ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Waterschap Rijn en IJssel zijn wij op zoek naar een Programmamanager integrale KRW.

Omschrijving context en behoefte:
1. Algemeen
Het waterschap zal de komende jaren tot 2027, 4 RWZI’s gefaseerd ombouwen. Aanleiding voor deze aanpassing vormt de invloed van het effluent op het bereiken van de KRW doelen in het ontvangende oppervlaktewater. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen die meegenomen worden, zoals aanvullende verwijdering van medicijnresten, reductie van broeikasgasemisssie en mogelijke terugwinning van grondstoffen. Omdat ontwikkelingen snel gaan zowel in maatschappelijke opgaven alsmede in de techniek willen we wendbaar zijn en dat betekent dat we voor deze 4 RWZI’s ook nadenken over concepten van modulair en industrieel bouwen.
Vanuit het watersysteem en de gebieden waar onze RWZI’s staan, spelen eveneens de nodige ontwikkelingen. Enerzijds vraagt het watersysteem om verdergaande zuivering op de RWZI’s maar ook het thema klimaat en dan met name droogte, is een vraagstuk waarbij het effluent van RWZI’s een grondstof kan worden voor het gebied of een specifieke functie. Daarnaast kan de energietransitie, stikstofopgaven en klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem/-gebied zijn doorwerking hebben op de directie omgeving en de rol van de RWZI’s. In 2027 dient de emissie vanuit de 4 RWZI’s te zijn gereduceerd t.b.v. de KRW opgave voor het watersysteem. Het waterschap heeft de behoefte om zowel snelheid te maken in de opgaven voor de RWZI’s als onze opgaven in samenhang te realiseren met de ontwikkelingen in onze omgeving. Centrale vraag daarbij is: op welke manier voegt het gezuiverde water de meeste waarde toe aan de omgeving? Hoe gaan we dit slim organiseren met onze omgeving?
2. Lerend ontwikkelen en borgen
Naast de inhoudelijke en procesmatige opgave voor de 4 RWZI’s, willen we leren; leren door te doen.
Leren in expliciet zijn in (nieuwe of veranderende) rollen en verantwoordelijkheden, het krachtenspel daartussen en vaststellen welke wijze van organiseren we zouden willen borgen in onze organisatie.
Kortom, we zien dit ook als organisatieontwikkelvraagstuk en willen al doende leren. We vragen een kandidaat die het vermogen heeft om dat gesprek te faciliteren. We vragen een kandidaat dit verder uit te werken en uitkomsten te borgen.
3. De vraag
De rol richt zich enerzijds op het “goed” neerzetten van de opdrachten op projectniveau. De Programmamanager is vaardig in het totaalproces overzien; alle losse elementen die spelen/ worden uitgewerkt, de samenhang daartussen en het doorzien waar meer en minder (bestuurlijke) aandacht voor nodig is. Kortom, keuzes maken en uitlijnen, en dat altijd in verbinding met de totale opgave; een regierol.
Anderzijds is deze Programmamanager de verbinder tussen de programma’s watersysteem en waterketen en externe stakeholders om te bepalen wat nodig is en is hij/ zij in staat om samenwerking
tot stand te brengen om de gewenste resultaten te bereiken. De ene keer is dit het wegzetten en aansturen van een ‘standaard’ project en de andere keer kiezen voor een gebiedsproces samen met andere partijen.
Het Programma Waterketen is op zoek naar een Programmamanager integrale KRW opgave:
- Je hebt regie op het geheel en overziet de opgave.
- Je vervult namens de programmamanagers keten en systeem de rol van opdrachtgever en maakt onderdeel uit van de regiegroep, je bent de linking pin tussen regiegroep en projectteams.
- Je realiseert samen met projectmanagers langs vastgestelde projectmanagementprocedures, de opgaves van verkenning tot en met overdacht aan de beheerorganisatie.
- Je hebt een stevigheid waarin je het bovengeschetste spel/ proces doorgrondt en in staat bent sturing te geven. Je kunt verbinden en stuurt op rolduidelijkheid; legt de bal neer waar deze zou moeten liggen.
- Je hebt het vermogen om de losse elementen die bepalend zijn voor het behalen van het doel, te over- en doorzien en het samenspel van de losse elementen te sturen. Denk hierbij aan (lopende) gebiedsprocessen, vergunningverlening, rolverdeling met zakelijke dienstverleners, visie waarde van de waterketen 2050, droogteopgaven etc).
- Je bent is staat te sturen binnen de kaders van tijd en geld en escaleert wanneer nodig.
- Je organiseert ambtelijke afstemming o.a. programma managementteam en regie-/stuurgroep.
- Je weet het ambtelijk-bestuurlijke spel te doorzien en te organiseren.
- Je kunt adviseurs, managers en directie in positie zetten of helder maken als dat onvoldoende gebeurt c.q. doorziet het ambtelijke spel en leert dat anderen te spelen.
- Je bent in staat om mensen in hun kracht te zetten.

Kernwoorden:
Ervaren, overzicht en regie, proces, uitlijnen en samenhang, ambtelijk-bestuurlijk slim

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt HBO+/ WO niveau.
2. Je hebt recente ervaring als programmamanager gedurende de afgelopen 8 jaar met projecten met een minimale looptijd van 2 jaar en een minimale omvang van 5 M euro.
3. Je hebt ervaring met minimaal één project waarbij ook organisatie-ontwikkelingsgroei vraagstukken aan de orde waren, gedurende de afgelopen vijf jaar gerekend vanaf de uiterlijke datum van aanmelding.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring in complexe planvormingstrajecten binnen de watersector.
2. Je hebt aantoonbare ervaring binnen de overheid op het gebied van organisatieontwikkeling.

Competenties:
- Je kunt zowel vanuit dienend leiderschap opereren als mensen in hun kracht te zetten.
- Je kunt resultaatgericht en daadkrachtig optreden vanuit het realiseren van doelen.
- Je bent in staat te verbinden en past in het team.
- Je hebt gevoel voor organisatorische verhoudingen en creëert draagvlak.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Doetinchem
Startdatum: 01-06-2021
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-04-2021
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: woensdag 26 mei 2021 en/ of donderdag 27 mei 2021

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Programma manager, organisatie-ontwikkelingsgroei, overheid, watersectorOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Doetinchem
provincie:
Gelderland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-06-2020
referentie:
ITC-ICS08391
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
08-04-2021 14:07:56