ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Adviseur IT-informatiearchitectuur.

Omschrijving Opdrachtgever:
Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen.

Omschrijving directie/afdeling:
De directie Informatievoorziening & Inkoop is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICTinfrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen. De directie adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis. Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Het programma Tolken in de Toekomst zet zich in voor efficiënte inzet en professionele inkoop van kwalitatief goede tolken en vertalers binnen de overheid. Met oog voor de vakkundigheid van de beroepsgroep, de wensen vanuit de afnemers en ruimte voor innovatie. Binnen het programma is hiervoor een nieuwe systematiek ontwikkeld.
Voor de afronding van het programma is het van belang dat:
1) Het nieuwe ontwikkelde proces van bestellen en factureren wordt nu geïmplementeerd bij overheidspartijen die de diensten bestellen en bij de intermediairs die de tolken en vertalers leveren. Hierbij is advies en ondersteuning nodig van een IT-adviseur die in staat is om de diverse stappen van dit proces in een gecontroleerd implementatietraject bij zowel overheid als intermediairs te laten landen en met hen afspraken te maken over planmatige realisatie hiervan.
2) De monitoring van (a) de werking van de systematiek op Categorie niveau en (b) de prestaties op lokaal contract niveau wordt gestart. Dit betekent dat afgesproken informatie over diensten geautomatiseerd moeten worden uitgewisseld tussen intermediair en overheid
3) Deze informatie verder kan worden verwerkt en geanalyseerd met een softwareapplicatie (een zgn. BI-Tool) die door meerdere stakeholders moet worden gebruikt.
Bij bovenstaande activiteiten hebben wij ondersteuning nodig door een IT-adviseur die planmatig en verbindend kan zorgen dat bovenstaande activiteiten worden gerealiseerd binnen de afspraken van de nieuwe systematiek en aanbestedingen die zijn gemaakt.

Omschrijving werkzaamheden:
Je adviseert de eigenaar (DGRR) en stakeholders over:
1) de verdere ontwikkeling en implementatie van het nieuwe uniforme bestel- en factureringsproces van tolk- en vertaaldiensten binnen de Rijksoverheid, incl. e-facturering voor deze diensten.
2) de verdere ontwikkeling en implementatie van de monitoring systematiek t.b.v. de sturing op bedrijfstak en contracten met intermediairs
Het project waar je projectleider van bent heeft de volgende doelen:
1) de realisatie van een omgeving waarin uitwisseling van informatie over tolk- en vertaaldiensten t.b.v. monitoring zal plaatsvinden.
2) de ontwikkeling van een ´universe´ waarin de data kan worden ondergebracht. Hiervoor ben je opdrachtgever aan een ontwikkelaar die de technische voor zijn/haar rekening neemt.
3) Het realiseren van afspraken voor het maken van de standaard rapportages die worden gebruikt voor het sturen en monitoren van prestaties op centraal en lokaal contract niveau.
Aangezien het mandaat voor de implementatie van elementen van de systematiek liggen bij de diverse organisaties en niet bij de projectleider is het van belang dat de in te huren persoon in staat is om de keuzes en ontwikkelingen helder te onderbouwen en te zoeken naar gezamenlijke oplossingsrichtingen die recht doen aan zowel de systematiek als ook de individuele stakeholders.

Interviewcriteria:
- Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
- Kandidaat maakt aantoonbaar dat hij/zij deskundig is en in staat zijn/haar kennis en ervaring snel in te zetten.
- Kandidaat maakt aantoonbaar dat hij/zij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
- Kandidaat kan zich goed uitdrukken, is sociaal vaardig en is in staat om mensen/partijen te verbinden.
- Kandidaat is flexibel en kan omgaan met wijzigingen in prioriteiten.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring: 
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde (master) opleiding in Technische Informatica bij het WO (of een vergelijkbare master opleiding).
2. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met werken voor de Rijksoverheid in een politiek bestuurlijke omgeving waarbij het gelijktijdig behartigen van belangen van meerdere partijen essentieel is geweest.
3. Je kan aantonen dat je leiding hebt gegeven aan minimaal 5 projectteams van minimaal 5 mensen opererend in de business-, informatie- en IT-architectuur en IT-frameworks binnen een Rijksoverheids setting.
4. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het uitvoeren van opdrachten binnen de IT in complexe multi-disciplinaire projecten.
5. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met het aansturen van complexe verandertrajecten geïnitieerd en gestuurd door de veranderende IT-behoefte van de klant.
6. Je hebt kennis van relevante normen en kaders van informatiebeveiliging (ISO 27001, 27002 en BIO en privacy (AVG) en hebt gewerkt met het principe van security en privacy by design in minstens 5 projecten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring binnen het Min. van J&V.
2. Je bent bekend met het nieuwe proces van bestellen en factureren van tolk- en vertaaldiensten van de overheid.
3. Je bent bekend met de NLCIUS standaard (e-facturering) overheid.
4. Je hebt een Prince 2 certificering.
5. Je hebt een ITIL certificering.
6. Je hebt een certificering in Agile PM/Scrum.

Competenties:
- Je speelt in op technologische, innovatieve IV-ontwikkelingen en – verschuivingen t.b.v. van het Rijk, meer specifiek J&V.
- Je doet dit met goed gevoel voor de verhoudingen in de markt en binnen de Rijksoverheid.
- Je opereert hierbij veelal in multidisciplinair werkverband en bent daarin de verbindende factor.
- Je bent in staat om mensen samen te brengen en te zoeken naar gedragen oplossingen.
- Je definieert, implementeert en onderhoudt een overlegstructuur voor de IVopdrachtnemers, -leveranciers en -afnemers. Concreet betekent dit dat je bijeenkomsten (laat) organiseren van onder andere afstemmingstafels met afnemers en opdrachtnemers waarop vraagstukken rond richting, inhoud, planning en financiering worden besproken.
- Je maakt en onderhoudt heldere financieringsafspraken over gemeenschappelijke IVdiensten binnen het domein.
- Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan opdrachtgever en deelnemende partijen (stakeholders)
- Je stelt duidelijke rapportages op naar opdrachtgever.
- Je stelt hiervoor waar nodig beleidskaders op of past deze aan.
- Je beantwoordt sourcing vraagstukken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-11-2020
Duur: 5 maanden
Optie op verlenging: nb
Inzet: 18 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-10-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 44

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Informatie Architectuur, Adviseur, politiek bestuurlijke omgeving, informatiebeveiligingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-11-2020
referentie:
ITC-ICS06645
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
13-10-2020 15:19:49