uitwerking van het CHG gedurende de pilotfase t.a.v. de volgende aspecten:
- Conceptueel, inclusief de samenwerking en afbakening met de stakeholders en samenwerkingspartners in het CHG en daarbuiten op gebied van huiselijk geweld.
- Personeel-organisatorisch: binnen VTRR en i.r.t. de deelnemende uitvoeringsorganisaties.
- Huisvesting.
- Financiering.
- Besluitvorming (lokaal en regionaal).
- Communicatie.
4. Het organiseren van de randvoorwaarden om de aanpak structureel geweld, de aanpak acuut geweld en de fysieke locatie te realiseren.
5. Het organiseren van de randvoorwaarden voor structurele borging van het centrum na twee jaar waaronder:
- De (personele) deelname van de uitvoeringsorganisaties.
- De toekomstige financieringsstromen van de deelnemende uitvoeringsorganisaties en gemeenten en van het rijk.
- De aansturing van het CHG.
- De governance t.a.v. het CHG lokaal en regionaal.

Gewenst profiel:
Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider die in staat is om met meerdere gemeenten en externe partijen dit project te organiseren en te realiseren. Bestuurlijke sensitiviteit is vanzelfsprekend. Er wordt van je verwacht dat je de ideeën van de opdrachtgevers en partners weet te vertalen naar wat er nodig is voor het project, maar ook dat in staat bent inzichtelijk te krijgen wat er nodig is qua financiering en besluitvorming en deze randvoorwaarden weet te realiseren. Daarnaast is van belang dat je partners weet te motiveren om deel te nemen aan het centrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook herken je jezelf in de volgende rollen:
- Manager (visie, oordeelsvorming).
- Verbinder (Inlevingsvermogen, netwerken).
- Regisseur (omgevingsbewustzijn, delegeren).
- Bouwer (innovatief vermogen, durf).

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal een succesvol afgeronde hbo-opleiding met WO werk- en denkniveau.
2. Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring in de rol van projectleider, opgedaan in de afgelopen acht jaar. Hierin heb je in ieder geval ervaring met:
A. De realisatie van complexe opdrachten in een gemeentelijke/bestuurlijke setting waarbij de inzet van diverse partijen noodzakelijk is.
B. Proces-, project- en planmatig werken, ook in een complexe context met meerdere opdrachtgevers en deelnemende partners en binnen een bestuurlijk complex regionaal krachtenveld.
C. Het schrijven van een projectplan.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt affiniteit met de onderwerpen huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Je hebt werkervaring bij een overheidsinstantie.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: zsm naar verwachting begin september 2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: 4x 6 maanden
Inzet: 16-20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 36

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.



Trefwoorden: Projectleider Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling,Projectleider Centrum, Huiselijk, Geweld, Kindermishandeling



OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
zsm naar verwachting begin september 2019
referentie:
ITC-ICI03189
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
14-08-2019 13:34:39