ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectleider.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
In het debat van 19 januari 2021 is bij motie van het lid Marijnissen (SP) c.s. verzocht om “een voorstel te doen hoe overal binnen overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden opgeruimd”.
Uitvoering van deze motie vindt plaats met inachtneming van het verzoek van lid Klaver (GroenLinks) c.s. om hierbij niet alleen te kijken naar nationaliteit, maar ook naar etniciteit en geboorteplaats.
CIO-rijk coördineert de uitvoering en heeft een concept Actieplan van aanpak opgesteld dat hieronder is weergegeven. De uitvoering van de motie vindt plaats in fasen omdat op voorhand niet bekend is welke uitkomst de voorafgaande fase oplevert.

Concept actieplan CIO-rijk:
(1) Inventariseren
Ten eerste vindt per departement een inventarisatie plaats waar afkomst gerelateerde indicatoren een rol spelen. Dit gebeurt langs drie sporen:
a. een juridische analyse van relevante wet- en regelgeving op het beleidsterrein;
b. op grond van de juridische analyse een doorlichting van de verwerkingsregisters van persoonsgegevens;
c. een actieve zoektocht om binnen de eigen organisatie, processen en systemen in kaart te brengen waar deze indicatoren in risicomodellen worden gebruikt.
(2) Toetsen en beëindiging onrechtmatig en/of oneigenlijk gebruik
De tweede stap betreft de toetsing in hoeverre er sprake is van (on)rechtmatig of (on)eigenlijk gebruik van afkomst gerelateerde variabelen in de aangetroffen risicomodellen. De manier waarop uitkomsten uit risicomodellen gebruikt worden in de besluitvorming en de mate van automatisering is hier tevens van belang.
(3) Rectificeren of wissen van vervuilde gegevens en informeren betrokkenen
Op basis van de gevonden verwerkingen zal per geval onderzoek worden gedaan waar, wanneer en met wie deze gegevens zijn gedeeld. Zoals verzocht in de motie zal betrokkene worden geïnformeerd en zal daarbij ook worden gewezen op het recht van rectificatie en het wissen van gegevens.

Omschrijving werkzaamheden:
De opdracht ziet op de eerste fase, de inventarisatiefase, die kort samengevat, uitmondt in een overzicht van afkomst gerelateerde indicatoren die voorkomen in registraties, processen, systemen en risicomodellen. Dit overzicht wordt voorzien van onderliggende informatie en waar relevant documenten met het doel informatie te verschaffen t.b.v. een antwoord op de vraag of de registratie (on)rechtmatig is, of er sprake is van (on)eigenlijk gebruik en van risicomodellen.
De volgende werkzaamheden worden gevraagd:
- Opstellen plan van aanpak inclusief planning en overzicht benodigde inspanning onderdelen en projectleiding;
- Zorgdragen voor communicatie naar diverse stakeholders;
- Afnemen interviews met 36 betrokken JenV organisaties;
- Bewaken voortgang en kwaliteit van uitvoering door JenV organisaties;
- Signaleren knelpunten en aandragen oplossingsrichtingen;
- Rapporteren aan CPO JenV;
- Deelname aan interdepartementale overleg georganiseerd door coördinator CIO-rijk.

Omschrijving opdrachtgever:
De directie Informatievoorziening & Inkoop is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICT infrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen. De directie adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis. Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop.

Omschrijving directie/afdeling:
De afdeling I-Control en Security (ICS) houdt zich bezig met informatiebeveiliging (IB), privacybescherming en de sturing en beheersing op het gebied van informatievoorziening (IV) binnen JenV. Dit doet ICS voor het bestuursdepartement, de taakorganisaties en - in beperkte mate - voor de zelfstandige bestuursorganen en de sui generis organisaties. ICS is verantwoordelijk voor informatiebeveiligingsbeleid en privacybeschermingsbeleid van JenV als concern. ICS maakt beleid, stelt kaders, toetst de naleving daarvan, rapporteert over risico’s en bevordert risicogestuurd werken. Daarbij adviseert ICS vanuit een onafhankelijke rol de JenV taakorganisaties en de departementsleiding

Interviewcriteria:
- Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
- Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten.
- Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
- Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig.
- Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring: 
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde WO opleiding.
2. Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van privacy- en gegevensbescherming.
3. Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare kennis van:
a. Het recht (grondrechten), wetgeving, privacy en ict recht,
b. Registers van verwerkingsactiviteiten, registraties/databases.
4. Je hebt aantoonbare werkervaring met werken bij een overheidsorganisatie.
5. Je hebt aantoonbare werkervaring als projectleider, voortgang bewaken en helder rapporteren.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent binnen 2 weken na gunning beschikbaar.
2. Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring als jurist.
3. Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring als projectleider.
4. Je hebt aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie.
5. Je hebt het certificaat CIPM.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 16-08-2021
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-08-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 33

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectleider, privacy, gegevensbescherming, WO,OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
16-08-2021
referentie:
ITC-ICS09838
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
22-07-2021 11:56:24