ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Deelprojectleider Focusgebied 3.

Omschrijving opdracht:
De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Binnen de Dienst FM worden facilitaire taken binnen de politie uitgevoerd. De Dienst FM is op basis van expertisegebieden en geografie van de werkzaamheden georganiseerd en levert diensten en producten aan het korps op alle locaties in Nederland. De dienst FM bestaat uit de afdelingen FM Informatie, Analyse en Rapportage, Facilitaire Services (FS), Huisvesting, Producten en Dienstenmanagement (PDM) en Inkoopmanagement (IKM). FS bestaat uit de teams Regionale Facilitaire Service en de landelijk werkende teams Documentaire Informatievoorziening (DIV), Politie-uitrusting en Voer- en Vaartuigen.
De Dienst draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het door de directie FM vastgestelde beleid. Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Dit programma is opgezet voor onder andere de inrichting van integrale uitvoeringsprocessen van fysieke beveiliging op landelijk niveau. Binnen dit programma zijn meerdere projecten actief, met allemaal hun eigen opdracht. Het programma en de projecten hebben een landelijke focus, werkzaamheden vinden door het land plaats.
Het programma FTB kent vier focusgebieden, te weten: Focusgebied 1: Vervanging van risicovolle systemen; Focusgebied 2: Best beschikbare technologie; Focusgebied 3: Innovatie in relatie tot toekomstbestendige dienstverlening fysieke (toegangs)beveiliging en Focusgebied 4: Positioneren en inrichten fysieke beveiliging.
Voor Focusgebied 3 is een projectleider aangesteld, met als doelstelling de realisatie van een toekomstbestendige dienstverlening voor fysieke (toegangs)beveiliging. Inmiddels is er een visie op toekomstbestendige fysieke (toegangs)beveiliging geformuleerd. Deze visie fungeert als referentiekader voor de inrichting van de voor de toekomstige dienstverlening benodigde procesontwerpen. De procesontwerpen dienen uniform en politie breed te kunnen worden geïmplementeerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het proces rondom autorisatie van fysieke toegangsrechten.
Binnen de visie zijn in relatie tot innovatie 10 deelthema’s geformuleerd die samen de gehele scope van focusgebied 3 voorzien. De 10 deelthema’s zijn te classificeren in grofweg twee groepen.
De eerste groep beslaat thema 1 (aansluiting bij de afdeling Research en Development van de Rijkspas organisatie), thema 2 (innovatie in relatie tot Security Risk Management, Incidentregistratie, Riskassessments en Security Management Systemen), thema 3 (innovatie in relatie tot internationale (keten)partners en andere publiek/private organisaties), en thema 4 (Kennisdeling, organizational learning). Deze thema’s hebben een meer extern gericht karakter, waarin gezocht wordt naar aansluiting bij vernieuwende concepten en inzichten (innovaties) bij ketenpartners.
De tweede groep beslaat thema 5 (relatie en koppeling innovatie met focusgebied 4 m.b.t. inrichting), thema 6 (participatie focusgebied 4 ist-soll inventarisatie NP), thema 7 (innovatie betrokkenheid IWC bouwstenen incl. proeftuinen PDC), thema 8 (innovatieve samenwerking TFB van PDC) en thema 9 (samenwerking met politionele Q-teams). Deze thema’s hebben een meer intern (politie) gericht karakter, waarin veelal de verbinding met en tussen bestaande politieonderdelen en afdelingen centraal staat.
Thema 10 ( voorbij awareness in relatie tot cultuur en gedragsverandering) betreft een vrijstaand thema wat vanuit focusgebied 3 wordt beheerd door de projectleider in directe samenwerking met de programma communicatieadviseur en de projectleider van focusgebied 4.
Gezien de omvang en brede scope van het project, zijn we op zoek naar twee deelprojectleiders, waaronder de deelthema’s als zodanig worden verdeeld. We zijn momenteel op zoek naar de deelprojectleider voor de thema’s 1 t/m 4 (groep 1) binnen het project - Innovatie (focusgebied 3) - Programma fysieke (toegangs)beveiliging.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Van de deelprojectleider wordt verwacht dat hij de initiatieven en behoeften vanuit de politie in verbinding brengt met de mogelijkheden van het innovatieprogramma van de Rijkspas. Ook wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij verkent, hoe in innovatieve behoeften van de politie kan worden voorzien, die niet passen in het innovatieprogramma van de Rijkspas. Hiermee wordt de doelstelling van een Rijkspas compatible benadering ook naar de toekomst geborgd.

