Implementatiemanager, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager.

Omschrijving opdracht:
Op de afdeling Services & Data wordt een aanzienlijk aantal projecten en veranderingen uitgevoerd als gevolg van inkoop van zorg, werkwijze verbeteringen en beleidswijzigingen. In Services & Data komen al deze trajecten in een beperkte tijd bij elkaar, in samenhang gecoördineerd moet worden, waardoor er de noodzaak is een implementatiemanager in te zetten. Bestaande taken wijzigen, nieuwe taken komen erbij, dit terwijl 'de winkel' open is. De Implementatiemanager behartigt de belangen van het Services & data bij deze veranderingen en verankert deze in de inrichting van de organisatie en of in de keten met de zorgaanbieders. Het betreft onder andere de werkprocessen, releases, berichtenverkeer, brieven, kennisbank tot en met (bij-)scholen van medewerkers, etc. Services & data werkt veel samen met andere afdelingen, teams en zorgaanbieders. Dit betreft onder andere Jeugd, Zorg, Financiën, Informatievoorziening, Communicatie, Juridische Zaken, Klachten. Deze afdelingen en teams zijn of moeten worden betrokken in de wijzigingstrajecten.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden betreffen het coördineren van de implementatie:
- Opstellen en bijhouden van een planning van de benodigde werkzaamheden;
- Oplossen van knelpunten in de planning;
- Organiseren dat inhoudelijke issues worden gesignaleerd en opgelost;
- Afstemmen van gewijzigde / nieuwe werkprocessen met de omgeving (BackOffice, FrontOffices (Wmo Helpdesk, Sociale Loketten, Wijkzorg), accountmanagers, ketenpartners buiten Zorg) teneinde deze in te passen in de uitvoeringsketen;
- Implementeren van aangepaste en nieuwe werkprocessen in de organisatie;
- Adviseren over uitvoerbaarheid van ontwerpen;
- Voorbereiden en begeleiden van testen van processen en functionaliteit;
- Het opstellen van werkinstructies voor nieuwe/gewijzigde werkprocessen (inclusief consequenties uit testresultaten);
- Vertalen van procesontwerp naar benodigde communicatiemomenten, veelal brieven aan burgers;
- Trainen van medewerkers in gewijzigde en nieuwe werkwijzen;
- Coördineren en leveren van nazorg na implementatie van nieuwe / gewijzigde werkprocessen.

Omschrijving opdrachtgever:
De afdeling Services & Data (S&D) zorgt, in samenwerking met beleidsafdelingen, voor tijdige en juiste dienstverlening aan Amsterdammers in het Sociaal Domein door efficiënt ingerichte en uitgevoerde ketenprocessen en het leveren van gerichte data-analyse. S&D is het organisatieonderdeel binnen de directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD) waar expertise en uitvoering over processen, datasturing, klantcontact en contractondersteuning zijn gebundeld. Voor de beleidsafdelingen van de directie OJZD speelt de afdeling S&D een faciliterende, adviserende en coördinerende rol bij de professionalisering, ontwikkeling en digitalisering van de bedrijfsfuncties en bedrijfsvoering richting Amsterdammer, aanbieders en politiek. De afdeling S&D is aanjager van het data-gedreven werken en sturen bij OJZD.

De afdeling S&D bestaat uit:
Services waar operationalisering van de bedrijfsprocessen voor OJZ geregeld wordt. Vanuit expertise over de realisatie van processen inzake "de klant" heeft dit team een adviesfunctie over de ontwikkeling van meer gepersonaliseerde digitale dienstverlening, facturatie en ondersteuning van het contractmanagement. Ontwikkeling, Implementatie en Beheer richt zich op vereenvoudiging en uniformering van processen en sturingsinstrumenten, de IV-visie en de domeinarchitectuur en heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit en de centrale borging van de informatie. Data De Data-eenheid heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van de informatie en bij de ontwikkeling en professionalisering van het data gedreven werken binnen OJZD op de drie kernprocessen beleid, contractmanagement en regie.

