ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Business Consultant Serviceketen Omgevingswet.

Omschrijving opdracht:
In afstemming met de Serviceketenmanager van programma ADS ben je als business consultant de verbindende schakel tussen ontwikkelaars bij TBO (technische beheerorganisatie DSO), het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en de experts enadviseur(s) van de serviceketen van de Omgevingswet, voor zowel proces als inhoud voor beheer, storingen, onderhoud en meldingen. Als er iets gebeurt, dan ben jij als eerste op de hoogte en zorg je ervoor dat er op de juiste manier wordt geanticipeerd naar de juiste doelgroep en binnen de betrokken organisaties.
Daarbij draag je er zorg voor dat er processen zijn ingericht voor het verwerken van meldingen en andere signalen vanuit het stelsel. Je geeft deze processen vorm en legt dit in samenspraak met de stakeholders vast in concrete afspraken. Daarbij maak je gebruikvan monitoring om de ontwikkelingen binnen de serviceketen te bewaken en waar nodigproactief te handelen.
Je hebt feeling voor de gevolgen van gebeurtenissen waarvan het belangrijk is om er tijdig, proactief en correct over te communiceren met inlevingsvermogen voor de doelgroep en het betrokken management. Je bent in staat om de juiste informatie op te halen, deze te interpreteren en hierbij suggesties te doen voor de oplossingsrichting op procesniveau. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met de direct betrokken partners, experts en projectleiders.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als business consultant werk je samen met verschillende belanghebbenden, zoalsimplementatiemanagement, releasemanagement en de serviceketenpartners. Daar haal je je informatie op en houd je vinger aan de pols over gerealiseerde mijlpalen, storingen en de gevolgen daarvan, release informatie et cetera. Je neemt actief de verantwoordelijkheid over het afhandelen van een geconstateerd risico of issue en houdt daarbij de oplosgroepen en belanghebbende geïnformeerd of direct betrokken. Daarbij kijk je direct naar verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden in het onderliggende proces.
Je kent het belang van het vastleggen van afspraken voor een duurzaam proces en bentin staat de verschillende belanghebbenden, zowel binnen het programma als bij de partijen die zijn aangesloten op het DSO en de eindgebruikers. Uiteraard kun je ook met een politiek bestuurlijke bril kijken waarbij je intensief samenwerkt met de verschillende coördinatoren van ADS. Proactief acteren en communiceren op basis van signalen vanuit je omgeving en belangrijke stakeholders is je tweede natuur. De regie op de serviceketen ligt bij het programma ADS, in opdracht van de directeur Realisatie DSO en in samenwerking met de eindverantwoordelijke Serviceketenmanager. De regie op het ophalen van de behoeften en het vertalen ervan naar afspraken en oplossingen, ligt bij jou als verbindende schakel. Samen met de experts, coördinatoren en managers van DSO werk je aan het versterkenvan de overkoepelende serviceketen en houden jullie de regie hierover. Onderwerpenbinnen die verantwoordelijkheid zijn onder andere:
• Risico- en issuemanagement;
• Van pre-omgeving DSO naar productie-omgeving DSO, en “go live” plan;
• Quick response;
• Operations management.
Naast deze werkzaamheden houd je je bezig met:
• Afstemmen processen met TBO en IPLO;
• Optreden als linking pin/liaison manager in verschillende overlegstructuren ennaar verschillende ketenpartners;
• Voorbereiden andere manier van denken en werken voor toekomstige structurelesituatie na inwerkingtreding.

Resultaat van de opdracht:
• Een in samenwerking met ketenpartners ontwikkeld en opgeleverd procesmodelServiceketen waarin de verschillende deelprocessen in samenhang wordengebracht;
• Een in samenwerking met ketenpartners ontwikkeld en opgeleverdorganisatiemodel waarin verantwoordlijkheden en deelresultaten (zoals op televeren door ketenpartners) zijn beschreven;
• Een in samenwerking met ketenpartners ontwikkeld werkendeinformatievoorziening om te kunnen sturen op de serviceketen.

Omschrijving opdrachtgever:
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vereniging heeft als doelom de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnenbedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel
bevlogenheid aan. 344 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat
we kunnen verbeteren. Binnen de VNG is het programma Omgevingswet met ongeveer 80 mensen actief om hun
gemeentelijke achterban te stimuleren en te faciliteren om tijdig klaar te zijn voor de
invoering van de Omgevingswet (OW) en de Wet Kwaliteitsborging van het bouwen (WKB). Ook behartigt het programma Omgevingswet de gemeentelijke belangen t.a.v. de OW en WKB.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Minimaal afgeronde HBO-opleiding;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als business consultant;
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis- en werkervaring binnen IT-projecten/-programma’s;
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het samenwerken in multidisciplinaireteams;
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen grootschalige programma’s in hetpublieke domein met een interbestuurlijke veranderopgave én een grootschalige, complexe ICT-component;
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met agile werken;
9. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Functie wensen (gunningscriteria):


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Kantoor in Den Haag en thuis
Startdatum: Z.s.m.
Duur: 31-12-2022
Optie op verlenging:
Inzet: 32 - 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-08-2022
Sluitingstijd: 09.00 uur
Intakegesprek: Vrijdag 19 augustus, tussen 10:30 – 12:00 en 13:00 en 16:00

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Business Consultant Serviceketen OmgevingswetOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Kantoor in Den Haag en thuis
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
Z.s.m.
referentie:
ITC-ICAP15991
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
03-08-2022 10:51:13