ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Architect DIAS.

Omschrijving opdracht:
De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het Politie Diensten Centrum en is verant-woordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de politieorganisatie. Binnen de sector Gegevens Gebruik en Beheer van de Dienst IM, bevindt zich het team informatiearchitectuur. Informatiearchitectuur heeft, samen met enterprise-, bedrijfs- en technische architectuur de opdracht om veranderingen binnen de Nationale Politie zo goed mogelijk te laten slagen en organisatiedoelen te realiseren. Ze doet dit door complexiteit te reduceren, risico’s te beheersen, de politieorganisatie en IV flexibeler en wendbaarder in te richten, bij te dragen aan bedrijfsmatig verantwoorde investeringen en kwaliteitsborging. In zes domeinen werken de architecten uit alle aspectgebieden (bedrijf, informatie en techniek) samen aan de referentie domeinarchitectuur die, binnen de kaders van de enterprise-architectuur, aangeeft hoe de organisatie, de informatievoorziening en andere ondersteunende diensten ingericht zouden moeten zijn om de organisatiedoelen te realiseren. Dit is een lijnactiviteit van PDC. In projecten, programma's en het scaled agile politiemodel wordt de bedachte referentie¬architectuur verder uitgewerkt, soms bijgesteld, en uiteindelijk gerealiseerd. Het portfolioproces bepaald de volgorde van de te nemen stappen, ook rekening houdend met het verandervermogen van de organisatie. Architectuur ondersteunt dit proces door input voor veranderinitiatieven te leveren in de vorm van ‘enablers’ en de voorgestelde initiatieven te toetsen op criteria als haalbaarheid, schaalbaarheid en wendbaarheid. Dit alles voor het goed functioneren van het applicatielandschap. Informatiearchitecten spelen een cruciale rol in de domeinarchitectuurteams om de referentie domein¬architectuur in detail uit te werken. Daarnaast worden informatiearchitecten ingezet als solutionarchitect bij veranderinitiatieven. Ook toetsen informatiearchitecten IV-veranderingen binnen de Nationale Politie. Zowel veranderingen die worden voorgesteld in het portfolioproces, als gerealiseerde veranderingen. Onze referentiearchitectuur leggen we met ArchiMate vast in een breed Politiemodel. Als informatiearchitect help je dat model uit te bouwen en pas je het toe bij je analyses.

Doelstelling:
Project DIAS richt zich op het vernieuwen van het huidige LURIS, de ketenvoorziening voor het uit zetten en afhandelen van internationale rechtshulpverzoeken. Er wordt een architect gezocht die in ketenverband het geheel van architectuur kan afdekken op het niveau van business-, informatie-, en applicatie architectuur. Het nieuwe systeem moet de gehele keten van rechtshulpverzoeken ondersteunen. Bijdrage leveren aan de vernieuwing van de keten voor rechtshulpverzoeken. De informatiearchitect werkt in een team binnen het programma DTOPS (Digitale Transformatie OPsporing & Strafrecht) aan architectuur in de breedte en specifiek ten behoeve van het project DIAS. Dit omvat het bedenken, gedragen krijgen en communiceren van de architectuur naar ketenpartners en intern binnen Politie zoals naar ontwikkelteams. Bekendheid met de ketens waarin Politie opereert is vereist en specifiek ervaring met de internationale rechtshulpketen is essentieel. Zowel het kunnen denken als een enterprise-architect als het hebben van ervaring met het ontwikkelen van technische solutions wordt verwacht.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Als LURIS informatiearchitect medeverantwoordelijk voor:
- Het bewaken van de belangen van de interne stakeholders gegeven de vastgesteld architectuur.
- Het vastleggen en uitdragen van ontwerpbeslissingen.
- Het uitdragen van ontwerpbeslissingen.
- Het opstellen van architecturen en richtlijnen.
- Het valideren of opgeleverde producten volgens ontwerp en richtlijnen zijn geproduceerd.
- Het nauw samenwerken met solutionarchitecten, domeinarchitecten en analisten, zowel intern als extern in de keten.
- Afstemmen met ketenpartners en landelijke voorzieningen basisregistraties.

Omschrijving taken:
- Adviseren over te nemen ontwerpbeslissingen, richtlijnen en modellen.
- Het formuleren van kaders en het actief overdragen van kennis.
- In staat visie te ontwikkelen voor de informatiehuishouding van het politiedomein.
- Bekend met heersende wet- en regelgeving of deze snel eigen maken.
- Identificeren van stakeholders, het managen hiervan en het aanpassen van de communicatie op de stakeholder.
- Faciliteren van workshops met stakeholders en het domeinteam op een effectieve manier.

Contacten:
De contacten zijn zowel intern binnen Politie als met ketenpartners in de Rechtshulpketen.

Inzet in de lijn of project:
De inzet vindt plaats in de lijn en in projecten.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 03-02-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt ren afgeronde en erkende HBO opleiding in relevante richting.
3. Je hebt ruime ervaring als informatiearchitect in grote (1000+) organisaties.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ruime kennis en werkervaring met keteninformatisering specifiek in de strafrecht- vreemdelingen of internationale rechtshulpketen.
2. Je hebt ruime kennis en werkervaring met digitalistingstrajecten bij organisaties in het Justitiedomein.
3. Je hebt bekendheid met de uitgangspunten en opzet van landelijke referentie-architecturen en werkervaring met het opstellen van informatie- en applicatie architecturen.
4. Je hebt ruime kennis van semantisch ontwerpen en modelleren.
5. Je hebt een certificering in TOGAF en ArchiMate of mee bezig.
6 Je hebt ruime ervaring met het leiden en faciliteren van workshops.

Competenties:
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zeist/Zwolle
Startdatum: 03-02-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 11-12-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: na sluiting van de aanvraag

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Architect DIAS, Architect, DIASOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zeist/Zwolle
provincie:
Overijssel
uurtarief:
marktconform
start project:
03-02-2020
referentie:
ITC-ICI04188
duur opdracht:
10 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
04-12-2019 14:41:37