ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Datamanager Laadinfra.

Functieomschrijving
De gemeente Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van de groei van het elektrische vervoer, met name op het gebied de uitbreiding van de Amsterdamse laadinfrastructuur. De laadinfrastructuur zal de komende jaren sterk groeien, zowel de publieke als private. De publieke laadinfrastructuur telt momenteel 5000 laadpunten en dit worden er zo'n 18.000 in 2030.

Daarvoor heeft Amsterdam bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA)een datawarehouse. Hierin wordt alle data van de Amsterdamse laadinfra opgeslagen. Daarnaast wordt er ook de data van de andere G4 gemeenten en de Metropoolregio Amsterdam-Elektrisch opgeslagen.

Deze data wordt gebruikt voor:
Komen met proactieve (datadriven) voorstellen voor uitbreiding van laadinfra;
Het ontwikkelen van openbaar toegankelijke laadinfra;
Kunnen reageren op vragen (of artikelen in) media, inwoners of raad;
Rapportagemogelijkheden aan management en bestuurders;
Datalevering aan stad-specifieke monitoringtools en evdata.nl;
Het opzetten van en data leveren aan onderzoek omgeving(en) van o.a. kennisinstellingen.

De vraag naar vindbare, betrouwbare, veilige en bruikbare data neemt sterk toe. De groep datagebruikers wordt steeds groter en diverser, maar de data in het HvA datawarehouse is niet even makkelijk toegankelijk voor alle gebruikers. De trend van een paar specialistische gebruikers naar een grotere groep gebruikers die snel inzicht nodig heeft voor de operationele planning, het beheer, bezettingen of strategische inzichten is duidelijk zichtbaar.
Gezien de groeiende omvang en complexiteit van de data, de brede vraag naar verschillende type data en de integratieslag tussen verschillende data en de systemen die toegang tot de data verlenen, is er ruimte voor een datamanager.

We zoeken een professional met kwaliteiten gericht op samenwerken en is communicatief sterk. Voelt zich een vis in het water met aansturen van zowel interne als externe partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Heeft een prettige stijl van leiding geven en coachen.

Werkzaamheden
De rol als datamanager omvat:
Optreden als een snelle schakel tussen de gemeentelijke gebruikers en het datawarehouse van de HvA en de Charge Point Operator, waarbij je het aanvraagspreekpunt bent voor interne en externe dataverzoeken, verzoeken omtrent data toegankelijkheid functionaliteit, Kwaliteit Prestatie Indicatoren - ontwikkeling en dergelijke;
Het adviseren van het Amsterdamse laadteam over het verkrijgen van toegang tot data en de bewerkingen;
Afstemmen met de datamanagers van de andere G4-gemeenten;
De data van de CPO's en de HvA moeten zo consistent mogelijk worden gemaakt;
Het onderhoud van de contacten met o.a. applicatiebeheerders, gegevensbeheerders, informatieanalisten en informatiemanagers in de rest van de gemeentelijke organisatie;
Recentelijk heeft er een inventarisatie van de databehoefte plaatsgevonden en deze moet verder gecomplementeerd worden en opvolging van de aanbevelingen/acties;
Het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en beheren van conceptuele gegevens- en (meta) datamodellen;
Het adviseren van bronhouders over de normering en verbetering van de datakwaliteit;
Het helpen ontwikkelen en opstellen van dataparagrafen in de overeenkomsten tussen bronhouders en bronleveranciers;
Vormgeving van de rol van datamanager.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid; dagelijks adem je 8.000 liter lucht in en uit. Je ziet het misschien niet, maar door verkeer en industrie adem je ook vervuilende en schadelijke stoffen in. Een Amsterdammer leeft ruim een jaar korter door te vieze lucht. De gemeente wil daarom schone en gezonde lucht voor bewoners en bezoekers van de stad. Stadsverkeer is een van de grootste vervuilers in Amsterdam. Het stoot vervuilende stoffen als stikstofdioxide en fijnstof uit, maar ook broeikasgassen zoals CO2. De gemeente voert daarom nieuwe milieuzones in, bevordert uitstootvrij rijden met aanschafsubsidies en legt een goed en snel laadnetwerk aan. Zo wordt de stad zoveel mogelijk uitstootvrij in 2025 en willen we overal voldoen aan de advieswaarden voor fijnstof van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vanaf 2030. Het college heeft daarom het Actieplan Schone Lucht vastgesteld en het Team Uitstootvrije Mobiliteit (TUM) geeft invulling aan dit plan. Binnen TUM, vallend onder de directie Ruimte & Duurzaamheid, richt de opgave Laadinfrastructuur zich op het realiseren van laadinfrastructuur. DE ambitie is dat Amsterdam op termijn emissievrij (vrij van uitlaatgassen) wordt, zodat de luchtkwaliteit verbetert en mobiliteit bijdraagt aan vermindering van de CO2-bijdrage. Samen met Parkeren is de opgave Laadinfrastructuur verantwoordelijk voor het aanvraag- en realisatieproces van laadpalen in de openbare ruimte.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO+ / WO werk- en denkniveau.Dit kan door een behaalde diploma en/of relevante werkervaring.
4. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager en ervaring met multidisciplinaire projecten.
5. De aangeboden kandidaat heeft relevante aantoonbare werkervaring met technische oplossingen, zoals data-opslag, data-analyse en/of data-ontsluiting.
6. De aangeboden kandidaat heeft relevante aantoonbare werkervaring met uitvoering van functionele of technisch complexe projecten.
7. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Stakeholdersmanagement variërend van ontzorgen van opdrachtgever, onderdeel uitmaken van Stuurgroep tot betrekken van diverse lijnmanagers bij het project, het goed communiceren met diverse gemeentes en hun belangen.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. De aangeboden kandidaat heeft relevante aantoonbare werkervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving.
2. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met ontvangst en opslaan van laadtransactiedata via OCPI van verschillende CPO's

Competenties
- Analytisch vermogen
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Relatiebeheer
- Resultaatgerichtheid
- Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm na gunning
Duur: 1 jaar na startdatum
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-10-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Datamanager Laadinfra, Datamanager, Laadinfra, Data, ManagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
Z.s.m. na gunning
referentie:
ITC-ICAP10520
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
09-09-2021 13:37:06