Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT26017
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m. (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand)
Duur: 24 maanden
Optie op verlenging: Ja, 12 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: nog niet bekend.
Sluitingsdatum: maandag 20 mei om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Capaciteitsmanager voor 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Draagt zorg voor de afstemming van de beschikbare resources op de gestelde jaarbehoeften aan dienstverlening. de realisatie van het productieplan. Adviseert het Hoofd Bedrijfsbureau ten aanzien van de verbetering van het capaciteitsmanagement. Geeft uitvoering aan de planningswerkzaamheden binnen het Bedrijfsbureau. Draagt bij aan de verbetering van de planning.

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Bedrijfsbureau (BB) onderdeel van de afdeling Infrastructuurservices (IS); òf de sectie Bedrijfsbureau (BB) onderdeel van de afdeling Systemen Applicaties Trainers en Simulatoren (SATS) van Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer (C4I&I) vallend onder het Joint Informatievoorzienings Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van de Materieel Organisatie (DMO). De afdeling C4I&I Infrastructuurservices draagt zorg voor systeemmanagement en instandhouding, alsmede het ondersteunen van projecten, op het gebied van operationele, voornamelijk gerubriceerde netwerk- en transmissie-infrastructuren alsmede de bijbehorende ontwikkel- en testomgevingen. Het takenpakket van IS omvat naast netwerken en terrestrische dan wel satellietcommunicatieradiomiddelen tevens het beheer en de uitgifte van individuele verbindingsmiddelen voor vredesoperaties, alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van crypto en comms EOV-apparatuur alsmede het management van het aan defensie toegewezen frequentiespectrum. De afdeling C4I&I SATS is de defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulators voor de krijgsmacht. De afdeling SATS draagt ,op basis van diepgaande kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen, bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties. Hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject danwel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. SATS voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen, trainers en simulators. Tevens levert SATS (ook on-site) support op de geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen. De sectie Bedrijfsbureau omvat alle activiteiten op het gebied van werkplanning en werkvoorbereiding van de afdeling IS of SATS. Dit betreft werkplanning (in afstemming met het centrale bedrijfsbureau, logistieke planning (in afstemming met middelenbeheer), en bedrijfsplan, bestedingsplan, opleidingsplanning en inhuurplan (SATS specifiek, niet van toepassing voor IS) (in afstemming met de sectiehoofden) voor het personeel van de afdeling IS of SATS. Functionaris belast met de afstemming van de beschikbare resources op de gestelde jaarbehoeften aan dienstverlening, de bewaking van de realisatie van productplan, de advisering aan hoofd Bedrijfsbureau ten aanzien van de verbetering van het capaciteitsmanagement.

1. Draagt zorg voor de afstemming van de beschikbare resources op de gestelde jaarbehoeften aan dienstverlening door:

Het bestuderen van de concept-jaaropdrachten van de opdrachtgevers en interne projecten.
In voorkomend geval het vaststellen van de benodigde personele en materiële (ICT-middelen) capaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief (skills en competenties).
Het in een op te stellen capaciteitsplan (deelplan) toetsen van de benodigde capaciteit aan de beschikbare capaciteit.
Het adviseren van de Hoofd Bedrijfsbureau (jaaropdrachten) t.b.v. de te maken afspraken met de opdrachtgevers.
Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau bij knelpunten tussen beschikbare en benodigde capaciteit.
Het opstellen van het productieplan (planning inzet beschikbare capaciteit).
2. Bewaakt de realisatie van het productieplan door:

Het toetsen van leveropdrachten aan gemaakte plannen voor de levering van diensten.
Het bij nieuwe en tussentijdse opdrachten bepalen, in samenspraak met de Systeem manager/Projectmanager, van de benodigde capaciteit per werk- en discipline.
Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau bij knelpunten tussen beschikbare en benodigde resources.
Het verwerken van wijzigingen van de benodigde capaciteit in het productieplan.
Het periodiek afstemmen van vraag en aanbod met de hoofden van de afdelingen om te komen tot een optimale inzet van de personele capaciteit.
3. Adviseert het Hoofd Bedrijfsbureau ten aanzien van de verbetering van het capaciteitsmanagement door:

Het verzamelen van relevante informatie.
Het analyseren van deze informatie op bruikbaarheid.
Het maken van afwegingen.
Het formuleren van opties en de daaraan verbonden consequenties.
Het presenteren van adviesvoorstellen.
Het leveren van managementinformatie door het genereren van overzichten.
4. Geeft uitvoering aan de planningswerkzaamheden binnen het Bedrijfsbureau door:

Het afstemmen met en benaderen van diverse partijen (, (sub)sectiehoofden, projectmanagers, teamleiders) over de allocatie van middelen (personeel, materieel, tijd/ (interne) prioriteiten) voor projecten.
In voorkomend geval het bijhouden en rapporteren over de projectplanningsrealisatie en het voorbereiden van eventuele bijstelling van de projectplanning.
Het vastleggen van relevante gegevens met betrekking tot de projecten.
In voorkomend geval het op basis van enkelvoudige projectplanningen en gegevens samenstellen van multiprojectplanningen, (realisatie)overzichten, periodieke multiprojectrapportages, bedrijfsresultaatoverzichten, (bijdragen aan) managementrapportages enz.
Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau en het sectiehoofd betreffende de planningsvoortgang.
Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau over de oplossing van knelpunten.
Het voorleggen van knelpunten tussen beschikbare en benodigde capaciteit aan de opdrachtgever, teneinde prioriteiten te stellen.
Het waar nodig bijstellen van doelen en eventueel zoeken van alternatieven ten aanzien van planningszaken met het oog op de voortgang van projecten.
5. Draagt bij aan de verbetering van de planning door:

Het onderzoeken van de ontwikkelingen en behoeften op het gebied van (multiproject)planning en -voortgangscontrole, door (literatuur)onderzoek, marktverkenning en onderzoek bij gebruikers (projectmanagers, MT) en regelgevers.
Het duidelijk maken van verschillende factoren en mogelijke verbanden die van invloed kunnen zijn op de planning.
Het opbouwen, bundelen en onderhouden van specialistische kennis op het gebied van (multiproject)planning en voortgangscontrole en de relaties met de overige (bedrijfsvoering)processen.
Het mede ontwikkelen en bijstellen van een integrale visie, beleid, normenstelsel, procedures, regelgeving en rapportages voorbedrijfsvoering.
Het mede ontwikkelen en bijstellen van een systeem ter ondersteuning van de informatievoorziening en de bedrijfsvoering binnen het JIVC.
Het adviseren van het sectie- en bureauhoofd ten aanzien van de verbetering van de (multiproject)planning en voortgangscontrole.
Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt HBO werk en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante ervaring.
Je hebt ervaring met (capaciteits) planning en ervaring in ICT.
Je hebt ervaring met het werken in een ICT-omgeving.
Je hebt ervaring met planningspaketten.
Je hebt ervaring met opstellen van master planningen.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Project and Portfolio Management.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Business Change Management.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) kennis van procesbeheer.
Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) algemeen theoretische kennis van het aandachtsgebied plannen en/of ICT en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen.
Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) beheersing van Microsoft Office (met name Excel) en (automatiserings)systemen die gehanteerd worden voor de interne bedrijfsvoering en voor projectmanagement.
Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) vaardigheid in het opstellen van managementrapportages en -adviezen en in het uitdragen hiervan.
Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities, rapportages en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.
Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de ICT richting.
Competenties:

Analyseren
Communiceren
Klantgericht
Omgevingsgericht
Plannen en organiseren
Samenwerken

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-BTIT26017
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
14-05-2019 13:44:44