Referentienummer: 2023-05309
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 1-10-2023
Einddatum: 30-09-2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: donderdag 28 september om 10.30 uur

BlueTrail is op zoek naar een I-lead (WPI) voor 32 tot 36 uur per week.

Als i-lead ben je op opgave niveau strategisch partner van de lijn en het I-domein ten aanzien van digitalisering en transformatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de inhoudelijke directies. De i-lead is verantwoordelijk voor sturing op het portfolio, de werkwijzen en de releasecadans op de opgave. Daarbij zorgt de i-lead voor een duidelijke en vastgestelde roadmap, het portfolio en de back-log voor de opgave. Samen met de business lead en de architect geeft de i-lead inhoudelijk sturing aan de multidisciplinaire (vaste) teams op de opgave. Het werkveld van de i-lead bevindt zich op het snijvlak van de lijndirecties en het I-domein en daarmee vervult de i-lead een belangrijke rol in de vertaling van de business doelstellingen naar het I-domein. De i-lead opereert in een complex organisatorisch en maatschappelijk speelveld dat volop in ontwikkeling is. Deze ontwikkelingen komen zowel vanuit het businessdomein als vanuit de digitale transformatie van de gemeente Amsterdam. De i-lead WPI heeft een integrale verantwoordelijkheid op portfolio, beheer, compliance en innovatie. De i-lead is samen met de business lead verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de product owners op de trein. De opgave-realisatietrein bestaat uit 14 teams conform scaled Agile (SAFe); dit zijn 150-200 fte actief binnen en om de opgave-realisatietrein. Het gaat om een omvangrijk en complex programma voor vernieuwing van het systeemlandschap, waarbij een extern consortium betrokken is voor een gedeelte van de realisatie, implementatie en beheer van het nieuwe systeemlandschap. Het programma bevindt zich in een kritische fase, waarbij het belangrijk is om alle partijen aligned te krijgen / houden en benodigde voortgang te boeken.

Resultaten

- het ontwikkelen van de productvisie, gemeenschappelijke missie en inhoudelijke roadmap in lijn met de afgesproken Business- en Digitaliseringsdoelen
- het opstellen van een actuele, goed georganiseerde en geprioriteerde opgave-backlog waarin samenhang is met belangrijke randvoorwaarden, zoals generieke voorzieningen
- het realiseren van kwartaaldoelen conform opgave-backlog
- het stellen van prioriteiten binnen de afgesproken opgavebacklog en het sturing geven aan de realisatie van de inhoudelijke (digitale) producten
- het goed in beeld hebben van hetgeen nodig is om de continuïteit van de dienstverlening (compliance, beheer en onderhoud) te garanderen en het borgen dat er voldoende ruimte is op de backlog om hier ook uitvoer aan te kunnen geven
- het richting geven en communiceren van doelstellingen naar de organisatie (o.a. Product Owners) door middel van kwartaalsturing om digitaliseringsinitiatieven te vertalen naar backlogs van de teams.

Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen.

De opdrachtgever(s)

Binnen de Gemeente Amsterdam hebben College-ambities een steeds grotere digitaliseringsopgave. Denk hierbij aan openbaarheid en transparantie, waar we documenten en beleidsvoornemens digitaal openbaar maken. Amsterdam wil zijn positie als digitale stad verder versterken. Om deze uitdaging aan te kunnen bouwen we samen aan een stevig en veilig fundament om digitale diensten te kunnen leveren aan zowel burgers, ondernemers als bezoekers. Zo werken we aan vele ontwikkelingen zoals de implementatie van een cloud-platform, een data-platform maar ook aan generieke voorzieningen zoals een moderne werkplek. We werken opgavegericht, uitgaande van agile principes, samen met de collega’s uit de andere clusters en directies in multidisciplinaire teams. Digitaal voegt waarde en betekenis toe aan de opgaven voor de stad.

Om in te spelen op deze ontwikkelingen maakt de gemeente Amsterdam de beweging naar opgavegericht en wendbaar werken. We stellen de waarde, de uitdaging in de stad en de Amsterdammer centraal en realiseren digitale oplossingen kort cyclisch en meer wendbaar. We richten hiertoe een nieuw samenwerkingsmodel in. Dit nieuwe samenwerkingsmodel is gebaseerd op SAFe, (Scaled Agile Framework) met bijbehorende rollen en werkwijze.