Fysieke beveiliging:
Van de deelprojectleider wordt daarnaast verwacht dat hij/zij de initiatieven en behoeften vanuit de politie in verbinding brengt met de mogelijkheden van (externe) innovatie op het vlak van fysieke beveiliging. Ook wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij verkent, hoe in innovatieve behoeften van de politie kan worden voorzien. Hiermee wordt de doelstelling van een toekomstbestendige fysieke beveiliging geborgd.

Omschrijving werkzaamheden:
De deelprojectleider zal de opdracht krijgen om het plan van aanpak verder uit te werken op de thema’s 1 t/m 4 en hieraan uitvoering te gaan geven. Hierbij dienen onderstaande acties te worden ondernomen en resultaten worden bereikt:
Beschrijving van de inrichting van de procesontwerpen op fysieke (toegangs)beveiliging op de thema’s 1 t/m 4 en hieraan uitvoering geven.
Deelonderzoek doen naar overige innovatiebehoeften en mogelijkheden op het vlak van fysieke (toegangs)beveiliging. Resultaat is een advies met scenario’s, hoe aan de innovatiebehoefte tegemoet kan worden gekomen, gegeven de mogelijkheden.
Deelonderzoek doen hoe de politie zal komen tot een toekomstbestendige dienstverlening rondom fysieke (toegangs)beveiliging gerelateerd aan de thema’s 1 t/m 4.

Omschrijving contacten:
Binnen dit deelproject is samenwerking met diverse interne, maar vooral ook (internationale) externe ketenpartners cruciaal. Voor het deelproject wordt samengewerkt met in ieder geval de volgende politieonderdelen en ketenpartners, die zich met innovatie en ontwikkeling bezighouden waaronder;
- Dienst Innovatie (Korpsleiding);
- Afdeling technologische ontwikkeling en expertise van het kennis en leercentrum van de LE;
- Afdeling Vakmanschap, Kennis en Innovatie van de LE;
- Dienst Landelijke Ondersteuning van de LE;
- Afdeling programmamanagement van de Directie Operatien;
- Team Bedrijfsprocessen van de staf PDC;
- Rijkspasorganisatie
- QTeams Politie
- TNO
- Ministerie van Defensie
- Openbaar Ministerie
- Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Private Beveiligingsbranche
- Koninklijke Marechaussee
- Shell, ING en Phillips
- Buitenlandse zusterorganisaties

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau. Trainingen/(deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
2. Je hebt minimaal 5 jaar projectmatige en adviserende werkervaring, binnen het onderwerp beveiliging (bijvoorbeeld als projectleider of adviseur).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het ontwerpen en invoeren van innovatieve (toegangs-) beveiligingsconcepten.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met het invoeren van (proactieve) beveiligingsconcepten, bij voorkeur binnen zowel de private als de publieke sector.
3. Je opleiding bij eis 2 (een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau), is bij voorkeur binnen een bestuurlijke (management) richting.
4. Je hebt werkervaring met- of binnen de Politieorganisatie.

Competenties:
- Organisatiesensitiviteit
- Overtuigingskracht
- Coachen
- Resultaatgerichtheid
- Uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als Engelse taal
- Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als Engelse taal

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 21-09-2020
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 29/30

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Projectleider, beveiliging, politieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
21-09-2020
referentie:
ITC-ICMO05943
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
01-07-2020 14:52:46