ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Coördinator Bedrijfsvoering.

Omschrijving opdrachtgever:
Het RIEC is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners ter ondersteuning van de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Omdat het RIEC-bureau geen rechtspersoonlijkheid heeft is gemeente Amsterdam de beheergemeente en valt deze aanbestedingsprocedure onder verantwoordelijkheid van de Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) / Team Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO) van Gemeente Amsterdam.
De doelstellingen van de bestuurlijke en integrale aanpak zijn:
- Economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal.
- De vermenging van onder- en bovenwereld tegen gaan.
- Voorkomen dat criminelen (onbedoeld) door de overheid worden gefaciliteerd.
Het RIEC AA is georganiseerd als netwerk en wordt feitelijk gevormd door alle partners die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en gefaciliteerd door het RIEC-Programmabureau. Het Programmabureau houdt zich bezig met het stimuleren en verstevigen van het samenwerkingsverband, het faciliteren van de juridische kant van de informatie-uitwisseling, het leggen van de verbindingen en het ondersteunen bij de informatiehuishouding.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
De coördinator bedrijfsvoering is het centraal aanspreekpunt voor opdrachtgever, ketenpartners, subsidieverstrekkers, management en medewerkers op het gebied van inkoop- en contractmanagement, HRM, begroting & financiën, subsidies en de overige bedrijfsvoering aspecten.

Omschrijving werkzaamheden:
In samenwerking met de betrokken afdelingen bij de gemeente Amsterdam is de coördinator bedrijfsvoering enerzijds verantwoordelijk de basis op orde te houden, ervoor te zorgen dat het RIEC doelmatig en rechtmatig opereert en data gedreven sturing en verantwoording mogelijk is. Anderzijds draagt de coördinator bedrijfsvoering bij aan de verdere organisatieontwikkeling en -ophanging van het RIEC, nieuw personeelsbeleid en adviseert hij/zij over allerhande risico's en issues.
Je hebt de volgende taken:
- Inkoop en contractmanagement: Inzicht en overzicht inkopen, behoeftestelling/aanvraag meervoudig onderhands en Europese aanbesteding, inkoopadvies, beoordeling offertes, leveranciersmanagement, formalisatie contracten en verlengingen in afstemming met de betrokken afdelingen van de gemeente Amsterdam.
- HRM: Inzicht en overzicht personeel en arbeidsvoorwaarden, advies over (standaard) functieprofielen/vacatures, functiewaardering, P-beleid, formalisatie geworven (tijdelijke) medewerkers en/of gedetacheerden in afstemming met gemeente Amsterdam, onboarding, P-schouw en politiescreening personeel.
- Begroting en financiën: Inzicht en overzicht in realisatie en (relatie tot) budgetten en subsidies, afhandeling facturen, controle van boekingen en doorbelastingen, verrekening van kosten met ketenpartners, inrichting financiële administratie, planning & control cyclus, (meerjaren) begroting, prognoses, allerhande financieel advies, opbouw reserve, jaarafsluiting, afstemming met controllers van de gemeente Amsterdam en de accountantscontrole.
- Overig: Periodieke managementrapportages en (subsidie)verantwoording, afstemming met ministerie van J&V inzake subsidies en verantwoording, afstemming met ketenpartners inzake financiële bijdragen, allerhande advies in relatie tot de bedrijfsvoering, ophanging RIEC binnen gemeente Amsterdam en afstemming over vast dienstverband van medewerkers.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een afgeronde wo opleiding bestuurskunde.
4. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het brede pallet aan bedrijfsvoering aspecten (inkoop, HRM, financiën) door additionele opleiding en/of werkervaring.
5. Je hebt aantoonbare meerjarige ervaring (>10 jaar) in het faciliteren van uitvoeringsorganisaties, complexe programma's en projecten en samenwerkingsverbanden - allen binnen de overheid.
6. Je hebt aantoonbare ervaring met financiële jaarafsluitingen en het doorlopen en begeleiden van de daarbij behorende accountantscontrole.
7. Je hebt aantoonbare ervaring met het ERP pakket JD Edwards.
8. Je hebt werkervaring bij een RIEC-bureau en de daarbij behorende bestuurlijke dynamiek tussen de ketenpartners.
9. Je hebt aantoonbare ervaring (>2 jaar) in het domein van openbare orde en veiligheid.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt meerjarige kennis van, ervaring met en verantwoordelijkheid voor het brede pallet van bedrijfsvoering aspecten (inkoop, HRM, financiën) binnen een gemeente en/of gemeentelijk samenwerkingsverband.
2. Je hebt meerjarige werkervaring bij één of meer RIEC bureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
3. Je hebt meer dan 10 jaar ervaring in het adviseren van het management op het brede pallet van bedrijfsvoering aspecten.
4. Je hebt ervaring met subsidies afkomstig van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de afstemming daarover met beleidsmedewerkers van dit ministerie en de verantwoording hiervan aan het ministerie.
5. Je hebt ervaring met jaarafsluitingen en het doorlopen en begeleiden van de daarbij behorende accountantsverklaringen.
6. Je hebt ervaring met verschillende samenwerkingsvormen binnen de overheid.

Competenties:
- Plannen
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Coachen
- Resultaatgerichtheid
- Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 21-01-2021
Duur: 11 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-11-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 07-12-2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Coördinator Bedrijfsvoering, RIEC, JD Edwards, Openbare Orde en VeiligheidOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
21-01-2021
referentie:
ITC-ICS06988
duur opdracht:
11 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
20-11-2020 12:52:45