ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Programme Management Officer (PMO).

Omschrijving opdrachtgever:
De bedoeling van het strafrecht is om een eerlijke en tijdige reactie te geven op crimineel gedrag. Het strafrecht is daarbij geen doel op zich maar maakt onderdeel uit van een breder repertoire van interventies die bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om de bijdrage van het strafrecht te vergroten is het nodig dat een veel groter deel van de incidenten tegen burgers tot een strafrechtelijke afdoening komt, dat recidive wordt teruggedrongen en dat het strafrecht onderdeel vormt van een integrale veiligheidsaanpak. De inzet daarbij is om meer aan de voorkant van de problematiek te komen. Waar het strafrecht vooral achteraf en repressief ingrijpt, is het ook zinvol om de instroom in het strafrecht te beperken door preventief op te treden. Nieuwe vormen van samenwerken Voor deze integrale veiligheidsaanpak is samenwerking met partners buiten de keten nodig. De strafrechtketen positioneert zich dan als één van de spelers die samen met organisaties vanuit bijvoorbeeld de zorg, wonen, werk en inkomen zorgt voor een samenstel van interventies. Die kunnen bestaan uit vrijspraak of straffen en vergelden en zorgen er ook voor dat de persoon in kwestie niet meer terugkomt in de keten. De politie, het OM, de rechtspraak en de uitvoeringsinstanties hebben hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid en ze organiseren hun samenwerking in de vorm van diensten. Dit maakt het mogelijk dat de traditionele ketenpartners niet alleen lineair en met elkaar samenwerken. Ze kunnen ook samenwerken in wisselende coalities met nieuwe partners zoals zorginstellingen, onderwijs, burgers en bedrijven. Deze vorm van werken stelt nieuwe eisen aan de informatievoorziening. Dienstverlening en samenwerkingsafspraken In de huidige opzet van de informatievoorziening wisselen de partners in de strafrechtketen gegevens uit door ze in dossiervorm te kopiëren en te transporteren. Deze werkwijze brengt als risico met zich mee dat gegevens niet goed beheerd worden, niet tijdig beschikbaar zijn, dat er fouten optreden, dat gegevens nie t actueel gehouden worden en dat gegevens niet gemakkelijk vindbaar en toegankelijk zijn. De oplossing hiervoor is om gegevens eenduidig te beheren en ze voor ketenpartners als dienst beschikbaar te stellen en om de samenwerking te organiseren door het maken van afspraken op koppelvlakken. Dit heeft als voordeel dat ketenpartners met behoud van hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid informatie kunnen delen en samenwerken. Ketenpartners kunnen hierbij hun eigen voorzieningen inrichten en hun eigen ontwikkeltempo aanhouden. De gegevens kunnen beter worden beheerd en actueel gehouden doordat noodzakelijke redundantie wordt gecontroleerd. Fouten in de vastlegging kunnen vroegtijdig worden onderkend en in samenwerking worden hersteld. De gegevens kunnen bovendien op verschillende manieren worden gecombineerd: in de vorm van dossiers maar ook rond personen (voor de persoonsgerichte aanpak), fenomenen, gebeurtenissen, locaties, etc. Deze gegevensdiensten zijn vervolgens niet alleen voor de ketenpartners in
enge zin beschikbaar maar kunnen ook gebruikt worden voor dienstverlening aan een bredere kring van betrokkenen.

Om de informatievoorziening op deze manier te organiseren is naast de samenwerkingsafspraken ook een minimale set van gemeenschappelijke voorzieningen nodig waaronder: federatieve toegang, knooppunten (als samenhangend stelsel van afspraken en voorzieningen voor gegevensuitwisseling), doelgroepenportalen, digitale handtekeningen met een gemeenschappelijke validatieservice, een ketenbreed nummerstelsel en een track & trace-voorziening. In deze lijst van noodzakelijke voorzieningen zijn er bestaande voorzieningen en voorzieningen die nog gerealiseerd moeten worden door het (deel)programma Ketenvoorzieningen als onderdeel van het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK).

