ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie DSO.

Omschrijving opdracht:
De Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie is gezamenlijk met zijn collega Senior Functioneel Beheerder verantwoordelijk voor de beoordelingen van complexe melding die worden ingediend bij Meldingen Coördinatie van de TBO en die niet direct kunnen worden doorgezet naar de juiste oplosgroep. Indien mogelijk lost de Functioneel Beheerder Melding Coördinatie de melding zelf op of, geeft advies t.a.v. doorzet mogelijkheden naar oplosteams bij de Operationeel Beheerder of de TBO, of betrekt een collega experts. Indien de situatie erom vraagt treedt je op als incidentmanager en zorgt ervoor dat de afhandeling in goede banen wordt geleid. Daarnaast geef je (mede) inhoudelijk sturing aan het verder professionaliseren en inrichting van de beheerprocessen (waaronder het uitwerken van problem management) over de keten van samenwerkende partijen en de daarbij gebruikte tooling.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
- Verantwoordelijk voor de beoordelingen van complexe melding die worden ingediend bij Meldingen Coördinatie van de TBO en niet direct kunnen worden doorgezet naar de juiste oplosgroep.
- Oplossen van de melding of advies geven t.a.v. doorzet mogelijkheden naar oplosteams bij de Operationeel Beheerder of de TBO. Indien nodig betrekken van collega experts.
- Optreden als incidentmanager als de situatie erom vraagt en ervoor zorgen dat de afhandeling in goede banen wordt geleid.
- Ondersteuning van de business analisten bij het analyseren, toetsen op haalbaarheid en vinden van adequate oplossingen voor ingediende wijzingsverzoeken.
- Inhoudelijk (mede) sturing geven aan het verder professionaliseren en de inrichting van de beheerprocessen over de keten van samenwerkende partijen en de daarbij gebruikte tooling.

Algemeen/Achtergrond:
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen.
- De verschillen tussen regio’s.
- De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet:
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties:
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.
Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.
Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.
De TBO is op zoek naar een Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie.

Omschrijving opdrachtgever:
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 1 januari 2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 30 juni 2022 voor 36 uur per week.
2. Je hebt door opleiding of ervaring aangetoond HBO-werk en denkniveau.
3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als functioneel beheerder, ketenmanager of operationeel informatiemanager.
4. Je hebt aantoonbaar coördinerende ervaring met samenwerken in een keten van samenwerkende organisaties, teams of (ICT-)leveranciers.
5. Je hebt aantoonbaar ervaring met het gebruik van ticket systemen als Topdesk, Jira Servicedesk of gelijkwaardig.
6. Je hebt aantoonbaar ervaring met beheerprocessen als ITiL en BiSL.
7. Je hebt kennis en ervaring met transactie verwerkende webapplicaties, digi-koppelingen, API’s of e-overheid standaarden.
8. Je hebt kennis en ervaring met VTH/Zaak-systemen en processen.
9. Je hebt ervaring met agile werken, ervaring met SAFe.

Competenties:
- Standvastig
- Creatief
- Proactief
- Teamplayer
- Omgaan met verschillende belangen
- Een “Hoe kan ik helpen” houding

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Startdatum: 01-01-2022
Duur: 30-06-2022
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 9-12-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: donderdag 16 december 2021 via MS-Teams

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Functioneel Beheerder Meldingen Coördinatie DSO, Functioneel, Beheerder, Meldingen, Coördinatie, DSOOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-01-2022
referentie:
ITC-ICG11585
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
25-11-2021 13:12:08