Werken voor de directie Digitalisering en Innovatie

De directie Digitalisering en Innovatie is onderdeel van het cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie (DII), waarbinnen alle i-taken worden gebundeld (ook wel aangeduid met ‘het i-domein’). De directie Digitalisering en Innovatie is de ‘voorkant’ van het i-domein. Deze directie is verantwoordelijk voor de organisatie van het strategisch partnerschap tussen de clusters en het i-domein. De directie voert regie op het creëren van inzicht en overzicht op lijnopgaven met een i-component, besluitvorming daarover en op de agile leveringsprocessen daarop. Het garanderen van de continuïteit daarin binnen de gestelde kaders en volgens, in overeenstemming met de concern architectuur heeft prioriteit. Daarnaast draagt zij zorg voor het (bestuurlijk en ambtelijk) agenderen en organiseren van vernieuwing op strategische opgaven in de stad. Ook organiseert en onderhoudt de directie landelijk en internationaal strategische partnerships.

Vakgroep Sturing op digitalisering

De i-lead functie is geplaatst binnen de vakgroep Sturing op Digitalisering. Deze vakgroep omvat de deskundigheid die nodig is voor de sturende rol op de opgaven en producten vanuit het i-domein en de vertaling van de businessvraag naar een informatievoorziening. Dit betreffen strategische en inhoudelijke rollen, zoals de i-leads en de cluster i-lead. De vraagstukken voor de (cluster-) i-leads beslaan het hele i-spectrum, zoals innovatie, data, applicaties, beheer en architectuur.

Missie en visie WPI

Werk, Participatie en Inkomen (WPI) helpt Amsterdammers die onvoldoende inkomen hebben zelfredzaam te worden. We gaan uit van de eigen kracht van burgers: betaald werk is de beste manier om armoede te voorkomen. Daarom begeleiden we onze klanten bij het vinden van een baan. Als dat echt niet mogelijk is, verlichten we financiële nood en denken we mee over andere manieren van participatie. Alle Amsterdammers doen (volwaardig) mee! De dienstverlening aan Amsterdammers: eenvoudig, toegankelijk en effectief door een wendbare, gezonde en succesvolle organisatie die de maatschappelijke opgave maximaal en in samenhang met partners faciliteert.

WPI bestaat uit zo’n 2000 medewerkers en is onderdeel van het sociaal domein. De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd én aanverwante taken als handhaving, bijstand, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Gemeente Amsterdam wil meer mogelijkheden gaan bieden voor zelfregie voor de Amsterdammer. Daarom werkt WPI de komende jaren aan het vernieuwen van haar informatiesystemen en online diensten. Het doel van deze aanpassing is om onze dienstverlening te versterken en beter aan te laten sluiten op de veranderende vraag van de Amsterdammer.

In G4-verband is besloten te stoppen met het huidige Werk & Participatie systeem, RAAK. Dat maakt dit het juiste moment om RAAK te vervangen voor een ander systeem. Ook gaan we de komende periode werken aan vernieuwing en uitbreiding van het online portaal voor onze klanten. Het bestaande systeem voor inkomen, Socrates, en de ICT-dienstverlening door Wigo4it voor Socrates blijft behouden. De systeemvernieuwing heeft tot doel onze dienstverlening eenvoudiger, transparanter en toegankelijker te maken. Door deze digitalisering, bieden we wat de Amsterdammer nodig heeft vanuit één werkelijkheid, één waarheid en in één logische keten. Waar mogelijk kan de burger zelf meer regie nemen, anderzijds kunnen de professionals hen beter ondersteunen als gevolg van betere inzichten en informatie op één plek. Ook geeft de systeemvernieuwing in combinatie met de nieuwe werkwijze meer ruimte voor het ondersteunen van de Amsterdammers die dit echt nodig hebben in de vorm van samen of voor de Amsterdammer doen.

Eisen bij de opdracht:

Je hebt affiniteit met het domein van WPI en het vormgeven van digitalisering strategieën daarbinnen.
Je hebt brede en aantoonbare kennis van actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale transformaties en innovaties.

Wensen bij de opdracht:

Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in de aansturing van complexe IT-programma’s.
Je hebt brede kennis en ervaring met transformaties naar opgavegericht werken en implementatie van het SAFe-gedachtegoed.

Competenties:

Visie
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Inspirerend vermogen
Resultaatgerichtheid
Verantwoordelijkheid

Trefwoorden: I-leadOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:

start project:
1 oktober 2023
referentie:
ITC-2023-05309
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
19-09-2023 14:21:35