Omschrijving opdracht:
Momenteel bevindt het programma Ketenvoorzieningen zich in de initiatiefase. Komende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van een routekaart (‘roadmap’) voor de realisatie, waarna in de rest van 2021 en geheel 2022 de focus komt te liggen op de totstandkoming van deze ketenvoorzieningen.Daarmee gaat het team uitbreiden en zal tevens de rapportagelast toenemen. Om die reden wordt een PMO aangetrokken. De PMO vormt primair de 'ogen en oren' van de Programmamanager Ketenvoorzieningen die gericht zijn op de interne programma-organisatie. De Programmamanager Ketenvoorzieningen wordt daardoor in staat gesteld om het programma in de dynamiek van zijn omgeving te managen zonder daarbij aandacht te verliezen voor programma-interne zaken. De PMO ondersteunt daarnaast de Programmamanager Ketenvoorzieningen bij de inrichting van het programma en het programmamanagementteam (PMT) Ketenvoorzieningen met plannen, begroten en verantwoorden. Het programma is omvangrijk en zeer complex van aard en kent tevens een hoog
politiek afbreukrisico. Gewerkt wordt onder hoge druk en met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen. Om succesvol te zijn, wordt vanuit het programma nauw samengewerkt met partijen in en betrokken bij de strafrechtketen. Relaties met belanghebbenden zijn vaak gevoelig en moeten met zorg worden behandeld. Er wordt van de PMO verwacht dat deze goed kan bewegen in een omgeving als deze. De PMO wordt ingezet voor de ondersteuning van de Programmamanager en het PMT bij de beheersing van het programma. Daartoe voert de PMO onder meer de volgende taken nauwgezet uit:
- Bewaken van het programmadossier en het initiëren, inrichten, beheren en verbeteren van de programma-controls, waaronder: planning, begroting, voortgangsrapportages, issue- en risicoregister, contracten, urenadministratie en financiële administratie.
- Ondersteunen bij het in kaart brengen en bewaken van afhankelijkheden tussen de onderliggende projecten en tussen het programma en de lijnorganisaties.
- Consolideren en analyseren van voortgangsrapportages van de (deel)projecten, en het opstellen van de (concept) maandrapportage.
- Signaleren van (dreigende) afwijkingen aan de programmamanager. Bijvoorbeeld ten aanzien van planning, budget, kwaliteit en verstoringen.
- Beheren van de financiële administratie van het programma in nauw overleg met de Programmamanager Ketenvoorzieningen en de programmacontroller van PDSK.
- Begeleiden van het inhuur- of detacheringsproces van medewerkers.
- Overige activiteiten ter ondersteuning van het programma(management)team.
Gezien het grote ICT-component in dit programma is affiniteit met ICT nodig. De PMO haalt voldoening uit het detecteren van onvolkomenheden in en tussen plannen, planningen, begrotingen en rapportages. Hij/zij kan feedback geven zonder weerstand op te roepen bij de ontvanger door zijn/haar proactieve en ondersteunende opstelling. Het gaat hier om een inzet van gemiddeld 24 – 32 uur per week.

Interviewcriteria:
- Kandidaat getuigt van politieke-bestuurlijke sensitiviteit.
- Kandidaat is in staat om in een sterk dynamische omgeving inzicht en structuur aan te brengen en te behouden.
- Kandidaat is zorgvuldig, overtuigend en feitelijk in mondelinge en schriftelijke communicatie.
- Kandidaat bevordert duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent binnen 2 weken na de uiterlijke startdatum beschikbaar voor gemiddeld 24 tot 32 uren per week.
2. Je hebt minimaal een afgeronde academische opleiding. Dit moet blijken uit het cv.
3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een overheidsomgeving als projectleider, Project/Programme Management Officer of een vergelijkbare rol/functie in projecten waarin ICT een hoofdrol speelt. Dit moet blijken uit het cv.
4. Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met het gebruik van MS Excel en heeft ervaring met het geheel zelfstandig maken en onderhouden van draaitabellen, -grafieken en dashboards. Dit moet blijken uit het cv.
5. Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met het gebruik van MS Powerpoint en/of MS Visio en heeft ervaring met het geheel zelfstandig maken en onderhouden van stroomschema’s, organogrammen en infographics. Dit moet blijken uit het cv.
6. Je bent minimaal PRINCE2 Practitioner, IPMA-D of IPMA PMO gecertificeerd. Dit moet blijken uit het cv en originele certificaten.
7. Je hebt kennis van de inrichting van de strafrechtketen en heeft aantoonbare ervaring in vergelijkbare rollen in organisaties die onderdeel uitmaken van de strafrechtketen. Deze ervaring moet blijken uit het cv.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in 3 of meer opdrachten projectervaring in een coördinerende rol of als PMO in de context van keteninformatisering/-samenwerking. Dit moet blijken uit het CV.
2. Je hebt in 4 of meer opdrachten ervaring met een coördinerende rol of als PMO binnen een meerjarig ICT-project of -programma. Dit moet blijken uit het CV.
3. Je hebt ervaring binnen het Ministerie van Justitie, de strafrechtketen of het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK). Dit moet blijken uit het CV.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht/Den Haag
Startdatum: z.s.m. na verzending gunningsbrief
Duur: Circa 25,5 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24-32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-09-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 40/41 2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: PMO, ICT, PRINCE, IPMA DOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag/Utrecht
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICMO06458
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
16-09-2020 13:30:21