Programmamanager Organisatieontwikkeling Afdeling Inkomensvoorziening, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmamanager Organisatieontwikkeling Afdeling Inkomensvoorziening.

Omschrijving opdrachtgever:
Directie Inkomen is maakt deel uit van het samenwerkingsverband WPI (Werk, Participatie en Inkomen), onderdeel van Cluster Sociaal van gemeente Amsterdam. De directie is verantwoordelijk voor:
- Een efficiënt, klantvriendelijk en rechtmatig inkomensproces binnen het kader van de WWB.
- Agendasetting en bouwen van maatschappelijke coalities op gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dit naast het verstrekken van inkomensondersteunende armoedevoorzieningen aan minima en schuldhulpverlening.
- Op innovatieve wijze ondersteunen van zelfstandigen om de weg uit inkomensondersteuning te realiseren.
- Goede integrale aanpak van bijzondere doelgroepen.
- Excellente, efficiënte en vernieuwende handhaving.
De directie Inkomen bestaat uit de afdelingen Inkomensvoorziening, Armoedebestrijding, Ondersteuning ondernemers, Handhaving Werk en Inkomen en afdeling Budget- en inkomensbeheer bijzondere doelgroepen. De afdeling Inkomensvoorziening bepaalt en beheert de toekenning van uitkeringen. De 40.000 huishoudens in Amsterdam die daar recht op hebben, worden door deze afdeling van een inkomen voorzien. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het verzenden en verwerken van klantenpost en mutaties met betrekking tot de uitkering, re-integratie, werk of participatie. Ook is de afdeling verantwoordelijk om aan de hand van wijzigingen in de situatie van de klant de uitkering aan te passen of te beëindigen. De uitdaging is het vinden van de modus tussen het beheersen van de werkvoorraden, een goede dienstverlening en voortborduren op digitalisering en innovatiekracht. De afdeling omvat 10 teams: 3 Digitaal Administratieve Teams (DAT's, voorheen de scanteams op de Werkpleinen) en 6 Inkomensteams: een team Intake, team Bijzondere Taken & Bijzondere Doelgroepen en 4 activeringteams. De afdeling omvat zo'n 270 fte (ongeveer 300 collega's).

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
De afdeling Inkomensvoorziening bepaalt en beheert de toekenning van uitkeringen, is verantwoordelijk voor het verzenden en verwerken van klantenpost en mutaties met betrekking tot de uitkering, re-integratie, werk of participatie en het aanpassen of beëindigen van de uitkering aan de hand van wijzigingen in de situatie van de klant. Stuk voor stuk belangrijke taken, waarvan de kwaliteit van uitvoering een directe impact heeft op veel Amsterdammers. De opgave staat onder druk. Met de groei van de Amsterdamse bevolking en de vooruitzichten op de werkgelegenheid, is het waarschijnlijk dat het aantal Amsterdammers dat een beroep doet op een uitkering toeneemt. De benodigde toename van uitgaven staat op gespannen voet met de afname van beschikbare (incidentele) gelden. Tegelijkertijd werkt de afdeling ook aan de eigen doorontwikkeling. In het verbeterplan uit 2016 werd de afdeling nog omschreven als een verwaarloosde organisatie. Hoewel de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet zijn een aantal aandachtspunten nog altijd actueel. Ook heeft het College begin december 2018 ingestemd met een businesscase tot modernisering van de scanstraat. Uitvoering van de businesscase zal ook personele consequenties hebben. Dit alles dwingt Inkomensvoorziening om te anticiperen op de toekomstige dienstverlening, de samenwerking intern en in de keten en doorontwikkeling van de organisatie. De programmamanager organisatieontwikkeling zal het MT van Inkomensvoorziening hierbij in verschillende rollen ondersteunen. Je werkt hierbij oplossing- en resultaatgericht, op meerdere abstractieniveaus, je werkt vanuit aantoonbare relevante werkervaring en kennis van reorganisaties in Amsterdam. Je hebt uitstekende organisatorische eigenschappen, weet diverse partijen aan je te binden, werkt snel én.. je hebt een uitstekend pen. Twee specifieke aspecten in deze ondersteuning betreffen 1. Het management van het kwaliteitsprogramma 'Aanpak Inkomstenverrekening' en 2. Als expert participeren in de reorganisatie van de Scanteams als onderdeel van het programma gericht op de Modernisering van de Scan straat.

Programma 'Aanpak Inkomstenverrekening':
De Participatiewet garandeert een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. De middelen waar de bijstandsgerechtigde zelf over beschikt (inkomen en vermogen), worden (soms deels) in aanmerking genomen bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. Een belangrijke taak van de afdeling is het verrekenen van inkomsten die bijstandsgerechtigden maandelijks ontvangen naast de uitkering. Uit onderzoek is gebleken dat deze verrekening een foutgevoelig traject kan zijn. De doorlooptijd en complexiteit van de berekening kunnen zorgen voor onduidelijkheid voor de bijstandsgerechtigde en kan als een drempel ervaren worden om te gaan werken. Het klanttevredenheidsonderzoek laat nu een stijgende lijn zien naar een voorzichtige voldoende. Ambitie is om deze stijgende lijn door te trekken. Er wordt een programma ingericht waarbinnen structureel, met aandacht voor alle relevante facetten van inkomstenverrekening en voortbouwend op de stappen die inmiddels zijn gezet, gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van inkomstenverrekening naar een klantvriendelijk proces waarin de klant snel en correct weet waar hij aan toe is. De programmamanager organisatieontwikkeling zal tevens leidinggeven aan het programma 'Aanpak Inkomstenverrekening'.

Modernisering van de Scan straat:
De Digitale Administratieve teams van afdeling Inkomensvoorziening zijn onder andere verantwoordelijk voor digitalisering van de klantenpost en de verdeling van deze post over verschillende teams. Deze teams vervullen een sleutelrol in de klantprocessen van de directies Werk, Participatie en Inkomen omdat zij aan de start staan van de meeste klantprocessen. In 2018 heeft het College besloten tot modernisering van de Scanstraat. Hierdoor zal een groot deel van het werk geautomatiseerd worden, hetgeen ook personele consequenties zal hebben. Het ontwerpen van de nieuwe organisatie en vorm geven en uit voeren deze reorganisatie is onderdeel van de opdracht aan de projectleider 'Modernisering van de Scan straat'. Omdat de ervaring met reorganiseren binnen het projectteam beperkt is, zal de programmamanager organisatieontwikkeling tevens participeren in het projectteam en deze expertise toevoegen aan het team, waar nodig ook met de realisatie van het organisatieontwikkelplan .

Omschrijving werkzaamheden:
- Je fungeert als coach van de programmamanager Modernisering Scan Straat en participeert als expert in het projectteam verantwoordelijk voor de reorganisatie van de Digitale administratieve teams. Jouw inzet ( adviesén 'handjes') richt zich op zowel het organisatieontwerp als op als op het ontwerp en de implementatie van de reorganisatie zelf.
- Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma 'Aanpak Inkomstenverrekening' en bent hierin sparringpartnervan het MT van Inkomensvoorziening
- Je signaleert en managet potentiele risico's en rapporteert aan politiek- en ambtelijk opdrachtgever en stuurgroep over de voortgang van het programma.
- Je formeert (tijdelijk samengestelde) programma en projectteams, stuurt ze aan en bent verantwoordelijk voor het uitlijnen van de processtappen.
- Vanuit natuurlijk gezag en je verbindende instelling weet je medewerkers aan te steken in energie en enthousiasme omtrent de ingezette veranderingen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over een WO opleidings- en werkniveau.
4. Je hebt minimaal minimaal 5 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie.
5. Je hebt aantoonbare ervaring met verandermanagement.
6. Je hebt leidinggevende ervaring in het kunnen draaien van veelomvattende programma's en managementervaring als lijnmanager, bij voorkeur in een veranderende omgeving/ organisatie in reorganisatie.
7. Je hebt ervaring en actuele kennis van reorganiseren binnen een grote gemeente.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met reorganiseren binnen gemeente Amsterdam.
2. Je hebt aantoonbare actuele kennis van het NRGA.
3. Je hebt aantoonbare affiniteit met Inkomstenverrekening.

Competenties:
- Analytisch vermogen
- Politiek/bestuurlijke sensitiviteit/omgevingsbewustzijn
- Sociabiliteit
- Verantwoordelijkheid
- Inventiviteit
- Samenwerken

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 01-06-2020
Optie op verlenging: nee
Inzet: 30 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nader te bepalen

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: Programmamanager Organisatieontwikkeling Afdeling Inkomensvoorziening, Programmamanager, Organisatieontwikkeling, Afdeling InkomensvoorzieningOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICI02863
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
11-07-2019 13:56:13
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures