Beleidsadviseur Assetmanagement, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur Assetmanagement.

Omschrijving opdrachtgever:
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities. Zo verschuift onze focus van techniek naar functie, gebruik en veiligheid, van onderhoudbaar naar herbruikbaar en duurzaam en van degelijk naar met lef en flair. Binnen de afdeling Stedelijk beheer zijn diverse teams actief, waaronder het team Openbare Ruimte. Dit team zorgt voor integrale sturing op de instandhouding, het gebruik en de functie van de openbare ruimte, met als doelen: leefbaar, schoon, heel en veilig. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer stadsdelen en diverse andere teams binnen de gemeente.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
De functie van Beleidsadviseur Assetmanagement valt binnen het nieuwe team Openbare Ruimte binnen de afdeling Stedelijk Beheer . De afdeling Stedelijk beheer is weer onderdeel van Directie Verkeer en Openbare Ruimte. Binnen Stedelijk Beheer zijn er meerdere Assetteams (Groen, Tunnels, Wegen , etc) en 1 team Openbare Ruimte. Dit team is met name ingericht om de asset overstijgende activiteiten te doen. Met name:
- Het komen tot een integraal voorstel voor alle instandhoudings- en herinrichtingsactiviteiten voor de komende 4 jaar,rekening houdend met alle belangen. Het plan dient uiteraard de ambitie om een schone , hele en veilige openbare ruimte te hebben te ondersteunen.
- Het borgen dat Assetmanagement als methodiek systematisch verder uitgerold wordt in de stad en hetmede implementeren van de bijbehorende proces aanpassingen
- Het verzorgen van het gegevensmanagement van alle assetdata voor de hele stad.
- Het verzorgen van de communicatie met het bestuur van de stadmet betrekking tot beheer en onderhoud van de assets.
- Het vormgeven en invulling geven aan werkafspraken binnen de directie V&OR en andere directies zoals Ingenieursbureau, Ruimte & Duurzaamheid, Grond & Ontwikkeling, Stadswerken en Stadsdelen in het kader van verdere implementatie van assetmanagement binnen de gemeente.

Het team Openbare Ruimte heeft als doel het zorgdragen voor integrale sturing op instandhouding, gebruik en functie van de openbare ruimte, met als doel: leefbaar, schoon, heel en veilig. Hier vindt afstemming plaats met stadsdelen, gebieden, diverse teams van het cluster R&E en de nieuwe Directie Stadswerken.
Als Beleidsadviseur Assetmanagement (AM) ben je primair actief voor ad 2 en 3. Je draagt zorg voor de implementatie en borging van beleid en kaders binnen het werkveld assetmanagement van de openbare ruimte (groen/weg/water -assets). Zowel het ontwerp ('hoe doen we assetmanagement in de stad') als de implementatie van verbeterde werkwijzen worden door je geïnitieerd en geleid. Je zorgt voor aansluiting met internationale en landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen bij vergelijkbare organisaties in de publieke en private sector betreffende assetmanagement (organisatie, tools en werkwijze), en voorkomt zo dat in Amsterdam onnodig het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Voor de komende jaren zijn de taken sterk gericht op de implementatie van de bestaande instrumentele - en rand voorwaardelijke kaders: als Beleidsadviseur AM treed je hierbij op als projectleider voor de beleidsontwikkelings- en realisatie-/implementatietrajecten (bijvoorbeeld het inspectiekader en het normkostenmodel, dashboards, de aansluiting met gebruiksdata). De opdracht voor deze beleidsadviseur richt zich met name op het initiëren van de tweede fase van onze assetmanagement implementatie: de integratiefase. De komende jaren zullen in het teken staan van de doorontwikkeling van de instandhouding van objecten naar de gebruiksfuncties die deze objecten vervullen. Hiertoe zal een "doorontwikkelingsplan' moeten worden opgesteld, dat uit meerdere fases bestaat en dat gedragen wordt door belanghebbenden. Een nulmeting, een prioritering , een detailplan. Deze doorontwikkeling vraagt om een samenhangend ontwerp van instrumentele - en rand voorwaardelijke kaders om op het niveau van het netwerk van objecten de kosten, prestaties en risico's te managen. Als Beleidsadviseur AM draag je verder zorg voor de toepassing van deze instrumentele - en rand voorwaardelijke kaders zodat deze in de assetorganisatie ingebed worden. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het ontwerp en de implementatie van een bij de assetmanagementopgaven van Amsterdam passende informatiearchitectuur. Je opereert hierbij tussen de werelden van het systeem (de beleidsprocessen, assetmanagement en besluitvorming), het gebied (het gebruik en de beleving) en de uitvoering (het resultaat op straat).

Omschrijving werkzaamheden:
Als Beleidsadviseur AM heb je diverse rollen die in de tijd kunnen wijzigen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in een thematische rol (asset overstijgend) en een assetgerichte rol. De thematische invulling is de hoofdmoot van de functie en betreft beleid en kaders die generiek en stadsbreed zijn voor alle assets. De assetgerichte invulling betreft beleid en kaders specifiek voor één asset.

Taken Thematisch:
- Beleid en eisen m.b.t. kosten, prestaties en risico's en de levenscyclus: normeringsmodel prestaties (KPI's) openbare ruimte, bestuurlijke dervice level agreement t.b.v. ambitie niveau Verzorgd in 2025, levensduur (LCC) en stedelijke kostensystematiek.
- Management en regievoering op de (wijzigingen van de) scope van de assets: realisatie van uniforme kaders op nieuwe assets en arealen.
- Technische innovatie, duurzaamheid en standaardisatie van de assets: programma's van eisen, KPI's duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatiekader voor balans tussen standaardisatie en nieuwe methoden en technieken.
- Regievoering op het totale proces van de instandhouding: conform ISO-standaard, optimalisatie van het interne assetmanagementsysteem (feedbackloop uitvoering naar beleid en visa versa).
- Stadsbrede kaders waarbinnen uitvoeringsorganisaties afgesproken resultaten realiseren: informatie-architectuur, realisatie van één informatiepositie waaronder één centrale databank, monitoring - en inspectiekader.

Taken Assetgericht:
Beleid en eisen per asset (voor zover niet geborgd in de assetorganisatie): implementatie en kaderstelling per asset. Je organiseert hiervoor de synergie in een breed veld van samenwerkingspartners:
- De assetorganisatie (teams assets).
- De uitvoeringsorganisaties (directies IB, Stadswerken, V&OR).
- Beleidsvormende afdelingen binnen V&OR en Ruimte en Duurzaamheid.
- Stadsdelen (m.n. Gebiedsmanagement).
- Concernafdelingen (DMC / HRM).
- Besluit voorbereidende afdelingen (bestuursadvisering).

Verder adviseer je het lijnmanagement m.b.t. alle genoemde facetten betreffende de instrumentele - en randvoorwaardelijke kaders, verzorg je de doorgeleiding van besluitvorming over de betreffende kaders door het management, ondersteun en informeer je de assetorganisatie en opereer je als projectleider voor implementatie van deze kaders.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een bestuurskundig en/of bedrijfskundig WO-diploma.
4. Je beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met assetmanagement van publieke infrastructuur.
5. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het als projectleider implementeren van assetmanagement.
6. Je beschikt over ervaring met en kennis van een gemeentelijke organisatie in het fysieke domein.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over ervaring met en kennis van de Amsterdamse organisatie in het fysieke domein.
2. Je beschikt over een assetmanagement certificaat of diploma.
3. Je bent actief lid van landelijke en/of internationale assetmanagement kennisnetwerken en is daardoor in staat de actuele ontwikkelingen mee te nemen in de advisering aan de gemeente.

Competenties:
- Overtuigingskracht
- Analytisch vermogen
- Relatiebeheer
- Samenwerken
- Initiatief
- Politiek - organisatie sensitiviteit
- Resultaatgerichtheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 13-08-2019
Duur: 12-08-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 6 en 7 augustus 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Beleidsadviseur Assetmanagement, Beleidsadviseur, Assetmanagement, fysieke domeinOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
13-08-2019
referentie:
ITC-ICI02883
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-07-2019 11:42:14