ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker TBO.

Omschrijving opdrachtgever:
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Algemeen/Achtergrond:
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
- De verschillen tussen regio’s.
Met de invoering van de Omgevingswet worden de bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) in staat gesteld sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet:
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. Het Kadaster is als één van de vier strategisch ontwikkelpartners betrokken bij de ontwikkeling van de Landelijke Voorziening, de DSO-LV en geeft daartoe leiding aan een aantal van de realisatieprojecten die in onderlinge samenhang het DSO-LV zullen gaan vormen.

Tactische beheerorganisatie (TBO):
Na een intensieve onderzoeks- en voorbereidingsperiode is het Kadaster aangewezen om in de loop van 2021 de taak van tactisch beheerder van de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) te gaan uitvoeren. De DSO-LV speelt een sleutelrol in de implementatie van de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt. Per 1 januari 2019 is het Kadaster daartoe een transitieperiode gestart, die als doel heeft om in de periode tot 2021 het tactisch beheer in te richten, alsmede een nieuwe organisatorische eenheid binnen het Kadaster (TBO) vorm te geven en te bemensen. Het tactisch beheer is een nieuwe taak voor het Kadaster. Met de invoering van de Omgevingswet zijn grote belangen gemoeid. Het stakeholder veld is groot en complex. De in te richten TBO is slechts één bouwsteen in een landschap aan bestaande directies en programma’s bij het ministerie van BZK en andere stakeholders. Van de TBO wordt wel een stevige regierol op het geheel van de DSO-LV verwacht. Gezien deze complexiteit en zwaarte is samenwerking met partijen cruciaal. In samenwerking met de opdrachtgevers, specifiek ook met de Strategische Beheer Organisatie (de SBO bij het ministerie van BZK), de huidige ontwikkelpartners en tevens de beoogde Operationeel Beheer Organisaties (OBO’s) en het DSO ontwikkelprogramma, wordt er gewerkt aan het ontwerpen, inrichten en invoeren van de tactische beheerprocessen. De TBO richt in deze periode ook diverse overlegvormen in voor de governance van het beheer en voor het organiseren van gebruikersbetrokkenheid. We zijn op dit moment in een vergevorderd stadium in de transitie, in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De volgende fase is het afronden van de transitie met focus op in beheernemen van systeem DSO-LV en het inrichten van de beheer processen en de organisatie TBO.

Omschrijving opdracht:
Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in de loop van 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Kwartiermaker TBO die ons team komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Gezien de complexiteit van het programma en de vele partijen die daarin een rol spelen zoeken wij een senior professional met zeer ruime werkervaring in het Informatie Voorzienings domein van grote organisaties in een complex stakeholdersveld.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
In deze opdracht ben je trekker van, of lever je een bijdrage aan, projecten en activiteiten die collega’s trekken, die leiden tot:
- Ingerichte IT beheer en -regieprocessen, in lijn met gangbare modellen als ITIL, ASL, BiSL in een SAFe (Skilled Agile Framework) context, zodat deze optimaal aansluiten bij de werkwijzen en processen van de operationeel beheerders (OBO’s) en de strategisch beheerder (SBO).
- Een inrichting van de TBO organisatie op basis van SCOPAFIJTH, voldoende wendbaar om mee te kunnen bewegen met de nog aan verandering onderhevig zijnde context van het DSO-LV.
- Het objectiveren en borgen van een kwantitatieve en kwalitatieve juiste bezetting van het team, gedurende afronding van de transitie periode en de eerste fase nadat het DSO-LV in beheer is genomen.
- De Kwartiermaker TBO zal ten behoeve van deze opdracht ook een intensieve samenwerking moeten vormgeven met de overige leden van het team. Vanuit een flexibele en proactieve houding moet hij in staat zijn een tandje bij te schakelen, en collega’s met raad en daad bij te staan. Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden.

Gesprekken:
De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 27 januari 2021 via videobellen. Gelieve hier rekening mee te houden.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 voor 36 uur per week.
2. Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau.
3. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met management of coördinatie van informatiseringprojecten, - programma’s, of afdelingen, in grote organisaties met een breed en divers stakeholderveld.
4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met de aansturing van software ontwikkelprojecten en in beheer name van diensten.
5. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het, als lijnmanager, inrichten en aansturen van IT beheerafdelingen of IT regieorganisaties.
6. Je hebt aantoonbare ervaring met het inrichten van ondersteunende processen o.b.v. SCOPAFIJTH, opgedaan in uitgevoerde projecten.
7. Je hebt aantoonbaar kennis van de Omgevingswet, opgedaan in minimaal één uitgevoerd project.
8. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met SAFe, aangetoond middels uitgevoerde opdrachten. Certificering is een pré.
9. Je beheerst gangbare IT beheer modellen als BiSL, ASL en/of ITiL.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met het inrichten van een IT-beheer en/of -regieorganisatie, bij voorkeur in een scaled agile context. Geef minimaal 2 voorbeelden die het beste aansluiten bij deze opdracht.
2. Je kan, ondersteund met een voorbeeld, uw ervaring met het inrichten van ondersteunende processen o.b.v. SCOPAFIJTH. Geef een voorbeeld dat het beste aansluiten bij deze opdracht.
3. Je bent SAFe gecertificeerd.

Competenties:
- Resultaatgericht.
- Helicopterview.
- Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld.
- Klantgericht.
- Proactief en initiatiefrijk.
- Teamspeler.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
- Analytisch vermogen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Startdatum: 01-02-2021
Duur: 31-12-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-01-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zie gesprekken

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Kwartiermaker TBO, Kwartiermaker, TBO.OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-02-2021
referentie:
ITC-ICI07437
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-01-2021 11:06:36