Het team:
Het team Ontwikkeling, Implementatie en Beheer (OI&B) bestaat uit Projectleiders, Implementatiemanagers, Senior Projectleiders / Beleidsadviseurs en een Business Analist. Het team houdt zich bezig met het doorlopend innoveren, doorvoeren van wijzigingen en in stand houden van de betrokken bedrijfsfuncties. Ambities zijn innovatie van (digitale) integrale dienstverlening en vereenvoudigen en optimaliseren van processen en sturingsinstrumenten. Ook draagt het team zorg voor het voldoen aan regelgeving rond privacy, fraude, financiën, analyses, AO/IC, accountantscontrole (ACAM) en communicatie. Het team adviseert bij beleidsontwikkelingen en is in voorkomende gevallen daarin richtinggevend. Tevens initieert en ontwikkelt het team oplossingen, die als voorbeeld richting andere gemeentes (kunnen) dienen. Hierbij werkt het team in de uitvoering van hun taken samen met andere partijen: andere afdelingen / directies en ketenpartners, signaleert ontwikkelingen richting management en ontwikkelt beleid en adviseert over de effecten hiervan (waar mogelijk), adviseert ten aanzien van de ontwikkeling van ketenprocessen en coördineert en prioriteert analyse- en veranderactiviteiten en levert een bijdrage aan en beïnvloeding van landelijke en stedelijke ontwikkelingen of het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming.

De directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit:
De omgeving waarbinnen de functie opereert is complex vanwege de samenwerking met een groot aantal in- en externe stakeholders (gemeentelijk, regio en landelijk) en de politiek/bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het beleidsveld. Jeugd en Zorg liggen altijd onder het vergrootglas van het bestuur en de politiek. Hierbij wordt ook van Amsterdam als G4 gemeente een initiërende en voortrekkersrol verwacht en heeft Amsterdam een voorbeeldfunctie richting andere gemeentes op dit vlak. OJZD werkt hierbij in gezamenlijkheid voor de gehele stad. Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit zijn belangrijke pijlers binnen het Sociaal Domein. Hierbij moet OJZD zich continu aanpassen aan een groeiende en veranderende diverse stad: de organisatie van OJZD moet het tempo van deze groei kunnen faciliteren. Hierbij zal binnen het Sociaal Domein nog meer dan in het verleden samenwerkingsverbanden moeten worden gezocht en ingericht om te komen tot de gewenste integrale dienstverlening richting de burger. Uniforme processen en een meer data gedreven inrichting van de organisatie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Dit zijn voor alle onderdelen van OJZD de uitdagingen voor de komende jaren. Hierbij zal continu interactie, overleg/afstemming plaats moeten vinden. Intern met andere (programma/project)teams, afdelingen en directies, clusters, e.d. Extern met een groot en divers aantal stakeholders en samenwerkingsverbanden op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
4. Je bent in het bezit van een erkende HBO diploma.
5. Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 4 jaar werkervaring opgedaan als implementatiemanager met het plannen en implementeren van projecten. En heeft minimaal 2 jaar deze rol uitgevoerd in het domein Sociaal bij een gemeente.
6. Je beschikt minimaal over 2 jaar aantoonbaar werkervaring in het berichtenverkeer iWmo en iJw.
7. Je hebt kennis van en ervaring met het toepassen van een projectmanagementmethodiek, als bijvoorbeeld PRINCE2® Agile en weet deze op een adequate manier toe te passen.
8. Je hebt praktische kennis van operationele processen en ervaring met het vertalen van procesmodellen naar een operationele manier van werken.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met het implementeren van veranderingen voor de Wmo of Jeugdwet binnen één van de 4 grote gemeenten.
2. Je hebt ervaring met het inrichten van administratieve processen, ketenprocessen en facturatieprocessen in de Wmo of Jeugdwet.
3. Je hebt kennis van en ervaring met de toepassing van de applicatie Zorgned / Wmo-Ned.

Competenties:
- Resultaatgerichtheid: Je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor jouw eigen gedrag en houdt hieraan vast totdat het doel bereikt is. Je bent geen strateeg, maar gericht op het realiseren van praktische en al gestelde doelen.
- Overtuigingskracht: Je bent een stevige gesprekspartner op management niveau, maar ook op onderliggende niveaus en kunt overtuigen door middel van goede argumentatie. Je bent gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden zonder de relatie met direct en indirect betrokkenen uit het oog te verliezen. Je communiceert ideeën duidelijk en stellig.
- Belangen: Je bent in staat om de belangen van Services & data te bewaken en goede contacten te leggen, zonder de koers naar het gestelde doel uit het oog te verliezen.
- Organisatiesensitiviteit: Je beschikt over een goed ontwikkeld inlevingsvermogen en houdt rekening met de formele en hiërarchische lijnen. Tevens heb je een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen in een politiek gevoelige organisatie. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je bent in staat om hierin te signaleren, om hulp te vragen en te escaleren waar nodig.
- Balans: Je kunt balans aanbrengen in een omgeving waar tegelijkertijd veel verschillende projecten lopen en ook bij de inzet over de projecten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 01-10-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: implementatie, manager, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02902
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
12-07-2019 21:19:44
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures